Vedení

Hledám varianty 'vedení' [ vedený (1) vedením (14) vedení (6) vedené (1) ]. Nalezeny 22 verše.
Exodus 38:21...podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze Árona. Becaleel, syn Uriho,...
Numeri 4:28...při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž...
Numeri 4:33...při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 7:8... Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků....
Numeri 33:1...synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta. Mojžíš během...
1. Královská 3:7...Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným...
1. Letopisů 25:2... Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z...
1. Letopisů 25:3... Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery...
1. Letopisů 25:6...tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery;...
1. Letopisů 26:12...bylo celkem třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu...
Ezdráš 2:2...do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše,...
Nehemiáš 3:18...okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři vedení Binuim, synem Chenadadovým, správcem poloviny okresu...
Nehemiáš 7:7...do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše,...
Nehemiáš 11:21...ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě...
Nehemiáš 11:22...bydleli na Ofelu. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna Chašabiášova, syna...
Job 37:12...bleskem svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedením, aby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi. ...
Jeremiáš 11:19... co dělají. Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na ...
1. Korintským 12:28...potom zázraky, dary uzdravování, pomocné službyvedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové?...
2. Timoteus 3:6...všelijaké ženské tížené vlastními hříchyvedené nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit,...
2. Petr 3:3...v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: "Co je s...
Juda 1:16...němu mluvili." To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení vlastními choutkami, honosní mluvkové, ziskuchtiví...
Juda 1:18... že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči,...

Slova obsahující vedení: provedení (1) provedením (1) přivedení (1) uvedení (3) vedení (6) vedením (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |