Vděčností

Hledám varianty 'vděčností' [ vděčností (10) vděčnosti (7) vděčnost (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Leviticus 7:12...oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdovděčnosti, spolu s přinese jako oběť díkůvzdání...
Žalmy 50:14...cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den...
Žalmy 50:23... vás napadnu, kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu...
Žalmy 69:31...jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je buduvděčností. Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než...
Žalmy 95:2...naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupmevděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je...
Žalmy 100:4...jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménuvděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá...
Žalmy 116:17...syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin! Své sliby Hospodinu...
Žalmy 147:7... ničemy ale k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinuvděčností, našemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do...
Jeremiáš 17:26...kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnete a nebudete světit...
Jeremiáš 33:11...hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky -...
Amos 4:5...tři dny desátky. Palte kvašené chleby jako oběť vděčnosti a hlučně pokřikujte o své štědrosti - tak to...
Skutky 24:3...bezvýhradně a všeobecně přijímáme s nejhlubší vděčností. Abych však příliš nezdržoval, prosím, abys...
1. Korintským 10:30...mělo určovat cizí svědomí? Vždyť ten pokrm jímvděčností! Proč bych měl být odsuzován kvůli něčemu, za co...
2. Korintským 4:15...stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostlavděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek...
2. Korintským 9:11... která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování této oběti totiž nejenže...
2. Korintským 9:12...naplňuje potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší...
Filipským 4:6...za všechno se modlete. O své potřeby prostevděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání...
Koloským 2:7... posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo...
Koloským 3:16...se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a...
1. Timoteus 4:3... kdo věří a znají pravdu, to však mají požívatvděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |