Velkých

Hledám varianty 'velkých' [ velkými (2) velkým (6) velkých (4) velký (10) velkou (7) velkému (4) velkém (4) velkého (4) velké (27) velká (4) velcí (5) ]. Nalezeno 75 veršù.
Genesis 1:21...oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů,...
Genesis 18:20..." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím:...
Genesis 21:20...a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu...
Leviticus 11:10...ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a...
Numeri 22:18... svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co...
Numeri 26:56...jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z...
Deuteronomium 1:17...buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud náleží Bohu....
Jozue 10:11...je do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho...
Jozue 10:18...u Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale...
Jozue 11:8...rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ k...
Jozue 17:17...z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je...
Jozue 19:9... protože území Judových synů pro bylo příliš velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř...
Jozue 19:28...ke Kabulu, Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně a Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému...
Jozue 22:8...a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzem a...
Soudců 5:15...údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys...
Soudců 5:16...dobytka bučení? V Rubenových rodech byly velké omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Dan - proč...
Soudců 7:2...More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou, aby se...
Soudců 7:4...Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom...
1. Samuel 20:2... "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě...
2. Samuel 18:17...Izraele. Abšaloma vzali, hodili ho v lese do velké jámy a navršili nad ním velkou hromadu kamení. Celý...
2. Samuel 18:29... králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký rozruch, ale nevím, co to bylo." "Postav se tamhle na...
1. Královská 4:13...v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami; Achinadab,...
1. Královská 7:9...i zezadu, od základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy byly z velikých kvádrů ušlechtilého...
1. Královská 7:12...kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevoVelké nádvoří bylo kolem dokola obklopeno zdí ze třech řad...
1. Královská 10:2...družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámyvelké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a...
1. Královská 18:2...se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce...
1. Královská 22:31...dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujte s malým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom vozatajové...
2. Královská 4:38...učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku." Jeden z nich šel ven pro...
2. Královská 16:15...král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné...
2. Královská 25:9...vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s...
2. Letopisů 4:9...vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoříVelké nádvoří, před nádvořím postavil vrata a ta okoval...
2. Letopisů 9:1...družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámyvelké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a...
2. Letopisů 15:13... Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to...
2. Letopisů 18:30...svým vozatajům: "Nebojujte s malým anivelkým, jedině s králem izraelským!" Když potom vozatajové...
2. Letopisů 36:18...padli do rukou. Všechno vybavení Božího chrámuvelké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně...
Nehemiáš 3:27... Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány...
Nehemiáš 9:25...sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj...
Nehemiáš 9:37...dělají, co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou...
Ester 8:15...vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve...
Job 3:19...úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malívelcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K...
Job 9:9... přes moře kráčí po vlnách. Učinil OrionaVelký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké...
Job 31:25...drahý kov svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem...
Žalmy 33:16...nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost. Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když...
Žalmy 103:11...našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ...
Žalmy 104:25... havěť bezpočtu se hemží v něm - maličcívelcí tvorové! Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi...
Žalmy 106:45...křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimi, ve své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec...
Přísloví 15:6...je ten, kdo na domluvy. Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Rty...
Přísloví 15:16...hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Lepší je talíř zeleniny s láskou...
Přísloví 16:32... ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk...
Přísloví 21:14...dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatekvelkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení práva, pro...
Přísloví 24:5...vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj...
Kazatel 6:3...Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil štěstí a...
Izaiáš 23:3... kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre...
Jeremiáš 16:6...i soucit, praví Hospodin. V této zemi pomřou velcí i malí. Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli...
Jeremiáš 22:14...zdarma a za práci mu neplatí! Říká: ‚Postavím si velký palác a v něm prostorné komnaty; prorazím do něj okna...
Jeremiáš 41:12...muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli hoVelkého rybníka v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl...
Jeremiáš 52:13...vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s...
Ezechiel 17:9...všechny výhonky, které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny....
Ezechiel 32:13... Vyhubím i všechen jeho dobytek na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani...
Ozeáš 9:7...To proto, že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávist. Prorok je Efraimovi strážným společně s...
Matouš 24:21...v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku světa a...
Matouš 27:60... který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel. Naproti hrobu seděla Marie...
Marek 3:7...odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z...
Marek 3:8...slyšeli, jaké věci dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli...
Lukáš 9:37...druhý den sestoupili z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře,...
Lukáš 16:10... Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve...
Jan 21:11...Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť - 153 velkých ryb! A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla....
Skutky 19:17...všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a...
Skutky 26:22... tu však stojím a vydávám svědectví malémuvelkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i...
Galatským 6:11...členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k...
Zjevení 6:13...hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky. Nebe zmizelo, jako...
Zjevení 13:16...zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malýmvelkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát...
Zjevení 19:5...jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte, malívelcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu,...
Zjevení 19:18...a těla všech lidí, svobodných i otroků, malýchvelkých!" A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska,...
Zjevení 20:12...nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malévelké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |