Val

Hledám varianty 'val' [ valy (1) valit (1) valily (5) valil (3) valí (12) valem (2) val (8) ]. Nalezeny 32 verše.
Exodus 9:33...i krupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A když farao uviděl, že déšť, krupobití i hromy...
Soudců 7:13...sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se ke stanu a vrazil...
2. Samuel 20:15... Navršili k městu násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo...
2. Samuel 22:9...pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné...
2. Královská 25:1...před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále...
Job 19:12...šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům...
Job 30:14... Širokou průrvou pronikají, jak záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhly, mou...
Job 36:28...mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak...
Job 41:12...pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od nozder, jako když rákos hoří pod kotlem. Svým...
Žalmy 18:9...pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné...
Žalmy 42:8...tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci...
Žalmy 77:18...se i mořské hlubiny! Vody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry...
Žalmy 88:17... jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese  valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako...
Žalmy 105:41... Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému...
Přísloví 26:27...odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan, toho zavalí. Prolhaný jazyk svou oběť nenávidí...
Kazatel 9:14... a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou...
Izaiáš 14:31...Filištíni se třesou strachy! Od severu se valí vojsko jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co...
Izaiáš 15:3...střechách i náměstích jen samé kvílení; slzy se valí po tvářích. Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní...
Izaiáš 26:1...Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid,...
Jeremiáš 1:14...jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se valí neštěstí na všechny obyvatele země," řekl mi Hospodin....
Jeremiáš 5:7...co jsem je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po...
Jeremiáš 52:4...před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády...
Ezechiel 4:2...je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a...
Ezechiel 7:26...děs! Budou hledat pokoj - zbytečněValí se pohroma za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od...
Ezechiel 17:17... babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou,...
Ezechiel 21:27...proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude připadat jako mylná věštba - vždyť se mu...
Ezechiel 26:8...vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a zvedne proti tobě štít. Udeří...
Amos 5:24... nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž...
Abakuk 3:10...řekami, hory zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z hlubiny je slyšet hučení, do výšky se...
Matouš 8:24...se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili...
Marek 4:37... Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na...
Lukáš 19:43...na tebe dny, kdy tví nepřátelé obklíčí valem a oblehnou . Sevřou ze všech stran a srovnají ...

Slova obsahující val: balzamovali (1) bědoval (1) bičoval (1) bojoval (33) bojovali (18) bojovaly (2) brával (4) budoval (4) budovalo (1) býval (38) bývala (1) bývalého (2) bývali (16) bývalo (7) bývaly (2) bývalý (1) cestoval (1) čaroval (2) čekávali (1) činíval (1) daroval (37) darovala (3) darovali (1) dával (31) dávala (2) dávali (11) dávalo (2) debatovali (1) děkoval (2) děkovali (2) dělával (1) dělávala (1) dělávali (1) diktoval (6) diskutoval (1) díval (14) dívala (2) dívali (2) dívaly (1) dobojovali (1) dobýval (4) dobývali (2) dodával (2) dodávali (1) dodržoval (16) dodržovali (14) dodržovaly (1) dohadovali (4) dokazoval (3) domlouval (1) domlouvali (1) domníval (1) domnívali (2) dopřával (2) doputoval (1) dorozumíval (1) dosahoval (2) dosahovaly (1) dospívala (1) dostával (2) dostávali (1) dosvědčoval (2) dosvědčovali (1) dotazoval (1) dotazovali (2) dovolával (1) dozpívali (1) dožadoval (2) dožadovali (2) dušoval (3) důvěřoval (2) hlasoval (1) hněval (6) hněvali (1) hněvalo (1) hodoval (2) hodovali (5) hubovali (1) chodíval (5) chodívala (1) chodívali (2) chodívaly (1) choval (14) chovala (4) chovali (18) chovaly (1) chval (6) chvalách (1) chvalozpěv (4) chvalozpěvech (1) chvalozpěvy (3) chvalte (34) jmenoval (48) jmenovala (44) jmenovali (4) jmenovalo (7) jmenovaly (3) kamenovali (5) klovali (1) korunoval (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |