Vesel

Hledám varianty 'vesel' [ vesla (1) veselým (1) veselý (2) veselte (4) veselit (13) veselím (6) veselili (1) veselil (1) veselí (38) veselé (1) vesele (8) vesel (5) ]. Nalezeno 80 veršù.
Genesis 31:27...a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych veselím a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi ...
Soudců 9:13...své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny...
1. Samuel 18:6...vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancemVesele hrály na tamburíny a drnkačky a při tanci...
1. Královská 1:45...Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtudveselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který...
1. Královská 4:20... jako je písku v moři, a tak jedli, piliveselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od...
1. Královská 8:66...propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domůveselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
2. Letopisů 7:10...pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domůveselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
2. Letopisů 23:18...a levitům, aby se podle Davidových pokynůveselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli...
Nehemiáš 12:43...oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy a děti a...
Ester 5:9...odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a...
Ester 5:14...na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal...
Ester 8:15...a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a radost, jásot a sláva...
Ester 8:17... kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z ostatních národů se...
Job 21:12...při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v...
Žalmy 2:11...se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázníveselte se s třesením. Líbejte "syna"! Kdyby se rozlítil,...
Žalmy 5:12...jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou...
Žalmy 14:7...Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude?...
Žalmy 21:2...tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu daroval,...
Žalmy 32:11... Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedlivívesele prozpěvujte, všichni upřímní! Veselte se,...
Žalmy 33:1... vesele prozpěvujte, všichni upřímní!  Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší...
Žalmy 40:17...nade mnou "Hohó!" volají. se však radujíveselí se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy...
Žalmy 48:12...tvá je plná spravedlnosti - hora Sion se veselí! Jen jásají judské dcery nad soudy Božími!...
Žalmy 51:10...bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radostveselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého...
Žalmy 53:7...Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude veselit! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný...
Žalmy 70:5...ti, kteří "Hohó!" volají. se však radujíveselí se v tobě všichni ti, kdo hledají. navždy...
Žalmy 96:12...se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem,...
Žalmy 97:8...- všichni bohové se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine,...
Žalmy 100:2... Jásej Hospodinu, celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to...
Žalmy 105:43...služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedlveselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom jim daroval země...
Žalmy 106:5...dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili...
Žalmy 118:24... učinil Hospodin, pojďme se z toho radovatveselit! Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine,...
Žalmy 126:3...Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když...
Žalmy 137:3...jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní...
Přísloví 13:9...sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům,...
Kazatel 7:2... Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na...
Kazatel 11:9... Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní...
Píseň 1:4... poběžíme, do svých pokojů kéž uvede králVeselit a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme...
Píseň 3:11...jej v den jeho svatební, v den, kdy v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi...
Izaiáš 9:2...před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Rozlámeš jho, jež ho...
Izaiáš 14:7...nelítostným soužením! Země užívá klid a mírveselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i...
Izaiáš 16:10...sklizní i vinobraním tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselí a jásot v zahradách, na vinicích přestal zpěv a...
Izaiáš 22:13...hlavy, pytlem se oblečte!" A hle - radostveselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné hody, vinné...
Izaiáš 24:8...uvadá, namísto radovánek každý naříká. Umlklo veselé chřestění tamburín, ztichlo hlučení hýřících, umlkly...
Izaiáš 24:11...víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté...
Izaiáš 30:29...se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu...
Izaiáš 32:13...zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn,...
Izaiáš 35:10...radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radostveselí; zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále...
Izaiáš 51:3...Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radostveselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide...
Izaiáš 51:11...radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radostveselí; zármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel,...
Izaiáš 65:13...budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se budou veselit, vy však budete zklamaní. Hle, moji služebníci...
Izaiáš 66:5..." se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet...
Izaiáš 66:10...praví tvůj Bůh. S Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se,...
Jeremiáš 7:34...ulicích tehdy nechám utichnout hlas radostiveselí, hlas ženicha a nevěsty, neboť z této země zbudou...
Jeremiáš 11:15...maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou nazval Hospodin, krásnou a s...
Jeremiáš 15:17... patřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože jsi na ...
Jeremiáš 16:9...na tomto místě nechám utichnout hlas radostiveselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto lidu vyřídíš...
Jeremiáš 25:10...věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radostiveselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem mlýnku i se...
Jeremiáš 30:19...se odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je, a...
Jeremiáš 31:4... panno izraelská. Znovu se chopíš tamburínyvesele se roztančíš. Znovu vysadíš vinice na horách v...
Jeremiáš 31:13...a chřadnout nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančí a mládenci i starci spolu s . Jejich...
Jeremiáš 33:11... se jednou znovu bude ozývat hlas radostiveselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do...
Jeremiáš 48:33...hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo veselí a jásot v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem...
Jeremiáš 51:39...jim hostinu, opiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou navěky a se nevzbudí, praví...
Pláč 4:21...stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj sevesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty se však...
Pláč 5:15...nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré veselí, tanec se změnil v truchlení. Koruna spadla z naší...
Ezechiel 27:6... na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu, tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z kyperských jedlí a...
Ozeáš 2:13...ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její soboty i všechny...
Joel 1:12...stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře...
Joel 1:16...vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásotveselí. Zrní se scvrklo pod hroudami, zpustly stodoly,...
Abakuk 3:18...zmizel ze stájí, se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je...
Sofoniáš 3:14... Dcero sionská! Prozpěvuj, Izraeli! Radujvesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil...
Sofoniáš 3:17...hrdina, jenž zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou...
Zachariáš 2:14...poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásejvesel se, Dcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel...
Zachariáš 8:19...dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radostiveselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin...
Zachariáš 9:9...tyran - teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele, Dcero sionská, dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská!...
Zachariáš 10:7...se rozjaří. to spatří jejich děti, budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na ...
Lukáš 1:14...a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovatveselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť...
Zjevení 11:10... Obyvatelé země se nad nimi budou radovatveselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva...
Zjevení 12:12...svědectví a nelpěli na svém životě do smrtiVeselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda...
Zjevení 18:20...námořní rejdaři - bylo zničeno v jedné hodině!" Vesel se nad tím městem, nebe, svatí apoštolové i proroci -...

Slova obsahující vesel: obveselil (1) poveselil (1) rozvesel (1) rozveselí (3) rozveselil (3) rozveselím (1) vesel (5) vesele (8) veselé (1) veselí (38) veselice (5) veselici (1) veselil (1) veselili (1) veselím (6) veselit (13) veselte (4) veselý (2) veselým (1) zvesela (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |