Ven

Hledám varianty 'ven' [ ven ]. Nalezeno 115 veršù.
Genesis 8:13... Noe tedy odsunul příklop archy, podíval se ven a hle, zemský povrch osychal. Dvacátého sedmého dne...
Genesis 8:18...a se na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů....
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je...
Genesis 19:16... neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven,...
Genesis 19:17...a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a...
Genesis 24:29...Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek...
Genesis 38:24...z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému...
Genesis 38:29...vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hleven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses...
Genesis 39:12...On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven...
Genesis 39:13...uviděla, že nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se!...
Genesis 39:15... jak křičím, nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel...
Genesis 39:18...ale dala do křiku, nechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla:...
Genesis 40:14...aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem...
Genesis 43:31...pokoje a tam plakal. Pak si umyl tvář, vyšel ven a s přemáháním řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy...
Genesis 45:1... Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo...
Exodus 9:33...raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití...
Exodus 12:46...v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost. Tak to bude činit celá...
Leviticus 4:12...s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej...
Leviticus 4:21...obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka....
Leviticus 6:4...Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne!...
Leviticus 9:23...pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova...
Leviticus 10:4..."Přistupte a vyneste své bratrance od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich...
Leviticus 10:5...Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a...
Leviticus 14:3...zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána...
Leviticus 16:27...svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny...
Leviticus 24:14...pak promluvil k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na...
Leviticus 24:23...promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele učinili, jak...
Numeri 5:3... Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám ...
Numeri 5:4...Izraele tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin...
Numeri 11:24...při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát...
Numeri 19:3...jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz...
Deuteronomium 23:11...vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje...
Deuteronomium 23:14... Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ...
Deuteronomium 24:11...do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý,...
Deuteronomium 25:5... aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr;...
Soudců 3:22... zavřel, protože mu ten meč z břicha nevytáhlVen vyšel zadem. Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního...
Soudců 3:23...z břicha nevytáhl. Ven vyšel zadem. Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na...
Soudců 6:30...z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel...
Soudců 19:23...domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého!...
Soudců 19:25...nakonec vzal svou družku a vystrčil ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili...
1. Samuel 9:26..." Saul tedy vstal a společně se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl:...
1. Samuel 20:11... "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při...
1. Samuel 20:35...tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a...
2. Samuel 13:18...vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveře. Měla na sobě zdobenou suknici;...
2. Samuel 18:4... Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král tehdy přikázal Joábovi,...
2. Samuel 22:46... Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána,...
2. Samuel 24:20...a šel, jak Hospodin přikázal. Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou,...
1. Královská 2:30...stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš...
2. Královská 4:3...doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány....
2. Královská 4:5...těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni ...
2. Královská 4:39...hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninu. Našel ale divoké tykve a nasbíral...
2. Královská 5:11...že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude vzývat jméno...
2. Královská 6:15...obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach,...
2. Královská 10:9...je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste...
2. Královská 23:6... Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel...
2. Letopisů 26:20...Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl...
Nehemiáš 13:8...jsem všechny Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistit a nechal tam...
Ester 7:7... Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester...
Job 31:34...svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. ...
Job 33:21...že z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti...
Job 38:8...moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven, když jsem je přioblékl oblakem, zahalil mračnem jako...
Job 38:13... aby uchopila zem za okraje a ničemy z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho...
Žalmy 18:46...mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin, skála buď požehnána,...
Žalmy 41:7... mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé si o mně šeptají,...
Přísloví 7:6... Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží nezkušenou, spatřil...
Jeremiáš 5:6...číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. bylo příliš jejich vzpour, jejich nevěry bylo...
Jeremiáš 22:19...Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na...
Pláč 4:18... Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec, dny se naplnily, ano, náš konec...
Ezechiel 11:9... praví Panovník Hospodin. Vyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své...
Ezechiel 12:5...očima se prokopej zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po setmění...
Ezechiel 16:5... Tenkrát, když ses narodila, pohodili někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolo a uviděl , jak...
Ezechiel 42:15...chrámového okrsku, odvedl východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola. Měřicí tyčí nejdříve...
Ezechiel 47:2...na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně vnějšího nádvoří. A...
Daniel 3:26... Abednego, služebníci Nejvyššího Boha, pojďte ven!" A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně ven....
Micheáš 2:13...cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branouven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich čele...
Matouš 5:13...se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící...
Matouš 20:3...za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti...
Matouš 21:39...se dědictví!' Chopili se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, ...
Matouš 24:51... a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy...
Matouš 26:75..."Než zakokrhá kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ráno se všichni vrchní kněží a...
Matouš 27:5...věc!" On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Vrchní kněží mince posbírali, ale...
Marek 1:35...znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a...
Marek 12:8...Chopili se ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a...
Marek 14:68...zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom ho ta služka...
Marek 16:8... Tam ho spatříte, jak vám řekl." A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic...
Lukáš 4:29...slyšeli, popadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město...
Lukáš 12:46... a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána,...
Lukáš 13:28...v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od...
Lukáš 20:15... a dědictví bude naše!' Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty...
Lukáš 22:39...se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na Olivetskou horu....
Lukáš 22:62...než se ozve kohout, třikrát zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Ti, kdo Ježíše hlídali, se mu...
Jan 6:37...mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale...
Jan 11:31...a utěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a šla ven, a tak se k přidali. Mysleli si: "Jde plakat k hrobu...
Jan 11:43...to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl...
Jan 11:44..."Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel, vyšel ven. Ruce i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinutou...
Jan 12:31...světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A , budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k...
Jan 13:30...peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je...
Jan 18:38...odtušil Pilát. Po těch slovech vyšel znovu ven k Židům. "Podle je nevinný," řekl jim. "Jak je tu...
Jan 19:4...král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hle, vedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle...
Jan 19:5... "Vězte, že podle je nevinný." Ježíš vyšel ven s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hle, člověk!"...
Jan 19:13...Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky...
Skutky 5:6... Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho...
Skutky 5:19...ale v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte se v chrámu a předneste...
Skutky 5:34...vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s těmi...
Skutky 7:58...si uši a svorně se na něj vrhli. Vyhnali ho ven z města, kde ho kamenovali. Svědkové si tehdy odložili...
Skutky 9:40...dělala, dokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a...
Skutky 12:9...si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel...
Skutky 12:10...města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr...
Skutky 12:17...řekl: "Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl...
Skutky 16:30...před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?"...
Skutky 16:36...vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás...
Skutky 16:39...se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, opustí město. Pavel a Silas tedy vyšli...
Skutky 21:30... Lidé se sběhli, chopili se Pavla a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho...
Židům 13:13...lid svou vlastní krví. Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé...
Zjevení 3:12...sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého...

Slova obsahující ven: avenská (1) avenské (2) avenu (5) barvené (3) barvených (3) blahoslavení (1) červená (2) červenat (1) červeně (6) červeného (2) červení (1) červenou (3) červený (1) dívenku (1) domluveno (1) hřiven (14) královen (1) mluvení (3) mravencem (1) mravenci (1) mravenec (1) navenek (5) navštíven (1) navštívení (2) neodstavené (1) nepřipravení (1) neupravenou (1) nezačervenají (2) obnoven (2) obnovena (2) obnovené (2) obnoveni (1) obnovení (1) odstaveným (1) oslaven (11) oslaveno (1) pokřiveného (1) pokřivený (1) popraven (5) popravena (2) popraveni (1) popravených (2) postaven (13) postavena (1) postavené (1) postaveného (1) postaveném (1) postaveni (2) postavení (13) postaveno (1) postavených (1) pravenou (1) prvenství (2) představené (2) představeného (7) představenému (1) představení (10) představený (6) představených (7) představeným (3) představenými (2) přetavené (1) přetaveného (2) připraven (16) připravena (3) připravená (3) připravené (8) připraveni (18) připravení (3) připraveno (14) připraveností (1) připravenou (5) připraveny (1) připravený (3) připravených (6) připraveným (2) rozestaveny (1) rozžhavený (1) slavení (1) slavením (1) smluvené (1) stanovená (1) stanovené (2) stanoveno (1) stanovený (5) stavení (1) strávené (1) stráveni (1) strávení (1) tavené (1) ukotveni (2) ukotveno (1) ulovení (1) unaven (3) unavení (3) upraveným (1) ustanoven (1) ustanovena (1) ustanovená (1) ustanoveni (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |