Veliká

Hledám varianty 'veliká' [ velikými (5) velikým (26) velikých (6) veliký (123) velikou (83) velikému (8) velikém (11) velikého (32) veliké (174) veliká (55) velicí (1) ]. Nalezeny 504 verše.
Genesis 1:16...osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla...
Genesis 7:11...měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod...
Genesis 10:12...a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské,...
Genesis 12:2...domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš...
Genesis 12:17...Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to...
Genesis 15:14... jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdouvelikým jměním. Ty sám se odebereš ke svým otcům v pokoji a...
Genesis 15:18...dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Kenijce, Kenizejce a Kadmonce...
Genesis 17:20...zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ. Svou smlouvu však potvrdím Izákovi, jehož ti...
Genesis 19:19...služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. však...
Genesis 20:8... Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl...
Genesis 20:9... že jsi na a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se...
Genesis 21:8... kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého...
Genesis 21:18...a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh otevřel oči a uviděla pramen...
Genesis 29:2...k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali,...
Genesis 32:8...a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i...
Genesis 41:29... Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy...
Genesis 45:7...vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo sem...
Genesis 46:3...se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a odtud...
Exodus 1:9...svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se...
Exodus 3:3...si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když...
Exodus 4:14...se, ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do...
Exodus 6:6...jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou pažívelikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším...
Exodus 7:4... syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny...
Exodus 14:31...viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak...
Exodus 32:10...mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha,...
Exodus 32:11...proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat:...
Exodus 32:30..." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad ho...
Exodus 32:31...k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten...
Numeri 11:10...stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z toho nešťastný a řekl...
Numeri 13:28...bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském...
Numeri 14:19...do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak...
Numeri 14:39...ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k...
Numeri 20:20...však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nimvelikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým...
Numeri 22:17... nezdráhej se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať...
Deuteronomium 1:7...do celé kanaánské země i do Libanonu po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem vám dal....
Deuteronomium 1:19...Hospodina, našeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští, kterou jste viděli, směrem k...
Deuteronomium 1:28...‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli...
Deuteronomium 2:7...veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s...
Deuteronomium 3:5...hradbami, branami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako...
Deuteronomium 4:32...konce nebe po druhý, zda se kdy stalo něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy...
Deuteronomium 4:34... a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed...
Deuteronomium 4:36...hlas, aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To...
Deuteronomium 4:37...jejich budoucí símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a...
Deuteronomium 6:10...otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti v  veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho...
Deuteronomium 6:22...na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedl, aby...
Deuteronomium 7:19...s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na vlastní oči, na znamení...
Deuteronomium 7:21... vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůhveliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůh, před tebou ty...
Deuteronomium 8:15...z Egypta, z domu otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a štírů, tím...
Deuteronomium 9:1...abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi tyveliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid,...
Deuteronomium 9:29...tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 10:17... Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánůveliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává...
Deuteronomium 10:21...to on je tvůj Bůh! Na vlastní oči jsi viděl, jak veliké a hrozné věci pro tebe vykonal. Tvoji otcové...
Deuteronomium 11:7...nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto dodržujte...
Deuteronomium 11:24...území bude sahat od pouště k Libanonu a od  veliké řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo...
Deuteronomium 18:16...hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře...
Deuteronomium 26:5...počtu. Tam pobýval a tam se stal národemvelikým, mocným a početným. Egypťané nás ale trápili,...
Deuteronomium 26:8...nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás ...
Deuteronomium 27:2...země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile překročíš...
Deuteronomium 29:2...a s celou jeho zemí. Na vlastní oči jsi viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy. do dnešního...
Deuteronomium 31:17...a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí....
Jozue 1:4...území bude sahat od pouště k Libanonu a od  veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke...
Jozue 7:9...nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin...
Jozue 7:26... Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Tehdy se...
Jozue 8:29...je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení, která je tam dodnes. Jozue pak...
Jozue 10:2...Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo...
Jozue 10:20...vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak tu velikou, drtivou porážku dovršili a skoncovali s nimi. Ti,...
Jozue 10:27...se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké balvany, které tam jsou dodnes. Makedu Jozue...
Jozue 14:12... Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovciveliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je,...
Jozue 22:8...domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domůvelikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se stříbrem...
Jozue 22:10...Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K Izraelcům se donesla...
Jozue 23:9...to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál....
Jozue 24:17... z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás po celou cestu, kterou jsme...
Jozue 24:26...Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově...
Soudců 2:7... kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro Izrael vykonal. Jozue, syn...
Soudců 2:15...Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na  veliké soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval soudce a ti je...
Soudců 3:17...ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po odevzdání povinného daru Ehud...
Soudců 10:9...Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu:...
Soudců 15:18...to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém...
Soudců 16:5...a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a...
Soudců 16:6..."Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson ...
Soudců 16:15... oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou...
Soudců 16:23...růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali....
Soudců 21:2...Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože izraelský...
1. Samuel 1:10...tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž...
1. Samuel 1:16...za ničemnou ženu. Modlila jsem se tuvelikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na...
1. Samuel 6:14... k poli Jošuy Betšemešského a zastavil tamvelikého kamene. Místní pak ten vůz rozštípali na dříví a...
1. Samuel 6:15...byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli...
1. Samuel 6:18...od opevněného města po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili Hospodinovu truhlu, je toho...
1. Samuel 11:15...oběti a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli:...
1. Samuel 12:16...vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad...
1. Samuel 12:17...hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste...
1. Samuel 12:18...lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu,...
1. Samuel 12:22...- vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit...
1. Samuel 12:24...a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat...
1. Samuel 14:33...je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se do vojska a...
1. Samuel 14:45...že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani...
1. Samuel 19:5...Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys...
1. Samuel 19:22...se tedy do Rámy vypravil sám. Došel k  veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se....
1. Samuel 26:25..."Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ." David šel potom dál svou...
1. Samuel 31:4...se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když...
2. Samuel 7:22...zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha...
2. Samuel 7:23...lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro  veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého...
2. Samuel 8:8...měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechl...
2. Samuel 12:2...dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu...
2. Samuel 12:30...pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile...
2. Samuel 18:9... Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním...
2. Samuel 20:8...Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb...
2. Samuel 23:10...ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství. Po něm byl Šama, syn Agea Hararského....
2. Samuel 23:12...je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství. Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o...
2. Samuel 24:10...ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím ,...
1. Královská 3:6...odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a...
1. Královská 3:8...přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému...
1. Královská 5:21...dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď:...
1. Královská 5:31...a dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl...
1. Královská 7:10... zvenku po Velké nádvoří. Základy bylyvelikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů....
1. Královská 8:42...země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby...
1. Královská 8:65...Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm...
1. Královská 10:10..." Poté darovala králi 120 talentů zlataveliké množství balzámů a drahokamů. nikdy se pak...
1. Královská 10:11... které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového dřeva a drahokamů. Král z toho...
1. Královská 10:18...v Paláci libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu...
1. Královská 12:30...postavil v Bet-elu a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do...
2. Královská 6:23...se vrátí ke svému pánu." Král jim tedy vystrojil velikou hostinu, a když se najedli a napili, propustil je....
2. Královská 6:25...vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za...
2. Královská 7:6...v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si...
2. Královská 8:4...muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil...
2. Královská 10:19...kněze. Nikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět, nezůstane...
2. Královská 17:21...ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl jevelikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech...
2. Královská 17:36...Pouze Hospodina, který vás vyvedl z Egypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte, jemu...
2. Královská 20:14...se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišliveliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve...
2. Královská 22:13...této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této...
2. Královská 23:26...se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm...
1. Letopisů 10:4...se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když...
1. Letopisů 11:14...ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k...
1. Letopisů 12:23...k Davidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je výčet ozbrojených...
1. Letopisů 16:25...vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všemVeliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy...
1. Letopisů 17:21...přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před...
1. Letopisů 18:8...Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil...
1. Letopisů 20:2...pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile...
1. Letopisů 21:8...nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale,...
1. Letopisů 22:5...ten dům, který se vystavět Hospodinu, být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím...
1. Letopisů 29:1...Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha...
1. Letopisů 29:22...za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinemvelikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova...
2. Letopisů 1:8...Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže,...
2. Letopisů 2:4...uloženo. Chrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by...
2. Letopisů 2:8...dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů...
2. Letopisů 6:32...lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby...
2. Letopisů 7:8...od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to jedno veliké shromáždění. Slavnost zahájili osmého dne; sedm dní...
2. Letopisů 9:6... nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst,...
2. Letopisů 9:9..." Poté darovala králi 120 talentů zlataveliké množství balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámy,...
2. Letopisů 9:17...v Paláci Libanonského lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu...
2. Letopisů 14:12...Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru...
2. Letopisů 16:10...klády. Tehdy se také k některým z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 16:14...mastí a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho...
2. Letopisů 17:13...a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných...
2. Letopisů 18:1...městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna...
2. Letopisů 21:14...tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou -...
2. Letopisů 24:11...na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství stříbra. Král s Jojadou je předávali...
2. Letopisů 29:30...Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali hovelikou radostí, padali na kolena a klaněli se mu. Potom...
2. Letopisů 29:35...posvěcovali svědomitěji než kněží). Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku z pokojných obětí a...
2. Letopisů 30:13...zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře,...
2. Letopisů 30:21... Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pakvelikou radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených...
2. Letopisů 30:22... Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili Hospodinu. Po sedm...
2. Letopisů 30:24...1 000 býčků a 10 000 ovcí a koz. Posvětilo se veliké množství kněží a celé judské shromáždění se radovalo...
2. Letopisů 32:29...a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil...
Ezdráš 4:10...jest elamských) i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě...
Ezdráš 5:8...králi, že jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se...
Ezdráš 5:11... kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové...
Ezdráš 9:13...dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás...
Ezdráš 10:1...se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni...
Nehemiáš 1:3... kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a...
Nehemiáš 1:5...Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství...
Nehemiáš 1:10...služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své...
Nehemiáš 2:2...Nejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije...
Nehemiáš 4:8...z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného. Bojujte za své bratry, syny a dcery,...
Nehemiáš 4:13... hodnostářům a ostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od sebe daleko....
Nehemiáš 6:3... Vyslal jsem k nim posly s odpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo...
Nehemiáš 7:4...naproti svému domu." Město bylo prostornéveliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené...
Nehemiáš 8:6...lid povstal. Ezdráš pak dobrořečil Hospodinuvelikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen...
Nehemiáš 9:32...Bůh milostivý a soucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Nehemiáš 12:31...hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke...
Nehemiáš 12:43...hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil...
Nehemiáš 13:5...našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětiny, kadidlo,...
Nehemiáš 13:22...svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl...
Ester 1:20...vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely, vznešené...
Ester 2:18...Vašti. Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V...
Ester 4:3...dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v...
Job 5:9... jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště...
Job 9:10...vůz, Plejády i souhvězdí na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde...
Job 22:5...s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká, tvá vina je bezmezná! Od bratří jsi bezdůvodně...
Job 23:6... co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší!...
Job 36:3...a povím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím....
Job 36:18... se nedáš zlákat hojností, nesvádějí veliké úplatky. Myslíš, že ti bohatství pomůže z úzkosti,...
Job 36:26... člověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z...
Job 37:23...je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je...
Žalmy 5:8...podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v...
Žalmy 19:14...mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci...
Žalmy 21:6... prosil, na věčné časy prodloužils jeho dnyVeliká je jeho sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty...
Žalmy 22:26...ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním...
Žalmy 26:12...mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův....
Žalmy 31:20...o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí!...
Žalmy 33:16...srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost. Kůň zklame...
Žalmy 35:18...jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před početným...
Žalmy 35:27...přejí, prozpěvují zvesela, navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!"...
Žalmy 40:10... tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty...
Žalmy 40:11...jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým shromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajil. Své...
Žalmy 40:17...všichni ti, kdo hledají. navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám...
Žalmy 47:3...pokřik radosti! Nejvyšší, hrozivý je Hospodinveliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod...
Žalmy 48:2...žalm synů KorachovýchVeliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha,...
Žalmy 68:12... chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkazveliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají,...
Žalmy 68:16...jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské! Proč...
Žalmy 69:14... čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna ...
Žalmy 70:5...ti, kdo hledají. navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a...
Žalmy 77:14...cesta, Bože, je cestou svatosti, kdo z bohů je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou...
Žalmy 86:10...poklonit, tvé jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu,...
Žalmy 89:8...v oblacích? Kdo z Božích synů je jako HospodinVelikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem...
Žalmy 92:6... proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry...
Žalmy 95:3...s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavitVeliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V...
Žalmy 96:4...vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všemVeliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy...
Žalmy 99:2...se! Trůní nad cherubíny - země třese seVeliký je na Sionu Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé...
Žalmy 99:3...Hospodin, vyvýšený nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle...
Žalmy 104:1...Hospodinu! Dobrořeč duše Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi slávou a nádherou!...
Žalmy 104:25...je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širéveliké, havěť bezpočtu se hemží v něm - maličcí i velcí...
Žalmy 106:21...Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u...
Žalmy 111:2...chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o...
Žalmy 115:13...požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, takvelikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše...
Žalmy 117:2...ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja! ...
Žalmy 119:156...od spásy, neboť se neptají na tvé zákony.  Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím...
Žalmy 126:2...jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil...
Žalmy 126:3...mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí....
Žalmy 135:5... Izrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník....
Žalmy 136:4...Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své...
Žalmy 136:7...zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil...
Žalmy 136:17...- jeho láska trvá navěky! On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! A pobil krále věhlasné -...
Žalmy 145:3...chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěkyVeliký je Hospodin, vší chvály hodný, jeho velikost nelze...
Žalmy 147:5...hvězd a jménem volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst!...
Žalmy 150:2...Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte...
Přísloví 9:13...drzoun, sám na to doplatíš. Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří...
Přísloví 28:12...ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch, každý se schovává....
Kazatel 8:6...Vše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu...
Kazatel 10:4...z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a...
Izaiáš 8:1...zdupány ovcemi. Hospodin mi řekl: "Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným písmem: Maher-šalal...
Izaiáš 9:1... Galileu pohanů: Lid, který chodil v temnotáchveliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti,...
Izaiáš 12:6...dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lideveliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel nad...
Izaiáš 30:25...a vysokého návrší potečou potoky vody v onen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude...
Izaiáš 39:3...se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišliveliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve...
Izaiáš 63:7... za to, jak velmi byl k domu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim projevil, za jeho velikou lásku...
Jeremiáš 10:6...ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi pověstný. Kdo by se nebál,...
Jeremiáš 22:8...se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože...
Jeremiáš 25:14... I oni sami budou otročit mocným národůmvelikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co...
Jeremiáš 25:32... od nejzazších konců světa se zvedá vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den pobije,...
Jeremiáš 27:5...Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří...
Jeremiáš 27:7...něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národyvelicí králové podrobí do služby. Národ a království, které...
Jeremiáš 28:8...mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemímvelikým královstvím válku, neštěstí a mor. Prorok, který...
Jeremiáš 32:17..."Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe...
Jeremiáš 32:18... ale vinu otců splácíš i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký...
Jeremiáš 32:19...a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech....
Jeremiáš 32:21... mocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal...
Jeremiáš 32:42...Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu všechno dobrodiní, které...
Jeremiáš 33:3...Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 36:7...své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí velikým a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášův, udělal...
Jeremiáš 43:9...pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi veliké kameny a před očima judských mužů je zapusť do jílu...
Jeremiáš 44:15...cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to veliké shromáždění, všechen lid usazený v Dolním i Horním...
Jeremiáš 44:26... všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno nevysloví žádný...
Jeremiáš 45:5... vykořeňuji - celou tuto zemi! A ty si žádáš veliké věci? Nežádej. Hle, na všechny smrtelníky dopustím...
Pláč 3:23... Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji...
Pláč 3:32...I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem...
Ezechiel 3:6...řeči a těžkého jazyka, ale k domu Izraele - nevelikým národům podivné řeči a těžkého jazyka, jejichž...
Ezechiel 9:9...Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá...
Ezechiel 17:15... Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno,...
Ezechiel 36:23...mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste...
Ezechiel 38:19...prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká...
Ezechiel 39:17...k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a...
Ezechiel 47:7...dostal zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje...
Ezechiel 47:9...přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se...
Daniel 2:10...Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy nic takového od žádného věštce,...
Daniel 2:31... králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu....
Daniel 2:35... Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme...
Daniel 2:45...rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlatoVeliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen...
Daniel 4:27...babylonského královského paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval...
Daniel 5:1...žijí v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů a v jejich...
Daniel 7:2...noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom se z moře...
Daniel 8:8...dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových...
Daniel 8:21...a Persie. Ten bradatý kozel je král Řeckaveliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se...
Daniel 9:4...svému Bohu, a toto jsem vyznával: "Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm,...
Daniel 9:18... pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane,...
Daniel 10:1...jeho výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje. Daniel jsem v době držel třítýdenní...
Daniel 10:4...dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem...
Daniel 10:8...schovat. Zůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla opustila, zbledl...
Daniel 11:44...ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj...
Daniel 12:1...mu pomoci." "V tom čase povstane Michaelveliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy...
Ozeáš 2:2...pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Anoveliký bude den Jizreele! Říkejte svým bratrům: "Ami, Můj...
Joel 2:2...Jako se úsvit rozlévá po horách, blíží se veliká a mocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a...
Joel 2:11...tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazyVeliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může...
Joel 2:20...z něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci veliké, neboj se, země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal...
Joel 2:21... země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou...
Joel 2:25...sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky -  veliké vojsko, které jsem na vás vypravil. Budete jíst a...
Joel 3:4...dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Joel 4:13... je plný, káď přetéká; jejich hanebnost je veliká! Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den...
Amos 6:2...za vámi. Na Kalne se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než...
Amos 6:11...jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně...
Jonáš 1:2...slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila...
Jonáš 1:4... pryč od Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře, ...
Jonáš 1:10...stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim...
Jonáš 1:12..." odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně." Lodníci se pokoušeli...
Jonáš 1:16...do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu a...
Jonáš 2:1... Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v jejím břiše strávil tři dny a tři...
Jonáš 3:2...slovo od Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy...
Jonáš 3:3... jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do...
Jonáš 4:1...od toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, že se k Hospodinu...
Jonáš 4:6...a nebylo mu zle. Jonáš měl z rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil...
Jonáš 4:11...noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc...
Micheáš 2:12...v ohradě, budou jako stádo na své pastviněveliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu, vyjde před...
Micheáš 5:3... Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem...
Sofoniáš 1:14... neokusí však víno z nich." Blízko je ten veliký Hospodinův den, blízko je a rychle blíží se! Slyš!...
Zachariáš 1:14...Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hrozně se hněvám na ty sebejisté...
Zachariáš 4:7...mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž...
Zachariáš 7:12...svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal,...
Zachariáš 8:2..."Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro něj jen hořím! Tak praví...
Zachariáš 8:22...zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly...
Zachariáš 12:11... V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v Hadad-rimonu na pláni u Megida...
Malachiáš 1:5...to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a...
Malachiáš 1:11...oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam...
Malachiáš 1:14...obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a jméno je obávané...
Malachiáš 3:23...pro celý Izrael. Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše,...
Matouš 4:16...pohanů: Lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se...
Matouš 4:25...i ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole,...
Matouš 5:12...se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před...
Matouš 5:19... ten bude v nebeském království považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o...
Matouš 5:35... ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece...
Matouš 6:23...bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům....
Matouš 8:1...Písma. Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu...
Matouš 8:24...jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal....
Matouš 8:30...jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás...
Matouš 12:15...se to ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil. Přísně je však...
Matouš 13:2...posadil se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten...
Matouš 14:14...pěšky z měst. Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval...
Matouš 15:28...ale i psi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se...
Matouš 15:30...na horu a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé,...
Matouš 18:6... bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda...
Matouš 19:2...přišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli...
Matouš 20:26...ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být...
Matouš 20:29...mnohé." Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když...
Matouš 21:8... položili na pláště a posadili ho na Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní...
Matouš 24:24...mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo...
Matouš 24:30...Syna člověka přicházet na nebeských oblacíchvelikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou...
Matouš 26:47...vtom přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží a...
Matouš 27:14...zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor...
Matouš 28:2...a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl...
Marek 4:37...loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se ...
Marek 5:11...z toho kraje. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do...
Marek 5:19... Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval...
Marek 5:21...zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišel k němu jeden z představených synagogy...
Marek 5:24... je uzdravená a může žít." A tak šel s nímVeliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam...
Marek 5:38...přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající, vešel...
Marek 6:34...a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože...
Marek 8:1...sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš...
Marek 9:26...z něj a do něj nevcházej!" A tak s křikemvelikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže...
Marek 10:43...ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být...
Marek 10:46...do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý...
Marek 12:37...Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal:...
Marek 13:2...kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude...
Marek 13:26...spatří Syna člověka, jak přichází v oblacíchvelikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své...
Marek 14:15...se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a při-pravenou. Tam nám...
Marek 16:4... že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět...
Lukáš 1:10... V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi...
Lukáš 1:15...radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své...
Lukáš 1:32... počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh,...
Lukáš 1:49...budou vyprávět o blaženosti, neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho...
Lukáš 1:58...příbuzní uslyšeli, jak Hospodin prokázal své veliké milosrdenství, radovali se spolu s . Osmého dne,...
Lukáš 2:10...anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě...
Lukáš 4:25...na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl...
Lukáš 5:29...a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných...
Lukáš 6:17...na pláni, kde čekalo množství jeho učedníkůveliká spousta lidí z celého Judska, z Jeruzaléma i z...
Lukáš 6:23...a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcové k prorokům....
Lukáš 6:35...a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k...
Lukáš 7:16...a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm...
Lukáš 8:4...ze svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za...
Lukáš 8:32...propasti. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim...
Lukáš 8:37...prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil....
Lukáš 8:39... "Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval...
Lukáš 9:48...je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho,...
Lukáš 14:16..." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak...
Lukáš 14:25...pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce...
Lukáš 15:14...životem. Když všechno utratil, nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u...
Lukáš 15:20...a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a...
Lukáš 16:26... ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám...
Lukáš 19:2...tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daníveliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli...
Lukáš 21:11...národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a...
Lukáš 21:23...dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat...
Lukáš 21:27...Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocívelikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte se a...
Lukáš 22:12...svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte...
Lukáš 23:8...v Jeruzalémě. Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat, neboť o...
Lukáš 23:23...zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl ukřižován. Jejich...
Lukáš 23:27...mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a...
Lukáš 24:52...vzhůru do nebe. Klaněli se mu a potom sevelikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili...
Jan 6:2...(neboli Tiberiadské) jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na...
Jan 12:9...mít vždycky, ale vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak...
Jan 12:12...němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že...
Skutky 2:11...i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazykyvelikých Božích věcech!" Všichni žasli a nevěděli, co si o...
Skutky 2:20...se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá...
Skutky 4:33...vydávali svědectví o vzkříšení Pána Ježíševelikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi...
Skutky 5:5...mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli...
Skutky 5:11...církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů...
Skutky 5:36...povstal Teudas. Prohlašoval se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když...
Skutky 6:7...učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a...
Skutky 6:8...víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané...
Skutky 7:11...na celou egyptskou i kananejskou zem hladveliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když...
Skutky 8:1... V době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů...
Skutky 8:7...a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchovévelikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí...
Skutky 8:8...a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. ...
Skutky 8:10...poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho...
Skutky 8:13...svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v...
Skutky 10:11...do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ...
Skutky 11:5...z nebe se za čtyři cípy spouštělo něco jako veliká plachta. Když sestoupila ke mně, pozorně jsem se...
Skutky 11:21...Ježíši také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimiveliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o...
Skutky 11:28...a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se také splnilo za císaře Klaudia.)...
Skutky 14:1...do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale...
Skutky 15:3...o obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati...
Skutky 15:7...a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k nim: "Bratři!...
Skutky 16:16...měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a...
Skutky 16:26...Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech....
Skutky 17:4...a připojili se k Pavlovi a Silasovi, stejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen....
Skutky 17:11...ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovovelikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to...
Skutky 19:26...a slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii....
Skutky 19:27...pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis nebude nic znamenat, a tak se...
Skutky 19:28...to uslyšeli, popadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město zachvátil zmatek. Všichni...
Skutky 19:34...je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodiny....
Skutky 19:35...Kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe? Tyto věci jsou...
Skutky 20:37...všemi poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. Nejvíce se...
Skutky 22:6...k Damašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel hlas:...
Skutky 23:9... ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký křik. Z farizejské strany povstali někteří znalci...
Skutky 26:24...přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost přivádí k šílenství!" "Nešílím, vznešený...
Skutky 27:10... podle mého by plavba skončila neštěstímvelikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich...
Římanům 3:2...výhodu? obřízka nějakou cenu? Každopádněvelikou! Především jim byla svěřena Boží slova. Jistě,...
Římanům 9:22...projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášelvelikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke zničení? Co...
1. Korintským 16:9...ale zůstanu v Efesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků....
1. Korintským 16:17...tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos,...
2. Korintským 2:4... radost je radostí vás všech. Psal jsem vámvelikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne...
2. Korintským 6:4... ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech,...
2. Korintským 8:22...však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj společník a...
Efeským 1:19...jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám...
Efeským 2:4...je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve...
Efeským 5:32... aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a o církvi. ...
Filipským 4:10...a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu vzklíčil....
1. Timoteus 3:16...pravdy. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán...
1. Timoteus 6:6...domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s...
2. Timoteus 2:20...vyznává Pánovo jméno, opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také...
Titus 2:13... požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám sebe za...
Filemon 1:7...dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil...
Židům 10:21...skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s...
Židům 13:20...vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste...
Jakub 3:5...dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla...
1. Petr 1:3...našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil...
2. Petr 1:4...ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácnáveliká zaslíbení, abyste skrze získali účast na Boží...
Juda 1:6...okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s...
Zjevení 2:22...ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků....
Zjevení 6:4...ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí...
Zjevení 6:12...otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel,...
Zjevení 6:17...sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Přišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom jsem uviděl...
Zjevení 7:9...12 000 označených. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech...
Zjevení 7:14...víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišlivelikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi...
Zjevení 8:8...druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v...
Zjevení 8:10... Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a...
Zjevení 9:2...otevřela, vystoupil z propasti dým jako dýmveliké pece a dýmem propasti se zatmělo slunce i ovzduší...
Zjevení 9:14..."Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázániveliké řeky Eufrat!" Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé,...
Zjevení 11:8...je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt,...
Zjevení 11:13...vystoupili v oblaku do nebe. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí...
Zjevení 11:17... který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale...
Zjevení 11:18...a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, maléveliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy se...
Zjevení 11:19...chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké...
Zjevení 12:1...a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc...
Zjevení 12:3...rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hleveliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch...
Zjevení 12:9... Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který...
Zjevení 12:12...na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábelvelikým hněvem, neboť , že málo času." Když drak...
Zjevení 13:2...tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůnvelikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně...
Zjevení 13:13...šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí...
Zjevení 14:2...hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako...
Zjevení 14:8...ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město Babylon, neboť napájelo všechny národy vínem...
Zjevení 14:19...srp na zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za...
Zjevení 15:1...daleko. Potom jsem na nebi uviděl jiné znameníveliké a předivné: sedm andělů, kteří mají sedm posledních...
Zjevení 15:3...Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí,...
Zjevení 16:9...bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který moc nad...
Zjevení 16:12...ze svých skutků. Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla...
Zjevení 16:14...a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hle, přicházím jako zloděj...
Zjevení 16:18..."Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskáníveliké zemětřesení - tak veliké zemětřesení, jaké nebylo,...
Zjevení 16:19... jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů...
Zjevení 16:21...a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se...
Zjevení 17:1... a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou...
Zjevení 17:5...smilstva a na čele měla napsané tajemné jménoVELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem...
Zjevení 17:18...Boží slova. Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země." Potom jsem...
Zjevení 18:1...spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl...
Zjevení 18:2... Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem...
Zjevení 18:10...stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné...
Zjevení 18:16...plakat, truchlit a naříkat: "Běda, běda, město veliké, oblékané kmentem, purpurem a šarlatem, pokryté...
Zjevení 18:18...pálení, začali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?" Sypali si prach na hlavu a s pláčem a...
Zjevení 18:19...s pláčem a kvílením křičeli: "Běda, běda, město veliké, z jehož blahobytu zbohatli všichni námořní rejdaři...
Zjevení 18:21...vás! Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy: "Tak...
Zjevení 19:1...na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc...
Zjevení 19:2...a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a...
Zjevení 19:6... malí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných...
Zjevení 19:17...středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k hostině velikého Boha, abyste jedli těla králů, těla vojevůdců,...
Zjevení 20:1...z nebe, který měl v ruce klíč od propastiveliký řetěz. Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž...
Zjevení 20:11...dnem i nocí na věky věků. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří...
Zjevení 21:10... manželku Beránkovu." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město, Jeruzalém,...

Slova obsahující veliká: veliká (55) velikán (1) velikáni (3) velikány (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |