Vdov

Hledám varianty 'vdov' [ vdovy (26) vdovu (7) vdovou (8) vdově (13) vdovami (1) vdovám (5) vdova (17) vdov (6) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 38:11... Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela."...
Exodus 22:21...byli přistěhovalci v Egyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz,...
Exodus 22:23...a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze...
Numeri 30:10... slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib...
Deuteronomium 10:18... nestranný a neúplatný. Zjednává právo sirotkuvdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto...
Deuteronomium 14:29...ani dědictví) a také přistěhovalec, sirotekvdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti....
Deuteronomium 16:11...je ve tvém městě, a s přistěhovalcem, sirotkemvdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám byl v Egyptě...
Deuteronomium 16:14... s levitou i s přistěhovalcem, sirotkemvdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro...
Deuteronomium 24:17...přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že odtud...
Deuteronomium 24:19...se pro něj. Připadne přistěhovalci, sirotkuvdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu...
Deuteronomium 24:20...sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotkuvdově. Když budeš sbírat hrozny na své vinici, znovu je po...
Deuteronomium 24:21...sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci, sirotkuvdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem. To proto ti...
Deuteronomium 26:12... poskytneš je levitovi, přistěhovalci, sirotkuvdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před...
Deuteronomium 26:13...a dal jsem to levitovi, přistěhovalci, sirotkuvdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé...
Deuteronomium 27:19... kdo překroutí právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Růt 4:5...získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rútvdovu po mrtvém, abys tomu mrtvému vzbudil dědice, který...
1. Samuel 27:3...obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigailvdovu po Nábalovi Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno,...
1. Samuel 30:5...Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigailvdova po Nábalovi Karmelském. David byl tehdy v úzkých,...
2. Samuel 2:2...manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigailvdovou po Nábalovi Karmelském. David vzal s sebou také své...
2. Samuel 3:3...z Achinoam Jizreelské; druhý Kileab z Abigailvdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery...
2. Samuel 14:5... pomoz!" "Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva...
2. Samuel 20:3...neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže...
1. Královská 7:14...poslal pro Churama z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec....
1. Královská 11:26...dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi,...
1. Královská 17:9...a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty....
1. Královská 17:10...do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody...
1. Královská 17:20..."Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít...
Job 22:9...patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy jsi ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil...
Job 24:3... která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryčvdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se...
Job 24:21...zlomeni. obcují s neplodnou, která nerodívdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí;...
Job 27:15...po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu nakupil, i kdyby šatů jak...
Job 29:13...zastánce. Snášela se na žehnání umírajícíchvdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil...
Job 31:16...potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj...
Job 31:18...u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhal. Copak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez...
Žalmy 68:6...je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým...
Žalmy 78:64... Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak jako ze snu,...
Žalmy 94:6... deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují vdovy a příchozí, vraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to...
Žalmy 146:9...poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin...
Přísloví 15:25...hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za čistá...
Izaiáš 1:17... zjednejte sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin:...
Izaiáš 1:23...nezjednávají právo, nemají zájem se zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný...
Izaiáš 3:26... Tvé brány budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm...
Izaiáš 9:16...mladíky, neslituje se nad jejich sirotkyvdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa...
Izaiáš 10:2... ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí, aby okrádali sirotky! Co si...
Izaiáš 47:8...a v srdci myslíš si: " - a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v...
Izaiáš 47:9...obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe přijde v...
Jeremiáš 7:6...přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotkyvdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou...
Jeremiáš 15:8...neboť se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na ...
Jeremiáš 22:3...z rukou utlačitele! Přistěhovalcům, sirotkůmvdovám neubližujte! Nechovejte se násilně! Neprolévejte na...
Jeremiáš 49:11...‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti,...
Jeremiáš 51:5...jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti...
Pláč 5:3... přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své dříví musíme...
Ezechiel 22:7...ve tvých zdech se děje příkoří a sirotkuvdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi svaté, a...
Ezechiel 22:25...se po majetku a bohatství a rozmnožují v zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co...
Ezechiel 44:22...žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženitvdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z...
Zachariáš 7:10...projevujte soucit a laskavost. Neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte,...
Malachiáš 3:5... křivopřísežníky, utlačovatele nádeníkůvdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky přistěhovalcům a...
Marek 12:42...tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák). Tehdy...
Marek 12:43...a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do...
Lukáš 2:37...vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu...
Lukáš 4:25...celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné...
Lukáš 4:26...Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v...
Lukáš 7:12...mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán...
Lukáš 7:13...ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut soucitem. "Neplač," řekl ....
Lukáš 18:3...člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti...
Lukáš 18:5...‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám právo, aby mi nakonec...
Lukáš 21:2...do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám...
Lukáš 21:3... a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž přispívali ze...
Skutky 6:1...si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech...
Skutky 9:39...místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a ukazovaly košile a pláště, které jim Dorkas dělala,...
Skutky 9:41...ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svatévdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo se to po celé Joppě a...
1. Korintským 7:8...dar, jeden tak a druhý jinak. Svobodnýmvdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem ....
1. Timoteus 5:3...sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud vdova děti nebo vnuky, musejí se učit...
1. Timoteus 5:4...úctu osamělým vdovám. Pokud  vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost...
1. Timoteus 5:5...rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a...
1. Timoteus 5:9... zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletá,...
1. Timoteus 5:11...a věnovala se každému dobrému dílu. Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od...
1. Timoteus 5:14... co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly...
1. Timoteus 5:16...satanem. Jestliže někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, se o stará. Církev tak nebude přetížena a bude...
Jakub 1:27...před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkůmvdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. ...
Zjevení 18:7... Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její...

Slova obsahující vdov: opravdová (1) opravdové (3) opravdově (4) opravdového (2) opravdovosti (2) opravdovou (1) opravdový (1) opravdovým (1) opravdovými (1) ovdovělo (1) ovdovělou (1) ovdoví (3) vdov (6) vdova (17) vdovám (5) vdovami (1) vdově (13) vdovou (8) vdovské (4) vdovství (1) vdovu (7) vdovy (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |