Ve

Hledám varianty 've' [ ve ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:7...jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním...
Genesis 4:20...Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal...
Genesis 9:21...vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého...
Genesis 9:27...Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě...
Genesis 11:10...je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada...
Genesis 11:12...ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil...
Genesis 11:14...ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil...
Genesis 11:16...ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber...
Genesis 11:18...Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg...
Genesis 11:20...Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú...
Genesis 11:22...Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil...
Genesis 11:24...ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil...
Genesis 11:26...ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je...
Genesis 11:28...Háran pak zplodil Lota. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec...
Genesis 13:2...odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.) A šel po...
Genesis 13:12... Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k...
Genesis 15:1...svůj podíl." Po nějaké době měl Abram viděníve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, ...
Genesis 15:15...odebereš ke svým otcům v pokoji a budeš pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí čtvrté pokolení,...
Genesis 16:6...Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy...
Genesis 17:7...svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu...
Genesis 17:9...zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s...
Genesis 17:12...cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí...
Genesis 17:13...mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva...
Genesis 17:23...potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli...
Genesis 18:9... "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou...
Genesis 19:12...tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich...
Genesis 20:3...poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal,...
Genesis 20:6...to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým...
Genesis 21:12...řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své večce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé...
Genesis 21:22...ženu z Egypta. Někdy v době Abimelechvelitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s...
Genesis 21:34... Věčného Boha. Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl...
Genesis 22:18...moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátelve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země,...
Genesis 23:9... mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl...
Genesis 24:1...byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu...
Genesis 24:2... Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož...
Genesis 24:36...velbloudy a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno,...
Genesis 25:23...A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob...
Genesis 26:4...na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto zeměve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi.' To...
Genesis 28:12... položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánkuVe snu pak spatřil žebřík sahající od země k nebi a hle,...
Genesis 28:14...země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou...
Genesis 31:10...dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči a uviděl berany připouštěné ke stádu....
Genesis 31:24...horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!"...
Genesis 31:39...škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne stravoval žár a...
Genesis 31:40...bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v nociVe dne stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek...
Genesis 31:41...mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil...
Genesis 32:6...jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se pak vrátili k Jákobovi se...
Genesis 34:28... Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny...
Genesis 37:3...než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale...
Genesis 40:4... na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn JosefVelitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve...
Genesis 40:9...číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hleve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky...
Genesis 41:11...- a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním významem...
Genesis 41:43...mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:54...na řadu sedm let hladu, jak Josef předpovědělVe všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A...
Genesis 42:21...Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli...
Genesis 42:35...'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty...
Genesis 44:20...starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky...
Genesis 49:1...syny: "Sejděte se, vám oznámím, co vás potká ve dnech budoucích. Shromážděte se a slyšte, synové...
Genesis 49:6...nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvu, zmrzačili...
Genesis 49:11...přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko svéVe víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči...
Genesis 50:26...zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do...
Exodus 7:19...Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi,  vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich...
Exodus 8:20...znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinilVe faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské...
Exodus 9:34... krupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal...
Exodus 12:9... Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i...
Exodus 12:14...jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm...
Exodus 12:17...nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete zachovávat ve...
Exodus 12:19...budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco...
Exodus 12:20...host anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašenéhove všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby."...
Exodus 12:42...To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy...
Exodus 13:9...mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou...
Exodus 13:21...se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě,...
Exodus 13:22... Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. ...
Exodus 15:11...mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy? Napřáhls...
Exodus 15:17...Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě...
Exodus 16:16...si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobuVezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele...
Exodus 16:21...každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se...
Exodus 20:4...čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť ...
Exodus 20:10...ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá večka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V...
Exodus 22:16...otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech naživu...
Exodus 23:21... na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž...
Exodus 23:26...chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemocVe tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla...
Exodus 23:33...s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys...
Exodus 26:4...z modré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevni...
Exodus 27:21...ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícenVe Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o...
Exodus 28:19...druhé řadě tyrkys, safír a jaspisve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě...
Exodus 28:20...třetí řadě opál, achát a ametystve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí ...
Exodus 28:43...nebo přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou. To je věčné...
Exodus 29:30...vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš...
Exodus 30:16...vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem...
Exodus 30:36...z rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu setkávat. Kadidlo...
Exodus 31:4...řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 33:13... osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych ...
Exodus 33:16...nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě...
Exodus 34:9...zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás,...
Exodus 34:12... do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné...
Exodus 35:19...a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke...
Exodus 35:32...řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 36:11...modré látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevnili...
Exodus 39:1...látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak...
Exodus 39:12...druhé řadě tyrkys, safír a jaspisve třetí řadě opál, achát a ametyst, ve čtvrté řadě...
Exodus 39:13...třetí řadě opál, achát a ametystve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly...
Exodus 39:40...a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytkuve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve...
Exodus 39:41...Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke...
Exodus 40:5...postavíš zlatý oltář k pálení kadidlave vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do...
Exodus 40:22... jak mu Hospodin přikázal. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl...
Exodus 40:26...kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na...
Exodus 40:28...na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázalVe vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do...
Exodus 40:38...nevznesl, nevycházeli do dne, kdy se vznesl.  Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm...
Leviticus 3:17...Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanove pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích:...
Leviticus 4:7...před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí...
Leviticus 4:18...stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve...
Leviticus 6:23...do Stanu setkávání k vykonání obřadu smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti...
Leviticus 7:20...však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu....
Leviticus 11:12...jíst, jejich zdechliny se budete štítit. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností....
Leviticus 13:46...nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotěve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána...
Leviticus 16:17...s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot. Když vejde do nejsvětější svatyně, aby ji očistil, není ve...
Leviticus 18:9...dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se...
Leviticus 19:33...v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K...
Leviticus 20:14...to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost ve svém středu netrpte! Kdokoli by obcoval se zvířetem,...
Leviticus 21:1...Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému....
Leviticus 21:15...s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!"...
Leviticus 22:3...Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům...
Leviticus 22:24... utrženými nebo uříznutými varlaty; to ve své zemi dělat nebudete. Ani od cizince nepřivedete...
Leviticus 23:3... svaté shromáždění: nedělejte žádnou práciVe všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu....
Leviticus 23:14...tento dar svému Bohu. To je věčné ustanove pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích....
Leviticus 23:21...dělat žádnou běžnou práci. To je věčné ustanove pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích....
Leviticus 23:31... Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanove pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích....
Leviticus 23:42...v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni narození v Izraeli budou bydlet ve...
Leviticus 23:43...Izraele vyváděl z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil...
Leviticus 24:3...ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícenVe Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o...
Leviticus 25:7... kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek a zvěř ve tvé zemi budou jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm...
Leviticus 25:45... kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je...
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli....
Leviticus 26:4... přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště ve správný čas, takže země vydá svou úrodu a stromy v sadu...
Leviticus 26:5...setí. Svůj chléb budete jíst do sytosti a budete ve své zemi bydlet v bezpečí. Způsobím v zemi pokoj, takže...
Leviticus 27:5...to žena, její cena bude 30 šekelůVe věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů...
Leviticus 27:6...bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelůVe věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce...
Leviticus 27:7...cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbraVe věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu...
Numeri 1:1...odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou obec podle...
Numeri 1:20... podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od...
Numeri 1:22...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od...
Numeri 1:24...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:26...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:28...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:30...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:32...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:34...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:36...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:38...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:40...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:42...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 3:25...Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho...
Numeri 4:3...jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby,...
Numeri 4:4...setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci. Než tábor potáhne dál...
Numeri 4:12...z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě...
Numeri 4:23...syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen...
Numeri 4:26... které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lanaveškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat službu...
Numeri 4:30...sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen...
Numeri 4:35...podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen...
Numeri 4:39...byli sečteni podle svých rodů a otcovských domůVe věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo...
Numeri 4:43...byly sečteny podle svých rodů a otcovských domůVe věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo...
Numeri 4:47...jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při...
Numeri 5:27...oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá...
Numeri 9:21...rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se...
Numeri 10:9...ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl,...
Numeri 10:10...od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců...
Numeri 14:10...je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl...
Numeri 14:14...nimi, že ty sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do...
Numeri 15:34...k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním stát....
Numeri 17:19...na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi...
Numeri 17:22... Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví...
Numeri 18:7...ty a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou...
Numeri 18:11...tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které...
Numeri 18:13...Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu, připadnou...
Numeri 19:8... Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou. do večera však bude...
Numeri 19:14...na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu vejde a kdokoli v něm je,...
Numeri 19:18...něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan,...
Numeri 20:16...a vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic...
Numeri 22:30...Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom...
Numeri 25:11...totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni,...
Numeri 26:55...losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno...
Numeri 27:18...Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je mužve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku...
Numeri 28:7...kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav...
Numeri 35:28...krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze....
Numeri 36:8...kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové...
Deuteronomium 1:13...vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je...
Deuteronomium 1:27...se příkazu Hospodina, svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta,...
Deuteronomium 1:42...ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve...
Deuteronomium 3:19...dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak...
Deuteronomium 4:16...si modlu v jakékoli podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi,...
Deuteronomium 4:18... čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na...
Deuteronomium 4:30...srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše  ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k...
Deuteronomium 5:8...čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť ...
Deuteronomium 5:14...ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá večka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také...
Deuteronomium 6:6... tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ...
Deuteronomium 8:5...let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak...
Deuteronomium 9:26...záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedl z Egypta....
Deuteronomium 12:12...se svými syny a dcerami, se svými otroky a večkami a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť...
Deuteronomium 12:17...- nech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani...
Deuteronomium 12:18...a to se svým synem a dcerou, se svým otrokem a večkou i s levitou, který je ve tvém městě. Před Hospodinem...
Deuteronomium 12:19...se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 12:21...dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se...
Deuteronomium 13:2...- nic k tomu nepřidávejte ani z toho neubírejteVe tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů...
Deuteronomium 13:7...tvůj vlastní bratr nebo syn, dcera, manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama....
Deuteronomium 13:12...všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchají. Mohl by ses...
Deuteronomium 13:15...se na to vyptej. Pokud se najisto potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš...
Deuteronomium 13:18...planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenstvíve svém smilování rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým...
Deuteronomium 14:21...zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi...
Deuteronomium 14:27...Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá...
Deuteronomium 14:28...nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém...
Deuteronomium 14:29...také přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 15:8... Naopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje. Měj se na pozoru, abys v srdci...
Deuteronomium 15:11...nabízej pomoc svému bratru - tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný." Když se ti tvůj bratr, ...
Deuteronomium 15:17...tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a zůstane ve...
Deuteronomium 15:18...nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého...
Deuteronomium 15:22...obětovat Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo...
Deuteronomium 16:3...chléb, chléb tísně (neboť jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého...
Deuteronomium 16:11...se svým synem a dcerou, se svým otrokem a večkou, s levitou, který je ve tvém městě, a s...
Deuteronomium 16:14...se svým synem a dcerou, se svým otrokem a večkou, s levitou i s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou,...
Deuteronomium 16:15...vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě...
Deuteronomium 16:18... podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj BůhVe městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý...
Deuteronomium 17:2...- pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnostVe tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:8...přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zloVe tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys...
Deuteronomium 17:12...odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten...
Deuteronomium 18:5...kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve službě v Hospodinově jménu. Kterýkoli levita smí odejít...
Deuteronomium 18:7... Smí odejít, kdykoli se mu zachce. Bude sloužit ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní...
Deuteronomium 19:6...krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden...
Deuteronomium 19:20...ostatní, přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém středu nikdy nestane. Neslituješ se nad ním -...
Deuteronomium 20:19...hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil,...
Deuteronomium 21:13...a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku...
Deuteronomium 21:16...bude synem nemilované, otec pak nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto...
Deuteronomium 22:23... i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a...
Deuteronomium 22:24...zasnoubenou jinému muži, a vyspí se s , vyveďte oba k městské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku...
Deuteronomium 23:9...jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění....
Deuteronomium 23:14...měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranuVe své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit,...
Deuteronomium 23:21...bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit....
Deuteronomium 24:13...západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá...
Deuteronomium 24:14... je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem...
Deuteronomium 24:19...a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy...
Deuteronomium 25:13... bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno těžší a jedno lehčí. Neměj...
Deuteronomium 26:8...vyslyšel. Viděl naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké...
Deuteronomium 26:12...je levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 26:14...jsem ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě...
Deuteronomium 28:3... všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého...
Deuteronomium 28:9...v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat...
Deuteronomium 28:16... všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá...
Deuteronomium 28:43...a plody tvé země si vezme hmyz. Přistěhovalec ve tvém středu bude přerůstat výš a výš a ty budeš...
Deuteronomium 28:52...mláďata tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře  ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé...
Deuteronomium 28:54...bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly. V tom...
Deuteronomium 28:55...tom zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých...
Deuteronomium 28:56...a nejchoulostivější z vás, která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země...
Deuteronomium 28:57...a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě...
Deuteronomium 28:66... Tvůj život bude stále viset na vlásku, v nocive dne se budeš strachovat, nikdy si nebudeš jistý životem!...
Deuteronomium 29:10...muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste...
Deuteronomium 30:9... Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého...
Deuteronomium 30:14... abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Jen je...
Deuteronomium 31:12...lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít...
Deuteronomium 31:15...a postavili se do Stanu setkávání. Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se...
Deuteronomium 33:26...Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí ...
Jozue 3:13...Truhlu Hospodina, Pána vší země, stanou nohama ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže...
Jozue 6:21...tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i...
Jozue 7:13...toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými...
Jozue 7:22...rozeběhli ke stanu a hle - bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu,...
Jozue 8:16...porážku a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za...
Jozue 8:18...je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl šavli ve své ruce proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhali v...
Jozue 9:25...báli o život, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a...
Jozue 10:30...ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem...
Jozue 10:37...a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho...
Jozue 17:11...Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich...
Jozue 18:5... rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve svých...
Jozue 22:2...Hospodinův služebník Mojžíš. I jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste...
Jozue 22:33...a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší zemve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář...
Jozue 24:13...jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví,...
Jozue 24:33... Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho synu Pinchasovi v...
Soudců 2:8... Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území...
Soudců 4:22...- a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku! Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále...
Soudců 5:24...Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši...
Soudců 5:25...ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mlékove vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla po...
Soudců 6:11... Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenicive vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův...
Soudců 6:27...z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle,...
Soudců 6:28...to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl...
Soudců 8:2... On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší...
Soudců 8:3...než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem zmohl ve...
Soudců 8:27... Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil...
Soudců 9:34...vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a...
Soudců 9:35... Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými...
Soudců 9:45...útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a posypal solí. Jakmile o...
Soudců 9:49... co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili...
Soudců 11:26... tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech...
Soudců 12:7...let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan...
Soudců 14:3...a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses...
Soudců 14:8... Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hleve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti...
Soudců 15:20...a ten je v Lechi dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou...
Soudců 16:21...ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve...
Soudců 20:10...Gibejí naložíme takto: Budeme losovatve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta,...
Růt 2:14...pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď semvezmi si chleba a namáčej si sousta ve víně." Přisedla si...
Růt 4:15... v Izraeli jméno! On vrátí do životave stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující...
1. Samuel 2:32... Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobréhove tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás...
1. Samuel 2:35...podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude...
1. Samuel 4:20...ji přemohly bolesti. Ženy, které pomáhaly,  ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona...
1. Samuel 5:9...tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od...
1. Samuel 6:1...stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své...
1. Samuel 6:15...hned složili Truhlu Hospodinovu a s i mošnuve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho...
1. Samuel 8:7...a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou,...
1. Samuel 12:1...ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále...
1. Samuel 13:1...i se svým králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem,...
1. Samuel 13:22... seker nebo ostření bodce pak třetinu šekeluVe válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely...
1. Samuel 14:19...) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl...
1. Samuel 16:22...potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula...
1. Samuel 17:40...si pět oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na...
1. Samuel 17:45...s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které...
1. Samuel 17:54... přenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína...
1. Samuel 19:9...před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od...
1. Samuel 19:20...uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží...
1. Samuel 20:29... "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy...
1. Samuel 22:4...vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu,...
1. Samuel 23:17...Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraelive mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře...
1. Samuel 25:8...tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i...
1. Samuel 25:16...byli na pastvinách, se nám vůbec nic neztratiloVe dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu,...
1. Samuel 25:27...svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své...
1. Samuel 25:29...ti o život, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých...
1. Samuel 27:7...patří dodnes judským králům. David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se...
1. Samuel 27:11..." Tak si David počínal celou dobu, kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si:...
1. Samuel 28:3...Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Ráměve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce...
1. Samuel 30:16... do rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli...
2. Samuel 1:9...a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt  ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k...
2. Samuel 1:23... Saule a Jonatane, v životě druhové milíve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější...
2. Samuel 2:10...Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale...
2. Samuel 2:15...odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna...
2. Samuel 4:7...utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s...
2. Samuel 5:12...krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu...
2. Samuel 6:16...král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Hospodinovu truhlu přinesli...
2. Samuel 6:18...zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid,...
2. Samuel 7:1...bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech...
2. Samuel 7:6...dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v...
2. Samuel 18:3...tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil...
2. Samuel 19:10...se rozutekli, každý odkud přišel. V celém liduve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás...
2. Samuel 19:38...prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a...
2. Samuel 20:8...Šebu, syna Bichriho. Právě byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb...
2. Samuel 20:12...cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil...
2. Samuel 20:22... "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu...
2. Samuel 21:2...Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se...
2. Samuel 21:10...nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno...
2. Samuel 22:7... osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém...
2. Samuel 22:30...mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojskuve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží,...
2. Samuel 23:2... Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála...
2. Samuel 23:14...Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David...
2. Samuel 24:13...a prchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám...
1. Královská 1:2...králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech...
1. Královská 1:41... Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když...
1. Královská 2:5...nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským...
1. Královská 2:10..." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem...
1. Královská 3:5... "Žádej o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci...
1. Královská 3:7...králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom...
1. Královská 5:5...Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000...
1. Královská 5:8... a starali se o to, aby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali ječmen a slámu pro tažné a...
1. Královská 6:16... Podlahu chrámu pak vyložil cypřišovými deskamiVe vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od...
1. Královská 6:29...tyto cheruby pokryl zlatemVe vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách...
1. Královská 11:20...porodila syna Genubata a Tachpenes ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci...
1. Královská 11:43...let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal...
1. Královská 12:6...Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi...
1. Královská 12:17...jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama,...
1. Královská 12:19...do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen...
1. Královská 14:11... vymetu jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě,...
1. Královská 14:15... právě teď! Hospodin udeří na Izrael, se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této krásné země,...
1. Královská 14:21...letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzaléměve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů...
1. Královská 14:31...ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama....
1. Královská 15:3...se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho...
1. Královská 15:8...válka. Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa....
1. Královská 15:24...ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho...
1. Královská 15:28...vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj....
1. Královská 16:4...dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě,...
1. Královská 16:26...zlé, a to ještě horší věci než všichni před nímVe všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho...
1. Královská 17:10...sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když...
1. Královská 17:12...Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje....
1. Královská 17:16... Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak...
1. Královská 18:1...v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé doběve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi,...
1. Královská 18:4... Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab...
1. Královská 18:13...Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď...
1. Královská 18:29...krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní moučné oběti. Neozval...
1. Královská 18:38...i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na...
1. Královská 20:12...jako ten, kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten...
1. Královská 20:16... Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve stanech se svými dvaatřiceti královskými spojenci.)...
1. Královská 21:2...lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin ...
1. Královská 21:8...a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala:...
1. Královská 21:24...z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě,...
1. Královská 22:10...Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u...
1. Královská 22:41... Jošafat, syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal...
1. Královská 22:51...ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat...
2. Královská 2:1...králů. Hospodin se pak chystal vzít Eliáše ve vichru do nebe. Ten byl právě s Elíšou na cestě z...
2. Královská 2:11...rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl:...
2. Královská 4:11...dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej...
2. Královská 4:15...ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat...
2. Královská 7:4...čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět,...
2. Královská 7:13...kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom...
2. Královská 8:2...se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila...
2. Královská 8:17...kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let....
2. Královská 8:22...se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila...
2. Královská 8:24...ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Královská 8:26...kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok....
2. Královská 9:21... Také judský král Achaziáš vyjel; každý se vydal ve svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota...
2. Královská 9:27...pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale do...
2. Královská 9:28... do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do Jeruzaléma a pochovali ho k jeho otcům do jeho...
2. Královská 11:20...na královský trůn. Všechen lid země se radovalve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského...
2. Královská 12:22... syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Královská 13:5...synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od...
2. Královská 13:25...synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi. Jehoaš ho třikrát...
2. Královská 14:3...očích správné, ale ne tak jako jeho otec DavidVe všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny...
2. Královská 14:20...i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě...
2. Královská 15:7...ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Královská 15:38...ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho...
2. Královská 16:2...kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Královská 16:20...ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Královská 17:9...prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému BohuVe všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti...
2. Královská 17:15...a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!"...
2. Královská 17:22...velikému hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se...
2. Královská 17:29...uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a...
2. Královská 17:32...kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve svatyních na výšinách. Uctívali sice Hospodina, ale...
2. Královská 18:7...Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s nímVe všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti...
2. Královská 19:25...jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
2. Královská 20:15...dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v...
2. Královská 21:1...kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let....
2. Královská 21:21...očích zlé, tak jako jeho otec MenašeVe všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám,...
2. Královská 22:2... Dělal, co je v Hospodinových očích správnéVe všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se...
2. Královská 23:11...(byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře,...
2. Královská 23:31...krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce....
2. Královská 25:3...krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy...
2. Královská 25:11...okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako...
2. Královská 25:19...nejvyššího kněze Cefaniáše a tři strážce prahuVe městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů...
1. Letopisů 2:21...Uriho a Uri zplodil Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova...
1. Letopisů 5:7...vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce),...
1. Letopisů 7:4...rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři...
1. Letopisů 9:22...212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil...
1. Letopisů 9:33...osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských...
1. Letopisů 11:16...Refaim tábořil oddíl Filištínů. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. David...
1. Letopisů 12:22... protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k...
1. Letopisů 12:30...Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů,...
1. Letopisů 12:31... Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000...
1. Letopisů 14:2...krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si...
1. Letopisů 15:1...ho bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a...
1. Letopisů 15:29... Viděla, jak král David poskakuje a křepčí, a ve svém srdci jím pohrdla. Když Boží truhlu přinesli,...
1. Letopisů 17:1...požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, ...
1. Letopisů 17:14...ji odvrátil od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se...
1. Letopisů 23:24...rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od...
1. Letopisů 26:18... na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvěve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto...
1. Letopisů 26:30...izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále....
1. Letopisů 26:31...otcovských rodopisů byl jejich vůdcem JeriášVe čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a...
1. Letopisů 26:32...Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských. Toto je výčet...
1. Letopisů 27:1...a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se...
1. Letopisů 29:12...a sláva, jenom ty sám vládneš nade všímVe tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a dáváš...
1. Letopisů 29:29...krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a...
2. Letopisů 2:10...oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisemve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj...
2. Letopisů 3:16...5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy...
2. Letopisů 4:3...ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží....
2. Letopisů 6:38...jsme, zkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou...
2. Letopisů 8:15...králova příkazu pro kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo...
2. Letopisů 9:29...jsou, jak známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a...
2. Letopisů 9:31...let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal...
2. Letopisů 10:6... Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi...
2. Letopisů 10:17...jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama,...
2. Letopisů 10:19...do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám...
2. Letopisů 12:13...letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzaléměve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů...
2. Letopisů 12:15...od počátku do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi...
2. Letopisů 12:16...Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 13:22...skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl...
2. Letopisů 13:23... Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 14:10...nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléhámeve tvém jménu čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš...
2. Letopisů 15:4... který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se...
2. Letopisů 16:10...vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit do klády. Tehdy se také k některým z lidu...
2. Letopisů 16:12...vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocnýve své nemoci však nehledal Hospodina, ale lékaře. V...
2. Letopisů 16:14...ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými...
2. Letopisů 17:7...Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůlyVe třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila,...
2. Letopisů 17:11...i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7...
2. Letopisů 18:9...Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u...
2. Letopisů 18:15...přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu...
2. Letopisů 18:29..." půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před bitvou...
2. Letopisů 19:11... Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a Zebadiáš, syn...
2. Letopisů 20:6...To ty vládneš královstvím všech národůve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou!...
2. Letopisů 20:22..."Chvála Hospodinu! Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti...
2. Letopisů 20:34...skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou součástí Knihy...
2. Letopisů 21:1...svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 21:5...z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let....
2. Letopisů 21:10...vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila...
2. Letopisů 21:20...oheň, jako to udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když...
2. Letopisů 22:2...Jehoramův, stal judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok....
2. Letopisů 23:21...na královský trůn. Všechen lid země se radovalve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš...
2. Letopisů 24:15...oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj časve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě...
2. Letopisů 24:16... ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal...
2. Letopisů 24:25... a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti....
2. Letopisů 24:27...proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Letopisů 25:28...i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho...
2. Letopisů 27:9...pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Letopisů 28:1...kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let....
2. Letopisů 28:27...Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho...
2. Letopisů 29:7...a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli kadidlo a...
2. Letopisů 29:27...Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběťVe chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívat a troubit...
2. Letopisů 30:13...Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů....
2. Letopisů 30:17...oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté...
2. Letopisů 31:7...vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v sedmém měsíci. Když přišel...
2. Letopisů 31:16...je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli do...
2. Letopisů 31:21... správně a věrně před Hospodinem, svým BohemVe všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o...
2. Letopisů 32:5...ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid...
2. Letopisů 32:32...Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí...
2. Letopisů 33:1...kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let....
2. Letopisů 33:12...bronzovými řetězy a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost....
2. Letopisů 33:18...k Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve...
2. Letopisů 33:19...vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků,...
2. Letopisů 33:21...kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I...
2. Letopisů 34:3...jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém od...
2. Letopisů 34:6... Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonceve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona po...
2. Letopisů 35:5...král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z...
2. Letopisů 36:2...krále namísto jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce....
2. Letopisů 36:7... aby ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova chrámu a uložil...
2. Letopisů 36:17...proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na babylonského krále, který pobil jejich mladíky...
Ezdráš 2:70... zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech....
Ezdráš 3:1...sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému,...
Ezdráš 4:10...jest elamských) i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě...
Ezdráš 5:1... tehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu svrchovaného Boha Izraele. Zerubábel, syn...
Ezdráš 9:15...a nepřežil?! Hospodine, Bože Izraele, ty jsi spravedlivý. Je nás tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli....
Nehemiáš 1:3... kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji ve veliké bídě a potupě. Hradby Jeruzaléma jsou pobořeny a...
Nehemiáš 2:2...Nejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije...
Nehemiáš 4:3...se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo...
Nehemiáš 4:10...mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štíty, luky a pancíři...
Nehemiáš 4:16...mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídatve dne pracovat." ani bratři a mládenci a strážní,...
Nehemiáš 6:16... Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali...
Nehemiáš 7:73... chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové...
Nehemiáš 9:12...jako kámen v těch mocných vodách zmizeliVe dne jsi je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem...
Nehemiáš 9:17... Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění,...
Nehemiáš 9:19...z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal samotné tehdy na...
Nehemiáš 9:33... Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my...
Nehemiáš 9:37...dělají, co se jim zlíbí - ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme...
Nehemiáš 10:32...ženit své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku,...
Nehemiáš 10:38...ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. Při vybírání desátků s...
Nehemiáš 10:39...desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet...
Nehemiáš 11:1...losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v...
Nehemiáš 11:3...judských městech přebýval každý na svém majetkuve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levité, chrámoví...
Nehemiáš 11:18... syna Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172...
Nehemiáš 11:20...kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením...
Nehemiáš 11:24...ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské...
Nehemiáš 13:6... V době jsem nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel...
Nehemiáš 13:22...zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem...
Ester 1:16...za poslal eunuchy?" Slova se před králemvelmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen...
Ester 2:3...dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří...
Ester 2:12...se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných...
Ester 3:14...zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit....
Ester 3:15... Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Súsách zavládl rozruch. Když se Mordechaj...
Ester 4:16...se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I a dívky se takto budeme postit....
Ester 8:5...Haman, syn Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na...
Ester 8:12...kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den:...
Ester 8:13...zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni...
Ester 8:15...vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve...
Ester 9:2...vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníkyVe všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech...
Ester 9:20... Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným,...
Ester 9:22...měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice,...
Ester 9:27...zachovávat oba ty dny předepsaným způsobemve stanovený čas. Tyto dny se budou připomínat a slavit v...
Ester 9:31... a se dny těchto svátků purim dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s...
Job 1:4...národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také...
Job 1:12..." řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím...
Job 1:17...ani nedořekl, když dorazil další: "Chaldejci se ve třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence...
Job 1:22...vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. ...
Job 2:3... bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi podnítil, abych ho...
Job 2:6..."Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od...
Job 2:10...od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom...
Job 5:24...na poli, i divá zvěř se s tebou bude přátelitVe svém příbytku poznáš, co je klid, přehlédneš své statky...
Job 7:10... Domů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha...
Job 9:30...- proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval, stejně mne...
Job 11:14...ze svých rukou když daleko odhodíš a nestrpíš ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady,...
Job 15:28... sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí, které...
Job 17:13...‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat...
Job 18:6...plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho svíce uhasne. Jeho rázný krok...
Job 18:19...světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomkave svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad...
Job 19:26...prachem postaví. I kdyby ze kůži sedřeli,  ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím vlastníma očima, ne...
Job 20:9...jež vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve svém obydlí. Jeho děti budou muset odškodnit chudáky,...
Job 21:13...tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselíVe štěstí tráví svoje dny, do hrobu odcházejí v pokoji....
Job 21:18...jim bolesti rozhněvaný Bůh? Bývají jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho...
Job 23:6...odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě...
Job 24:16...si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamujíve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je...
Job 27:1...jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při...
Job 27:3... jenž naplnil trpkostí, přísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím...
Job 28:10...křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenůVe skále dokáží razit štolu, očima pátrají po každém...
Job 28:14...nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za...
Job 29:1...je v tom, varovat se zla." A Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za...
Job 29:6...děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem...
Job 29:25...čele a udával jim směr, žil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se mi...
Job 30:6...středu vyhnali, křičí za nimi jak za zlodějiVe strmých roklích bydlet musejí, v děrách do země a v...
Job 30:7...v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří ani...
Job 30:17...duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit....
Job 30:22...v ukrutníka, veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš ...
Job 30:24...přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohromě. Copak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl...
Job 30:28... dostihly dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám. vytí...
Job 31:24...bych neobstál! Copak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak ...
Job 31:26...jsem obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal tajně svést a...
Job 33:15...jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehneVe spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když...
Job 33:30...při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámyve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej...
Job 35:15... že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec...
Job 36:11...poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou...
Job 36:13...je šíp, zahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si střádají, o pomoc nevolají ani...
Job 36:22... i když se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu...
Job 36:32...národy, takto jim opatřuje pokrm v hojnostiVe svých dlaních svírá blesky, velí jim zasáhnout jejich...
Job 37:17...mračen, všem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne...
Job 37:23...je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je...
Job 38:38...prach speče jako slitina, když hlína pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad...
Job 38:40...lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších, když v úkrytu v houští číhají? Kdo...
Job 39:9... Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za...
Job 39:27...na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel, aby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na ...
Job 40:9...odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se...
Job 41:24...v kotli vře, moře pění jak voňavkářův kelímekVe vodě za ním brázda třpytí se, jako by šediny narostly...
Žalmy 1:1... jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojíve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho...
Žalmy 1:3...strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli...
Žalmy 2:5...jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluvíve svém rozlícení je vyděsí: " sám jsem ustanovil svého...
Žalmy 2:12...cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův,...
Žalmy 4:5...věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje voláníVe svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte....
Žalmy 5:8...podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v...
Žalmy 5:9...svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodineve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím...
Žalmy 6:2...Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svémve svém rozlícení netrestej! Smiluj se, Hospodine - jsem...
Žalmy 6:11...všichni odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu...
Žalmy 10:2...Proč se ukrýváš v dobách soužení? Ničemové ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili!...
Žalmy 10:4...chlubí, chamtivce chválí, Hospodina snižujíve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich...
Žalmy 10:8... na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi...
Žalmy 15:1...se bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodineve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo...
Žalmy 16:11...jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázalve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po...
Žalmy 17:8...k tobě prchají! Jak zřítelnici oka opatrujve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří...
Žalmy 17:12... jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve skrýši. Povstaň, Hospodine! Postav se mu tváří! Sraz ho...
Žalmy 18:7... osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém...
Žalmy 18:30...mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojskuve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je cesta Boží,...
Žalmy 18:43... volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je...
Žalmy 20:6...naplní! Kéž z tvého vítězství se můžem radovatve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin...
Žalmy 20:8... svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh -...
Žalmy 21:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvVe tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen se veselí...
Žalmy 21:7...ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnáníve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě...
Žalmy 21:10... přijdeš, spálíš je v rozpálené pecive svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí!...
Žalmy 21:14...na namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodineve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro...
Žalmy 22:26...před ním tvář - když k němu volá, on vyslýcháVe velikém shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním...
Žalmy 25:7...od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnůve své lásce však na pamatuj, Hospodine, pro svoji...
Žalmy 26:12...mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemive velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův....
Žalmy 27:5...a v jeho chrámě jej hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši...
Žalmy 30:8... říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil,...
Žalmy 31:22...úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od...
Žalmy 31:23...když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však...
Žalmy 32:4... když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila  ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla Svůj...
Žalmy 34:14...dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlemve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej...
Žalmy 35:14...modlitba se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával...
Žalmy 35:18...jejich ranami, můj holý život před těmi lvyVe velikém shromáždění pak budu chválit, před početným...
Žalmy 35:24... k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na souduVe své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj,...
Žalmy 36:10...je napájíš. Pramen života je přece u tebeve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku rozestři na ty,...
Žalmy 38:2...žalm Davidův. Netrestej , Hospodineve své prchlivosti, ve svém rozzuření nekárej! Vždyť ...
Žalmy 40:10...tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty...
Žalmy 41:2... Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohéve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu...
Žalmy 41:6...tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli ...
Žalmy 42:4...žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvářVe dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj...
Žalmy 42:6...radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu...
Žalmy 42:7...děkovat, on je můj Bůh, záchrana! Duše je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a...
Žalmy 42:8... na vršku Micaru. Hlubina se ozývá hlubině ve hluku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se...
Žalmy 42:9...všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň...
Žalmy 42:10...Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi...
Žalmy 42:12...Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu...
Žalmy 43:2...Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedou,...
Žalmy 43:5... můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu...
Žalmy 44:4... Svým vlastním mečem tu zemi neovládlive vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže...
Žalmy 44:7...drtili, tvým jménem po útočnících šlapaliVe vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi...
Žalmy 45:14...národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V...
Žalmy 46:10... co Hospodin umí, jak hrozné divy činí na zemiVe všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí...
Žalmy 48:2...žalm synů KorachovýchVeliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha,...
Žalmy 48:9...východním. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je...
Žalmy 49:6...citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni se...
Žalmy 50:5...moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť Bůh...
Žalmy 51:6...zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustilVe svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi ...
Žalmy 51:12...odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti....
Žalmy 51:20...- nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným a sklíčenýmVe své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi Jeruzaléma znovu...
Žalmy 52:6...miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným...
Žalmy 55:5... chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a...
Žalmy 55:10...a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim spleťve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží...
Žalmy 55:11...jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbrojeVe dne i v noci krouží po jeho zdech, špatnost a trápení...
Žalmy 58:9...vystřelili, ztratí se! jsou jak slimák, co ve slizu se plazí, jak potracený plod, jenž slunce neviděl!...
Žalmy 59:11...tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro...
Žalmy 59:14...všechny jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je ve svém hněvu, vyhlaď dočista! Jen se dozví zemské...
Žalmy 60:8... pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si...
Žalmy 61:5...nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stáleve skrytu tvých křídel schovat se! séla sliby, Bože,...
Žalmy 63:3... jak suchá země prahnoucí po vodě. Kéž bych  ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych...
Žalmy 63:5...budou opěvat. Budu chválit po dobu životave tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná...
Žalmy 63:8...přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší,...
Žalmy 64:6...ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelíVe svých zlých plánech se utvrzují, jednají o tom, jak...
Žalmy 65:5...našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se...
Žalmy 66:7...řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí nad národy - neprosadí se...
Žalmy 68:6...ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně...
Žalmy 68:22...ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky...
Žalmy 68:27...hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburínVelebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina,...
Žalmy 68:36... jeho moc sahá do oblak! Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří....
Žalmy 69:14...je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Boževe své veliké lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna ...
Žalmy 69:36...a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu zemi obdrží a...
Žalmy 73:8...lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstíve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají...
Žalmy 73:12...o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemníve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v...
Žalmy 74:3...své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsi! Zaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni...
Žalmy 74:4...bez konce - všechno ve svatyni zničil nepřítelVe tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali...
Žalmy 78:14...postavil jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dne, ohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti,...
Žalmy 78:44...poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze svých potoků se napít nemohli! Mračno...
Žalmy 78:51...pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce,...
Žalmy 78:59... rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšelve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj...
Žalmy 82:1... medem ze skály bych nasytil!" Žalm AsafůvVe shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud...
Žalmy 84:2...Korachových. Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtí, toužebně vyhlíží k...
Žalmy 84:5...zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze...
Žalmy 84:11... svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě...
Žalmy 88:2...Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože spásyve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba...
Žalmy 88:12...ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj...
Žalmy 89:16...tvoji tvář! Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém...
Žalmy 89:17...velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žítVe tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává...
Žalmy 89:20...patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš králVe vidění jsi kdysi promluvil, tehdy jsi řekl věrným svým:...
Žalmy 89:36... co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho...
Žalmy 91:1...námi rozkvétá, dílo našich rukou rozkvétá!  Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího...
Žalmy 91:5...Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, morové nákazy, jež tmou se plíží, ani...
Žalmy 92:15...našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou...
Žalmy 99:4...veliké a hrozné velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil,...
Žalmy 101:2...cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíšVe vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost....
Žalmy 102:17... Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy...
Žalmy 104:22... S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží,...
Žalmy 105:29... jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. Jejich země...
Žalmy 106:25...krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěliVe svých stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina...
Žalmy 106:43...zachraňoval je, oni ho ale vědomě dráždilive své špatnosti klesali stále níž! On ale viděl jejich...
Žalmy 106:45...jejich křik. Pamatoval na smlouvu svou s nimive své velké lásce byl pohnut lítostí. Proto k nim nakonec...
Žalmy 107:10...bohatě nasytí toho, kdo hladoví! Žili v temnotěve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se...
Žalmy 107:32... za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné...
Žalmy 107:35...tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby...
Žalmy 108:8... pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si...
Žalmy 109:21...ty ale zastaň se pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem , srdce...
Žalmy 109:26... když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Boževe svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že je to ruka...
Žalmy 110:3...lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě...
Žalmy 111:1... Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky...
Žalmy 112:4... jeho spravedlnost navždy obstojí. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a...
Žalmy 113:5... Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i...
Žalmy 115:1... ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané:...
Žalmy 116:11... i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu...
Žalmy 118:5...Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a...
Žalmy 119:18...naplnil! oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi...
Žalmy 119:42... mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova...
Žalmy 119:75... tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi pokořil...
Žalmy 119:88...ze země, nepustil jsem se však tvých pravidelVe své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci...
Žalmy 119:92...tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z paměti,...
Žalmy 119:96... Vidím, že vše dokonalé své hraniceve tvém přikázání je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj...
Žalmy 119:116...zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým...
Žalmy 119:122...se, nevydej těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého služebníka, pyšní přestanou...
Žalmy 119:133...těch, kdo milují jméno tvé. Upevni kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! Vysvoboď...
Žalmy 119:159... Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleďve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je...
Žalmy 120:1...na tvé příkazy! Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine,...
Žalmy 122:7... kdo milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých palácích je bezpečně!" Pro svoje...
Žalmy 124:3...lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily,...
Žalmy 124:8... my jsme unikli, léčka selhala! Naše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám učinil! Poutní...
Žalmy 131:2...své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak...
Žalmy 134:2...stojíte za nocí v domě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte Hospodina velebit! Kéž ti...
Žalmy 136:5...veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 143:1... prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník,...
Žalmy 143:11...srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno svéve své spravedlnosti z trápení vyveď . Kvůli své lásce...
Žalmy 144:12...přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery ...
Žalmy 145:13...panování nad všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý....
Žalmy 145:17...nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je...
Žalmy 147:10... když k němu volají. On neobdivuje sílu koníve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo...
Žalmy 147:13...On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší...
Žalmy 147:14... žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých končinách, z nejlepší pšenice sytí . Když na zem...
Žalmy 149:5... věrní v této slávě jásají, si prozpěvují ve svých ložnicích. Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný...
Přísloví 3:16... v čem si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici. Její...
Přísloví 4:19...září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na slova dej...
Přísloví 6:14...pomrkává, mele nohama, prsty ukazuje sem a tamVe falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá....
Přísloví 8:28... když nad propastí obzor vyměřil, oblaka když ve výšinách věšel, propastné prameny když vytryskly. Byla...
Přísloví 10:13...vyvolává neshody, láska všechny viny zahalíVe rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného...
Přísloví 10:23...bez veškerého trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy darebáků se...
Přísloví 11:10... spravedlivé zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci,...
Přísloví 11:14...umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadáve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo...
Přísloví 14:4...ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek...
Přísloví 16:11... Hospodin poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností...
Přísloví 16:20...nežli se s pyšnými dělit o kořist. Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je...
Přísloví 16:27... protože musí, jeho vlastní hlad ho poháníVe špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál....
Přísloví 21:16...to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil seve shromáždění mrtvých spočine. Milovník radovánek je...
Přísloví 23:28... těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit!...
Přísloví 24:6...přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radámve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne...
Přísloví 24:7...rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhneve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo stále vymýšlí, jak by...
Přísloví 25:19... Jak vyražený zub, jak vykloubená noha je důvěra ve zrádce v těžký den. Obírat o šaty v chladný den, nalévat...
Přísloví 30:18...oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla...
Přísloví 30:26...chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocnýve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále nemají,...
Kazatel 5:16...že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak...
Kazatel 6:4...dítě je šťastnější než on! Přišlo nazmarve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí...
Kazatel 7:14...může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak...
Kazatel 7:19...je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal...
Kazatel 7:22...se kde říká, abys neslyšel kletby svého otrokaVe vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často...
Kazatel 8:10...svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou...
Kazatel 8:16...Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrostve dne v noci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na...
Kazatel 9:1...všem v srdci uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a moudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh....
Kazatel 9:9...bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny...
Píseň 2:14... a pojď! Holubičko v rozsedlinách skalníchve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj...
Píseň 7:7...pramíncích! Jak krásná jsi, jak půvabná, láskove svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy...
Izaiáš 3:25...Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako...
Izaiáš 4:5...stvoří baldachýn - všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně....
Izaiáš 5:16...se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve spravedlnosti. Ovce se budou pást jako na vlastních...
Izaiáš 7:2...jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru. Hospodin tehdy řekl Izaiášovi: "Vezmi svého syna...
Izaiáš 9:8...lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly...
Izaiáš 10:6...bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup,...
Izaiáš 13:22...zabydlí se v nich pštrosi, roztančí se tam běsiVe věžích budou výt hyeny, v honosných palácích šakali. Dny...
Izaiáš 14:3...od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké porobyve které jsi musel otročit, si zazpíváš tento posměšek o...
Izaiáš 14:18...nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak...
Izaiáš 14:25...zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to budeVe své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám....
Izaiáš 17:13...jako plevy hnané větrem po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však...
Izaiáš 19:14...lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec...
Izaiáš 22:9...Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce....
Izaiáš 22:16...i hrobku vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty...
Izaiáš 25:11...tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec ve vodě; jeho pýcha ale klesne každým pohybem. On...
Izaiáš 26:16...jsi všechny naše hranice! Hospodine, hledali  ve svém soužení, když jsi je napomínal, šeptali modlitby....
Izaiáš 27:3...Hospodin střežím ji, v každé chvíli ji svlažujiVe dne i v noci střežím ji, aby nikdo neškodil. se...
Izaiáš 28:15...- naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle,...
Izaiáš 29:5...těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina...
Izaiáš 29:15...Hospodinem v hloubce skrývají, kteří své dílo ve tmě konají a myslí si: "Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?"...
Izaiáš 29:19...tmy. Ponížení se v Hospodinu znovu zaradujíve Svatém izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran,...
Izaiáš 29:20...totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem...
Izaiáš 29:23...zahanben, blednout strachy více nebude.  ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy ...
Izaiáš 30:13... proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný...
Izaiáš 31:1...pomoc v Egyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich tolik je, a jezdců že je bezpočet, k...
Izaiáš 34:8... Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí a tamní...
Izaiáš 34:10...celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtuVe dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat...
Izaiáš 34:15...a najde odpočinutí. Uhnízdí se tam sova, aby vejce nakladla, vysedí je a ve svém stínu odchová; také...
Izaiáš 37:26...jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovil, rozhodl jsem...
Izaiáš 38:17...Hle, ta hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny hříchy...
Izaiáš 39:4...dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v...
Izaiáš 42:16...řeky v ostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž...
Izaiáš 42:21... uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je...
Izaiáš 44:12...museli! Kovář si bere nářadí a pracuje s ním ve výhni; tvaruje modlu kladivy, dře se s ze všech sil....
Izaiáš 45:13...roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám.  ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a všechny jeho cesty...
Izaiáš 47:10...tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvýchVe své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo ...
Izaiáš 48:16...Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytěve chvíli, kdy se to děje, tam jsem. Teď posílá...
Izaiáš 48:20...zvučným jásotem, všude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zemských končinách: "Hospodin vykoupil svého...
Izaiáš 49:9... abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit,...
Izaiáš 49:20... Ještě ti řeknou - sama to uslyšíš - synové ve tvé bezdětnosti zplození: "Je mi tu těsno, uhni mi, ...
Izaiáš 49:23... že jsem Hospodin a že se nezklamou, kdo ve doufají. "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o...
Izaiáš 50:11...oheň a pořizujete si pochodně, choďte si ve světle vlastního ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z...
Izaiáš 51:16...zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých ústve stínu své ruky jsem skryl - , jenž jsem nebe...
Izaiáš 54:8...přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvářve věčné lásce se však nad tebou slituji, říká tvůj...
Izaiáš 54:16...Hle, to jsem stvořil kováře, jenž dmýchá uhlí ve výhni a vyrábí zbraně k jejich účelu; tentýž jsem...
Izaiáš 56:5...pro mou vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i...
Izaiáš 56:7...znesvěcením a drží se smlouvy - ty všechny přivedu na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě...
Izaiáš 57:15...Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti,...
Izaiáš 57:17...jsem se nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však stále po svém odcházeli pryč....
Izaiáš 60:10...tvoje zdi a jejich králové ti poslouží. Anove svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou...
Izaiáš 60:11...brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i...
Izaiáš 60:18...učiním pokoj, tvým vládcem bude spravedlnostVe tvé zemi nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na...
Izaiáš 60:19...svoje brány Chvála. Slunce ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude...
Izaiáš 61:8...a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě...
Izaiáš 63:3...vinnou káď a nikdo z národů se ke mně nepřidalVe svém hněvu jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal...
Izaiáš 63:6...způsobil, vlastní prchlivostí jsem se posílilVe svém hněvu jsem šlapal národy, svou prchlivostí jsem je...
Izaiáš 63:9... posílal svého anděla, aby je zachránilVe své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedal a nosil je...
Izaiáš 65:20... který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne,...
Izaiáš 66:3... modlu uctívá! Oni si sami zvolili své cestyve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro zvolím...
Jeremiáš 1:2... jednoho z kněží v Anatotu v kraji BenjamínVe třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna...
Jeremiáš 3:16...vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v těch...
Jeremiáš 4:22...neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemajíVe zlu jsou velmi šikovní, konat dobro však neumí." Viděl...
Jeremiáš 5:19...jim: ‚Protože jste opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto budete v jiné zemi sloužit...
Jeremiáš 6:27...zhoubce a v okamžiku bude tu! "Učinil jsem  ve svém lidu prubířem, abys ho zkoumal a vyzkoušel, abys...
Jeremiáš 10:7...ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci všech národůve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. Do jednoho...
Jeremiáš 10:24...své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou...
Jeremiáš 12:10... pole podupou; překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná...
Jeremiáš 13:1...koupit lněný pás. Opásej se jím na bedrech, ale ve vodě ho neper." Koupil jsem si tedy bederní pás, jak...
Jeremiáš 13:4...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Vezmi ten pás, který sis koupil a který nosíš na bedrech,...
Jeremiáš 13:16... Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v...
Jeremiáš 15:7...jsem unaven! Budu je převívat vidlemi jako obilí ve městech po celé zemi. Připravím je o děti, zahubím svůj...
Jeremiáš 15:15... pomsti se za na mých pronásledovatelíchVe své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli...
Jeremiáš 17:6...na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se...
Jeremiáš 17:17...tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně...
Jeremiáš 21:4...praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před...
Jeremiáš 21:5...bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí...
Jeremiáš 21:10...jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin. Nechám je padnout do rukou...
Jeremiáš 21:14... jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 23:9..." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený -...
Jeremiáš 23:11...nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím jejich zločiny, praví Hospodin....
Jeremiáš 23:12...Hospodin. Jejich cesta proto bude kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni, na dopustím neštěstí v...
Jeremiáš 23:14...jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil...
Jeremiáš 23:20...Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících...
Jeremiáš 25:1...a jejich otcům." Slovo, které Jeremiáš dostalveškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 26:14... kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a...
Jeremiáš 26:21...Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král...
Jeremiáš 29:1...Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve vyhnanství a také kněžím, prorokům a všemu lidu, který...
Jeremiáš 29:25...Maasejášovu, i ostatním kněžím poslal dopisve kterém píšeš: ‚Hospodin , Cefaniáši, ustanovil knězem...
Jeremiáš 30:24...planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V nadcházejících...
Jeremiáš 32:19...a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech....
Jeremiáš 32:37...je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil....
Jeremiáš 32:44...svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzalémave městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i...
Jeremiáš 33:5...Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které...
Jeremiáš 33:12...zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři...
Jeremiáš 33:13...pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stádyVe městech na horách, ve městech podhůří i ve městech...
Jeremiáš 33:20...moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouva s mým...
Jeremiáš 35:7...a nevlastněte je. Po všechny své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste...
Jeremiáš 35:8...Posloucháme svého otce Jonadaba, syna Rechabovave všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno...
Jeremiáš 35:10...vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme...
Jeremiáš 35:19...nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima,...
Jeremiáš 36:1...potomek, který by stál přede mnou ve službě."  Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 37:15...ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatanave kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté...
Jeremiáš 37:21...ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří. ...
Jeremiáš 38:4...babylonského krále, který je dobude." Tito velmoži pak řekli králi: " ten muž zemře! Těmi svými...
Jeremiáš 38:5...prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti...
Jeremiáš 38:9...jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi...
Jeremiáš 38:11...zemře." Ebed-melech tedy vzal ty muže s sebouVe sklepě královského paláce našel nějaké staré hadry a...
Jeremiáš 39:9...Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořiliVelitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch...
Jeremiáš 39:16...svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe...
Jeremiáš 40:10...víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte." Také...
Jeremiáš 40:11...všichni judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomuve všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král...
Jeremiáš 44:11...zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy...
Jeremiáš 44:27...Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a...
Jeremiáš 45:1...promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté, co ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 46:2...leželo u Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 46:21... od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však...
Jeremiáš 48:5...maličkých. Luchitským svahem s pláčem stoupajíve stráních u Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí:...
Jeremiáš 48:26... že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je konečně i on pro smích! Copak ses...
Jeremiáš 48:45...totiž na Moáb čas zúčtování, praví HospodinVe stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu...
Jeremiáš 49:1...tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti...
Jeremiáš 49:11...tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy  ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli...
Jeremiáš 50:34...zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na obyvatele...
Jeremiáš 51:30...nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovali, zůstali ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako ženy....
Jeremiáš 51:59...doprovázel judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš...
Jeremiáš 52:6...krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy...
Jeremiáš 52:15... pak rozbořili hradby okolo celého JeruzalémaVelitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek...
Jeremiáš 52:25...zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahuVe městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů...
Jeremiáš 52:30...roce své vlády 832 obyvatel JeruzalémaVe třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak velitel...
Pláč 1:7...síly prchají před svými pronásledovateliVe dnech trápení a bloudění Dcera jeruzalémská vzpomíná na...
Pláč 1:19... ti však zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k jídlu, aby se...
Pláč 2:2...bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytkyVe své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil...
Pláč 2:6...svátky i soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřel,...
Pláč 3:10... pěšiny. Číhal na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě přepadl , rozsápal a zahubil...
Pláč 3:13...svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cílVe svém toulci našel střely, prostřílel mi slabiny! Všichni...
Pláč 3:32...nezavrhuje! I když zarmoutil, znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem...
Pláč 5:11... Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům...
Ezechiel 1:1...zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš?  Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar....
Ezechiel 3:11...a dobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství a mluv k nim. poslechnou nebo ne, řekni...
Ezechiel 3:20...viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví...
Ezechiel 4:10...bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš...
Ezechiel 4:11...šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas. Jez to jako ječné placky; před jejich očima...
Ezechiel 5:7...zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano...
Ezechiel 5:13...všechny strany; s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se...
Ezechiel 5:15...před očima všech kolemjdoucích. nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své...
Ezechiel 7:4...! Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 7:9...! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin jsem ten,...
Ezechiel 7:11... hůl rozkvetla, pýcha vypučela, krutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství,...
Ezechiel 7:15...nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněvVenku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem...
Ezechiel 7:23... Připrav řetězy! Protože zemi naplnily popravyve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby...
Ezechiel 8:7...svatyně? Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve...
Ezechiel 8:12...páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž: ‚Hospodin nás...
Ezechiel 9:4...a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním:...
Ezechiel 9:9...Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá...
Ezechiel 11:3...‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim....
Ezechiel 11:6... Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví Panovník...
Ezechiel 11:7...Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; vás z...
Ezechiel 11:11...poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na...
Ezechiel 11:12... zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn...
Ezechiel 11:24...města a stanula nad horou východně od městaVe vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch...
Ezechiel 12:10...v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem...
Ezechiel 13:13...vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník HospodinVe své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu...
Ezechiel 13:23...mít falešná vidění a nebudete pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevření a poznáte,...
Ezechiel 16:6..., jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Jak jsi tam ležela ve...
Ezechiel 16:15... Ty ses však na tu svou krásu spolehlave své proslulosti ses dala do smilstva. Své smilstvo jsi...
Ezechiel 16:34...je, aby za tebou chodili smilnit z celého okolíVe svém smilstvu se tedy lišíš od coury. Lišíš se tím, že o...
Ezechiel 16:43...odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých ohavnostech nedospěla k zvrhlosti? Každý,...
Ezechiel 16:51... Samaří přitom nehřešila ani z poloviny jako tyVe srovnání s nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry...
Ezechiel 17:4...špičky a odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a zasel do...
Ezechiel 17:17...mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský král navrší násep a vybuduje valy,...
Ezechiel 17:23...ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásnýmve kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín...
Ezechiel 18:23...jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad...
Ezechiel 18:25...kterého se dopustil. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: že...
Ezechiel 18:29...bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' že jsem ve svém jednání...
Ezechiel 18:32...Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a...
Ezechiel 20:38... Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali, na izraelskou půdu ale...
Ezechiel 22:6...a množstvím hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a...
Ezechiel 22:7...Otci a matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě...
Ezechiel 22:14...tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin; to...
Ezechiel 22:20...Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědí, železem, olovem a cínem hrne do pece, kde se taví rozdmýchaným plamenem...
Ezechiel 23:7...- samých krasavcích, co jezdí na koníchVe svém smilstvu se dala každému z výkvětu asyrských synů....
Ezechiel 23:11... Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě horší než její sestra....
Ezechiel 23:14...se poskvrnila; chovala se stejně jako ta druháVe svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné...
Ezechiel 23:18...hned se znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, se mi znechutila tak jako předtím její...
Ezechiel 24:13... která nepouští. Do ohně s tím! Tvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se očistit, ale ty ses nedala....
Ezechiel 24:23...Žádné truchlení, žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách a mezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane...
Ezechiel 25:17... Strašlivě se na nich pomstím, je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit svoji pomstu,...
Ezechiel 27:31...si hlavu posypou, svíjet se budou v popeluVe smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou...
Ezechiel 28:2...řekni vládci Týru: Tak praví Panovník HospodinVe svojí pýše říkáš si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn...
Ezechiel 28:13... tyrkysem a smaragdem - to vše krásně osazené ve zlatě klenotnickým dílem tepaném, to vše připravené pro...
Ezechiel 28:25...před očima pohanů. Tehdy pak budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi....
Ezechiel 31:12...pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí, jeho haluze leží polámány...
Ezechiel 31:14...do výšky, aby svou špicí nesahaly k oblakůmve své pýše se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodami...
Ezechiel 32:27...dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem,...
Ezechiel 33:11...živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty...
Ezechiel 33:17...bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý...
Ezechiel 33:20... smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás soudit, dome Izraele,...
Ezechiel 33:27...v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu zvěři a ti, kdo se opevnili ve...
Ezechiel 34:16...Hospodin. Ztracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou...
Ezechiel 34:27...v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin...
Ezechiel 35:3... pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím  ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a...
Ezechiel 35:7...se ti krev lepit na paty! Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel...
Ezechiel 35:8...hory mrtvolami. Na tvých stráních, v údolíchve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z...
Ezechiel 36:17..."Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil....
Ezechiel 36:36...a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a...
Ezechiel 37:14...svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem...
Ezechiel 37:25... kterou jsem dal svému služebníku Jákobovive které bydleli jejich otcové. Budou v bydlet oni,...
Ezechiel 38:19...na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněvVe svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V...
Ezechiel 39:26...vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je navrátím z národů a...
Ezechiel 39:28...do vlasti a žádného z nich nenechám ve vyhnanství. před nimi nebudu skrývat svoji tvář,...
Ezechiel 40:22...okénka, síň i palmy měly stejné rozměry jako ve východní bráně. Stoupalo se k po sedmi schodech a na...
Ezechiel 41:6...4 loktů obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na...
a další...

Slova obsahující ve: agagovec (1) ahasverova (1) amalekovec (1) archivech (1) avel (1) avenská (1) avenské (2) avenu (5) azmavet (3) azmaveta (2) azmavetovi (1) azmavetu (3) barvené (3) barvených (3) blahoslavení (1) božstvem (1) bravem (3) bronzovec (1) církve (31) červená (2) červenat (1) červeně (6) červeného (2) červení (1) červenou (3) červený (1) čtverce (2) čtvercový (7) čtverec (4) čtverhranné (2) čtverhrannými (1) čtvernohá (2) čtvernohý (1) čtvero (1) čtveřice (2) čtveřicemi (1) darjaveš (4) darjaveše (3) darjaveši (1) dávej (16) dávejme (1) dávejte (30) dávek (1) davem (2) děvečce (2) děveček (4) děvečka (6) děvečkami (6) děvečkou (4) děvečku (12) děvečky (7) divech (3) dívej (2) dívejte (3) dívek (5) divem (3) dívenku (1) domlouvej (1) domluveno (1) domovech (1) domovem (3) domýšlivec (1) doveď (1) dovede (9) dovedeš (3) dovedete (1) dovedl (10) dovedli (2) dovedls (1) dovedly (1) dovedného (1) dovedností (2) dovedou (4) doveďte (1) dovedu (4) dovezené (1) dovezl (2) dovezli (1) dovezlo (1) dovezte (1) dřevem (11) dříve (70) dveře (58) dveří (14) dveřích (7) dveřím (7) dveřmi (9) guvernér (5) hivejce (11) hivejci (3) hivejců (8) hivejcům (2) hivejský (1) hivejským (1) hněvem (77) horlivec (1) hřiven (14) chasarmaveta (2) choditve (1) chovej (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |