Vcházely

Hledám varianty 'vcházely' [ vcházíte (2) vcházíme (1) vcházím (1) vchází (9) vcházet (14) vcházely (1) vcházelo (2) vcházeli (3) vcházela (2) vcházel (6) vcházejte (1) vcházejí (3) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 23:18...před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou...
Exodus 28:43...Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby...
Exodus 29:30...po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni....
Exodus 30:20...synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltáři, aby...
Exodus 33:9...Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl se ke...
Exodus 40:32...Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři,...
Leviticus 10:9...promluvil k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít...
Leviticus 16:3...ukazovat v oblaku nad slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s...
Leviticus 21:23...i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by...
Numeri 7:89...oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel...
Numeri 27:17...této obci někoho, kdo by před nimi vycházelvcházel, kdo by je vyváděl i uváděl, aby Hospodinova obec...
Numeri 27:21...rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá...
Deuteronomium 31:2..."Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházetvcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán...
2. Samuel 6:16...a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z...
2. Královská 5:18...Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o ...
1. Letopisů 15:29... lyr a citer. Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z...
Žalmy 68:18... jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi...
Píseň 5:1... její rozkošné ovoce okusí! Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření,...
Jeremiáš 17:19..."Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou vcházejí a vycházejí judští králové. Postav se do všech...
Jeremiáš 17:20...Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami, slyšte slovo Hospodinovo! Tak...
Jeremiáš 17:25... pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na...
Jeremiáš 17:27...den, pokud budete v sobotu nosit nákladyvcházet s nimi do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách...
Jeremiáš 22:2...- ty, tvoji dvořané i tvůj lid, vy, kteří vcházíte těmito branami. Tak praví Hospodin: Jednejte...
Jeremiáš 22:4...podle těchto slov, budou branami tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na...
Ezechiel 23:39... Téhož dne, kdy obětovaly své děti modlámvcházely do svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci...
Ezechiel 42:9...tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří. Její šířka byla dána zdí,...
Ezechiel 42:12...byl vstup, kterým se do na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti...
Ezechiel 44:16...tuk a krev, praví Panovník Hospodin. Budou vcházet do svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby...
Matouš 7:13...k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta...
Matouš 8:5...přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a...
Matouš 10:12...a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten...
Matouš 15:11..."Slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází." Tehdy k němu...
Matouš 15:17...řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy? Co ale...
Marek 7:15... všichni a rozumějte. [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z...
Marek 7:18..."To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to...
Lukáš 8:51..."Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna." Když pak vcházel do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra,...
Lukáš 11:52...klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." Když pak odešel, začali ho...
Jan 10:2... ale vniká jinudy, je zloděj a lupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce...
Jan 10:9... Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen...
Skutky 3:2...vrat zvaných Krásná brána, aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana...
Skutky 8:3...velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církevVcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do...
Židům 4:3...posluchačů nesetkalo s vírou. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl:...
Židům 9:6...dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčenvcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají...
Židům 9:7...bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje...
Židům 9:25...znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |