Veleknězem

Hledám varianty 'veleknězem' [ velekněží (1) veleknězi (9) veleknězem (10) velekněze (17) velekněz (26) ]. Nalezeny 63 verše.
2. Královská 22:8...žádat vyúčtování, protože jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel...
2. Královská 22:10...chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi...
1. Letopisů 27:5...měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš...
2. Letopisů 34:9... aby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za veleknězem Chilkiášem a předali mu stříbro, které levitští...
Ezdráš 7:5... syna Pinchasova, syna Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to...
Nehemiáš 3:1...nemáte žádný podíl, právo ani nárok!"  Velekněz Eliašib se svými bratry kněžími se dal do práce a...
Nehemiáš 13:28...se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna velekněze Eliašiba, byl zetěm Sanbalata Choronského. Proto...
Jeremiáš 52:24...granátových jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze Cefaniáše a tři...
Ageus 1:1...Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu: "Tak praví Hospodin...
Ageus 1:12... na čem pracujete." Zerubábel, syn Šealtielůvvelekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid...
Ageus 1:14...Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího...
Ageus 2:2...místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu, i ke zbývajícímu lidu:...
Ageus 2:4...se, Zerubábeli! praví Hospodin. Vzchop seveleknězi Jošuo, synu Jocadakův! Vzchop se, všechen lide...
Zachariáš 3:1...ze svého svatého příbytku! Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po...
Zachariáš 3:8...ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedyveleknězi Jošuo, ty i tví druhové, kteří sedí před tebou:...
Zachariáš 6:11...stříbro a zlato, vyrob korunu a vlož ji na hlavu velekněze Jošuy, syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak praví...
Matouš 26:3...bude Syn člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se...
Matouš 26:57...utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedliveleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci Písma a...
Matouš 26:62...chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal velekněz a tázal se ho: "Nic neodpovíš na svědectví těch...
Matouš 26:63...nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám...
Matouš 26:65...a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě...
Marek 2:26... když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné...
Marek 14:53...plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedliveleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i starší a...
Marek 14:60...neshodovala. Nato se přede všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše: "Nic neodpovíš na jejich...
Marek 14:61...On ale mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" "Jsem,"...
Marek 14:63...Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme...
Lukáš 3:2...a Trachonitidy a Lysaniáš tetrarchou Abilény, za velekněze Annáše a Kaifáše, dostal Jan, syn Zachariášův, na...
Jan 11:49...Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je pro...
Jan 11:51...neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ....
Jan 18:13... Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským...
Jan 18:15...učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znalveleknězem, a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvora....
Jan 18:16...u dveří. Onen druhý učedník, který se znalveleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra...
Jan 18:19...ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s nimiVelekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho...
Jan 18:22...udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to,"...
Jan 18:24...proč biješ?" Annáš ho tedy poslal v poutechveleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval...
Skutky 4:6...židovští hodnostáři, starší a znalci Písmavelekněz Annáš a také Kaifáš, Jan, Alexandr a ostatní z...
Skutky 5:17...a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž sekta saduceů....
Skutky 5:21...ho a za úsvitu přišli do chrámu a učiliVelekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž...
Skutky 5:27... Když je přivedli a postavili před Veleraduvelekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali...
Skutky 7:1...pohled a viděli jeho tvář jako tvář anděla.  Velekněz se ho zeptal: "Je to tak?" Štěpán odpověděl:...
Skutky 9:1...výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku...
Skutky 22:5...ženy a dával je do vězení, jak může dosvědčitvelekněz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy...
Skutky 23:2... dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho...
Skutky 23:4...Ti, kdo stáli u něj, mu řekli: "Ty spíláš Božímu veleknězi?" "Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz,"...
Skutky 23:5...veleknězi?" "Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého...
Skutky 24:1...paláci. Po pěti dnech do Cesareje dorazil velekněz Ananiáš s některými staršími a s jistým řečníkem...
Židům 2:17...se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu....
Židům 3:1...v nebeském povolání, hleďte na apoštolavelekněze našeho vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu,...
Židům 4:14...jemuž musíme složit účet. Když máme tak úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše, který vešel do nebe -...
Židům 4:15...- držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale...
Židům 5:1...a našli milost, když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá vybírán z lidí, aby jako jejich zástupce...
Židům 5:5... Právě tak si ani Kristus nepřivlastnil slávu velekněze, ale dal mu ji Ten, který mu řekl: "Ty jsi můj...
Židům 5:10... původcem věčného spasení, když ho Bůh jmenoval veleknězem podle Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm...
Židům 6:20...náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu. Tento Melchisedech,...
Židům 7:26...živ, aby se za přimlouval. Přesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý, nevinný, neposkvrněný...
Židům 7:27...a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní hříchy a...
Židům 7:28... když obětoval sám sebe. Zákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti, ale slovo přísahy,...
Židům 8:1... o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Velebnosti v...
Židům 8:3... který nepostavil člověk, ale Hospodin. Každý velekněz je pověřen přinášet dary a oběti. Bylo tedy...
Židům 9:7... druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za...
Židům 9:11...platila jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a...
Židům 9:25...proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí...
Židům 13:11...slouží stánku. Těla zvířat, jejichž krev přináší velekněz do nejsvětější svatyně jako oběť za hřích, bývají...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |