Vady

Hledám varianty 'vady' [ vady (56) vadu (4) vadou (3) vadě (1) vada (5) ]. Nalezeny 62 verše.
Exodus 12:5...toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho...
Exodus 29:1...Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané...
Leviticus 1:3...zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel...
Leviticus 1:10...z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře....
Leviticus 3:1... přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do...
Leviticus 3:6...oběť z bravu, přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina...
Leviticus 4:3...se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke...
Leviticus 4:23...se dopustil, přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem...
Leviticus 4:28...přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji...
Leviticus 4:32...svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji...
Leviticus 5:15...Hospodinu jako oběť odškodnění berana bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle...
Leviticus 5:18...a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj...
Leviticus 5:25... Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke knězi jako oběť...
Leviticus 9:2...oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni:...
Leviticus 9:3... tele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady), také býka a berana k pokojné oběti, aby byli...
Leviticus 14:10...bude čistý. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné...
Leviticus 21:17...v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha....
Leviticus 21:18...pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, se...
Leviticus 21:20...nohou či rukou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnec. Nikdo ze...
Leviticus 21:21...Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. ...
Leviticus 21:23... a to ze svatosvatých i svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři...
Leviticus 22:19... přivede ze skotu, z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by...
Leviticus 22:20...došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese...
Leviticus 22:21... ze skotu nebo z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte...
Leviticus 22:25...Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:12...Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy...
Leviticus 23:18...S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná...
Numeri 6:14...svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako...
Numeri 19:2... k tobě přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo...
Numeri 28:3...Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a...
Numeri 28:9..." "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné...
Numeri 28:11...býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné...
Numeri 28:19...a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 28:31...oběti, která k náleží; hleďte, jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne...
Numeri 29:2...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:8...a sedm ročních beránků; hleďte, jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:13... 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku...
Numeri 29:17...12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou...
Numeri 29:20...den: 11 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou...
Numeri 29:23...den: 10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou...
Numeri 29:26...den: 9 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou...
Numeri 29:29...den: 8 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou...
Numeri 29:32...den: 7 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou...
Numeri 29:36...býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou...
Deuteronomium 15:21...si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadou -...
Deuteronomium 17:1... svému Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina, tvého Boha, je...
2. Samuel 14:25...jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy...
Job 11:4...přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil, kéž by se s tebou dal...
Job 11:15...ve svém stanu bezpráví, tehdy tvář pozvedneš bez vady, budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš...
Žalmy 51:21...zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. ...
Žalmy 73:4...bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou...
Píseň 4:7... Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu...
Ezechiel 43:22... Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím očistili...
Ezechiel 43:23...dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a berana bez vady. Položíš je před Hospodinem, kněží...
Ezechiel 43:25...hřích; také se obětuje býk a beran, oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za...
Ezechiel 45:18...dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz vezme trochu krve z...
Ezechiel 45:23...bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně...
Ezechiel 46:4...oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k...
Ezechiel 46:6... šest beránků a jednoho berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu mouky...
Ezechiel 46:13...Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu...
1. Petr 1:19...vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán před stvořením světa, ale...
Zjevení 14:5... V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |