Vdovám

Hledám varianty 'vdovám' [ vdovy (26) vdovu (7) vdovou (8) vdově (13) vdovami (1) vdovám (5) vdova (17) vdov (6) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 38:11... Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela."...
Exodus 22:21...byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz,...
Exodus 22:23...a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze...
Numeri 30:10... slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib...
Deuteronomium 10:18... nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotkuvdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto...
Deuteronomium 14:29...ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotekvdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti....
Deuteronomium 16:11...je ve tvém městě, a s přistěhovalcem, sirotkemvdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě...
Deuteronomium 16:14... s levitou i s přistěhovalcem, sirotkemvdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro...
Deuteronomium 24:17...přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud...
Deuteronomium 24:19...se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotkuvdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu...
Deuteronomium 24:20...sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotkuvdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po...
Deuteronomium 24:21...sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotkuvdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti...
Deuteronomium 26:12... poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotkuvdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před...
Deuteronomium 26:13...a dal jsem to levitovi, přistěhovalci, sirotkuvdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé...
Deuteronomium 27:19... kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Růt 4:5...získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rútvdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který...
1. Samuel 27:3...obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigailvdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno,...
1. Samuel 30:5...Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigailvdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých,...
2. Samuel 2:2...manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigailvdovou po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své...
2. Samuel 3:3...z Achinoam Jizreelské; druhý Kileab z Abigailvdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery...
2. Samuel 14:5... pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva...
2. Samuel 20:3...neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže...
1. Královská 7:14...poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec....
1. Královská 11:26...dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi,...
1. Královská 17:9...a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty....
1. Královská 17:10...do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody...
1. Královská 17:20..."Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít...
Job 22:9...patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil...
Job 24:3... která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryčvdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se...
Job 24:21...zlomeni. obcují s neplodnou, která nerodívdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí;...
Job 27:15...po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak...
Job 29:13...zastánce. Snášela se na žehnání umírajícíchvdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil...
Job 31:16...potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj...
Job 31:18...u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez...
Žalmy 68:6...je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým...
Žalmy 78:64... Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu,...
Žalmy 94:6... deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to...
Žalmy 146:9...poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin...
Přísloví 15:25...hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá...
Izaiáš 1:17... zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin:...
Izaiáš 1:23...nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný...
Izaiáš 3:26... Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm...
Izaiáš 9:16...mladíky, neslituje se nad jejich sirotkyvdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa...
Izaiáš 10:2... ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si...
Izaiáš 47:8...a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v...
Izaiáš 47:9...obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe přijde v...
Jeremiáš 7:6...přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotkyvdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou...
Jeremiáš 15:8...neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na ...
Jeremiáš 22:3...z rukou utlačitele! Přistěhovalcům, sirotkůmvdovám neubližujte! Nechovejte se násilně! Neprolévejte na...
Jeremiáš 49:11...‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti,...
Jeremiáš 51:5...jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti...
Pláč 5:3... přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme...
Ezechiel 22:7...ve tvých zdech se děje příkoří a sirotkuvdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi svaté, a...
Ezechiel 22:25...se po majetku a bohatství a rozmnožují v zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co...
Ezechiel 44:22...žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženitvdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z...
Zachariáš 7:10...projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte,...
Malachiáš 3:5... křivopřísežníky, utlačovatele nádeníkůvdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a...
Marek 12:42...tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy...
Marek 12:43...a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do...
Lukáš 2:37...vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu...
Lukáš 4:25...celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné...
Lukáš 4:26...Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v...
Lukáš 7:12...mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán...
Lukáš 7:13...ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl ....
Lukáš 18:3...člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti...
Lukáš 18:5...‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec...
Lukáš 21:2...do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám...
Lukáš 21:3... a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž přispívali ze...
Skutky 6:1...si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech...
Skutky 9:39...místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala,...
Skutky 9:41...ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svatévdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo se to po celé Joppě a...
1. Korintským 7:8...dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodnýmvdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem ....
1. Timoteus 5:3...sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit...
1. Timoteus 5:4...úctu osamělým vdovám. Pokud  vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost...
1. Timoteus 5:5...rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a...
1. Timoteus 5:9... zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletá,...
1. Timoteus 5:11...a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od...
1. Timoteus 5:14... co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly...
1. Timoteus 5:16...satanem. Jestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o stará. Církev tak nebude přetížena a bude...
Jakub 1:27...před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkůmvdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. ...
Zjevení 18:7... Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |