Velmi

Hledám varianty 'velmi' [ velmi ]. Nalezeno 130 veršù.
Genesis 1:31...se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo...
Genesis 12:14...do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři,...
Genesis 12:16...do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně,...
Genesis 13:2...odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po...
Genesis 13:13...stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlívelmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot...
Genesis 18:11...vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára nebyla v plodném věku.) Sára se v...
Genesis 18:20..."Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak,...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 21:11...spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi...
Genesis 26:7...zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž velmi krásná. Jednou, když tam byli dlouho, vyhlížel...
Genesis 26:13...muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné...
Genesis 34:7... a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když...
Genesis 34:19...neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten...
Genesis 41:8...probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a...
Genesis 44:20...je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte...
Exodus 1:20...pak ty porodní báby odměnil a lid se množilvelmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály Boha, dal...
Exodus 10:19...se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl...
Exodus 11:3...k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích faraonových dvořanů i v očích lidu....
Exodus 34:6...Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivývelmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům...
Numeri 12:3...skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.)...
Numeri 13:28...v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněnávelmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V...
Numeri 14:7..."Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede...
Numeri 14:18...jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivývelmi laskavý, odpouštějící nepravost i provinění....
Numeri 16:15...mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí!...
Deuteronomium 4:15...jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu...
Deuteronomium 20:15... Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která nepatří k městům zdejších...
Deuteronomium 30:14... abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je...
Jozue 1:7...jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silnývelmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti...
Jozue 3:16...vody přitékající shora zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu,...
Jozue 9:22...jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás! Proklatci!...
Jozue 13:1...mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající...
Jozue 22:5...v Zajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal...
Jozue 23:6...zem, jak vám to řekl Hospodin, váš Bůh. Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v...
1. Samuel 2:22...Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl  velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho synové...
1. Samuel 5:11...smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik...
1. Samuel 14:31...Filištíny od Michmasu po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na kořist a brali ovce,...
1. Samuel 16:21...Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem. Saul potom...
1. Samuel 18:8...své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal...
1. Samuel 19:1...David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce...
1. Samuel 19:4..." řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopakvelmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby...
1. Samuel 21:13...více!'" David si jejich slova vzal k srdcivelmi se gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich...
1. Samuel 23:22... Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a prověřte všechny...
1. Samuel 25:3...Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to velmi chytrá a neobyčejně krásná žena, ale její muž byl...
1. Samuel 25:15... ale on jim vynadal? Ti muži na nás byli velmi hodní, chovali se k nám slušně a po celou dobu, kdy...
2. Samuel 10:5... poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu,...
2. Samuel 13:3... Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš,...
2. Samuel 13:36...se i král a všichni jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláče. Abšalom zatím prchal. Zamířil ke...
2. Samuel 19:33... aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl  velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral...
1. Královská 1:6...Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako on. Domlouval se s Joábem, synem...
1. Královská 1:15...tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a pečovala o něj Šunemitka Abišag. Batšeba...
1. Královská 3:7...králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom...
1. Královská 5:21..." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi potěšen a prohlásil: " je dnes požehnán Hospodin,...
1. Královská 11:2...k jejich bohům." Šalomoun k nim ale přilnulvelmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta...
1. Královská 19:10...Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové...
1. Královská 19:14...promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové...
2. Královská 5:1...aramejského krále. Byl to muž důležitývelmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj Hospodin...
1. Letopisů 5:9... A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště...
1. Letopisů 19:5... poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu,...
1. Letopisů 21:13..." raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin...
1. Letopisů 23:17...neměl další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili. Synové Jisharovi: vůdce Šelomit...
2. Letopisů 20:35...spolčil s izraelským králem Achaziášem, což byl velmi špatný čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské...
2. Letopisů 25:10...oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš...
2. Letopisů 29:36...pro Bůh přichystal. Všechno se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém...
Ezdráš 8:18...Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáševelmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo...
Nehemiáš 5:1...ani u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme...
Nehemiáš 5:6..." Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slovavelmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a...
Nehemiáš 9:17... milostivý a soucitný, nesmírně trpělivývelmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili tele a...
Ester 2:7...Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky...
Job 1:3...párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného...
Job 20:5...co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných je chvilkové. I kdyby jeho...
Žalmy 86:15...jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivývelmi věrný a laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosím,...
Žalmy 92:6...jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec...
Žalmy 97:9... jsi nad vší zemí Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti,...
Žalmy 103:8...je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivývelmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky...
Žalmy 105:24...byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci...
Žalmy 107:38...pak vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek....
Žalmy 109:30...zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici...
Žalmy 111:10...klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí! Haleluja!...
Žalmy 112:1...člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil! Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno...
Žalmy 119:97...ve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé...
Žalmy 145:8...je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivývelmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s...
Přísloví 15:29...darebáků chrlí hanebnost. Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých ale vyslyší. Zářivý...
Izaiáš 10:25...hůl tak jako kdysi Egyptští. prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě."...
Izaiáš 21:7... jezdce na velbloudech - je sleduje pozorněvelmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na stráži, pane, stojím...
Izaiáš 29:17...hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"? brzy, za velmi krátký čas se z Libanonu stane sad a sad se bude za...
Izaiáš 63:7...všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování,...
Jeremiáš 4:22...jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi -...
Jeremiáš 24:2...a přivedl je do Babylonu.) V jednom koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém...
Jeremiáš 24:3...Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné jsou tak špatné, že nejdou jíst...
Ezechiel 20:13... zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na ...
Ezechiel 40:2... přivedl do izraelské země a postavil na velmi vysokou horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako...
Daniel 7:15...To, co jsem Daniel v mysli viděl,  velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo...
Daniel 9:23...odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej slova a...
Joel 2:13...přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivývelmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ? Třeba se...
Jonáš 4:2...a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivývelmi laskavý a který od zla upouští. Radši teď,...
Nahum 1:3...chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a...
Matouš 2:3...mu poklonit." Když se to doslechl král Herodesvelmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny...
Matouš 3:14... aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty...
Matouš 4:8...Hospodina, svého Boha.'" Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a...
Matouš 13:46...když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí ji....
Matouš 26:7... přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli...
Marek 3:12...padali a křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Ale on jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovali. Potom vystoupil na...
Marek 6:20...člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný...
Marek 14:3...Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku...
Marek 16:4... spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět...
Lukáš 2:36...Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm...
Lukáš 7:2...tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské...
Jan 3:29... který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato radost se tedy naplnila. On musí růst...
Jan 12:3... kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a...
Skutky 5:13...tam k nim neodvažoval připojit, ale lid si jich velmi vážil. Množství mužů i žen se přidávalo k Pánu a...
Skutky 8:2...krajích. Zbožní muži pochovali Štěpánavelmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do...
Skutky 12:20...Judska do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně...
Skutky 16:2...a řeckého otce. Bratři v Lystře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou...
Skutky 17:22...řekl: "Athéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval...
Skutky 18:27...učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazilvelmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž...
Skutky 25:10...podléhám. Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco...
Římanům 10:8...Krista z mrtvých). Co tedy říká? "Slovo je ti velmi blízko; je ve tvých ústech a ve tvém srdci" (totiž to...
1. Korintským 2:3... Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v báznivelmi rozechvěn. poselství a kázání nespočívalo v...
1. Korintským 4:3...soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. ...
1. Korintským 16:12...něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra Apollavelmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě...
1. Korintským 16:19...lidí si važte. Pozdravují vás sbory v AsiiVelmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u...
2. Korintským 7:4...s vámi spojeni v životě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn...
2. Korintským 7:13...Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou...
2. Timoteus 2:21...jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenouvelmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo....
2. Timoteus 4:11...mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebouvelmi potřebuji jeho pomoc. (Tychika jsem totiž poslal do...
2. Timoteus 4:14... a knihy, zvláště pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si...
Filemon 1:11... který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své...
Židům 10:37...Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi brzy přijde Ten, který přijít, a neopozdí...
1. Petr 3:4...krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které...
Zjevení 5:4...nemohl tu knihu otevřít ani do nahlédnoutVelmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |