Velmožům

Hledám varianty 'velmožům' [ velmožům (10) velmožů (11) velmoži (59) velmože (21) ]. Nalezeno 95 veršù.
2. Královská 10:1... Jehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům, stařešinům města a vychovatelům Achabových synů....
2. Letopisů 36:18...chrámu stejně jako poklady krále a jeho velmožů, to vše bylo odvezeno do Babylonu. Boží chrám...
Ezdráš 7:28...přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou...
Ester 1:3...své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy jakož i přítomné...
Ester 1:11...královnu Vašti v královské koruně, aby liduvelmožům předvedl její krásu. A že to byla krasavice! Když...
Ester 1:14... Marsena a Memuchan - sedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali...
Ester 1:16...za poslal eunuchy?" Slova se před králemvelmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen...
Ester 1:18...Ještě dnes se manželky perských a médských velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem...
Ester 1:21...manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králivelmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy rady a...
Ester 2:18...Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával...
Ester 3:1...jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem...
Ester 5:11...ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany. "Dokonce," povídá Haman,...
Ester 6:9... svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. je to roucho oblečeno tomu, koho král chce...
Job 3:14...bych, odpočíval bych v pokoji společně s králivelmoži, jejichž stavby jsou troskami, anebo s velmoži,...
Job 3:15... jejichž stavby jsou troskami, anebovelmoži, kteří oplývali zlatem, kteří si příbytky naplnili...
Job 12:17...i schopnosti, jeho je podvedený i podvodníkVelmože svléká donaha, ze soudců umí blázny udělat. Králům...
Job 34:19...‚Vy zločinci!' On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý!...
Žalmy 45:13... on je tvůj pán. I město Týr ti přinese daryvelmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší...
Žalmy 83:12...u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! Jejich velmoži jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak...
Žalmy 149:8...národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi...
Přísloví 8:16...právo určují. S mojí pomocí vedou vůdcivelmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi. miluji ty, kdo...
Kazatel 10:7...hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koníchvelmože jít pěšky jako otroky. Kdo jámu kopá, ten do ...
Kazatel 10:16...Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým králem...
Kazatel 10:17...ti, země, když je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují - pro posilnění, ne pro opití!...
Izaiáš 3:14...vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si...
Izaiáš 19:11...a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí...
Izaiáš 19:13... co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu;...
Izaiáš 23:8...uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů to...
Izaiáš 30:4... egyptský stín vás přivede do hanby! Vaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím...
Izaiáš 34:12... co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich velmoži vymizí. Jejich paláce zarostou hložím, jejich...
Izaiáš 49:7...vládnoucích: Králové povstanou, uvidí, a velmoži se pokloní kvůli Hospodinu, který je věrný, Svatému...
Jeremiáš 1:18...celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě...
Jeremiáš 2:26...tak je hanebný celý dům Izraele se svými králivelmoži i s kněžími a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,'...
Jeremiáš 4:9...Toho dne, praví Hospodin, se zhroutí králvelmoži; kněží budou tehdy zděšeni a proroci hrůzou oněmí."...
Jeremiáš 8:1... vyhrabou z hrobů kosti judských králů a jejich velmožů, kosti kněží a proroků i kosti jeruzalémských...
Jeremiáš 14:3... Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křikVelmoži své sluhy pro vodu posílají; chodí k nádržím, ale...
Jeremiáš 17:25...práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu....
Jeremiáš 24:1...Jekoniáše, syna Joakimova, spolu s judskými velmoži, tesaři a kováři z Jeruzaléma a přivedl je do...
Jeremiáš 24:8...vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémě a zůstali v této zemi...
Jeremiáš 25:18...Jeruzalém a judská města s jejich králivelmoži, aby z nich zbyly jen trosky budící děs, posměch a...
Jeremiáš 25:19...dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořanyvelmoži i se vším jeho lidem a všemi přimíšenými cizinci;...
Jeremiáš 26:10...k Jeremiášovi. Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do...
Jeremiáš 26:11...Hospodinovy Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt!...
Jeremiáš 26:12...jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin poslal prorokovat...
Jeremiáš 26:16...Hospodin, abych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten...
Jeremiáš 26:21... Jakmile král Joakim se všemi svými velitelivelmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít....
Jeremiáš 29:2... královna matka, dvořané, judští a jeruzalémští velmoži a také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.)...
Jeremiáš 32:32...tím zlem, které páchali - oni i jejich královévelmoži, kněží i proroci - všechen Juda i obyvatelé...
Jeremiáš 34:10...zotročovat svého židovského bratra. Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili...
Jeremiáš 34:19...mezi jeho polovinami. Judské a jeruzalémské velmože, dvořany, kněze i všechen lid země, který prošel...
Jeremiáš 34:21...a divá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo...
Jeremiáš 35:4...Chanana, syna Jigdaliášova. Byla hned vedle síně velmožů, nad síní strážce prahu Maasejáše, syna Šalumova....
Jeremiáš 36:12... do písařské síně, kde právě zasedali všichni velmoži: písař Elišama, Delajáš, syn Šemajášův, Elnatan,...
Jeremiáš 36:14... když Baruch předčítal lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna Netaniáše, syna...
Jeremiáš 36:19..." "Běžte se s Jeremiášem ukrýt," řekli na to velmoži Baruchovi. " nikdo neví, kde jste." Schovali tedy...
Jeremiáš 36:21...Elišamy a začal z něj předčítat králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle svého...
Jeremiáš 38:4...babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými...
Jeremiáš 38:25...těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš. se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za...
Jeremiáš 38:27...do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim...
Jeremiáš 39:3... Poté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži babylonského krále v Prostřední bráně:...
Jeremiáš 39:13... rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro Jeremiáše a...
Jeremiáš 44:17...dělávali my i naši otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát...
Jeremiáš 44:21...přinášeli vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid? Copak na to Hospodin nezapomněl? Bylo...
Jeremiáš 48:7...Kemoš půjde do vyhnanství a s ním i jeho kněžívelmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné...
Jeremiáš 49:3...odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněžívelmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak...
Jeremiáš 49:38...svůj trůn nad Elamem, abych odtud hubil králevelmože, praví Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu...
Jeremiáš 50:35...praví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrce! Meč na žvanily, zešílí! Meč na hrdiny,...
Jeremiáš 51:57...odplaty - vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i hrdiny. Pak...
Jeremiáš 52:10...popravil jeho syny; popravil také všechny judské velmože. Cidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči,...
Pláč 1:6...Dceru sionskou opustila veškerá nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly...
Pláč 2:2... Porazil k zemi, zneuctil království i s jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří...
Pláč 2:9...zřítily, když rozlámal a rozbil závory. Králvelmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci...
Pláč 5:12...tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci...
Ezechiel 22:27...na soboty. Jsem mezi nimi v opovržení! Jejich velmoži trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské...
Daniel 4:33...velebnosti. Tehdy našli moji rádcovévelmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a...
Daniel 5:1...jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno. Napit tím...
Daniel 5:2...chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmoži, manželkami a konkubínami!" A tak přinesli ty zlaté...
Daniel 5:3...z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno...
Daniel 5:9...vyděsilo ještě víc a byl čím dál bledší. I jeho velmoži byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy...
Daniel 5:10... Když královna matka uslyšela hlasy králevelmožů, vešla do hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!"...
Daniel 5:23...z jeho chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze...
Daniel 6:18... král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic změnit....
Ozeáš 7:3...na očích! Obšťastňují krále svými zločinyvelmože svou lží. Všichni jsou samí cizoložníci, rozpálené...
Ozeáš 7:5...zadělané těsto prokvasí. V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálení, zmožení - a on si třese rukou se...
Ozeáš 7:16...ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v...
Ozeáš 8:4...si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní...
Ozeáš 8:10... aby brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik oltářů k oběti za hřích - z těch...
Ozeáš 13:10...tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi králevelmože!" Rozhněván jsem ti krále dal a rozzuřen ho...
Amos 1:15...vichřice. Jejich král půjde do vyhnanství a jeho velmoži spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví Hospodin:...
Amos 2:3... Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji spolu s ním, praví Hospodin. Toto praví...
Jonáš 3:7...v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje: Lidé ani zvířata, skot ani brav ...
Nahum 3:10... O jejich přední muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně...
Sofoniáš 3:3... ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po...
Marek 6:21...oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla...
Zjevení 6:15...se pohnuly ze svého místa. Králové zeměvelmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |