Vchodem

Hledám varianty 'vchodem' [ vchody (6) vchodům (1) vchodů (2) vchodu (93) vchodem (3) vchod (21) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 18:1...u háje Mamre, když seděl v poledním horkuvchodu do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním...
Genesis 18:2... Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj,...
Genesis 18:10...bude mít syna!"Sára však poslouchala vzaduvchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára...
Genesis 19:6... si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji,...
Genesis 19:11...k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muževchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou,...
Exodus 26:36...postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku. Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a...
Exodus 29:4...berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská...
Exodus 29:11...vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinemvchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy...
Exodus 29:32...na svatém místě. Áron a jeho synové budouvchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem...
Exodus 29:42...pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinemvchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi budu setkávat,...
Exodus 33:8...Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každývchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud...
Exodus 33:9...Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid...
Exodus 33:10...Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojícívchodu do Stanu a všechen lid vstával a klaněli se, každý u...
Exodus 35:15...a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlovchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné...
Exodus 36:37...háčky a ulili k nim čtyři stříbrné patky. Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěs z modré,...
Exodus 38:8...ze zrcadel žen shromážděných ke konání službyvchodu do Stanu setkávání. Postavil také nádvoří. Na pravé,...
Exodus 38:30...a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým...
Exodus 39:38...oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a...
Exodus 40:5...postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku,...
Exodus 40:6...a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro...
Exodus 40:12...je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš...
Exodus 40:28...něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku,...
Exodus 40:29...vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro...
Leviticus 1:3...skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před...
Leviticus 1:5...krví pokropí ze všech stran oltář, který jevchodu do Stanu setkávání. Potom zápalnou oběť stáhne z...
Leviticus 3:2... Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije jivchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi, pak...
Leviticus 4:4...oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a zabije...
Leviticus 4:7...k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojívchodu do Stanu setkávání. Potom z býčka obětovaného za...
Leviticus 4:18...k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojívchodu do Stanu setkávání. Potom z něj odejme všechen tuk a...
Leviticus 8:3...koš nekvašeného pečiva a shromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu...
Leviticus 8:5...mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždilavchodu do Stanu setkávání, Mojžíš jim řekl: "Toto nám...
Leviticus 8:31...Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte masovchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem, který...
Leviticus 8:33...chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho...
Leviticus 8:35...tak, jak byl vykonán dnešního dne. Zůstanetevchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm dní a budete...
Leviticus 10:7...ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na...
Leviticus 12:6...po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránka k zápalné oběti a...
Leviticus 14:11...člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka...
Leviticus 14:23...očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme beránka oběti...
Leviticus 14:38...hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz...
Leviticus 15:14...nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi. Ten bude obětovat...
Leviticus 15:29...nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako...
Leviticus 16:7...vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy:...
Leviticus 17:4...to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj Hospodinu přinesl oběť...
Leviticus 17:5...na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání, ke knězi. je obětují...
Leviticus 17:6... Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltářvchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 17:9...zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je obětoval Hospodinu,...
Leviticus 19:21...nebyla svobodná. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana...
Numeri 3:25...Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod...
Numeri 3:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho...
Numeri 4:25...z odolných usní, která je na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod...
Numeri 4:26...do Stanu setkávání, zástěny nádvoří, závěs pro vchod do brány nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře,...
Numeri 6:10...ji v sedmý den. Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a...
Numeri 6:13...kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a bude obětovat svůj dar...
Numeri 6:18...jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. Nazír si pakvchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého...
Numeri 10:3...se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na...
Numeri 11:10...s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každývchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin...
Numeri 12:5...sestoupil v oblakovém sloupu, postavil sevchodu do Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva...
Numeri 16:18...uhlí, na položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach...
Numeri 16:19...a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci...
Numeri 16:27...příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stálivchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi....
Numeri 17:15...se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil k...
Numeri 20:6...Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim...
Numeri 25:6...s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakalivchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a...
Numeri 27:2...kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na...
Deuteronomium 22:21...dívky nenašel důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji...
Deuteronomium 31:15...oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy...
Jozue 8:29...dal jeho tělo sejmout z kůlu a pohodili jevchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu...
Jozue 19:51...losem synům Izraele v Šílu před Hospodinemvchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země. ...
Jozue 20:4...uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům...
Soudců 4:20... dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a...
Soudců 9:35...Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži...
Soudců 9:44...Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly...
Soudců 9:52...věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila...
1. Samuel 2:22... i o tom, jak spali se ženami sloužícímivchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim....
1. Samuel 17:52...za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí...
2. Samuel 11:9...nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pánavchodu do královského paláce. Davidovi bylo oznámeno, že...
1. Královská 6:31...obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z olivového dřeva na...
1. Královská 6:33...čtverhranné zárubně z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového...
1. Královská 7:5...okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu...
1. Královská 14:27...a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do...
1. Královská 19:13... zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil sevchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu...
1. Královská 22:10...rouchu na svých trůnech na prostranstvívchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali...
2. Královská 5:9...se svým vozem a spřežením a zastavil sevchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal:...
2. Královská 16:18...tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutky - co...
2. Královská 23:8...kadidlo. Zničil také Výšinu bran, umístěnouvchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou...
2. Královská 23:11...syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští...
1. Letopisů 9:19...Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval...
2. Letopisů 4:22... nádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlatavchod do chrámu - vnitřní dveře nejsvětější svatyně i dveře...
2. Letopisů 12:10...a svěřil je velitelům stráže, která hlídala vchod do královského paláce. Kdykoli král chodíval do...
2. Letopisů 18:9...rouchu na svých trůnech na prostranstvívchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali...
2. Letopisů 23:13...Hospodinova chrámu, a hle - u svého sloupu vedle vchodu stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid...
2. Letopisů 33:14...západně od pramene Gíchon podél potoka ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil...
Nehemiáš 3:20... horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot,...
Nehemiáš 3:21...syn Uriáše, syna Kocova, opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za...
Ester 5:1...před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu...
Přísloví 5:8...výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš...
Izaiáš 24:10...nápoj opojný. Rozbořeno je město marnostivchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářek v...
Jeremiáš 36:10...Šafanova, jež stála na horním nádvoří hned vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu...
Jeremiáš 38:14...pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo,"...
Jeremiáš 43:9...judských mužů je zapusť do jílu v cihelně poblíž vchodu do faraonova paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví...
Ezechiel 8:3...a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního nádvoří, kde trůnila...
Ezechiel 8:7...Uvidíš ale ještě horší ohavnosti." Přivedl ke vchodu do nádvoří. A hle - spatřil jsem díru ve zdi. "Synu...
Ezechiel 8:14...horší ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam...
Ezechiel 8:16...do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo...
Ezechiel 10:19...vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili sevchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele...
Ezechiel 40:11...i druhé straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13...
Ezechiel 40:13...loktů široké a 6 loktů hluboké. Skrze protilehlé vchody výklenků pak změřil strop: od zadní stěny jednoho...
Ezechiel 40:38...a vedlo k osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné oběti....
Ezechiel 40:40...po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly....
Ezechiel 41:2...po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silnéVchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé...
Ezechiel 41:3...do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho...
Ezechiel 41:11...stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý z jihu...
Ezechiel 41:17...dřevem od podlahy k oknům a okenicím, po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i...
Ezechiel 41:20...a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy nad vchod. Chrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní...
Ezechiel 42:2...stavbě. Podél severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů....
Ezechiel 42:4...10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se vchody do místností. Horní místnosti byly nejužší, protože...
Ezechiel 42:11...stejnou délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodů a východů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy...
Ezechiel 42:12...a stejné uspořádání všech vchodů a východů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél...
Ezechiel 43:11...Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení, jeho vchody a východy - celé jeho uspořádání a všechny jeho...
Ezechiel 44:5...chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm...
Ezechiel 46:3... Také lid země se bude o sobotách a novoluníchvchodu brány klanět Hospodinu. V sobotní den přinese...
Ezechiel 47:1...vaří oběti lidu." Poté přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle - zpod chrámového prahu směrem na...
Marek 16:3...šly k hrobu. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?" Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |