Vděčný

Hledám varianty 'vděčný' [ vděčným (2) vděčný (2) vděční (5) vděčné (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 28:47...naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostnýmvděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit...
2. Letopisů 32:25... Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a...
Žalmy 56:13...Tobě jsem, Bože, složil sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti, nohy od...
Žalmy 119:108...slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodinevděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj...
Jonáš 2:10...ctí, sami se zbavují věrnosti. ti všakvděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to...
Římanům 1:21...poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich...
Koloským 3:15...k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá v hojnosti....
Koloským 4:2...modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělívděční. Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel...
1. Tesalonickým 5:18...se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši....
1. Timoteus 1:12...požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Jsem vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíši, našemu Pánu...
Židům 12:28...království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a...

Slova obsahující vděčný: nevděčným (1) vděčný (2) vděčným (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |