Velebí

Hledám varianty 'velebí' [ velebte (6) velebit (16) velebím (6) velebil (1) velebí (10) velebeno (1) veleben (3) ]. Nalezeno 40 veršù.
Exodus 15:2...Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní:...
Soudců 5:2...když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotnýveleben budiž Hospodin! Slyšte to, králové, vladaři,...
Soudců 5:9...velí Izraeli, s těmi z lidu, kdo jsou ochotníveleben budiž Hospodin! Vy jezdci na plavých oslicích,...
Job 36:24...‚Pácháš bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci...
Žalmy 16:7...se mi skvělé dědictví! Hospodina, svého Rádcevelebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před...
Žalmy 22:23...tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jej, všechno símě...
Žalmy 26:12...na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spása,...
Žalmy 34:2...šílenství, a když jím byl vyhnán, odešelVelebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít...
Žalmy 68:27...hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburínVelebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina,...
Žalmy 71:8...ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly...
Žalmy 71:24...vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se styděli ti, kdo...
Žalmy 89:6...tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích...
Žalmy 89:16...tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém...
Žalmy 92:2...žalm pro sobotní den. Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší! Vyprávět o tvé lásce...
Žalmy 99:3...nad všemi národy. Tvé jméno veliké a hrozné  velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť...
Žalmy 109:30...pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se...
Žalmy 113:2...Hospodinovi, chvalte jméno Hospodin! je velebeno jméno Hospodin jak nyní, tak i navěky! Od východu...
Žalmy 115:18...do říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja! Miluji Hospodina...
Žalmy 117:1... všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova...
Žalmy 118:28...můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit! Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska...
Žalmy 134:1...život navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý, kdo je Hospodinův služebník - vy, kteří...
Žalmy 134:2...Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi...
Žalmy 135:19... i všichni, kdo v doufají! Rodino Izraelovavelebte Hospodina! Rodino Áronova, velebte Hospodina!...
Žalmy 135:20...Áronova, velebte Hospodina! Rodino Levihovelebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina!...
Žalmy 135:21... velebte Hospodina! Ze Sionu je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho domovem! Haleluja! Haleluja!...
Žalmy 145:1... Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky. Každý den tebe...
Přísloví 28:4...průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákonvelebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim....
Přísloví 31:28...synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny...
Přísloví 31:31...odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě...
Izaiáš 25:1... můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi...
Izaiáš 38:18... hříchy zahodil jsi pryč. Není to hrob, kdo  velebí, ani smrt chválit neumí; ti, kteří padli do jámy,...
Izaiáš 38:19...k tvé věrnosti. Živý, jen živý může velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí o...
Izaiáš 61:10...V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a pláštěm...
Daniel 4:31...jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsemvelebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho...
Daniel 4:34...předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválímvelebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou...
Joel 2:26... do sytosti a jméno Hospodina, svého Bohavelebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky...
Lukáš 1:46... Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli...
Skutky 10:46... Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycíchvelebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může...
Římanům 15:11...Hospodina, všechny národy, ho všichni lidé velebí!" A jinde Izaiáš říká: "Vypučí výhonek Jišajův,...
Židům 2:12...tvé jméno, uprostřed shromáždění budu velebit." Jinde říká: " na něj budu spoléhat," a...

Slova obsahující velebí: velebí (10) velebím (6) zvelebí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |