Vedou

Hledám varianty 'vedou' [ vést (14) vedu (4) veďte (3) vedou (17) vedly (3) vedlo (22) vedli (17) vedla (16) vedl (46) vedete (2) vedeš (7) vedeni (3) veden (6) vede (72) veď (13) ]. Nalezen 241 verš.
Genesis 10:19...rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes...
Genesis 12:13...prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy...
Genesis 12:16...vzata do faraonova domu. Abramovi se díky  vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně...
Genesis 19:17...ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se...
Genesis 24:27...pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že  vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka...
Genesis 24:48...Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který  vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru...
Genesis 30:8...Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu...
Genesis 32:10...ke svému příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti,...
Genesis 32:13... Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského...
Genesis 38:25...řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!" ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést...
Exodus 3:1...tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb....
Exodus 5:23... abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" ...
Exodus 13:18...by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové...
Exodus 13:21...je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil....
Exodus 15:13... však láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se,...
Exodus 32:1...Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který...
Exodus 32:23...zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z...
Exodus 32:34...toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdiveď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou....
Exodus 33:12... Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou...
Numeri 11:12...v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům?...
Numeri 14:3...jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a...
Deuteronomium 2:8... Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes...
Deuteronomium 3:16...území od Gileádu k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a k potoku Jabok, který tvoří hranici...
Deuteronomium 5:16...přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živvede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 5:29... přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům...
Deuteronomium 8:2...na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůhvedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a...
Deuteronomium 8:16...aby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo šťastně. Neříkej si proto v srdci: "Díky svým...
Deuteronomium 22:7...si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový...
Deuteronomium 30:5...i odtamtud posbírá! Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš....
Jozue 11:5...a utábořili se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi:...
Jozue 11:18...krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu...
Jozue 15:2...k poušti Cin úplně na jihu: Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih...
Jozue 15:4...ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři....
Jozue 15:9...severním konci údolí Refaim. Od vrcholu hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům...
Jozue 15:11... Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronuvede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel...
Jozue 16:5...synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru k Hornímu Bet-choronu....
Jozue 16:6... k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na...
Jozue 16:8...Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je...
Jozue 17:7...zbývajícím Manasesovým synům. Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu,...
Jozue 17:9...jsou města patřící Efraimovi. Manasesova hranice vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu...
Jozue 18:18... Sestupuje ke kameni Rubenova syna Bohanavede ke srázu severně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy....
Jozue 19:12...k potoku naproti Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k...
Jozue 19:22...En-chadu a Bet-pacec. Hranice se dotýká Táboravede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je...
Jozue 19:33...syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a...
Soudců 1:36...byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do...
Soudců 5:2...a Barák, syn Abinoamův, tuto píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž...
Soudců 16:26...mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle...
1. Samuel 8:5...cestách. Raději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli:...
1. Samuel 8:6...národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k...
1. Samuel 8:20...národy; nám vládne vlastní král, nás vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova...
1. Samuel 12:2... a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. jsem starý a šedivý a moji synové jsou...
1. Samuel 18:5... kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V...
1. Samuel 18:14...do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak...
1. Samuel 18:15...byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale...
1. Samuel 18:17... dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcemveď Hospodinovy boje." (Saul si totiž říkal: nepadne mou...
1. Samuel 25:28...pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu se na tobě nenašlo...
1. Samuel 29:6...jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu...
2. Samuel 3:25...Přišel oklamat - chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od...
1. Královská 2:40...hledat své otroky. Když odcházel z Gatuvedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei...
1. Královská 7:34...vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl...
1. Královská 8:16... co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil...
1. Královská 10:19...ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách...
1. Královská 13:34...knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době...
2. Královská 11:19...gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců do...
2. Královská 23:22...beránka se nekonal od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských...
1. Letopisů 5:10...pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny...
1. Letopisů 5:19... vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem. Během...
1. Letopisů 16:5...a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu IzraeleVedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot,...
1. Letopisů 17:7...- jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal,...
1. Letopisů 20:1...pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do bojevedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k...
1. Letopisů 26:16...Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na...
1. Letopisů 28:3...mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Letopisů 6:6...zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám...
2. Letopisů 9:18...ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží...
2. Letopisů 20:1...Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě...
2. Letopisů 23:13...do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku!...
2. Letopisů 23:20...i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní bránou do...
2. Letopisů 25:8...nikým z Efraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí....
2. Letopisů 25:16... si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se...
2. Letopisů 32:8...je Hospodin, náš Bůh, připravený nám pomáhatvést náš boj." A lid se na ta slova judského krále...
2. Letopisů 32:11...asyrského krále,' myslíte, že vás nepodvádíVede vás na smrt hladem a žízní! Mluví snad Ezechiáš o tom...
2. Letopisů 32:16...z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku...
Nehemiáš 12:42... Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem. Toho dne se obětovaly...
Job 13:18...výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo se to...
Job 15:5...a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne...
Job 30:23...větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřiciVedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem...
Job 31:29...neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu vedlo zle? Svá ústa jsem nikdy nenechal hřešit tím, že bych...
Job 37:15...Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze...
Job 38:19...rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš...
Job 38:24...pro čas soužení, pro dny bojů a válčení? Kudy vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr...
Job 38:32...Orionův pás? Dáváš v jejich čas vyjít planetámvedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla?...
Žalmy 5:9... Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej!...
Žalmy 25:5...mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce,...
Žalmy 25:9...je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své....
Žalmy 27:11...mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých...
Žalmy 31:4...Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno  veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi nastražili,...
Žalmy 34:15...a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši...
Žalmy 45:15...šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě...
Žalmy 56:9...Svým hněvem, Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své...
Žalmy 74:22...tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají!...
Žalmy 77:20... země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Boževedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé...
Žalmy 77:21...vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznatvedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný...
Žalmy 105:22...dvořanům poroučel podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob...
Žalmy 107:7...v tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostíVedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení....
Žalmy 119:35...Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušenVeď po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil....
Žalmy 119:154...mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj.  Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím...
Žalmy 136:16...smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 139:10... kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by  vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl -...
Žalmy 139:24...držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti  veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 143:10... - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch  vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno...
Přísloví 3:17... Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se drží,...
Přísloví 4:11...chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš,...
Přísloví 5:5... Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým...
Přísloví 5:8...moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od  vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou...
Přísloví 7:27... všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což...
Přísloví 8:16...vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi. ...
Přísloví 10:16...poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míří k životu,...
Přísloví 11:19...se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za špatností ale ke...
Přísloví 11:23...je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k dobru, z nadějí darebáků zbude vztek....
Přísloví 12:24...rukám bude svěřena vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo...
Přísloví 12:28...člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn...
Přísloví 13:10...svítí vesele, svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté...
Přísloví 13:15... Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo rozum, hňup...
Přísloví 14:23...a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou...
Přísloví 15:24...radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách....
Přísloví 16:17...nejčistší je získat rozumnost. Cesta upřímných vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání....
Přísloví 21:5...ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Poklady...
Přísloví 23:12...totiž mocný - sám proti tobě povede jejich přiVeď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným. Své...
Přísloví 24:11...ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"?...
Kazatel 8:14...nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny, zatímco zlosynům...
Kazatel 11:9...ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam  vede tvé vlastní srdce, za tím, co vidíš svýma očima. Buď...
Píseň 8:2...políbila a nikdo by se na za to nezlobilVést bych mohla, odvést si do domu své matky, své...
Izaiáš 3:13...cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu...
Izaiáš 27:8...jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanstvívedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál...
Izaiáš 41:11...Budou jako nic a zahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal, nenajdeš ty, kdo útočili na...
Izaiáš 48:17...jsem Hospodin, tvůj Bůh, který učí úspěchuvede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal...
Izaiáš 48:21...svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu...
Izaiáš 53:7... a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak ovce před střihači oněměl, ústa...
Izaiáš 55:4... Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi,...
Izaiáš 63:11...dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který...
Izaiáš 63:12...vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před...
Izaiáš 63:13...rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako...
Izaiáš 63:14...dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své...
Izaiáš 66:9...i porod? praví Hospodin. Copak , který vedu k porodu, lůno uzavřu? praví tvůj Bůh. S Dcerou...
Jeremiáš 2:7... zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary...
Jeremiáš 14:18...- vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu...
Jeremiáš 22:15...neměl co jíst a pít? Jednal však poctivě a spravedli, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a...
Jeremiáš 42:6... svého Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!" Po...
Jeremiáš 50:9...jako berani před ovcemi! Hle, probouzím,  vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní....
Pláč 3:58...a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o životvedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy,...
Ezechiel 14:3...hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby?...
Ezechiel 14:4...hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, ...
Ezechiel 14:7...hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby...
Ezechiel 27:12...zdech ke tvé dokonalé kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží...
Ezechiel 27:16...ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem,...
Ezechiel 27:18...prosem, medem, olejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého...
Ezechiel 27:23... Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody; obchodují s tebou vzácnými látkami,...
Ezechiel 40:16...byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:26... Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů širokáVedlo k sedm schodů a na protilehlé straně měla síň. Po...
Ezechiel 40:31...nádvoří. Měla pilíře s palmovými ornamentyvedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na...
Ezechiel 40:32...vedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:34...i druhé straně pilíře s palmovými ornamentyvedlo k osm schodů. Poté přivedl k severní bráně....
Ezechiel 40:37...i druhé straně pilíře s palmovými ornamentyvedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné...
Ezechiel 41:11...po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý...
Ezechiel 42:4...ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá...
Ezechiel 42:9...podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího...
Ezechiel 42:12... Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl...
Ezechiel 46:19...nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté  vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro...
Ezechiel 47:2...pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně...
Daniel 7:8...rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly...
Daniel 7:11...jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla...
Daniel 7:20...místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní....
Daniel 7:21...Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten...
Ozeáš 5:1... královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře...
Ozeáš 10:4...však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými sliby a jejich...
Amos 2:10...shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám...
Micheáš 6:1...národy!" Slyšte, co praví Hospodin: "Vstaňveď žalobu před horami, pahorky slyší, co prohlásíš!...
Nahum 1:3... však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků....
Ageus 1:5...praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se....
Ageus 1:7...praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. ...
Zachariáš 4:2...kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna...
Malachiáš 3:15...Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale trestu uniknou." Tehdy...
Matouš 4:1...Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla....
Matouš 7:13...těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká...
Matouš 7:14...kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na...
Marek 14:44..."Je to ten, kterého políbím. Chopte se hoveďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned přistoupil k němu a...
Lukáš 2:27...smrt, dokud neuvidí Hospodinova MesiášeVeden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli...
Lukáš 4:1...vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v...
Lukáš 6:39...zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není učedníka...
Lukáš 23:32...stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo...
Jan 7:12...hledali. "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas:...
Jan 7:32...on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími na něj...
Jan 18:28...zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo....
Jan 19:4...tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. "Hlevedu ho ven k vám," řekl jim. "Vězte, že podle je...
Skutky 7:40... Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl...
Skutky 8:32...v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku veden byl, jako když beránek před střihačem oněmí, ústa...
Skutky 8:36...mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co...
Skutky 12:10...i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli...
Skutky 13:11...mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil,...
Skutky 15:2...být spaseni." Pavel a Barnabáš s nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel,...
Skutky 19:4..." odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl...
Skutky 19:21...a rozmáhalo se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do...
Skutky 25:19...němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekávalVedli s ním jen spor o nějakých otázkách toho jejich...
Skutky 26:4... Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají ...
Římanům 2:4...a trpělivosti? Nechápeš, že Boží dobrota vede k pokání? Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem...
Římanům 5:16...lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale Boží dar vede k...
Římanům 6:21...Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíteVedlo to jen ke smrti. A co teď máte z toho, že jste...
Římanům 8:6... ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji....
Římanům 8:14...těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste...
Římanům 9:31...z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl....
Římanům 10:10...vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse....
Římanům 14:19...Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vede k pokoji a vzájemnému budování. Nenič Boží dílo kvůli...
1. Korintským 7:35... abych vás nějak omezoval, ale abych vám pomohl vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud ...
1. Korintským 12:2...chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v...
2. Korintským 3:7... Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 7:9...z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže...
2. Korintským 7:10...škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek...
Galatským 5:18... abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou...
Efeským 5:18... rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem....
Efeským 6:3...to je první přikázání se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové,...
Filipským 1:27...v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit...
Filipským 1:30...boj, jaký jste viděli u , a jak slyšítevedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení,...
Filipským 2:3...lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v...
2. Tesalonickým 3:5...pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!...
1. Timoteus 1:4...zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve...
1. Timoteus 2:2...i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti....
1. Timoteus 2:15...je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda,...
1. Timoteus 5:14...rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily dětivedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k...
2. Timoteus 2:17...dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovinaVedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z...
Židům 7:11...vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by...
Židům 13:5... vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soudVeďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte....
Židům 13:17...jsou Bohu příjemné. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako...
Židům 13:24...vás s ním. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie. ...
Jakub 4:5...naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývávede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká...
1. Petr 2:12...se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali...
1. Petr 3:2...svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v...
1. Petr 3:11...zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k...
Juda 1:10...a to, co znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro...
Zjevení 13:5...šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit...

Slova obsahující vedou: dovedou (4) odvedou (5) podvedou (1) povedou (5) předvedou (2) přivedou (14) svedou (4) vedou (17) vedoucí (13) vyvedou (6) zavedou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |