Vedle

Hledám varianty 'vedle' [ vedly (3) vedle (70) vedla (16) vedl (46) ]. Nalezeno 128 veršù.
Genesis 10:19...rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes...
Genesis 24:27...pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že  vedl po této cestě k domu příbuzných mého pána!" Dívka...
Genesis 24:48...Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který  vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru...
Genesis 30:8...Jákobovi druhého syna. Tehdy Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu...
Genesis 39:16... utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu...
Exodus 3:1...tchána, midiánského kněze Jetra. Jednou, když vedl stádo hluboko do pouště, přišel k Boží hoře Oréb....
Exodus 13:18...by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové...
Exodus 13:21...je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil....
Exodus 32:1...Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli ho. "Kdo , co je s tím Mojžíšem, který...
Exodus 32:23...zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z...
Leviticus 9:17...oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana...
Leviticus 25:47...přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže sám sebe prodá tomu přistěhovalci...
Numeri 2:5...jeho vojsko o počtu 74 600 mužůVedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů...
Numeri 2:12...jeho vojsko o počtu 46 500 mužůVedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů...
Numeri 2:20...jeho vojsko o počtu 40 500 mužůVedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů...
Numeri 2:27...jeho vojsko o počtu 62 700 mužůVedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel...
Deuteronomium 8:2...na celou tu cestu, kterou Hospodin, tvůj Bůhvedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a...
Deuteronomium 31:26...smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, je tam...
Jozue 11:18...krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu...
Soudců 1:36...byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská hranice vedla od průsmyku Akrabim, od Sely výše. Z Gilgalu do...
Soudců 6:25...oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný...
Soudců 6:30...za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy...
Soudců 16:26...mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle...
1. Samuel 4:18...Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a...
1. Samuel 5:2... vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží...
1. Samuel 12:2...starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámiVedl jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsem....
1. Samuel 18:5... kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval velitelem bojovníků. V...
1. Samuel 18:14...do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak...
2. Samuel 15:2...před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi...
1. Královská 2:40...hledat své otroky. Když odcházel z Gatuvedl si otroky s sebou. Když se Šalomoun dozvěděl, že Šimei...
1. Královská 7:34...vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl...
1. Královská 8:16... co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil...
1. Královská 10:19...ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách...
1. Královská 10:22...považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě, které...
1. Královská 11:25...se v něm a založili tam Damašské královstvíVedle zla, které představoval Hadad, byl i on protivníkem...
1. Královská 13:34...knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V době...
2. Královská 12:10... udělal v jejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží,...
1. Letopisů 16:5...a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu IzraeleVedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot,...
1. Letopisů 17:7...- jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal,...
1. Letopisů 20:1...pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do bojevedl Joáb válečnou výpravu. Vyplenil zemi Amonců, přitáhl k...
1. Letopisů 26:16...bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo denně šest, na severu...
1. Letopisů 28:3...mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.' Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Letopisů 6:6...zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám...
2. Letopisů 9:18...ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které byly spolu se zlatou podnoží...
2. Letopisů 23:13...do Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku!...
Nehemiáš 3:2...ji zasvětili, postupovali k věži ChananelVedle nich stavěli muži z Jericha a vedle nich Zakur, syn...
Nehemiáš 3:4... Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závoryVedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kocova....
Nehemiáš 3:5... Vedle nich opravoval Sádok, syn BaanůvVedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale...
Nehemiáš 3:7... Upevnili trámy a osadili vrata, zámky a závoryVedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský,...
Nehemiáš 3:8... kde bylo sídlo zaeufratského místodržiteleVedle něj opravoval zlatník Uziel, syn Charhajášův, a vedle...
Nehemiáš 3:9... Opevňovali Jeruzalém k Široké hradběVedle nich opravoval Refajáš, syn Churův, správce poloviny...
Nehemiáš 3:10...Churův, správce poloviny jeruzalémského okresuVedle nich opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému...
Nehemiáš 3:12... syn Charimův, a Chašub, syn Pachat-moábůvVedle nich opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešův,...
Nehemiáš 3:17... Za ním opravovali levité: Rechum, syn Banihovedle něj opravoval za svůj okres Chašabiáš, správce...
Nehemiáš 3:19...Chenadadovým, správcem poloviny okresu KeílaVedle něj Ezer, syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další...
Nehemiáš 4:12...na stavbě, byli po boku opásáni mečemvedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž...
Job 1:14...dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s dobytkemvedle se pásly oslice," řekl, "když vtom nás přepadli...
Job 3:19...tam pokřik biřiců. Malí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na svobodě. K čemu je dáno...
Žalmy 77:20... země se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Boževedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé...
Žalmy 77:21...vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznatvedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný...
Žalmy 105:22...dvořanům poroučel podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob...
Žalmy 107:7...v tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostíVedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení....
Žalmy 136:16...smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 139:10... kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by  vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si řekl -...
Izaiáš 3:13...cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu...
Izaiáš 11:6... Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé...
Izaiáš 27:8...jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanstvívedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál...
Izaiáš 48:21...svého služebníka Jákoba!" Nežíznili, když je vedl pouštěmi, vyvedl pro vodu ze skály; rozetnul skálu...
Izaiáš 50:8... který hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby? ...
Izaiáš 55:4... Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi,...
Izaiáš 63:11...dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých stád? Kde je Ten, který...
Izaiáš 63:12...vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před...
Izaiáš 63:13...rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez klopýtnutí jak koně na pláni? Jako...
Izaiáš 63:14...dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své...
Jeremiáš 2:7... zemí, kterou se nechodí, kde není ani živáčka?' Vedl jsem vás do země krásné jako sad, abyste požívali dary...
Jeremiáš 3:11...mi řekl: "I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy, zrádkyně. Jdi a volej tato slova směrem na...
Jeremiáš 23:28... slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není slovo jako oheň? praví...
Jeremiáš 35:4...a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího...
Jeremiáš 36:10... syna Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu...
Pláč 3:58...a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o životvedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy,...
Ezechiel 10:9...jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hlevedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom...
Ezechiel 16:52...jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi se, neboť tvé sestry...
Ezechiel 39:15...skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle znamení, aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu...
Ezechiel 40:16...byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem...
Ezechiel 40:32...vedlo k osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde změřil bránu a měla stejné rozměry jako...
Ezechiel 40:38...ornamenty a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné...
Ezechiel 40:44...dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětíVedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti...
Ezechiel 41:11...po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý...
Ezechiel 42:4...ve třech poschodích nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá...
Ezechiel 42:9...podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího...
Ezechiel 42:12... Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl...
Ezechiel 43:6...sláva naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu...
Ezechiel 43:8...náhrobky svých zemřelých králů. Kladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi...
Ezechiel 46:19...nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté  vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro...
Ezechiel 47:2...pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní bráně...
Ezechiel 48:2...bude mít od východu na západ svůj podíl DanVedle Danova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:3...bude mít od východu na západ svůj podíl AšerVedle Ašerova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:4...mít od východu na západ svůj podíl NeftalíVedle území Neftalího bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:5...mít od východu na západ svůj podíl ManasesVedle území Manasese bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:6...mít od východu na západ svůj podíl EfraimVedle Efraimova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:7...mít od východu na západ svůj podíl RubenVedle Rubenova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:8...bude mít od východu na západ svůj podíl JudaVedle Judova území bude od východu na západ podíl, který...
Ezechiel 48:12...podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů. Vedle kněžského území bude díl levitů;...
Ezechiel 48:13...tento svatosvatý díl vedle území levitůVedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000...
Ezechiel 48:24... na západ bude mít svůj podíl BenjamínVedle Benjamínova území bude mít od východu na západ...
Ezechiel 48:25...mít od východu na západ svůj podíl ŠimeonVedle Šimeonova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:26...mít od východu na západ svůj podíl IsacharVedle Isacharova území bude mít od východu na západ svůj...
Ezechiel 48:27...mít od východu na západ svůj podíl ZabulonVedle Zabulonova území bude mít od východu na západ svůj...
Daniel 7:8...rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál a uviděl toto: Byly...
Daniel 7:11...jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla...
Daniel 7:20...místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní....
Amos 2:10...shora od koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám...
Lukáš 4:1...vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v...
Lukáš 9:47...myšlenky mají v srdci, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém...
Lukáš 22:21...vás. Pohleďte ale - ruka mého zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda...
Skutky 2:10...a Asie, Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté,...
Skutky 5:10... nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to...
Skutky 8:29... Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte...
Skutky 8:36...mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: "Pohleď, voda - co...
Skutky 12:7... a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo....
Skutky 12:10...i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli...
Skutky 13:11...mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřil,...
Skutky 19:4..." odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl...
Skutky 26:4... Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom v Jeruzalémě. Znají ...
2. Korintským 3:7... Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba...
2. Korintským 7:9...z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání. Zarmoutili jste se v souladu s Bohem, takže...
1. Timoteus 5:14...rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily dětivedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k...
Zjevení 13:5...šelmě? Kdo s může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |