Večeři

Hledám varianty 'večeři' [ večeřích (3) večeří (1) večeři (14) večeře (3) ]. Nalezen 21 verš.
Matouš 23:6...si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních, zdravení na...
Matouš 26:17...s otázkou: "Kde ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a...
Marek 12:39...ve shromážděních a na čestných místech při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou...
Marek 14:15... prostřenou a při-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města,...
Lukáš 14:12...ke svému hostiteli: "Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté...
Lukáš 14:16...Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého...
Lukáš 14:17...velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte,...
Lukáš 14:24...vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a...
Lukáš 17:8...‚Pojď ke stolu'? Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi večeři, vezmi si zástěru a obsluhuj ; se najím a...
Lukáš 20:46...sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou...
Lukáš 22:8..."Jděte nám připravit beránka k velikonoční večeři." "Kde ho máme připravit?" zeptali se...
Lukáš 22:12...horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli tedy, nalezli všechno tak, jak jim řekl, a...
Lukáš 22:20...vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v ...
Jan 12:2...Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo...
Jan 13:2...tomto světě, miloval je do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Jidáše, syna Šimona...
Jan 13:4...rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do...
Jan 21:20...Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když ho...
1. Korintským 11:20... co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak...
1. Korintským 11:21...žádná večeře Páně. Každý k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete...
1. Korintským 11:25...vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: "Tento kalich je nová smlouva v ...
Zjevení 19:9...těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři." A dodal: "Toto jsou pravá Boží slova." Padl jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |