Vejít

Hledám varianty 'vejít' [ vešly (3) vešlo (3) vešli (25) vešla (9) vešel (58) vejít (44) vejdu (5) vejdou (9) vejdi (5) vejděte (3) vejdete (8) vejdeš (6) vejdeme (1) vejde (21) ]. Nalezeno 195 veršù.
Genesis 6:18...zemi, zahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy...
Genesis 7:1...mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž,...
Genesis 7:7...Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy...
Genesis 7:9... ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemivešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice,...
Genesis 7:13... Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře,...
Genesis 19:3...však na velmi naléhal, uchýlili se k němuvešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl...
Genesis 19:8... co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužůmvešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali:...
Genesis 19:23...se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil...
Genesis 24:32...dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům...
Genesis 34:25...a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví....
Exodus 12:23...krev, mine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte,...
Exodus 14:17... sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a...
Exodus 14:23...koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z...
Exodus 14:28...vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden....
Exodus 15:19...věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové...
Exodus 18:7... Když se jeden druhého vyptali, jak se jim dařívešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem,...
Exodus 24:18...na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na...
Exodus 40:35...naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a...
Leviticus 9:23...oběť a sestoupil z oltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu....
Leviticus 14:8...ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj...
Leviticus 14:34...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví,...
Leviticus 14:46...místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera....
Leviticus 16:17...s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot. Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve...
Leviticus 16:23...země. Na poušti pak kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si...
Leviticus 16:26...oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích...
Leviticus 16:28...oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane se vám to věčným ustanovením:...
Numeri 4:20...jeho službu a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele:  vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její...
Numeri 17:23...Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho...
Numeri 19:7...vypere oděv, omyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten...
Numeri 19:14... který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž...
Numeri 25:8... vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopíVešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele:  vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám...
Deuteronomium 1:7...hoře byli dost dlouho. Obraťte se a jděte dálVejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v...
Deuteronomium 1:22...kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral...
Deuteronomium 1:38...Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli....
Deuteronomium 1:39...dnes ještě nerozeznají dobré a zlé - ti do  vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí. Vy se však obraťte a...
Deuteronomium 3:21...učiní všem královstvím, do nichž se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za...
Deuteronomium 4:1... které vás učím dodržovat, abyste byli živivešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a...
Deuteronomium 6:18...očích správné a dobré. Pak se ti povede dobřevejdeš do krásné země, kterou Hospodin s přísahou...
Deuteronomium 8:1...udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil...
Deuteronomium 10:11...řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu.  vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům,...
Deuteronomium 11:8... která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete...
Deuteronomium 18:9...bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích.  vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se...
Deuteronomium 23:2...svého otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. Do...
Deuteronomium 23:3...přirozením. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do...
Deuteronomium 23:4...shromáždění. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté...
Deuteronomium 23:9... kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění. Když vojensky vytáhneš...
Deuteronomium 27:3... všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země...
Deuteronomium 31:7...Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim...
Deuteronomium 34:4...' Dovolil jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův...
Soudců 4:18...dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi...
Soudců 18:15...modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tamvešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova...
Soudců 18:17...stát u brány a těch pět, kteří propátrali zemvešlo dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím...
Soudců 18:18...u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten...
Soudců 19:15...a tak odbočili, aby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale...
1. Samuel 7:1...přišli a Hospodinovu truhlu si odnesliVešli s do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho...
1. Samuel 9:14...ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim jde Samuel a míří vzhůru na...
1. Samuel 10:5... Boží vrch, kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou,...
1. Samuel 21:16...ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi  vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v...
1. Samuel 23:7...mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal...
1. Samuel 26:7...půjdu," odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a...
2. Samuel 6:9...strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu...
1. Královská 1:15...tam za tebou a tvá slova potvrdím." Batšeba tedy vešla ke králi do ložnice. Král byl velmi starý a...
1. Královská 16:18...Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobytovešel do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou...
1. Královská 18:32...oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka,...
1. Královská 19:9...dní a čtyřicet nocí k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo...
2. Královská 4:32...a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel...
2. Královská 4:37...přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu k zemi....
2. Královská 6:20...kterého hledáte." A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, ...
2. Královská 7:8...o život. Potom dorazili k táboru ti malomocníVešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali...
2. Královská 8:5...králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u krále...
2. Královská 9:34...na zeď i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovnitř, pojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o...
2. Královská 10:21...ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišelVešli do Baalova chrámu a naplnili ho od jednoho konce k...
2. Královská 11:13...Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hlukVešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u sloupu stojí...
2. Královská 11:16...u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského paláce, zabili ji....
2. Královská 19:1...uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce paláce Eliakima,...
2. Královská 20:5...jsem tvé slzy. Hle, uzdravuji ! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života....
2. Královská 20:8...znamení, že Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je...
2. Královská 23:2...svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid,...
2. Letopisů 8:11...domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově...
2. Letopisů 29:16...Hospodinův chrám, jak řekl Hospodin. Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistili....
2. Letopisů 32:21... Ten pak odtáhl do své země s ostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní synové ho tam...
2. Letopisů 34:30...svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid,...
Nehemiáš 6:10... ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova,...
Nehemiáš 9:24...otcům, ji obsadí. Synové pak do země vešli a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před...
Nehemiáš 13:1...se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců, protože synům Izraele...
Ester 6:5...čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co...
Ester 6:6...králi. " vejde," řekl král. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce...
Job 6:2...by se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžší, než je písek v moři - to...
Žalmy 5:8... ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve...
Žalmy 24:7...brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká,  vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin, udatný...
Žalmy 24:9...brány, svá průčelí, již vzhůru, vrata odvěká,  vejde slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů...
Žalmy 52:2...Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním...
Žalmy 66:13... než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním ti,...
Žalmy 73:17...jsem ale, jak je to nesnadné. když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět: Na...
Žalmy 100:4...jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte...
Přísloví 2:10...stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost bude...
Přísloví 2:19...k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy...
Kazatel 7:2... den smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka...
Izaiáš 26:2...spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány,  vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s...
Izaiáš 26:20...jako rosa svítání, zemi mrtvých s zavlažíšVejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře....
Izaiáš 37:1...uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce paláce Eliakima, písaře...
Izaiáš 38:22...se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době babylonský král...
Jeremiáš 14:18...postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobitívejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v...
Jeremiáš 41:7...za Gedaliášem, synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými...
Pláč 4:12...by zemští králové a nikdo z vládců světa, že vejde zapřisáhlý nepřítel do bran Jeruzaléma. To kvůli...
Ezechiel 8:9...tedy prokopávat zeď a hle - objevil se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu...
Ezechiel 8:10...podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách...
Ezechiel 10:2...hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému...
Ezechiel 10:3...stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom se Hospodinova...
Ezechiel 10:6..."Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl...
Ezechiel 42:14...ukládají, neboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější...
Ezechiel 44:17...mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha....
Ezechiel 44:21... ale budou ostříhaní nakrátko. Kdykoli mají vejít do vnitřního nádvoří, nesmí žádný z kněží pít víno....
Ezechiel 44:27... odpočítá se mu ještě sedm dní. V den, kdy pak vejde do vnitřního nádvoří svatyně, aby sloužil ve svatyni,...
Ezechiel 46:2...se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. budou kněží...
Ezechiel 46:8...efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházetvejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde. Když bude...
Daniel 5:10...královna matka uslyšela hlasy krále a velmožůvešla do hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!" řekla....
Abdiáš 1:11...kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl...
Jonáš 3:4...veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a...
Matouš 2:11...spatřili, zmocnila se jich nesmírná radostVešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií,...
Matouš 6:6... že mají svou odměnu. Raději, když se modlíšvejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému...
Matouš 7:21...ovoci. Ne každý, kdo mi říkáPane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého...
Matouš 8:8...však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník...
Matouš 9:25...vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o...
Matouš 12:4...David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení,...
Matouš 12:29...k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho...
Matouš 12:45...sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude...
Matouš 18:9... vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být...
Matouš 19:17...na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se....
Matouš 21:12... "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a...
Matouš 22:11...se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka,...
Matouš 22:12...roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl...
Matouš 23:13...lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Matouš 24:38...pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy...
Matouš 26:58...ale zpovzdálí následoval na veleknězův dvůrVešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní...
Marek 1:21...a odešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaumvešel hned v sobotu do synagogy a učil. Nad jeho učením tam...
Marek 1:45...tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A...
Marek 2:26...muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení,...
Marek 5:12...ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat,  vejdeme do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí...
Marek 5:39...rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkajícívešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě...
Marek 5:40...otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a...
Marek 6:10... ale neberou si ani náhradní košile. "Když vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud...
Marek 7:24..." Potom vstal a odešel odtud do okolí TýruVešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo...
Marek 9:43...sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla,...
Marek 9:45...sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do...
Marek 9:47... svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima...
Marek 10:23...se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!"...
Marek 10:24...jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království! To spíše projde velbloud uchem...
Marek 11:2...jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned jak do  vejdete, najdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo...
Marek 11:15...to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i...
Marek 14:14...potká muž nesoucí džbán vody. Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je...
Marek 16:5...že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka...
Lukáš 1:9...Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase...
Lukáš 1:40...vstala a spěšně odešla do hor, do města JudovaVešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile...
Lukáš 6:4...udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího domu a vzal posvátné chleby předložení,...
Lukáš 6:6...je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou...
Lukáš 7:6..."Pane, neobtěžuj se; nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou...
Lukáš 7:36..." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedlVešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle,...
Lukáš 7:45...Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem...
Lukáš 8:32...prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to dovolil, vyšli z toho člověka...
Lukáš 8:33... Jakmile jim to dovolil, vyšli z toho člověkavešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a...
Lukáš 9:4...si ani náhradní košile. Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás...
Lukáš 10:5...nikým se po cestě nezdravte. Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam...
Lukáš 11:26...sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude...
Lukáš 13:24...spasen jen málokdo?" Tehdy jim řekl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet...
Lukáš 17:27...pili, ženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila....
Lukáš 18:24... jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! To...
Lukáš 22:10...máme připravit?" zeptali se. Odpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. ...
Lukáš 24:3...však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána Ježíše. Nevěděly, co si o...
Lukáš 24:26...Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim...
Jan 3:5...ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo;...
Jan 7:14...nemluvil otevřeně. Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámu a začal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že...
Jan 10:9... ale ovce je neposlechly. jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a...
Jan 13:27... synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. "Co děláš, dělej rychle," řekl mu...
Jan 18:1... kde byla zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se...
Jan 20:6... ale dovnitř nešel. Po něm dorazil Šimon PetrVešel do hrobu a spatřil ležící plátna. Rouška, která mu...
Jan 20:8...mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první...
Skutky 3:3... Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem...
Skutky 3:8... Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil...
Skutky 5:10...Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali...
Skutky 8:5... ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně...
Skutky 9:17... jméno." Ananiáš tedy šel do určeného domuVešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule,...
Skutky 10:25...své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a...
Skutky 10:27... vždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl...
Skutky 11:12... Doprovázelo těchto šest bratrů, s nimiž jsme vešli do domu toho muže. Vyprávěl nám, jak ve svém domě...
Skutky 14:22...ve víře a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s modlitbou a...
Židům 3:19...odmítali poslechnout! Vidíme tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku...
Židům 4:6..."Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla...
Židům 4:11... tak jako Bůh odpočinul od svých. Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu...
Židům 4:14...úžasného velekněze - Božího Syna Ježíše, který vešel do nebe - držme se pevně svého vyznání. Nemáme...
Zjevení 3:20... Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveřevejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí,...
Zjevení 15:8...dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi...
Zjevení 22:14... aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |