Veleli

Hledám varianty 'veleli' [ velí (8) velet (1) veleli (5) velel (15) ]. Nalezeno 27 veršù.
Numeri 31:49..."Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás...
Soudců 5:9...tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotní - veleben...
Soudců 5:14...v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z...
Soudců 9:29...bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak  velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl...
2. Samuel 8:18... Serajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadůvvelel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata...
2. Samuel 20:23...izraelského vojska. Benajáš, syn Jojadůvvelel gardě Kréťanů a Pléťanů, Adoniram velel nuceným...
2. Samuel 20:24...Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů, Adoniram velel nuceným pracím, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem...
1. Královská 4:6...byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdůvvelel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem...
1. Královská 5:28...v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80...
1. Královská 5:30...toho Šalomoun ustanovil 3 300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt...
1. Královská 9:23... pobočníky, vozataje a jezdce. Dozorců, kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti...
1. Královská 12:18... Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali...
2. Královská 25:19...strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě...
1. Letopisů 12:15...a jedenáctý Machbanaj. Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce. To...
1. Letopisů 16:38...bratry. (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry...
1. Letopisů 18:17... Šavša byl písařem a Benajáš, syn Jojadůvvelel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli...
1. Letopisů 22:12...to o tobě řekl. Hlavně Hospodin, ti  velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí, abys...
1. Letopisů 27:4...oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl...
1. Letopisů 27:6...hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý...
2. Letopisů 10:18... Král Rechoboám sice vyslal Adonirama, který velel nuceným pracím, ale Izraelci ho společně ukamenovali...
Job 36:32...pokrm v hojnosti. Ve svých dlaních svírá bleskyvelí jim zasáhnout jejich cíl. Vypovídá o něm jeho burácení...
Job 37:6...chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby...
Žalmy 101:2...Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná...
Jeremiáš 52:25...strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě...
Nahum 1:14...a roztrhnu tvé okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu...
Matouš 8:9... Sám jsem přece člověk, který podléhá velenívelí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu...
Lukáš 7:8... Sám jsem přece člověk, který podléhá velenívelí vojákům. Když někomu řeknuJdi,' jde; když řeknu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |