Vašeho

Hledám varianty 'vašeho' [ vašimi (12) vašima (11) vaším (36) vašim (41) vašich (102) vaší (62) vaši (110) vašemu (22) vašem (15) vašeho (46) vaše (322) váš (178) ]. Nalezeno 778 veršù.
Genesis 9:5...maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za...
Genesis 9:9...promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s...
Genesis 17:12...cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být...
Genesis 31:5...Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého...
Genesis 31:6...mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil....
Genesis 31:7... že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu...
Genesis 31:9...dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka,...
Genesis 31:29...hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj...
Genesis 34:8...nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu....
Genesis 34:16... Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás...
Genesis 37:7...snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hlevaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři...
Genesis 42:15...farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho...
Genesis 42:16...váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se...
Genesis 42:20...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden...
Genesis 42:34...špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali...
Genesis 42:38...je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny...
Genesis 43:7...vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu...
Genesis 43:12...s sebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omyl....
Genesis 43:14...Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o...
Genesis 43:23...klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v...
Genesis 43:27...se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?"...
Genesis 43:29...Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl:...
Genesis 44:23...však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak...
Genesis 45:4... A když přišli blíž, řekl: " jsem Josefváš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale...
Genesis 45:7...sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým...
Genesis 47:23...tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte...
Genesis 48:21... ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než...
Genesis 50:21...lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef...
Exodus 3:13...synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké ...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To...
Exodus 3:16...a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl:...
Exodus 5:4...a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátkyvašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se...
Exodus 5:19... že je s nimi zle. Museli totiž říkat: "vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona...
Exodus 6:7...soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž...
Exodus 8:24... propustím vás, abyste obětovali Hospodinuvašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete...
Exodus 10:16...a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinuvašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi...
Exodus 10:17...můj hřích. Modlete se za k Hospodinuvašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš...
Exodus 10:24...a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš...
Exodus 12:17...potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše...
Exodus 12:19...budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného,...
Exodus 12:23...Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to...
Exodus 12:26...zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?'...
Exodus 12:31... "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak...
Exodus 16:7... a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte...
Exodus 16:8...chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám,...
Exodus 16:9...obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když...
Exodus 16:12...chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodinváš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly...
Exodus 16:32...toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti...
Exodus 16:33...před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou...
Exodus 22:23... Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takževašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže...
Exodus 23:21...a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej...
Exodus 23:31... k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi...
Exodus 29:42... ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu...
Exodus 30:8... Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani...
Exodus 30:10...Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat...
Exodus 30:15...Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl...
Exodus 30:16...to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:31... Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na...
Exodus 31:13... neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš...
Exodus 32:13... jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu...
Exodus 32:30...však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu....
Leviticus 3:17...Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst...
Leviticus 6:11...Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin...
Leviticus 8:33...do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní....
Leviticus 10:6...a aby se Bůh nerozhněval na celou obecVaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež...
Leviticus 10:9... nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvaše nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 11:44...se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a...
Leviticus 11:45...Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je...
Leviticus 17:7...smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo...
Leviticus 17:11...Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem...
Leviticus 18:2..."Mluv k synům Izraele: jsem Hospodinváš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž...
Leviticus 18:4... pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodinváš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je...
Leviticus 18:30...vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodinváš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:2...Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodinváš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého...
Leviticus 19:3...otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodinváš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy...
Leviticus 19:4...a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodinváš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu,...
Leviticus 19:10...to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodinváš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního...
Leviticus 19:25...pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodinváš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani...
Leviticus 19:31...je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodinváš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v...
Leviticus 19:34...byli přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodinváš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření,...
Leviticus 19:36... poctivou efu a poctivý hin. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna ...
Leviticus 20:7...posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem...
Leviticus 20:8... pravidla a plňte je. jsem Hospodinváš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce,...
Leviticus 20:24...zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodinváš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi...
Leviticus 21:8...Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodinváš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera některého kněze...
Leviticus 22:3...jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokolivašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke...
Leviticus 22:32...uprostřed synů Izraele. jsem Hospodinváš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším...
Leviticus 22:33...Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:3...shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou...
Leviticus 23:12...jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť...
Leviticus 23:14...svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne...
Leviticus 23:21...běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete...
Leviticus 23:22...to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodinváš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:28...Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinemvaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude...
Leviticus 23:31...práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás...
Leviticus 23:38... To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete...
Leviticus 23:41...dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm...
Leviticus 23:43...narození v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z...
Leviticus 24:3... do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na...
Leviticus 24:22...budete mít stejný zákon. jsem Hospodinváš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele,...
Leviticus 25:9...pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a...
Leviticus 25:10...v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví,...
Leviticus 25:17...se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Plňte pravidla a zákony zachovávejte a...
Leviticus 25:38...na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal...
Leviticus 25:45... kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte...
Leviticus 25:55... které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodinváš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si...
Leviticus 26:1... abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě....
Leviticus 26:5...svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoceVaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní do setí....
Leviticus 26:6...vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěřvaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před...
Leviticus 26:8...sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a...
Leviticus 26:12...vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 26:13...Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich...
Leviticus 26:16...oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmovaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže...
Leviticus 26:18...mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou...
Leviticus 26:19...vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude...
Leviticus 26:21...nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř...
Leviticus 26:22...divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou....
Leviticus 26:24... postavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty,...
Leviticus 26:28...se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů...
Leviticus 26:30...synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky,...
Leviticus 26:31...vašich hnusných model a budu si vás ošklivitVaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k...
Leviticus 26:32... sám zpustoším zemi tak, že nad strnouvaši nepřátelé, když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás...
Leviticus 26:33...vás mezi národy, s taseným mečem vás poženuVaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny...
Leviticus 26:35...zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli) neodpočívala....
Leviticus 26:38...svými nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou...
Numeri 9:10..."Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebovašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na...
Numeri 10:8...to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti...
Numeri 10:10...budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodinváš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se...
Numeri 14:29...naložím tak, jak jste přede mnou sami řekliVaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo...
Numeri 14:31...- jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn NunůvVaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do...
Numeri 14:32... uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhliVaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou...
Numeri 14:33...mrtvoly však padnou na této pouštiVaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou...
Numeri 14:42...Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodinvaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a Kananejci se...
Numeri 15:3...splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak ten...
Numeri 15:15...pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec...
Numeri 15:21...bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze...
Numeri 15:23...dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně...
Numeri 15:39...cípech si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na pohlédnete, připomenete si všechna...
Numeri 15:41...je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem....
Numeri 18:1...za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové....
Numeri 18:6...hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám...
Numeri 18:23...oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele....
Numeri 18:31...víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vyvaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při...
Numeri 28:11...oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva...
Numeri 28:26...běžnou práci." "V Den prvotin, budetevaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť,...
Numeri 29:39...a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných...
Numeri 31:19...třetího a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené...
Numeri 32:6...Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč...
Numeri 32:8...do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby...
Numeri 32:21... připravte se před Hospodinem k boji. Každývašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on...
Numeri 32:22... Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte...
Numeri 32:23... hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady...
Numeri 34:3...hranice země, která vám připadne za dědictvíVaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne...
Numeri 34:6...stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k mořiVaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho...
Numeri 34:7...moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hraniceVaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji...
Numeri 34:9...k Zifronu, dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od...
Numeri 34:12...a dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal:...
Deuteronomium 1:8... Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji jim a...
Deuteronomium 1:10...vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodinváš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na...
Deuteronomium 1:11...je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná,...
Deuteronomium 1:12... jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých...
Deuteronomium 1:13...moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré...
Deuteronomium 1:15... je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za...
Deuteronomium 1:16...padesáti a deseti a za představené vašich kmenůVašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své...
Deuteronomium 1:30...jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodinváš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima...
Deuteronomium 1:34...ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí -...
Deuteronomium 1:35...tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu...
Deuteronomium 1:39...ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši...
Deuteronomium 1:42...vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem...
Deuteronomium 3:18...východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodinváš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši...
Deuteronomium 3:19...jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství...
Deuteronomium 3:20...ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodinváš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám....
Deuteronomium 3:21..."Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodinváš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem...
Deuteronomium 3:22...se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodinváš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 4:1...a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím,...
Deuteronomium 4:6...se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyší o všech těchto...
Deuteronomium 4:21...tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordán a...
Deuteronomium 4:34...paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás?...
Deuteronomium 5:22...nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z...
Deuteronomium 5:23... přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle,...
Deuteronomium 5:28...jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento...
Deuteronomium 5:32..." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodinváš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy...
Deuteronomium 5:33... Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodinváš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi,...
Deuteronomium 6:1...jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodinváš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali...
Deuteronomium 6:20... pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodinváš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými...
Deuteronomium 9:16...sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodinváš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a...
Deuteronomium 9:17...ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel...
Deuteronomium 9:18...nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když jste v Hospodinových...
Deuteronomium 9:21... a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni,...
Deuteronomium 10:17...srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodinváš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh...
Deuteronomium 11:2...a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina,...
Deuteronomium 11:9...dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich semeni - zem oplývající...
Deuteronomium 11:14... a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře,...
Deuteronomium 11:21...svého domu i na svých branách. Pak budete vyvaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 11:24... než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k...
Deuteronomium 11:25...moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodinváš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli...
Deuteronomium 11:31...Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodinváš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě...
Deuteronomium 12:5... Vyhledávejte místo, které si Hospodinváš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde...
Deuteronomium 12:10...Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodinváš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech...
Deuteronomium 12:11...přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodinváš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte...
Deuteronomium 12:14...na místě, které si Hospodin vyvolí v jednomvašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš...
Deuteronomium 12:26...však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodinváš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev...
Deuteronomium 13:4...říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodinváš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina,...
Deuteronomium 13:6... neboť nabádal k odpadnutí od Hospodinavašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z...
Deuteronomium 13:14... která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, ževašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého...
Deuteronomium 16:1... Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodinváš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí...
Deuteronomium 20:4...ani neděste - nemějte z nich strach. Hospodinváš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům...
Deuteronomium 24:9...Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat...
Deuteronomium 25:17...Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě,...
Deuteronomium 28:26...příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a...
Deuteronomium 29:1...v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a...
Deuteronomium 29:4...slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po pouštiVaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich nohou...
Deuteronomium 29:5...vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodinváš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje...
Deuteronomium 29:8...této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem,...
Deuteronomium 29:9...dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohemvaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a správcové,...
Deuteronomium 29:10...stařešinové a správcové, všichni izraelští muživaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od...
Deuteronomium 29:21...zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolenívaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z...
Deuteronomium 31:3...řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodinváš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony...
Deuteronomium 31:6... nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodinváš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!"...
Deuteronomium 31:12...lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina,...
Deuteronomium 31:13...vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodinavašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za...
Deuteronomium 31:27...Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti...
Deuteronomium 32:17...nikdy neznali, těm, co nedávno se objevilivaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila ,...
Deuteronomium 32:47... To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou...
Jozue 1:3...dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše...
Jozue 1:4...noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil MojžíšoviVaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od ...
Jozue 1:11... abyste obsadili zem, kterou vám Hospodinváš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a...
Jozue 1:13...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodinváš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem....
Jozue 1:14...dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zemVaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou...
Jozue 1:15...svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží...
Jozue 2:11...jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodinváš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi!...
Jozue 3:3...lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodinavašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá...
Jozue 3:9...Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodinavašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je...
Jozue 4:5..."Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodinavašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle...
Jozue 4:21...Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty...
Jozue 4:23...‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodinváš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste...
Jozue 4:24...Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodinavašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští...
Jozue 8:7...vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodinváš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte,...
Jozue 9:11...na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš...
Jozue 10:19...jim vrátit se do jejich měst. Hospodinváš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak...
Jozue 17:18...velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude...
Jozue 18:3... než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu,...
Jozue 22:3...na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodinváš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům...
Jozue 22:4...svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodinváš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil,...
Jozue 22:19...rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí...
Jozue 22:24...sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do...
Jozue 22:25... Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu....
Jozue 22:27...svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváříVaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům:...
Jozue 23:3...věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodinváš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám...
Jozue 23:4... váš Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna...
Jozue 23:5...moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodinváš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich...
Jozue 23:11...Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodinavašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem...
Jozue 23:13...s nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodinváš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět....
Jozue 23:14...těch dobrých slov, která vám řekl Hospodinváš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila -...
Jozue 23:15...každé dobré slovo, které vám řekl Hospodinváš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo,...
Jozue 23:16...porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodinváš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim,...
Jozue 24:2...všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův,...
Jozue 24:3...za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohůmVašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl...
Jozue 24:6...nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému moři, kde...
Jozue 24:8...Zajordání. Bojovali s vámi, ale vydal jsem je do vašich rukou; obsadili jste jejich zem a jsem je před...
Jozue 24:11...proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi...
Jozue 24:12...vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste...
Jozue 24:14...oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu....
Jozue 24:15...budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi...
Jozue 24:19...je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a...
Soudců 1:3...proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a...
Soudců 2:1...vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším...
Soudců 3:28...čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili za ním,...
Soudců 6:10...dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodinváš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte...
Soudců 7:15..."Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů,...
Soudců 8:3...Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po...
Soudců 9:2...aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm...
Soudců 9:18...Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi...
Soudců 11:9...Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští...
Soudců 18:6..." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, ...
Soudců 20:28..."Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy...
Růt 1:11...Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem ...
1. Samuel 6:4... "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny svých nádorů a podobizny...
1. Samuel 6:5...svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou...
1. Samuel 8:15...pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanůmVaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým...
1. Samuel 8:16...a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše...
1. Samuel 8:17...dobytek i vaše osly, aby pracovali pro nějVaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete...
1. Samuel 8:18...jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout....
1. Samuel 10:19...svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi...
1. Samuel 12:6... který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď...
1. Samuel 12:7...spravedlivým skutkům, které pro vásvaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši...
1. Samuel 12:8...otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egyptavaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a...
1. Samuel 12:11... Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí....
1. Samuel 12:12...řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král,...
1. Samuel 12:15...Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc...
1. Samuel 12:16...pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k...
1. Samuel 30:24...co nás napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude...
2. Samuel 2:7... co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silníVáš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále...
2. Samuel 3:17...izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o...
2. Samuel 15:27...pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám...
1. Královská 8:61...že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili...
1. Královská 11:2...se s nimi a oni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale...
2. Královská 3:17...koryto se naplní vodou, tak že se napijete vyváš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v...
2. Královská 11:8... každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblížívašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se...
2. Královská 17:13...Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky...
2. Královská 17:39... svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle...
2. Královská 18:32... než přijdu a vezmu vás do země podobné  vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic, země oliv...
1. Letopisů 22:18...Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodinváš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal...
1. Letopisů 28:8...a vyhledávejte všechna přikázání Hospodinavašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a...
2. Letopisů 13:9...přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho...
2. Letopisů 15:7... Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova,...
2. Letopisů 19:10...srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití...
2. Letopisů 20:15...se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak...
2. Letopisů 28:9...jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou...
2. Letopisů 30:7...uniklým z moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich...
2. Letopisů 30:8... jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně...
2. Letopisů 30:9...planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinuvaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a...
2. Letopisů 32:14...vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se od...
2. Letopisů 32:15...svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci...
2. Letopisů 35:5...se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů....
Ezdráš 4:2...rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás...
Ezdráš 7:17...příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata...
Ezdráš 7:18...se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo...
Ezdráš 8:28...a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě...
Nehemiáš 8:9...a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodinavašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci...
Nehemiáš 8:10...Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte....
Nehemiáš 13:18... "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil...
Job 6:25... mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete...
Job 13:12...nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi jsou hlína...
Job 21:27... oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte:...
Job 21:34...ho nesčetní. Jak chcete těšit těmi nesmyslyVaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 32:11...mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně...
Žalmy 22:27... chválit Hospodina budou, kdo jej hledají:  vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se...
Žalmy 62:11... nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil,...
Žalmy 68:14... křídla holubice jsou stříbrem pokrytávaše perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále...
Žalmy 95:9...den pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem...
Žalmy 115:14...velikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on...
Přísloví 1:26...zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídilVašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež vás...
Přísloví 1:27...bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni. ...
Izaiáš 1:7...ošetřeny ani obvázány, olejem nejsou léčenyVaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu...
Izaiáš 1:11...Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i...
Izaiáš 1:13... Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše...
Izaiáš 1:14...slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví!...
Izaiáš 1:18...to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak...
Izaiáš 23:1... Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejteváš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak...
Izaiáš 23:7... obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy...
Izaiáš 23:14...hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejtevaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na...
Izaiáš 28:17...vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše...
Izaiáš 28:18...vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. ...
Izaiáš 28:22...úkol. A proto přestaňte se svou drzostí,  vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi...
Izaiáš 29:10...na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám očivaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé...
Izaiáš 30:4...zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanbyVaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu...
Izaiáš 30:15... Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste...
Izaiáš 35:4...srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hleváš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde...
Izaiáš 36:17... než přijdu a vezmu vás do země podobné  vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic. Nenechte...
Izaiáš 40:1...a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že...
Izaiáš 40:9... nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hleváš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho...
Izaiáš 41:24...nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nicvaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je odporný!...
Izaiáš 43:14...konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodinváš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon...
Izaiáš 43:15...z jásotu Chaldejců bude úpění! jsem Hospodinváš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin...
Izaiáš 50:1... Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak...
Izaiáš 51:12...a veselí; zármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka,...
Izaiáš 52:12... protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane,...
Izaiáš 55:8...Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví...
Izaiáš 55:9...je vysoko nebe nad zemí, tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad vaším smýšlením....
Izaiáš 58:4... co chcete, všechny své dělníky ale honíteVaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst...
Izaiáš 59:2...nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšelVaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše...
Izaiáš 59:3...máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vinvaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo...
Izaiáš 61:5...města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z...
Izaiáš 65:7...jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo...
Izaiáš 66:5... vy, kdo se před jeho slovem chvějeteVaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno...
Izaiáš 66:14...- v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidítevaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina....
Izaiáš 66:20... na mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji...
Izaiáš 66:22...přede mnou, praví Hospodin, tak zůstanevaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od...
Jeremiáš 2:5...Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko?...
Jeremiáš 2:9...vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještěvaše vnuky obviním. Jeďte se podívat na středomořské...
Jeremiáš 2:30... zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili...
Jeremiáš 3:14...odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z...
Jeremiáš 3:18...na severu do země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj...
Jeremiáš 3:22...Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti,  vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme tu!...
Jeremiáš 4:4... můj hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v...
Jeremiáš 5:25...čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů...
Jeremiáš 6:16...pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po jdětevaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 6:20...vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví...
Jeremiáš 7:7...vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť na...
Jeremiáš 7:14...spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vámvašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem....
Jeremiáš 7:15...pak od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento...
Jeremiáš 7:22...obětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto,...
Jeremiáš 7:23...přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě,...
Jeremiáš 7:25...ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim dennodenně...
Jeremiáš 11:4...slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí...
Jeremiáš 11:5...Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' -...
Jeremiáš 11:7...smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem je naléhavě nabádal....
Jeremiáš 13:16...svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo,...
Jeremiáš 13:17...nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce, přetékat...
Jeremiáš 13:18...a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zemvaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu...
Jeremiáš 13:20...Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis...
Jeremiáš 15:11...přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás...
Jeremiáš 15:13...snad ocel ze severu přerazit železem či bronzemVaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za...
Jeremiáš 15:14...páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám...
Jeremiáš 16:9...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám...
Jeremiáš 16:11...Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin. Následovali cizí...
Jeremiáš 16:12...Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým...
Jeremiáš 16:13...země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí,...
Jeremiáš 17:3...stromů na vysokých kopcích i na horách v krajiVaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za...
Jeremiáš 17:4...dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť jste roznítili...
Jeremiáš 17:22... ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali;...
Jeremiáš 21:4...Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před...
Jeremiáš 21:12...vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme,...
Jeremiáš 21:14...příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten...
Jeremiáš 23:2...a nestaráte se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak...
Jeremiáš 23:39...vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vámvašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu,...
Jeremiáš 25:5... můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vámvašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy,...
Jeremiáš 25:34... vůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři...
Jeremiáš 26:14...kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a...
Jeremiáš 29:7...za k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu jeváš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 29:11...o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a...
Jeremiáš 29:16...a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak...
Jeremiáš 29:21...babylonského krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se...
Jeremiáš 30:22...praví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv ...
Jeremiáš 34:13...praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s...
Jeremiáš 34:14...šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali....
Jeremiáš 35:6... nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte...
Jeremiáš 35:15...jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vámvašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec ...
Jeremiáš 35:18...zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho...
Jeremiáš 37:19... že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král...
Jeremiáš 38:5...tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám...
Jeremiáš 42:4...prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinuvašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám...
Jeremiáš 42:9... k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás...
Jeremiáš 44:3...cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své...
Jeremiáš 44:10...mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vámvašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 44:21...městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vyvaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid? Copak...
Jeremiáš 44:22...Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z...
Jeremiáš 44:25...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vyvaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý:...
Jeremiáš 44:29... Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru,...
Jeremiáš 50:12...na trávě, řehtejte si jako hřebci mohutníVaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou...
Jeremiáš 51:24...i spřežení, tebou drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům...
Ezechiel 5:16...vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím jevaší záhubě. Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od...
Ezechiel 6:3...a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové...
Ezechiel 6:4... Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšinyVaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou...
Ezechiel 6:5...Izraelců navrším před jejich hnusné modlyvaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď...
Ezechiel 6:6... zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly...
Ezechiel 6:9...mezi národy, budete rozprášeni po zemíchVaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na -...
Ezechiel 11:12... zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn...
Ezechiel 12:25... a to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo...
Ezechiel 13:7...' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte:...
Ezechiel 13:8...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti...
Ezechiel 13:12...Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z  vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své...
Ezechiel 13:19...a kus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte...
Ezechiel 13:20...tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám...
Ezechiel 13:21...jste lapaly jako ptáky do pasti. Strhnu vám ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby ...
Ezechiel 13:23...pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lidvašeho sevření a poznáte, že jsem Hospodin." Přišli za...
Ezechiel 16:45...svých sester, které nesnášejí své muže i dětiVaše matka byla Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší...
Ezechiel 20:3...mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník Hospodin! Obviň je, synu...
Ezechiel 20:5... Přísahal jsem jim se slovy: jsem Hospodinváš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do...
Ezechiel 20:7...se egyptskými modlami! jsem Hospodinváš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli ...
Ezechiel 20:19...se jejich modlami! jsem Hospodinváš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a...
Ezechiel 20:20...mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodinváš Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili...
Ezechiel 20:27...a řekni jim: Tak praví Panovník HospodinVaši otcové dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní....
Ezechiel 20:30...Hospodin - Když se poskvrňujete tak jako vaši otcové tím, že smilníte s jejich nechutnými obrazy,...
Ezechiel 20:31...projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 20:36...vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví...
Ezechiel 20:40...do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu státvaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. ...
Ezechiel 20:42...Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny...
Ezechiel 20:44...- s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele,...
Ezechiel 21:29...z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a...
Ezechiel 23:49...ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné...
Ezechiel 24:21... tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synové a dcery,...
Ezechiel 34:31... ovce - lidské ovce na pastvině - a jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 36:10...tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu...
Ezechiel 36:11...města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat. Osídlím...
Ezechiel 36:25...vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás...
Ezechiel 36:28...nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode...
Ezechiel 36:29... Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a...
Ezechiel 36:33...den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách....
Ezechiel 36:36...a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu...
Ezechiel 37:12...- Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu...
Ezechiel 37:13... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do...
Ezechiel 37:14...Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem...
Ezechiel 43:27...osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení,...
Ezechiel 44:6...Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince s...
Ezechiel 44:30... To nejlepší ze všech prvotin a každývašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého...
Ezechiel 45:13...patnáct šekelů vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a...
Ezechiel 47:14...všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou...
Daniel 1:10...jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám připravil o hlavu!"...
Daniel 2:5...onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtitvaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho...
Daniel 2:47...a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel...
Daniel 10:21...nespojil síly v boji proti nim, jedině Michaelváš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského...
Ozeáš 1:9... Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto však synů Izraele bude jako mořského...
Ozeáš 4:13...stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat...
Ozeáš 4:14...smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou...
Ozeáš 5:13...vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy...
Ozeáš 6:4...tebou, Efraime, dělat? Co s tebou, Judo, udělatVaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá!...
Ozeáš 9:10...Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom...
Ozeáš 10:15...s dětmi ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnetevaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král...
Joel 1:2...země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom...
Joel 1:3...za dnů vašich otců? Svým dětem o tom pověztevaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm, kdo...
Joel 1:5...víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a...
Joel 1:13...v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst,...
Joel 2:14...zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodinavašeho Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst,...
Joel 2:27...A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid ...
Joel 3:1... Na všechny lidi pak vyliji svého Duchavaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou...
Joel 4:7... aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas...
Joel 4:8... kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatímVaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají...
Joel 4:17...pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodinváš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak...
Amos 2:11...vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků...
Amos 3:2...na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve...
Amos 4:2...přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácíchvaše děti na udicích! Jednu za druhou vás odvedou skrz...
Amos 4:6... rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve...
Amos 4:9...přesto jste se ke mně nevrátili, praví HospodinVaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a...
Amos 4:10...Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egyptvaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše...
Amos 5:12... nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete,...
Amos 5:21...ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu...
Amos 5:22...oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné obětivašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých...
Amos 5:23...svých písní nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka,...
Amos 6:7... Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při...
Amos 8:10...zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dneVaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v...
Micheáš 5:9...budou vymýceni! "Toho dne, praví Hospodinvaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím...
Micheáš 5:10...vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z...
Micheáš 5:11...a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzlavaší ruky a nezbudou vám žádní věštci. Vymýtím mezi vámi...
Micheáš 5:13...přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůlyvaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad...
Micheáš 6:9...(a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké...
Micheáš 6:12...uznávat nepoctivé váhy a falešná závaží v mošněVaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří...
Micheáš 6:16...rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni, že jste můj lid!" Běda mi!...
Abakuk 1:5...národech, užasněte a divte se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo...
Sofoniáš 3:11...stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdyvašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny. nikdy...
Sofoniáš 3:12...namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid - ty, kteří v...
Sofoniáš 3:20...a slávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém...
Zachariáš 1:2... syna Idova, slovo Hospodinovo: "Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví...
Zachariáš 1:4...k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví...
Zachariáš 1:5...si jich nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova...
Zachariáš 1:6...jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin...
Zachariáš 8:14...Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když  vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se, praví...
Malachiáš 1:10...se mi, praví Hospodin zástupů; o obětivašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy...
Malachiáš 1:13...kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohuvašich rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je pokrytec...
Malachiáš 2:2...zástupů, sešlu na vás prokletí a proklejivaše žehnání. A jsem je také proklel, protože jste si to...
Malachiáš 2:3...jste si to nevzali k srdci. Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich...
Malachiáš 2:13...slzami, pláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich rukou netěší. Ptáte se:...
Malachiáš 3:12...zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů. Hrozně ...
Malachiáš 3:21...z maštale. Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví...
Matouš 3:8...hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce...
Matouš 5:12...řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž...
Matouš 5:16...a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak  vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a...
Matouš 5:20...považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost...
Matouš 5:37...svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého....
Matouš 5:48...i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli...
Matouš 6:8...pro množství svých slov. Nebuďte jako oniVáš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho...
Matouš 6:14...totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky...
Matouš 6:15...jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte...
Matouš 6:26...Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?...
Matouš 6:32...Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte...
Matouš 7:11... umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí?...
Matouš 9:11...to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel...
Matouš 9:29...tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně...
Matouš 10:13...mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak  váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj...
Matouš 10:14... Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z...
Matouš 10:20...chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratra i otec syna...
Matouš 10:29...ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na...
Matouš 11:29...se ode , neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a ...
Matouš 12:27... vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však...
Matouš 13:16...se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám...
Matouš 17:24... přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl...
Matouš 18:14...devíti, které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto...
Matouš 19:8...list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od...
Matouš 20:26...nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je...
Matouš 20:27... Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu...
Matouš 23:11...Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se...
Matouš 23:38...svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hleváš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle...
Matouš 24:42...bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční...
Matouš 27:24... "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na...
Marek 10:5... "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření...
Marek 10:43...nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je...
Marek 11:25...odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, abyváš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu...
Lukáš 2:11...Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitelváš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko...
Lukáš 3:8...hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.'...
Lukáš 6:22...lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupívaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den...
Lukáš 6:23... V ten den se radujte a jásejte, neboť hlevaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali...
Lukáš 6:35...půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je...
Lukáš 6:36...a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a...
Lukáš 6:38... natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase...
Lukáš 8:25...vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali...
Lukáš 10:6...‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokojeváš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V...
Lukáš 10:11...ulice a řekněte: ‚Setřásáme na vás i ten prachvašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že...
Lukáš 10:20... že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš...
Lukáš 11:13... umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?"...
Lukáš 11:19... vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však...
Lukáš 11:39..."Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten...
Lukáš 11:47...Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky...
Lukáš 12:14..."Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si...
Lukáš 12:30...ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho...
Lukáš 12:32...vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečkoVašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj...
Lukáš 12:34...zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra...
Lukáš 13:35...svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hleváš dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že ...
Lukáš 14:9...pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis...
Lukáš 16:12...jste nebyli věrní v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude...
Lukáš 16:15...před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích...
Lukáš 21:13...jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si...
Lukáš 21:15...moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádnývašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a...
Lukáš 21:18...vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásekvaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte...
Lukáš 21:28...vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se...
Lukáš 21:34... slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a...
Lukáš 22:53...v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do...
Lukáš 23:14...vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás...
Jan 5:34...svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se...
Jan 6:49...jsem chléb životaVaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten...
Jan 8:17...sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé....
Jan 8:42...jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem vyšel z...
Jan 8:44... řeči? Nemůžete slovo ani slyšetVáš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od...
Jan 9:19... Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A...
Jan 9:41...jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do...
Jan 10:34... a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty,...
Jan 13:14...máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden...
Jan 15:11...jsem vám pověděl, aby radost byla ve vásvaše radost aby byla dokonalá. Toto je přikázání:...
Jan 15:16... Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovocevaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho...
Jan 15:20...i vás; jestliže zachovali slovo, zachovajívaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť...
Jan 16:6...jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší...
Jan 16:20... ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší...
Jan 16:22...teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidímevaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme...
Jan 16:24...mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně....
Jan 19:14...před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hleváš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s...
Jan 19:15...s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!"...
Jan 20:17...a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie...
Skutky 1:7... teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své...
Skutky 2:17... praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidiVaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci...
Skutky 2:39...svatého, neboť to zaslíbení platí pro vásvaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli...
Skutky 3:16...znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to...
Skutky 3:17... že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co...
Skutky 3:19...bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas...
Skutky 3:22...proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodinváš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem -...
Skutky 5:30..."Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na...
Skutky 7:37... Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vámvašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš...
Skutky 7:51...a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové...
Skutky 7:52...- jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali...
Skutky 10:29...nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste ...
Skutky 13:41...pohrdavci, podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo...
Skutky 17:23...lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je...
Skutky 17:28...žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteřívašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme...
Skutky 18:6...rouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této...
Skutky 18:15... Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit...
Skutky 19:37...nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho...
Skutky 24:22...leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil...
Skutky 25:5... kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco...
Římanům 1:8...děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyťvaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v...
Římanům 1:11... abych se s vámi podělil o nějaký duchovní darvašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili:...
Římanům 1:12...se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a  vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás ...
Římanům 6:14...Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí....
Římanům 6:19...stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste...
Římanům 6:22...svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž...
Římanům 8:11...Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživívaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže,...
Římanům 12:1...jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem -...
Římanům 15:13...veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám...
Římanům 16:19...a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale všude! Mám z vás proto radost, ale...
Římanům 16:20...jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje...
1. Korintským 2:5...Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci....
1. Korintským 3:21...se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt,...
1. Korintským 3:22... přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží....
1. Korintským 5:6...těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův denVaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu...
1. Korintským 6:5...lidi, kteří v církvi nic neznamenají! Říkám tovaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by...
1. Korintským 6:7...nevěřícími! vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději...
1. Korintským 6:15...Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy...
1. Korintským 6:19... hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a...
1. Korintským 7:14...posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však...
1. Korintským 8:9... nejsme o nic lepší. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby ...
1. Korintským 9:11...símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat...
1. Korintským 11:17...u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku....
1. Korintským 11:20... kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý k...
1. Korintským 14:9...chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se...
1. Korintským 14:34...- tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají...
1. Korintským 15:14...Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží...
1. Korintským 15:17...ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristusvaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy...
1. Korintským 15:34... Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám tovaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A...
1. Korintským 15:58... rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jde o sbírku na...
1. Korintským 16:3...schváleným mužům doporučující listy a pošlu jevaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s...
1. Korintským 16:17... Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost. Občerstvili na duchu a jistě i vás....
2. Korintským 1:6...přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět...
2. Korintským 1:14...rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k...
2. Korintským 1:24...jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně...
2. Korintským 4:5...Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze...
2. Korintským 5:11...je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmévašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale...
2. Korintským 6:18...po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." ...
2. Korintským 7:9...dopis na čas zarmoutil, ale teď se raduji - nevašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání....
2. Korintským 7:12...spíše kvůli tomu, aby se před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě...
2. Korintským 8:8...vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost...
2. Korintským 8:14...v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich...
2. Korintským 9:2... abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko...
2. Korintským 9:5...bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar,...
2. Korintským 9:10...k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete...
2. Korintským 9:13...mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou...
2. Korintským 10:6...myšlenku k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou...
2. Korintským 10:8... Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dalvašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl...
2. Korintským 10:15...chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko...
2. Korintským 12:14...a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojímvaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče,...
2. Korintským 12:15...se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem...
2. Korintským 12:19...před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych z vás, přijdu, nebyl...
2. Korintským 13:9... jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych ...
Galatským 4:15...anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli...
Galatským 4:16...byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají...
Galatským 6:13...po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě...
Galatským 6:18...Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Kristavaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol...
Efeským 1:13...jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangeliumvaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného...
Efeským 1:15...jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšelvaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,...
Efeským 1:18...moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal,...
Efeským 3:13...kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena před Otcem...
Efeským 3:16...jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich...
Efeským 3:17...vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce,...
Efeským 4:29... aby se měl podělit s tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá...
Efeským 6:22... abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha...
Filipským 1:9...k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, abyvaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a...
Filipským 1:19...a budu se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k...
Filipským 1:25...vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu,...
Filipským 1:26...a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se...
Filipským 2:17... Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi...
Filipským 4:5...znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za...
Filipským 4:7...pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli...
Filipským 4:10...s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli ...
Filipským 4:17...ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá;...
Filipským 4:19...pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i...
Filipským 4:23...z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Kristavaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a...
Koloským 1:4...Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechlivaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem...
Koloským 1:8...Kristův služebník a který nám také povědělvaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto...
Koloským 2:5... v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali...
Koloským 2:13... Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny...
Koloským 3:3...věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeliváš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus,...
Koloským 3:4...je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristusváš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte...
Koloským 3:15...oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste...
Koloským 3:24...to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte,...
Koloským 4:6... se chovejte moudře; využívejte svěřený časVaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, víte,...
Koloským 4:8... abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem,...
Koloským 4:9...spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimemvaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje....
Koloským 4:12... Pozdravuje vás Kristův služebník Epafrasváš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se...
1. Tesalonickým 1:3... Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem...
1. Tesalonickým 1:8...Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni...
1. Tesalonickým 3:2...evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími...
1. Tesalonickým 3:5... poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvědělvaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše...
1. Tesalonickým 3:6...Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávouvaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád...
1. Tesalonickým 3:7...bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte...
1. Tesalonickým 3:10... abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i...
1. Tesalonickým 3:12...naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši...
1. Tesalonickým 3:13...jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony ...
1. Tesalonickým 4:3...dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je totovaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte...
1. Tesalonickým 5:23... Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu...
2. Tesalonickým 1:3...stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k...
2. Tesalonickým 1:4... Sami se vámi v Božích církvích chlubímevaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a...
2. Tesalonickým 1:11...hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno...
2. Tesalonickým 2:17...věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! ...
2. Tesalonickým 3:5...pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!...
Filemon 1:22...pro pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras,...
Filemon 1:25... Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Kristavaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k...
Židům 3:9...tehdy při vzpouře, v den pokušení na pouštiVaši otcové dráždili a pokoušeli - co umím, viděli po...
Židům 6:10...spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu,...
Židům 12:7...za syna." Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je...
Židům 13:17...kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to...
Jakub 1:3...do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát...
Jakub 1:21...přijímejte zaseté Slovo, které moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit -...
Jakub 2:2...Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se...
Jakub 4:1...boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte,...
Jakub 4:9...mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačteVáš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost....
Jakub 4:14...- vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí....
Jakub 5:2...- plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekajíVaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato...
Jakub 5:3...bohatství je shnilé, šaty vám sežrali molivaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti...
Jakub 5:4... kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů!...
Jakub 5:12...ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale  vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni....
1. Petr 1:7... I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněmvaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její...
1. Petr 1:14...se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý - právě...
1. Petr 1:21...ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností...
1. Petr 2:12...oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému...
1. Petr 3:3...uvidí, jak čistý a uctivý život vedeteVaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých...
1. Petr 3:4... zlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého...
1. Petr 3:7...pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni...
1. Petr 3:15...podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým...
1. Petr 3:16...ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste...
1. Petr 5:1...v dobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy...
1. Petr 5:8...na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoruVáš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá...
1. Petr 5:9...ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým...
1. Petr 5:13...Boží milost. Stůjte v pevně. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. ...
2. Petr 1:19...v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné...
2. Petr 2:13...je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve...
2. Petr 3:1... V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli...
2. Petr 3:2...svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že...
3. Jan 1:9... musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým,...
Juda 1:12...zahynuli ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to...
Zjevení 1:9...byl a který přichází, ten Všemohoucí Janváš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a...
Zjevení 2:23...mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |