Varoval

Hledám varianty 'varoval' [ varujte (6) varuji (4) varuje (3) varuj (4) varovat (3) varován (2) varovali (2) varovala (1) varoval (36) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 43:3...k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s...
Exodus 19:21...vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolůvaruj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho...
Exodus 19:23..." odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!"...
Exodus 21:29...býk trkavý od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu,...
Deuteronomium 8:19...bohy, sloužil jim a klaněl se jim, pak vás dnes varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi...
Deuteronomium 32:46...jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte k srdci. Předávejte je svým synům, aby...
1. Samuel 8:9...i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král...
1. Samuel 19:2...Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím...
1. Samuel 19:11...chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak...
2. Samuel 22:24...se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhonyvaroval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji...
1. Královská 13:26...ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům:...
2. Královská 10:24... Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužůvaroval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z...
2. Královská 17:13...ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí:...
2. Královská 17:15...uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varoval. Marnost následovali a marností se stali....
2. Královská 17:23...Hospodin vyhnal Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je...
2. Královská 24:2...na Judu, aby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak...
1. Letopisů 16:21... nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte...
2. Letopisů 24:19...k nim posílal proroky, aby je navrátili k němuVarovali je, ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží...
Nehemiáš 9:29...slitování a vždy znovu jsi je zachránilVaroval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však...
Nehemiáš 9:30...ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet,...
Nehemiáš 9:34...na tvé příkazy ani na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé...
Nehemiáš 13:15...dne, kdy ty potraviny prodávali, jsem je varoval. Zdržovali se tam také Tyřané a přiváželi ryby a...
Nehemiáš 13:21...venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim....
Job 28:28...je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tomvarovat se zla." A Job pokračoval ve své...
Žalmy 17:4...běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtůvaroval jsem se cest zločinců. kroky se držely tvých...
Žalmy 18:24...se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhonyvaroval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji...
Žalmy 75:5... sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte...
Žalmy 105:14...nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte...
Přísloví 4:15...zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčejVaruj se a nechoď po , odvrať se od a jdi pryč!...
Přísloví 13:19...touha je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo...
Přísloví 14:16...člověk své kroky zvažuje. Moudrý je opatrnývaruje se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk...
Kazatel 12:12...od téhož Pastýře. Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a...
Izaiáš 8:11...Hospodin, když pevně uchopil svou rukouvaroval , abych se nevydával cestou tohoto lidu:...
Jeremiáš 6:10...vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši, vůbec...
Jeremiáš 19:15...města v okolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž tvrdošíjní a nechtějí poslouchat ...
Jeremiáš 35:17...Jeruzaléma veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Mluvil jsem k nim, ale neposlouchali, volal jsem...
Jeremiáš 36:31...judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je varoval, ale nechtěli to poslouchat." Jeremiáš tedy vzal...
Jeremiáš 40:2...Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůhvaroval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu...
Jeremiáš 42:19...do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste ...
Pláč 2:17...to, co plánoval; to, co řekl, také udělal. Jak varoval odedávna, bořil, aniž se slitoval. Obveselil nad...
Ezechiel 3:18... Když řeknu ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život...
Ezechiel 3:19...volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval a on se neodvrátil od své ničemnosti ani od své zlé...
Ezechiel 3:21...tebe. Pokud jsi však toho spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane...
Ezechiel 18:11...provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého...
Ezechiel 33:3...na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na...
Ezechiel 33:6... že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový...
Ezechiel 33:8...zemřít,' ale ty nepromluvíš, abys toho ničemu varoval před jeho cestou - pak ten ničema zemře za své viny...
Ezechiel 33:9...volat k odpovědnosti tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od ...
Daniel 9:12...jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod...
Ozeáš 12:11...jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je však samý zlořád, proto je čeká zmar. Že...
Amos 3:13...v Samaří, na damaškových polštářích. Slyšte tovarujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů:...
Matouš 16:6...vzít chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte pozorvarujte se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy...
Matouš 16:11...Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebuVarujte se farizejského a saducejského kvasu!" Tehdy...
Marek 8:15...bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy...
Lukáš 12:15...rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si pozorvarujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v...
Lukáš 16:28...do mého otcovského domu. Mám pět bratrů - je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají...
Skutky 21:4...a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli...
Skutky 27:9...další plavba by byla nebezpečná. Pavel je proto varoval: "Pánové, podle mého by plavba skončila neštěstím a...
Galatským 5:21... opilství, obžerství a další podobné věciVaruji vás; jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají,...
1. Tesalonickým 5:22...dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová...
Židům 11:7...je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Vírou Noevarován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil...

Slova obsahující varoval: nevaroval (2) tvaroval (1) varoval (36) varovala (1) varovali (2) vytvaroval (2) vyvarovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |