Veškeré

Hledám varianty 'veškeré' [ veškerými (1) veškerým (16) veškerý (7) veškerou (30) veškerému (4) veškerém (4) veškerého (14) veškeré (83) veškerá (20) ]. Nalezeno 169 veršù.
Genesis 1:26...ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke...
Genesis 1:30...vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze...
Genesis 2:1... den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a zeměveškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo...
Genesis 2:2...dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a...
Genesis 6:19... tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého...
Genesis 6:21...páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro...
Genesis 7:16... v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh...
Genesis 7:21... vzedmula se voda ještě o patnáct loktůVeškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo -...
Genesis 8:17... Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebeveškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi....
Genesis 9:11... co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvuVeškeré tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. ...
Genesis 9:15... a nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni,...
Genesis 9:17..."Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinilveškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z...
Genesis 46:6...nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákobveškeré jeho potomstvo. Jeho synové i vnukové přišli s ním,...
Genesis 46:7...jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových synů,...
Exodus 8:13... do prachu, a lidi i dobytek obsypali komářiVeškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry!...
Exodus 25:9... abych přebýval uprostřed nich. Příbytekveškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti...
Exodus 27:3... obětní misky, vidlice a pánvice na oharkyVeškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také...
Exodus 27:19...kmentu 5 loket vysokou, s patkami z bronzuVeškeré náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech...
Exodus 30:27...jím Stan setkávání i Truhlu svědectví, stůlveškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový...
Exodus 30:28... kadidlový oltář, oltář pro zápalné obětiveškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je...
Exodus 31:7... Truhlu svědectví i slitovnici ležící na veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z čistého...
Exodus 35:21...příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i...
Exodus 35:29...srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat....
Exodus 36:1...Hospodin obdařil zručností a důvtipem k vykonání veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak...
Exodus 36:7...bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než dost!...
Exodus 38:3...z oltáře a obložil jej bronzem. Vyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty, obětní misky,...
Exodus 38:24...a šarlatové látce i kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar) bylo...
Exodus 38:30... bronzový oltář s jeho bronzovým roštemveškeré náčiní k oltáři, patky sloupů kolem nádvoří, patky...
Exodus 39:32...Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové...
Exodus 40:9...Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také...
Exodus 40:10...svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné obětiveškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý....
Leviticus 4:11...zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůživeškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly -...
Leviticus 8:11... Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltářveškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je...
Leviticus 11:41... vypere svůj oděv a bude nečistý do večeraVeškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností,...
Leviticus 14:8... Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde...
Leviticus 14:9...mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i všechno ostatní...
Leviticus 25:24...mně a vy jste u hosté a přistěhovalci. U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo...
Leviticus 27:30... nebude moci být vyplacen; musí zemřítVeškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce...
Numeri 1:50...synů Izraele. Levitům svěříš Příbytek svědectvíveškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou...
Numeri 3:8...obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovatveškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou...
Numeri 3:36...desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patkyveškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou. Dále...
Numeri 4:9...i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlíveškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze,...
Numeri 4:10...se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na...
Numeri 4:12...z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve...
Numeri 4:14...oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k jeho obsluze -...
Numeri 4:15...se svými syny dokončí přikrývání svatých věcíveškerého vybavení svatyně, než tábor potáhne dál, teprve...
Numeri 4:26... které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lanaveškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu...
Numeri 4:27...budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženoVeškerá služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů...
Numeri 4:31...službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za...
Numeri 4:32...nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lanyveškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou službou....
Numeri 4:33... nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením...
Numeri 7:1...stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jejveškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho...
Numeri 16:22...Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se...
Numeri 16:32...rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek. Zaživa se propadli do podsvětí i se...
Numeri 18:4...se k tobě, aby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu Příbytku. Nikdo nepovolaný se k vám ale...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před...
Numeri 31:9... Ukořistili také všechen jejich dobytek, stádaveškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i...
Numeri 31:11... i všechny jejich osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž...
Deuteronomium 2:7... Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto velikou...
Deuteronomium 12:7...před Hospodinem, svým Bohem, a radujte seveškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:18... Před Hospodinem, svým Bohem, se budeš radovatveškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po...
Deuteronomium 13:17...jako proklaté. I jeho dobytek musíš pobít mečemVeškerou kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstí a...
Deuteronomium 14:22...v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátekveškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli....
Deuteronomium 15:10...do srdce lakotu! Hospodin, tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou práci a vše, k čemu přiložíš ruku. A protože...
Deuteronomium 28:20... Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému...
Deuteronomium 28:26...země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl....
Deuteronomium 29:8...slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před...
1. Královská 5:10...převyšovala moudrost všech východních národůveškerou moudrost Egypta. Moudrostí předčil všechny lidi,...
1. Královská 5:24...pro můj dvůr." Tak tedy Chíram dodal Šalomounovi veškeré cedrové a cypřišové dřevo podle jeho přání....
1. Královská 7:14... Byl nadán moudrostí, znalostí i dovednostíveškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi...
1. Královská 7:40...kotlíky, lopatky a mísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále Šalomouna konal na...
1. Královská 7:48...nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý...
1. Královská 7:51...i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově...
1. Královská 9:23...pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se faraonova dcera...
2. Královská 22:17... pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli  veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj...
1. Letopisů 6:33...syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a...
1. Letopisů 6:34...věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltářiveškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele...
1. Letopisů 9:29...vynášeli. Někteří byli přiděleni k nádobámveškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu,...
1. Letopisů 23:26... a tak levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových...
1. Letopisů 23:29...oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát...
1. Letopisů 28:13...věcí, pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby...
1. Letopisů 28:14...náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé...
1. Letopisů 28:20...tebou. Neopustí a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu. Pohleď, oddíly kněží a...
1. Letopisů 28:21... Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připravenyveškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou...
2. Letopisů 4:19...nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro...
2. Letopisů 5:1...lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun konal na Hospodinově...
2. Letopisů 15:15... protože přísahali celým srdcem. Hledali hoveškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a dopřál...
2. Letopisů 24:23...do Jeruzaléma a pobili všechny jejich veliteleVeškerou kořist odeslali damašskému králi. Aramejské vojsko...
2. Letopisů 29:16...dovnitř Hospodinova chrámu, aby ho vyčistiliVeškerou nečistotu, kterou v Hospodinově chrámu našli,...
2. Letopisů 29:18...jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltářveškerým náčiním i stůl předložení s veškerým náčiním....
2. Letopisů 31:5...množství prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí;...
2. Letopisů 34:13...hudebníci, měli na starosti nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech řemesel (další levité byli písaři,...
2. Letopisů 34:25... pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli  veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj...
2. Letopisů 35:16...byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba Hospodinu, a to slavením Hodu beránka a...
2. Letopisů 35:27...tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce popsáno v...
Nehemiáš 5:18...drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské...
Nehemiáš 10:34...dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám...
Nehemiáš 10:36...do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme...
Nehemiáš 13:20...nebo dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem...
Ester 9:29...Ester, dcera Abichailova, aby purim potvrdilaveškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta...
Ester 10:2...odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovyVeškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i...
Job 15:8...před horami? To jsi naslouchal Boží tajné raděVeškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme?...
Job 30:21...a ty jen přihlížíš. Proměnil ses mi v ukrutníkaveškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru unášíš,...
Žalmy 33:4...krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je příméveškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo miluje,...
Žalmy 97:5...jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa vyprávějí o jeho spravedlnosti, na jeho...
Žalmy 107:18...vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěliVeškerý pokrm si ošklivili, k branám smrti dospěli....
Žalmy 107:27...jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli seveškerá zkušenost byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v...
Žalmy 136:25...našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 144:13...zdobící. Naše spižírny plné jsou, oplývají veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce mladých,...
Přísloví 10:22...ztřeštěnost. Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný...
Přísloví 30:5...končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak jeho synVeškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo v něho...
Kazatel 1:7...točí se, tam a sem, kolem dokola stále vrací seVeškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam,...
Kazatel 6:7...však štěstí nezažil - což všichni tamtéž nemíříVeškeré pachtění nasytit lidská ústa, duše však přesto...
Izaiáš 9:4...jeho utiskovatele jako při midiánské porážceVeškerá obuv válečná i roucha krví zbrocená budou určena k...
Jeremiáš 19:15...na toto město a na všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž...
Jeremiáš 25:1...a jejich otcům." Slovo, které Jeremiáš dostalveškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 25:2...krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům Jeruzaléma řekl:...
Jeremiáš 27:20...krále Jekoniáše, syna Joakimova, spoluveškerou judskou a jeruzalémskou šlechtou odvlekl z...
Jeremiáš 29:16...Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich...
Jeremiáš 34:8...dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřelveškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků....
Jeremiáš 35:17...na Judu i na všechny obyvatele Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil jsem k nim...
Jeremiáš 36:9...judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro veškerý lid v Jeruzalémě i pro veškerý lid, který do...
Jeremiáš 39:6...očima popravil jeho syny; popravil také veškerou judskou šlechtu. Cidkiášovi pak vyloupl oči,...
Pláč 1:6...- nepřítel si je vzal! Dceru sionskou opustila veškerá nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně...
Ezechiel 32:4...a budeš ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé...
Ezechiel 39:17... tak praví Hospodin - Řekni všem ptákůmveškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se...
Ezechiel 43:11... Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi veškeré jeho uspořádání a plnili všechny jeho předpisy....
Daniel 1:17...čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho...
Daniel 11:43...uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné pokladyveškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany....
Ozeáš 2:13...a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její novoluní, její...
Amos 7:2... hle - nachystal roje kobylek! Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můj,...
Matouš 3:15...tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak mu nebránil. Jakmile byl...
Matouš 23:35...je od města k městu. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve...
Matouš 28:18... Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte...
Lukáš 3:6...věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladkéveškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří...
Lukáš 10:19... uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte...
Lukáš 12:15...Tehdy všem řekl: "Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění...
Jan 5:22... kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce....
Jan 16:13... ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne...
Skutky 7:22...ho jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i...
Skutky 20:27...všech, neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo,...
Skutky 25:23...Festus. Druhého dne přišli Agrippa a Berenikéveškerou nádherou a spolu s veliteli a význačnými muži...
Římanům 13:1...dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí mociVeškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou...
Římanům 15:13...spolehnou." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje...
Římanům 15:14... bratři moji, že jste plni dobroty, máte hojnost veškerého poznání a sami se dokážete napomínat navzájem....
1. Korintským 1:5...v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovemveškerým poznáním. Kristovo svědectví je mezi vámi tak...
1. Korintským 15:24...Kristovi. Potom přijde konec: Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a...
2. Korintským 1:3...Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje,...
2. Korintským 9:8...ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý...
Efeským 1:3...Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! V něm nás vyvolil...
Efeským 3:15...klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle...
Efeským 3:19...přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je...
Efeským 4:31...pečetí jste byli označeni ke dni vykoupeníVeškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky vás...
Efeským 5:3...jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvoveškerá nečistota a chamtivost mezi vámi nejsou ani...
Koloským 1:29...v Kristu. To je to, usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí. Chci,...
Koloským 2:2...v srdci a spojeni láskou, aby dospěliveškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání...
Koloským 2:9...světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je...
Koloským 4:12...se zralostí a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro...
1. Timoteus 2:11...ke zbožnosti. Žena přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo...
1. Timoteus 6:1... kdo nosí otrocké jho, prokazují svým pánům veškerou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst...
2. Timoteus 3:16...moudrost ke spasení skrze víru v Krista JežíšeVeškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné....
Titus 2:14... On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupilveškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid,...
Titus 2:15...konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a napomínejveškerým důrazem. Nikdo tebou nepohrdá. Připomínej jim,...
1. Petr 2:13...vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě...
1. Petr 5:10...světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své...
Zjevení 8:7...třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do...
Zjevení 16:3...do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvéhoveškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši...
Zjevení 18:12...a perel; kmentu, purpuru, hedvábí a šarlatuveškeré vonné dříví, všechno zboží ze slonoviny a všechno...
Zjevení 18:17...zničeno v jedné hodině!" Každý kormidelníkveškeré množství těch, kdo se plaví na lodích, námořníci a...

Slova obsahující veškeré: veškeré (83) veškerého (14) veškerém (4) veškerému (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |