Večer

Hledám varianty 'večer' [ večerů (1) večeru (6) večerem (4) večerech (1) večera (57) večer (64) ]. Nalezeno 125 veršù.
Genesis 1:5... Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed...
Genesis 1:8...- a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod...
Genesis 1:13...jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské...
Genesis 1:19...světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody...
Genesis 1:23...také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé...
Genesis 1:31... co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a...
Genesis 8:11...sedm dní a znovu vypustil holubici z archyVečer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla...
Genesis 19:1...a odešel. Také Abraham se vrátil domů.  Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v...
Genesis 24:63...mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle...
Genesis 29:7...právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek....
Genesis 29:23...všechny místní muže a vystrojil hostinuVečer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten...
Genesis 30:16...jablíčka od tvého syna." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš...
Genesis 49:27...Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrátvečer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct...
Exodus 12:18...svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera...
Exodus 16:6...a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno...
Exodus 16:8...nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin  večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáte, že...
Exodus 16:13... že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo...
Exodus 18:13...soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá...
Exodus 18:14...Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně...
Leviticus 6:13...stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Bude se smažit na plotně. Nasáklou olejem a...
Leviticus 11:24...se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere...
Leviticus 11:25...zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který...
Leviticus 11:27...se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv...
Leviticus 11:28...zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící se po...
Leviticus 11:31...se dotkne jejich mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. ...
Leviticus 11:32... položí se to do vody a bude nečisté do večera; potom to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do...
Leviticus 11:39...ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý do večera. Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv...
Leviticus 11:40...snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere svůj...
Leviticus 14:46...v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten,...
Leviticus 15:5...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem...
Leviticus 15:6...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si...
Leviticus 15:7...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere...
Leviticus 15:8...svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude...
Leviticus 15:10...měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se vodou...
Leviticus 15:11...vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl,...
Leviticus 15:16... si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron semene...
Leviticus 15:17... budou vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno,...
Leviticus 15:18...semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému...
Leviticus 15:19...dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela,...
Leviticus 15:21...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere...
Leviticus 15:22...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo...
Leviticus 15:23...nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se...
Leviticus 15:27...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá ještě...
Leviticus 17:15...si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však oděv nevypere...
Leviticus 22:6...nečistotou, každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si neomyje tělo...
Leviticus 23:32... Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se...
Leviticus 24:3...Áron stále pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Numeri 9:15... přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně....
Numeri 9:21...rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se...
Numeri 19:7...tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil,...
Numeri 19:8...vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel ...
Numeri 19:10...sbíral popel jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro...
Numeri 19:19... Dotyčný pak vypere svůj oděv, omyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil se,...
Numeri 19:21...pak dotkne očistné vody, bude nečistý do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a kdokoli...
Numeri 19:22... a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý do večera." Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na...
Deuteronomium 16:4...nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš...
Deuteronomium 16:6...tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta....
Deuteronomium 28:67... kterou uvidíš, budeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin vrátí...
Jozue 2:2... kde přespali. Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem."...
Jozue 7:6...truhlou tváří na zem, zůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu...
Jozue 8:29...sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal jeho...
Jozue 10:26...na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, je sejmou...
Soudců 19:9... mu ale řekl: "Podívej se, den se chýlívečeru. Zůstaňte prosím na noc. Vždyť se smráká. Přespi...
Soudců 19:16...noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli. Pocházel z Efraimských hor a...
Soudců 20:23...předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti...
Soudců 20:26...dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti....
Soudců 21:2...do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine, Bože...
Růt 2:17...ji!" A tak na tom poli paběrkovala do večera. Co nasbírala, potom vymlátila a byla toho celá efa...
Růt 3:2...děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječmen. Vykoupej se, navoň se,...
1. Samuel 14:24..."Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z...
1. Samuel 17:16... Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ránovečer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému...
1. Samuel 20:5...odejít a skrýt se venku na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš:...
1. Samuel 30:17...kořisti. David je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set...
2. Samuel 1:12...s ním. Truchlili, naříkali a postili se do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli...
2. Samuel 11:13...a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi...
2. Samuel 19:8...Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To pro tebe bude horší...
1. Královská 17:6...na protější straně Jordánu. Havrani mu ránovečer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době...
1. Královská 22:35...voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm neslo...
1. Letopisů 16:40...přinášeli Hospodinu zápalné oběti ránovečer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin...
1. Letopisů 23:30...a o veškeré vážení a odměřování. Každé ránovečer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu...
2. Letopisů 2:3...předkládání chlebů a k zápalným obětem ránovečer, o sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina,...
2. Letopisů 13:11...Áronovi, kterým pomáhají levité. Ráno co ránovečer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a...
2. Letopisů 18:34...zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se...
Ester 2:14...komnat, cokoli chtěla, a bylo vyhověnoVečer odcházela a ráno se vracela zpět do harému pod dohled...
Job 4:20...je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu...
Žalmy 55:18...ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchranaVečer i ráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh...
Žalmy 59:7...pohany, neměj slitování s podlými zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají....
Žalmy 59:15...zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají....
Žalmy 90:6... tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétávečer skosena usychá! Pro tvé rozlícení hyneme, tvé...
Přísloví 7:9...rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle...
Izaiáš 17:14...větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední, ...
Izaiáš 38:12... když odstřihls od stavu - než uplyne denvečerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech...
Izaiáš 38:13... drtils mi kosti jako lev - než uplyne denvečerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo rorejs,...
Jeremiáš 6:4...Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se nachýlilvečer vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v noci! Zboříme...
Ezechiel 12:4...vynes svůj ranec sbalený jako do vyhnanství. K večeru se pak před jejich očima vydej na cestu, jako...
Ezechiel 12:7...vynesl svůj ranec sbalený jako do vyhnanství, k večeru jsem se vlastníma rukama prokopal zdí a po setmění...
Ezechiel 24:18...chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo...
Ezechiel 33:22...uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova...
Ezechiel 46:2...u prahu brány. Poté odejde, ale brána se do večera nezavře. Také lid země se bude o sobotách a...
Daniel 8:14...svatyně a pošlapání vojska?" "Bude to 2 300 večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu...
Daniel 8:26...bude bez přispění lidské ruky zničen. Viděnívečerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty...
Sofoniáš 2:7...z Judova domu, kteří tam najdou pastvuVečer pak ulehnou v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich...
Zachariáš 14:7...mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina...
Matouš 8:16...ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovatVečer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty...
Matouš 14:15...soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocnéVečer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je...
Matouš 14:23...vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána...
Matouš 16:2...ukázal nějaké znamení z nebe. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.' Za svítání...
Matouš 20:8...mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a...
Matouš 26:20... jak jim Ježíš uložil, a připravili beránkaVečer, když byl za stolem s Dvanácti, uprostřed jídla řekl:...
Marek 1:32... Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovatVečer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a...
Marek 4:35...svým učedníkům všechno v soukromí vysvětlovalVečer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu."...
Marek 6:47...rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je...
Marek 11:11...a do chrámu. Když si všechno prohlédl, byl  večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého...
Marek 11:19...báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učenímVečer pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase...
Marek 13:35...bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás...
Marek 14:17...všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránkaVečer pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem,...
Marek 15:42...dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou). Josef z...
Lukáš 9:12...potřebovali uzdravit. Když se začalo chýlitvečeru, přišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup,"...
Lukáš 21:37...člověka." Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel a nocoval na hoře zvané Olivetská. Všechen...
Lukáš 24:29..."Zůstaň s námi, se připozdívá; chýlí se večeru." Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za...
Jan 6:16...králem, a tak se o samotě vrátil na horuVečer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď...
Jan 20:19...učedníkům, že viděla Pána a co řeklVečer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci...
Skutky 4:3...vzkříšení z mrtvých. Zatkli je, a protože byl večer, nechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu...
Skutky 23:23...Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě vojáků k cestě do Cesareje. Vezměte...
Skutky 28:23...jim a svědčil o Božím království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčoval o...

Slova obsahující večer: kvečeru (1) navečer (3) podvečer (1) večer (64) večera (57) večerech (1) večerem (4) večerní (11) večeru (6) večerů (1) zvečera (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |