Velitelům

Hledám varianty 'velitelům' [ velitelům (11) velitelů (9) velitelích (2) veliteli (28) velitelem (32) velitelé (24) velitele (44) velitel (52) ]. Nalezen 191 verš.
Genesis 21:22...ženu z Egypta. Někdy v době Abimelechvelitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s...
Genesis 21:32...do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil sevelitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. Abraham...
Genesis 26:26...Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč...
Genesis 37:36...v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifaroviveliteli stráže. Někdy v době se Juda oddělil od svých...
Genesis 39:1...koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifarvelitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu...
Genesis 40:3...i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn...
Genesis 40:4... na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn JosefVelitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve...
Genesis 41:10...na své služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam...
Genesis 41:12... A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je...
Numeri 31:14...jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli...
Numeri 31:48...Hospodin přikázal. Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a...
Deuteronomium 20:9...dokončí svou řeč k lidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš k městu, abys je dobýval,...
Deuteronomium 33:21...To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a...
Jozue 10:24...přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské mužeVelitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzval: "Pojďte...
Soudců 7:25... Pronásledovali Midiánce a zajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba (totiž Vlka). Oreba...
Soudců 8:3...než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem zmohl ve...
Soudců 10:18...Izraelci se shromáždili a utábořili se v MicpěVelitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde...
Soudců 11:11...tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdcevelitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před...
1. Samuel 8:12...aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho...
1. Samuel 12:9...Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Siseryvelitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do...
1. Samuel 14:50...se jmenovala Achinoam, dcera AchimaacovaVelitel jeho vojska se jmenoval Abner; byl to syn Saulova...
1. Samuel 17:18...bratrům. Tady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu. Navštiv své bratry, vyřiď jim...
1. Samuel 18:5...taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými...
1. Samuel 18:13...Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i...
1. Samuel 22:2...Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal...
1. Samuel 22:7...rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni...
1. Samuel 22:14...je věrný jako David? Vždyť je to králův zeťvelitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak...
1. Samuel 29:3...muži pochodovali vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece...
1. Samuel 29:4... dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se ale na něj rozzlobili. "Pošli ho pryč," řekli...
1. Samuel 29:9... "Pro jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy...
2. Samuel 4:2...Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval Baana a druhý...
2. Samuel 8:16...všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem, Sádok,...
2. Samuel 17:25...Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To byl syn muže jménem Jeter Izmaelský,...
2. Samuel 18:1... David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil...
2. Samuel 18:5...Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti...
2. Samuel 19:7...ty, kdo milují! Dnes jsi ukázal, že tví velitelé ani vojáci pro tebe nic neznamenají. Dnes je mi...
2. Samuel 20:23...ke králi. A tak byl Joáb znovu vrchním velitelem izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadův, velel...
2. Samuel 23:8...Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonskývelitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil...
2. Samuel 23:13...způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam,...
2. Samuel 23:18...napít. Takové činy konala tato trojice hrdinůVelitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji....
2. Samuel 23:19... Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn...
2. Samuel 24:2...Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské...
2. Samuel 24:4...takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se od krále vydali...
1. Královská 1:19...tam všechny královské syny i kněze Abiataravelitele vojska Joába, ale tvého služebníka Šalomouna...
1. Královská 1:25...ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a...
1. Královská 2:35...na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna Jojadova, a knězem namísto...
1. Královská 4:4... byl kancléřem; Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími; Azariáš,...
1. Královská 9:22...nebral do otroctví, ale jako vojáky, úředníkyvelitele, pobočníky, vozataje a jezdce. Dozorců, kteří...
1. Královská 11:24...sebe shromáždil nájezdníky a stal se jejich velitelem. Odešli do Damašku, usídlili se v něm a založili...
1. Královská 14:27...Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce...
1. Královská 16:9...Baašův, a kraloval dva roky. Jeho dvořan Zimrivelitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se...
1. Královská 22:26...král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte hoveliteli města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak...
2. Královská 1:9...Eliáš Tišbejský!" řekl král. Poslal tedy na něj velitele s padesáti vojáky. Eliáš seděl na vrcholu hory, a...
2. Královská 1:10...dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch...
2. Královská 1:11...s jeho padesáti. Král tedy na něj poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal...
2. Královská 1:12..." Vtom z nebe sestoupil Boží oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího...
2. Královská 1:13...s jeho padesáti. Král tedy poslal ještě třetího velitele s padesáti muži. Když ale ten třetí velitel...
2. Královská 1:14... Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím...
2. Královská 4:13...mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebovelitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si...
2. Královská 8:21...se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho i s jeho veliteli vozů obklopili ze všech stran, ale on v noci vstal...
2. Královská 9:5...právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovoveliteli," řekl mládenec. "Pro kterého z nás?" zeptal se...
2. Královská 11:14... a hle - u sloupu stojí právoplatný králveliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a...
2. Královská 18:17...Jeruzaléma ke králi Ezechiášovi svého vrchního velitele, nejvyššího správce a nejvyššího komořího s mocným...
2. Královská 24:12...se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými komorníky babylonskému králi vzdal....
2. Královská 25:8...do Jeruzaléma zmocněnec babylonského králevelitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i...
2. Královská 25:10...domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišlivelitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma....
2. Královská 25:11... Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli...
2. Královská 25:12...obyvatelstvo. Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a...
2. Královská 25:15... pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiníVelitel gardistů pobral pánvice, mísy a vše, co bylo z...
2. Královská 25:18...takový byl i druhý sloup, včetně mřížováníVelitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce...
2. Královská 25:20...prostých lidí, kteří se nacházeli ve městěVelitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k...
2. Královská 25:23...lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král...
2. Královská 25:26... Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože...
1. Letopisů 9:26...směnách se k nim připojovali. Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a...
1. Letopisů 11:6...na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se...
1. Letopisů 11:11...je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonskývelitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil...
1. Letopisů 11:15...daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam,...
1. Letopisů 11:20...napít. Takové činy konala tato trojice hrdinůVelitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím...
1. Letopisů 11:21...Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. Také Benajáš, syn...
1. Letopisů 11:42...Achlajův; Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský velitel Třicítky; Chanan, syn Maakův; Jošafat...
1. Letopisů 12:4...Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský...
1. Letopisů 12:19...otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na...
1. Letopisů 12:21... Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletajvelitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti...
1. Letopisů 12:22...samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další...
1. Letopisů 12:29...s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000...
1. Letopisů 12:35...odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana...
1. Letopisů 13:1...radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským...
1. Letopisů 15:25...u Truhly. Potom David, izraelští stařešinovévelitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést...
1. Letopisů 18:15...všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem,...
1. Letopisů 21:2... aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovivelitelům vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po...
1. Letopisů 21:4...vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic nezmohli, a tak se vydali projít celý...
1. Letopisů 26:26...zasvětil král David a vůdcové otcovských rodůvelitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska. Šlo o...
1. Letopisů 27:2...000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:3...ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu...
1. Letopisů 27:4...vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel...
1. Letopisů 27:5... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady....
1. Letopisů 27:6... Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)...
1. Letopisů 27:8...oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů....
1. Letopisů 27:34...nastoupil Jojada, syn Benajášův, a AbiatarVelitelem královského vojska byl Joáb. David shromáždil...
2. Letopisů 1:2...ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izraelvelitele tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce...
2. Letopisů 11:11...Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína a také štíty a kopí...
2. Letopisů 12:5...a pronikl k Jeruzalému. Rechoboáma i judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 12:10...Rechoboám zhotovil bronzové štíty a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce...
2. Letopisů 17:14... Toto je jejich výčet podle otcovských domůVelitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000...
2. Letopisů 17:15...Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš, syn...
2. Letopisů 18:25...král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte hoveliteli města Amonovi a královskému synu Joašovi. Řeknete:...
2. Letopisů 21:9...si krále. Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s jeho...
2. Letopisů 23:13...a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí králveliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval,...
2. Letopisů 24:23...Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali damašskému králi....
2. Letopisů 25:5...rodů a celého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let...
2. Letopisů 28:14...Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti....
2. Letopisů 32:3...Jeruzalém, svolal poradu svých hodnostářůvelitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a...
2. Letopisů 32:6...zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na prostranství u městské...
2. Letopisů 32:21...svého anděla a ten pobil všechny bojovníkyvelitele i vojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak...
2. Letopisů 33:11...Hospodin přivedl armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu hák, spoutali...
2. Letopisů 33:14...opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy....
Nehemiáš 2:9...královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu. Jakmile se to doslechl Sanbalat Choronský...
Nehemiáš 4:10...na díle a druhá polovina byla ve zbrojiVelitelé s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod...
Nehemiáš 7:2...Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimuveliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž,...
Nehemiáš 11:9...něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl...
Nehemiáš 11:14...bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův. Z levitů: Šemajáš,...
Job 39:25...řehtá: ‚Ihíí!' pach bitvy zdálky ucítí, hřímání velitelů a všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k...
Izaiáš 3:3...i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starcevelitele i váženého muže, rádce i mudrce, věštce i...
Izaiáš 10:8...by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou  velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako Karkemiš?...
Izaiáš 20:1...král Sargon vyslal do Ašdodu svého vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin...
Izaiáš 21:5... Prostřené ubrusy. Jídlo. Pití. - Vstávejtevelitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi...
Izaiáš 31:9... Jejich pevnost se hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, praví Hospodin, který...
Jeremiáš 26:21...Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král...
Jeremiáš 37:13...vstoupil do Benjamínské brány, narazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna Šelemiáše, syna...
Jeremiáš 38:17...zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto...
Jeremiáš 38:18...tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do...
Jeremiáš 38:22...v paláci judského krále, budou vyvedenyvelitelům babylonského krále a hle, řeknou o tobě:...
Jeremiáš 39:9...Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořiliVelitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch...
Jeremiáš 39:10...ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, nechal velitel gardistů Nebuzardan v judské zemi a svěřil jim toho...
Jeremiáš 39:11...Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil: "Vezmi ho k sobě a...
Jeremiáš 39:13...nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel gardistů Nebuzardan, rab-saris Nebušazban, rab-mág...
Jeremiáš 40:1... které Jeremiáš dostal od Hospodina poté, co ho velitel gardistů Nebuzardan propustil z Rámy, kde ho našel...
Jeremiáš 40:2... kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj...
Jeremiáš 40:5...svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným...
Jeremiáš 40:7... který směl zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král...
Jeremiáš 40:13... Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to...
Jeremiáš 41:10...i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil Gedaliášovi, synu...
Jeremiáš 41:11... doslechl Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s ním, vzali všechny své muže a...
Jeremiáš 41:13...Jochanana, syna Kareachova, a s ním všechny velitele, zaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě...
Jeremiáš 41:16...se k Amoncům. Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé, kteří byli s ním, se pak ujali všech přeživších,...
Jeremiáš 42:1...správcem sám babylonský král. Všichni vojenští velitelé včetně Jochananana, syna Kareachova, a Jaazaniáše,...
Jeremiáš 42:8...tedy Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid, od nejmenších po...
Jeremiáš 43:4...Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že...
Jeremiáš 43:5...zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s ostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se...
Jeremiáš 43:6...se usadili v judské zemi, i všechny ty, které velitel gardistů Nebuzardan ponechal s Gedaliášem, synem...
Jeremiáš 52:12...Jeruzaléma osobní zmocněnec babylonského králevelitel gardistů Nebuzardan. Vypálil Hospodinův chrám i...
Jeremiáš 52:14...domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišlivelitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého...
Jeremiáš 52:15... pak rozbořili hradby okolo celého JeruzalémaVelitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek...
Jeremiáš 52:16... a také zbytek řemeslníků. Zbytek chudiny tam velitel gardistů Nebuzardan zanechal, aby obdělávali vinice...
Jeremiáš 52:19... pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiníVelitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny...
Jeremiáš 52:24...bylo na mřížoví vždy sto granátových jablekVelitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho...
Jeremiáš 52:26...prostých lidí, kteří se nacházeli ve městěVelitel gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Ribly k...
Jeremiáš 52:30... Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to...
Ezechiel 23:6...vojevůdcích oblečených purpurem, po hejtmanechvelitelích - samých krasavcích, co jezdí na koních. Ve svém...
Ezechiel 23:12... I ona se roztoužila po asyrských hejtmanechvelitelích, po vojevůdcích v plné výstroji - samých...
Ezechiel 23:15...na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský velitel, rozený Chaldejec. Na první pohled se po nich...
Ezechiel 23:23...nimi všechny krasavce z Asýrie - samé hejtmanyvelitele, samé slavné válečníky, co jezdí na koních....
Ezechiel 38:7...zástupy shromážděnými k tobě, neboť budeš jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech...
Daniel 2:14...a jeho přátele, aby je popravili. Když Ariochvelitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce,...
Daniel 11:5...jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže ovládne ještě větší...
Marek 6:21...narozenin uspořádal hostinu pro své velmoževelitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera ...
Lukáš 22:4... Odešel a domluvil se s vrchními kněžími a s veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se...
Lukáš 22:52...a uzdravil ho. Tehdy Ježíš řekl vrchním kněžímvelitelům stráže a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad...
Jan 18:12...snad pít kalich, který mi dal Otec?" Oddílvelitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a...
Skutky 4:1...když takto mluvili k lidu, přišli na kněžívelitelem chrámové stráže a se saduceji. Nemohli totiž...
Skutky 5:24... uvnitř nikdo nebyl." Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže s vrchními kněžími, nemohli...
Skutky 5:26... které jste uvěznili, stojí v chrámu a učí lid!" Velitel se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí;...
Skutky 21:31...ihned zavřely. se ho chystali zabít, kdyžveliteli římské posádky dorazila zpráva, že se celý...
Skutky 21:32...vojáky a setníky a seběhl k nim. Jakmile uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil,...
Skutky 21:33...uviděli velitele s vojáky, přestali Pavla bítVelitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy....
Skutky 21:37... měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl...
Skutky 22:24... rvali si pláště a házeli do vzduchu prachvelitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho...
Skutky 22:26...Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský...
Skutky 22:27...si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!" Velitel se šel Pavla zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský...
Skutky 22:28... ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl PavelVelitel mu řekl: " jsem získal občanství za spoustu...
Skutky 22:29...ho měli vyslýchat, od něj okamžitě ustoupili. I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat...
Skutky 22:30...si uvědomil, že nechal spoutat římského občanaVelitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují....
Skutky 23:10...duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat, aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy...
Skutky 23:15...Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte veliteli, ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc...
Skutky 23:17...ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíkaveliteli. pro něj zprávu." Setník ho dovedl za velitelem...
Skutky 23:18... pro něj zprávu." Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel zavolal a požádal,...
Skutky 23:19...přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za ruku, poodešel s ním stranou a ptal se:...
Skutky 23:22... připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu: "Nikomu...
Skutky 24:22...odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla střežil...
Skutky 25:23...Agrippa a Bereniké s veškerou nádherou a spoluveliteli a význačnými muži města vstoupili do jednací síně....
2. Timoteus 2:4...neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. Ani žádný závodník nezíská věnec,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |