Vedoucí

Hledám varianty 'vedoucí' [ vedoucí (13) ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 21:19...(Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně od Lebony.) A tak...
1. Letopisů 15:22...udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr...
1. Letopisů 27:31...za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc...
Ezdráš 9:2...dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národyvedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak...
Nehemiáš 11:17... zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámuVedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho, syna...
Nehemiáš 12:46...Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael...
Ezechiel 8:5...jsem se tím směrem, a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha....
Ezechiel 40:7...výklenky byly 5 loktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký....
Ezechiel 40:23...brána i tato severní stála naproti bráně vedoucí do vnitřního nádvoří. Od brány k bráně naměřil 100...
Ezechiel 40:27... I zde na jižní straně stála ještě další brána vedoucí do vnitřního nádvoří. Od této brány naměřil k...
Ezechiel 41:15...loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně jako prahy, zužující se okna i...
Lukáš 22:26...kdo je mezi vámi největší, je jako nejmenšívedoucí je jako sloužící. Vždyť kdo je větší - ten, kdo...
2. Korintským 3:9...slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu, služba spravedlnosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |