Velikost

Hledám varianty 'velikost' [ velikostí (3) velikosti (3) velikost (11) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 15:16... se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid,...
Numeri 26:54...dědictví, menšímu menší - každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat...
Deuteronomium 3:24...můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by...
Deuteronomium 5:24... Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně!...
Deuteronomium 9:26...na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň...
Deuteronomium 11:2...od Hospodina, vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a...
1. Letopisů 29:11...jsi od věků na věky! Tvá je, Hospodinevelikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi...
1. Letopisů 29:12...ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno...
Žalmy 49:7...Oni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí svého bohatství. Jeden druhého však vykoupit...
Žalmy 106:7... Naši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře Nejvyššího...
Žalmy 145:3... Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit! všechna pokolení tvé...
Žalmy 145:6... hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku tvé hojné dobroty, o...
Ezechiel 13:18...každé zápěstí a zhotovují čelenky na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete...
Ezechiel 31:7... v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože...
Ezechiel 38:23... které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů....
Daniel 5:18...Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi královstvívelikost, slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho...
Daniel 5:19...království, velikost, slávu a velebnost. Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili...

Slova obsahující velikost: velikost (11) velikosti (3) velikostí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |