Veřejně

Hledám varianty 'veřejně' [ veřejně ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 25:4...řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky liduveřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův...
2. Samuel 12:12...očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti...
1. Královská 21:13...přišli dva ničemové, posadili se naproti němuveřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!"...
Nehemiáš 13:1...zasvěcovali odvody synům Áronovým. Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno:...
Job 34:26... a jsou zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejně a všem na očích. To proto, že od něj odešli a na...
Přísloví 26:26...když se nenávist za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo...
Nahum 3:6...tvou ostudu. Nakydám na tebe ohavnostiveřejně potupím, vystavím na odiv! Kdo uvidí,...
Matouš 1:19...muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s rozejde v tichosti...
Marek 1:45...a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných...
Lukáš 20:26...Bohu, co je Boží," řekl jim. A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli....
Jan 11:54... že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště, do města...
Jan 18:20...učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde...
Skutky 16:37...v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do...
Skutky 18:28...uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl...
Skutky 19:9... Když však někteří zatvrzele odmítali víruveřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl...
Skutky 20:20...nezamlčel nic užitečného, ale kázal vám a učil veřejně i po domech; jak jsem Židům i Řekům vydával...
Filipským 1:20... ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít...
Koloským 2:15...na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnostiveřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se...
Židům 10:33...po svém osvícení museli podstoupit! Někdy vás veřejně vystavovali urážkám a ponižování, jindy jste se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |