Vaše

Hledám varianty 'vaše' [ vašimi (12) vašima (11) vaším (36) vašim (41) vašich (102) vaší (62) vaši (110) vašemu (22) vašem (15) vašeho (46) vaše (322) váš (178) ]. Nalezeno 778 veršù.
Genesis 9:5...maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za...
Genesis 9:9...promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s...
Genesis 17:12...cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být...
Genesis 31:5...Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého...
Genesis 31:6...mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil....
Genesis 31:7... že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu...
Genesis 31:9...dobytek pruhovaná mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka,...
Genesis 31:29...hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj...
Genesis 34:8...nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu....
Genesis 34:16... Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás...
Genesis 37:7...snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hlevaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři...
Genesis 42:15...farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho...
Genesis 42:16...váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se...
Genesis 42:20...však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden...
Genesis 42:34...špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali...
Genesis 42:38...je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny...
Genesis 43:7...vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu...
Genesis 43:12...s sebou dvojnásob stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omyl....
Genesis 43:14...Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o...
Genesis 43:23...klidní, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho otce. Vaše stříbro jsem dostal v...
Genesis 43:27...se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?"...
Genesis 43:29...Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl:...
Genesis 44:23...však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak...
Genesis 45:4... A když přišli blíž, řekl: " jsem Josefváš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale...
Genesis 45:7...sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým...
Genesis 47:23...tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte...
Genesis 48:21... ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do země vašich otců. Tobě pak odkazuji o jeden díl země víc než...
Genesis 50:21...lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef...
Exodus 3:13...synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké ...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To...
Exodus 3:16...a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl:...
Exodus 5:4...a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátkyvašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se...
Exodus 5:19... že je s nimi zle. Museli totiž říkat: "vašich denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona...
Exodus 6:7...soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, jenž...
Exodus 8:24... propustím vás, abyste obětovali Hospodinuvašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete...
Exodus 10:16...a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinuvašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi...
Exodus 10:17...můj hřích. Modlete se za k Hospodinuvašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš...
Exodus 10:24...a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš...
Exodus 12:17...potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše...
Exodus 12:19...budete jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného,...
Exodus 12:23...Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to...
Exodus 12:26...zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?'...
Exodus 12:31... "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak...
Exodus 16:7... a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte...
Exodus 16:8...chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám,...
Exodus 16:9...obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když...
Exodus 16:12...chlebem, abyste poznali, že jsem Hospodinváš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly...
Exodus 16:32...toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti...
Exodus 16:33...před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou...
Exodus 22:23... Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takževašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže...
Exodus 23:21...a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej...
Exodus 23:31... k řece Eufrat, neboť vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi...
Exodus 29:42... ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu...
Exodus 30:8... Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani...
Exodus 30:10...Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat...
Exodus 30:15...Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl...
Exodus 30:16...to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:31... Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na...
Exodus 31:13... neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš...
Exodus 32:13... jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu...
Exodus 32:30...však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu....
Leviticus 3:17...Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte jíst...
Leviticus 6:11...Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin...
Leviticus 8:33...do Stanu setkávání, dokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování potrvá sedm dní....
Leviticus 10:6...a aby se Bůh nerozhněval na celou obecVaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež...
Leviticus 10:9... nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvaše nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 11:44...se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť jsem svatý, a...
Leviticus 11:45...Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je...
Leviticus 17:7...smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo...
Leviticus 17:11...Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem...
Leviticus 18:2..."Mluv k synům Izraele: jsem Hospodinváš Bůh. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž...
Leviticus 18:4... pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodinváš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je...
Leviticus 18:30...vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodinváš Bůh." Hospodin dále promluvil k...
Leviticus 19:2...Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodinváš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého...
Leviticus 19:3...otce a zachovávejte soboty. jsem Hospodinváš Bůh. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy...
Leviticus 19:4...a neodlévejte si sochy bohů. jsem Hospodinváš Bůh. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu,...
Leviticus 19:10...to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodinváš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního...
Leviticus 19:25...pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodinváš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani...
Leviticus 19:31...je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodinváš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v...
Leviticus 19:34...byli přistěhovalci v Egyptě! jsem Hospodinváš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření,...
Leviticus 19:36... poctivou efu a poctivý hin. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna ...
Leviticus 20:7...posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je. jsem...
Leviticus 20:8... pravidla a plňte je. jsem Hospodinváš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce,...
Leviticus 20:24...zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodinváš Bůh, který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi...
Leviticus 21:8...Boha. Bude pro tebe svatý, neboť Hospodinváš Posvětitel, jsem svatý. Když se dcera některého kněze...
Leviticus 22:3...jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokolivašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke...
Leviticus 22:32...uprostřed synů Izraele. jsem Hospodinváš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším...
Leviticus 22:33...Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:3...shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto jsou...
Leviticus 23:12...jej v den následující po sobotě. V den pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť...
Leviticus 23:14...svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne...
Leviticus 23:21...běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když budete...
Leviticus 23:22...to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodinváš Bůh." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:28...Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinemvaším Bohem. Kdokoli by se toho dne nepostil, bude...
Leviticus 23:31...práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to pro vás...
Leviticus 23:38... To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete...
Leviticus 23:41...dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm...
Leviticus 23:43...narození v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl z...
Leviticus 24:3... do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o kahany na...
Leviticus 24:22...budete mít stejný zákon. jsem Hospodinváš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele,...
Leviticus 25:9...pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a...
Leviticus 25:10...v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví,...
Leviticus 25:17...se boj svého Boha - vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Plňte pravidla a zákony zachovávejte a...
Leviticus 25:38...na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych vám dal...
Leviticus 25:45... kteří jsou u vás a kteří se narodili ve vaší zemi - ti budou vaším vlastnictvím. Po sobě je smíte...
Leviticus 25:55... které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodinváš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si...
Leviticus 26:1... abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodinváš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě....
Leviticus 26:5...svou úrodu a stromy v sadu vydají své ovoceVaše mlácení potrvá do vinobraní a vinobraní do setí....
Leviticus 26:6...vás nevyděsí; odstraním ze země zlou zvěřvaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před...
Leviticus 26:8...sto a sto z vás jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a...
Leviticus 26:12...vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 26:13...Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich...
Leviticus 26:16...oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmovaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže...
Leviticus 26:18...mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou...
Leviticus 26:19...vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude...
Leviticus 26:21...nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř...
Leviticus 26:22...divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou....
Leviticus 26:24... postavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty,...
Leviticus 26:28...se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů...
Leviticus 26:30...synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky,...
Leviticus 26:31...vašich hnusných model a budu si vás ošklivitVaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k...
Leviticus 26:32... sám zpustoším zemi tak, že nad strnouvaši nepřátelé, když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás...
Leviticus 26:33...vás mezi národy, s taseným mečem vás poženuVaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny...
Leviticus 26:35...zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě bydleli) neodpočívala....
Leviticus 26:38...svými nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z vás zbudou, pak budou...
Numeri 9:10..."Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebovašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na...
Numeri 10:8...to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti...
Numeri 10:10...budete připomínat svému Bohu. jsem Hospodinváš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se...
Numeri 14:29...naložím tak, jak jste přede mnou sami řekliVaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo...
Numeri 14:31...- jedině Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn NunůvVaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do...
Numeri 14:32... uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhliVaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou...
Numeri 14:33...mrtvoly však padnou na této pouštiVaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou...
Numeri 14:42...Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodinvaši nepřátelé vás porazí! Amalekovci a Kananejci se...
Numeri 15:3...splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ze skotu nebo z bravu, pak ten...
Numeri 15:15...pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec...
Numeri 15:21...bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze...
Numeri 15:23...dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane neúmyslně...
Numeri 15:39...cípech si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na pohlédnete, připomenete si všechna...
Numeri 15:41...je. Budete svatí svému Bohu. jsem Hospodinváš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem....
Numeri 18:1...za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové....
Numeri 18:6...hněv. Hle, sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám...
Numeri 18:23...oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele....
Numeri 18:31...víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vyvaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při...
Numeri 28:11...oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva...
Numeri 28:26...běžnou práci." "V Den prvotin, budetevaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť,...
Numeri 29:39...a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých slibů a dobrovolných...
Numeri 31:19...třetího a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené...
Numeri 32:6...Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč...
Numeri 32:8...do země, kterou jim Hospodin dal? Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby...
Numeri 32:21... připravte se před Hospodinem k boji. Každývašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on...
Numeri 32:22... Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte...
Numeri 32:23... hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady...
Numeri 34:3...hranice země, která vám připadne za dědictvíVaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne...
Numeri 34:6...stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k mořiVaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho...
Numeri 34:7...moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hraniceVaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji...
Numeri 34:9...k Zifronu, dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. Svou východní hranici vytyčíte od...
Numeri 34:12...a dosáhne k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal:...
Deuteronomium 1:8... Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji jim a...
Deuteronomium 1:10...vám řekl: "Nemohu vás dále nést sám. Hospodinváš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na...
Deuteronomium 1:11...je vás jako hvězd na nebi! Kéž vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná,...
Deuteronomium 1:12... jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých...
Deuteronomium 1:13...moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré...
Deuteronomium 1:15... je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za...
Deuteronomium 1:16...padesáti a deseti a za představené vašich kmenůVašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své...
Deuteronomium 1:30...jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodinváš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima...
Deuteronomium 1:34...ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí -...
Deuteronomium 1:35...tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu...
Deuteronomium 1:39...ho, neboť on tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši...
Deuteronomium 1:42...vzhůru a nepouštějte se do boje, neboť nejsem ve vašem středu. Jinak vás vaši nepřátelé porazí." Řekl jsem...
Deuteronomium 3:18...východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodinváš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví. Všichni vaši...
Deuteronomium 3:19...jako předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství...
Deuteronomium 3:20...ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodinváš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám....
Deuteronomium 3:21..."Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodinváš Bůh, učinil těm dvěma králům. Totéž Hospodin učiní všem...
Deuteronomium 3:22...se chystáš vejít. Nebojte se jich. Hospodinváš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 4:1...a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím,...
Deuteronomium 4:6...se jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyší o všech těchto...
Deuteronomium 4:21...tak je tomu dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordán a...
Deuteronomium 4:34...paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás?...
Deuteronomium 5:22...nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z...
Deuteronomium 5:23... přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle,...
Deuteronomium 5:28...jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento...
Deuteronomium 5:32..." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodinváš Bůh, přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevo. Vždy...
Deuteronomium 5:33... Vždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodinváš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi,...
Deuteronomium 6:1...jsou ta přikázání, pravidla a zákony. Hospodinváš Bůh, mi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali...
Deuteronomium 6:20... pravidla a zákony, jež vám přikázal Hospodinváš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými...
Deuteronomium 9:16...sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodinváš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a...
Deuteronomium 9:17...ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel...
Deuteronomium 9:18...nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když jste v Hospodinových...
Deuteronomium 9:21... a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavil v ohni,...
Deuteronomium 10:17...srdce a nebuďte tvrdošíjní. Hospodinváš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh...
Deuteronomium 11:2...a zákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové, kdo poznal a zažil ponaučení od Hospodina,...
Deuteronomium 11:9...dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich semeni - zem oplývající...
Deuteronomium 11:14... a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře,...
Deuteronomium 11:21...svého domu i na svých branách. Pak budete vyvaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal...
Deuteronomium 11:24... než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště k...
Deuteronomium 11:25...moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodinváš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli...
Deuteronomium 11:31...Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodinváš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě...
Deuteronomium 12:5... Vyhledávejte místo, které si Hospodinváš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde...
Deuteronomium 12:10...Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodinváš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech...
Deuteronomium 12:11...přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodinváš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte...
Deuteronomium 12:14...na místě, které si Hospodin vyvolí v jednomvašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš...
Deuteronomium 12:26...však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodinváš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev...
Deuteronomium 13:4...říkal, neposlouchej jeho řeči. To vás Hospodinváš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina,...
Deuteronomium 13:6... neboť nabádal k odpadnutí od Hospodinavašeho Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vás z...
Deuteronomium 13:14... která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, ževašeho středu vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého...
Deuteronomium 16:1... Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodinváš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí...
Deuteronomium 20:4...ani neděste - nemějte z nich strach. Hospodinváš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům...
Deuteronomium 24:9...Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat...
Deuteronomium 25:17...Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě,...
Deuteronomium 28:26...příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a...
Deuteronomium 29:1...v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a...
Deuteronomium 29:4...slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po pouštiVaše oděvy na vás nezchátraly, obuv na vašich nohou...
Deuteronomium 29:5...vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodinváš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje...
Deuteronomium 29:8...této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem,...
Deuteronomium 29:9...dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohemvaši kmenoví náčelníci, vaši stařešinové a správcové,...
Deuteronomium 29:10...stařešinové a správcové, všichni izraelští muživaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od...
Deuteronomium 29:21...zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolenívaši synové, kteří vás nahradí, i cizinec, který přijde z...
Deuteronomium 31:3...řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodinváš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony...
Deuteronomium 31:6... nebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodinváš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!"...
Deuteronomium 31:12...lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina,...
Deuteronomium 31:13...vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodinavašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za...
Deuteronomium 31:27...Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti...
Deuteronomium 32:17...nikdy neznali, těm, co nedávno se objevilivaši otcové je neměli! Zbavil ses Skály, která zplodila ,...
Deuteronomium 32:47... To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou...
Jozue 1:3...dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše...
Jozue 1:4...noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil MojžíšoviVaše území bude sahat od pouště k Libanonu a od ...
Jozue 1:11... abyste obsadili zem, kterou vám Hospodinváš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a...
Jozue 1:13...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodinváš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem....
Jozue 1:14...dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zemVaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou...
Jozue 1:15...svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží...
Jozue 2:11...jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodinváš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi!...
Jozue 3:3...lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodinavašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá...
Jozue 3:9...Izraele: "Pojďte sem a slyšte slova Hospodinavašeho Boha." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je...
Jozue 4:5..."Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodinavašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle...
Jozue 4:21...Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty...
Jozue 4:23...‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodinváš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste...
Jozue 4:24...Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodinavašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští...
Jozue 8:7...vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodinváš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte,...
Jozue 9:11...na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš...
Jozue 10:19...jim vrátit se do jejich měst. Hospodinváš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a synové Izraele pak...
Jozue 17:18...velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam sahá, to bude...
Jozue 18:3... než obsadíte zem, kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu,...
Jozue 22:3...na svou povinnost, kterou vám svěřil Hospodinváš Bůh. Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům...
Jozue 22:4...svěřil Hospodin, váš Bůh. Teď, když Hospodinváš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil,...
Jozue 22:19...rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí...
Jozue 22:24...sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do...
Jozue 22:25... Vy nemáte s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu....
Jozue 22:27...svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváříVaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům:...
Jozue 23:3...věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodinváš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám...
Jozue 23:4... váš Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna...
Jozue 23:5...moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodinváš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich...
Jozue 23:11...Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodinavašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem...
Jozue 23:13...s nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodinváš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět....
Jozue 23:14...těch dobrých slov, která vám řekl Hospodinváš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila -...
Jozue 23:15...každé dobré slovo, které vám řekl Hospodinváš Bůh, právě tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovo,...
Jozue 23:16...porušovat smlouvu, kterou vám vydal Hospodinváš Bůh, a půjdete sloužit cizím bohům a klanět se jim,...
Jozue 24:2...všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův,...
Jozue 24:3...za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohůmVašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl...
Jozue 24:6...nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, přišli jste k Rudému moři, kde...
Jozue 24:8...Zajordání. Bojovali s vámi, ale vydal jsem je do vašich rukou; obsadili jste jejich zem a jsem je před...
Jozue 24:11...proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi...
Jozue 24:12...vámi vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste...
Jozue 24:14...oddaně a věrně. Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu....
Jozue 24:15...budete sloužit - bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi...
Jozue 24:19...je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a...
Soudců 1:3...proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním tedy šel. Juda vytáhl a...
Soudců 2:1...vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy nezruším...
Soudců 3:28...čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do vašich rukou." Sestoupili za ním,...
Soudců 6:10...dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodinváš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte...
Soudců 7:15..."Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů,...
Soudců 8:3...Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem zmohl ve srovnání s vámi?" A po...
Soudců 9:2...aby vám vládl jeden muž?' Pamatujte, že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm...
Soudců 9:18...Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi...
Soudců 11:9...Amonci, a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští...
Soudců 18:6..." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz. "Nad vaší cestou bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál, ...
Soudců 20:28..."Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy...
Růt 1:11...Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem ...
1. Samuel 6:4... "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny svých nádorů a podobizny...
1. Samuel 6:5...svých nádorů a podobizny krys, které ničí vaši zem, a vzdejte čest bohu Izraele. Snad nadlehčí svou...
1. Samuel 8:15...pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanůmVaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým...
1. Samuel 8:16...a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše...
1. Samuel 8:17...dobytek i vaše osly, aby pracovali pro nějVaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete...
1. Samuel 8:18...jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout....
1. Samuel 10:19...svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad námi...
1. Samuel 12:6... který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď...
1. Samuel 12:7...spravedlivým skutkům, které pro vásvaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši...
1. Samuel 12:8...otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egyptavaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a...
1. Samuel 12:11... Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí....
1. Samuel 12:12...řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh! Nuže, zde je král,...
1. Samuel 12:15...Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc...
1. Samuel 12:16...pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k...
1. Samuel 30:24...co nás napadla, nám vydal do rukou. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude...
2. Samuel 2:7... co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silníVáš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále...
2. Samuel 3:17...izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o...
2. Samuel 15:27...pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan. Počkám...
1. Královská 8:61...že Hospodin je Bůh a není žádného kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili...
1. Královská 11:2...se s nimi a oni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k nim ale...
2. Královská 3:17...koryto se naplní vodou, tak že se napijete vyváš dobytek i všechna vaše zvířata. To by ale v...
2. Královská 11:8... každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblížívašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se...
2. Královská 17:13...Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky...
2. Královská 17:39... svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle...
2. Královská 18:32... než přijdu a vezmu vás do země podobné  vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic, země oliv...
1. Letopisů 22:18...Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad Hospodinváš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal...
1. Letopisů 28:8...a vyhledávejte všechna přikázání Hospodinavašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a...
2. Letopisů 13:9...přijde pro vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohů. Naším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho...
2. Letopisů 15:7... Vy se však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slova,...
2. Letopisů 19:10...srdcem. U každého sporu, který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití...
2. Letopisů 20:15...se nelekejte ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak...
2. Letopisů 28:9...jim naproti. "Hleďte," řekl jim. "Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou...
2. Letopisů 30:7...uniklým z moci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři, kteří zradili Hospodina, Boha vašich...
2. Letopisů 30:8... jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši otcové. Poddejte se Hospodinu a pojďte do jeho svatyně...
2. Letopisů 30:9...planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinuvaši bratři a synové dojdou u svých věznitelů slitování a...
2. Letopisů 32:14...vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se od...
2. Letopisů 32:15...svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci...
2. Letopisů 35:5...se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů....
Ezdráš 4:2...rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha stejně jako vy; obětujeme mu od doby, co nás...
Ezdráš 7:17...příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata...
Ezdráš 7:18...se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo...
Ezdráš 8:28...a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě...
Nehemiáš 8:9...a neplačte, vždyť dnes je svátek Hospodinavašeho Boha! Jděte," řekl jim, "jezte a pijte lahodné věci...
Nehemiáš 8:10...Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte....
Nehemiáš 13:18... "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil...
Job 6:25... mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete...
Job 13:12...nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi jsou hlína...
Job 21:27... oba dva stejně přikryjí červi. Víte, znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte:...
Job 21:34...ho nesčetní. Jak chcete těšit těmi nesmyslyVaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 32:11...mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim úvahám. Dokud jste hledali správná slova, pozorně...
Žalmy 22:27... chválit Hospodina budou, kdo jej hledají:  vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se...
Žalmy 62:11... nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil,...
Žalmy 68:14... křídla holubice jsou stříbrem pokrytávaše perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále...
Žalmy 95:9...den pokušení tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem...
Žalmy 115:14...velikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on...
Přísloví 1:26...zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídilVašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež vás...
Přísloví 1:27...bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni. ...
Izaiáš 1:7...ošetřeny ani obvázány, olejem nejsou léčenyVaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu...
Izaiáš 1:11...Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i...
Izaiáš 1:13... Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše...
Izaiáš 1:14...slavnosti - ta vaše zlá shromáždění nesnáším! Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví!...
Izaiáš 1:18...to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak...
Izaiáš 23:1... Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejteváš domov zničen je! Cestou ze země kyperské poznali, jak...
Izaiáš 23:7... obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy...
Izaiáš 23:14...hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejtevaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na...
Izaiáš 28:17...vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše...
Izaiáš 28:18...vašich lží, vaši skrýš voda zatopí. Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. ...
Izaiáš 28:22...úkol. A proto přestaňte se svou drzostí,  vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi...
Izaiáš 29:10...na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám očivaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé...
Izaiáš 30:4...zklamáni, egyptský stín vás přivede do hanbyVaši velmoži sice byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu...
Izaiáš 30:15... Svatý izraelský: V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství; vy jste...
Izaiáš 35:4...srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hleváš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde...
Izaiáš 36:17... než přijdu a vezmu vás do země podobné  vaší, do země obilí a moštu, země chleba a vinic. Nenechte...
Izaiáš 40:1...a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že...
Izaiáš 40:9... nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hleváš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho...
Izaiáš 41:24...nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nicvaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí, je odporný!...
Izaiáš 43:14...konám, kdo to vrátí zpět? Toto praví Hospodinváš vykupitel, Svatý izraelský: Kvůli vám pošlu na Babylon...
Izaiáš 43:15...z jásotu Chaldejců bude úpění! jsem Hospodinváš Svatý, Stvořitel Izraele, váš Král. Toto praví Hospodin...
Izaiáš 50:1... Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak...
Izaiáš 51:12...a veselí; zármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníka,...
Izaiáš 52:12... protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hle, můj služebník uspěje; povstane,...
Izaiáš 55:8...Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví...
Izaiáš 55:9...je vysoko nebe nad zemí, tak jsou cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad vaším smýšlením....
Izaiáš 58:4... co chcete, všechny své dělníky ale honíteVaše půsty působí jen sváry a rozbroje, vaše krutá pěst...
Izaiáš 59:2...nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšelVaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše...
Izaiáš 59:3...máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vinvaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo...
Izaiáš 61:5...města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z...
Izaiáš 65:7...jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo...
Izaiáš 66:5... vy, kdo se před jeho slovem chvějeteVaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno...
Izaiáš 66:14...- v Jeruzalémě dojdete útěchy. to uvidítevaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako bylina....
Izaiáš 66:20... na mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji...
Izaiáš 66:22...přede mnou, praví Hospodin, tak zůstanevaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od...
Jeremiáš 2:5...Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko?...
Jeremiáš 2:9...vás znovu obviňuji, praví Hospodin, a ještěvaše vnuky obviním. Jeďte se podívat na středomořské...
Jeremiáš 2:30... zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili...
Jeremiáš 3:14...odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z...
Jeremiáš 3:18...na severu do země, kterou jsem dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj...
Jeremiáš 3:22...Boha, nedbali. "Vraťte se, odvrácené děti,  vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k tobě, jsme tu!...
Jeremiáš 4:4... můj hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v...
Jeremiáš 5:25...čas, zachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů...
Jeremiáš 6:16...pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po jdětevaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 6:20...vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví...
Jeremiáš 7:7...vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na věky. Jen se podívejte! Vždyť na...
Jeremiáš 7:14...spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vámvašim otcům, proto udělám totéž, co jsem udělal se Šílem....
Jeremiáš 7:15...pak od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento...
Jeremiáš 7:22...obětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta, nemluvil jsem s nimi proto,...
Jeremiáš 7:23...přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě,...
Jeremiáš 7:25...ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta, dodneška jsem jim dennodenně...
Jeremiáš 11:4...slova této smlouvy, kterou jsem svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, z tavicí...
Jeremiáš 11:5...Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' -...
Jeremiáš 11:7...smlouvy a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta, dodnes jsem je naléhavě nabádal....
Jeremiáš 13:16...svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo,...
Jeremiáš 13:17...nejhlubší. Jestliže neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají, oči budou plakat hořce, přetékat...
Jeremiáš 13:18...a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zemvaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu...
Jeremiáš 13:20...Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš, ti určí za vládce ty, jež sis...
Jeremiáš 15:11...přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě pošlu pryč; přivedu na vás...
Jeremiáš 15:13...snad ocel ze severu přerazit železem či bronzemVaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za...
Jeremiáš 15:14...páchali po celém vašem území. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám...
Jeremiáš 16:9...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám...
Jeremiáš 16:11...Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin. Následovali cizí...
Jeremiáš 16:12...Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové. Hle, každý se řídíte svým zarputilým a zlým...
Jeremiáš 16:13...země odvrhnu do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové. Tam budete sloužit cizím bohům dnem i nocí,...
Jeremiáš 17:3...stromů na vysokých kopcích i na horách v krajiVaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za...
Jeremiáš 17:4...dědictví, které jsem vám dal. Nechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť jste roznítili...
Jeremiáš 17:22... ale svěťte sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali;...
Jeremiáš 21:4...Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné zbraně ve vaší ruce obrátím nazpátek! Zbraně, jimiž venku před...
Jeremiáš 21:12...vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme,...
Jeremiáš 21:14...příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten...
Jeremiáš 23:2...a nestaráte se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda pak...
Jeremiáš 23:39...vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vámvašim otcům. Uvalím na vás věčnou pohanu a věčnou potupu,...
Jeremiáš 25:5... můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vámvašim otcům od věků navěky. Nenásledujte cizí bohy,...
Jeremiáš 25:34... vůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky nadešel, padnete jako krásní berani. Pastýři...
Jeremiáš 26:14...kterým vám hrozil. Pokud jde o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a...
Jeremiáš 29:7...za k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu jeváš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 29:11...o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a...
Jeremiáš 29:16...a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství: Tak...
Jeremiáš 29:21...babylonského krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se...
Jeremiáš 30:22...praví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice - jeho hněv ...
Jeremiáš 34:13...praví Hospodin, Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s...
Jeremiáš 34:14...šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali....
Jeremiáš 35:6... nám totiž přikázal: ‚Nikdy nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte...
Jeremiáš 35:15...jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vámvašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec ...
Jeremiáš 35:18...zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec Jonadab přikázal; dodržovali jste všechny jeho...
Jeremiáš 37:19... že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král...
Jeremiáš 38:5...tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám...
Jeremiáš 42:4...prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinuvašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám Hospodin odpoví, to vám...
Jeremiáš 42:9... k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás...
Jeremiáš 44:3...cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám posílal všechny své...
Jeremiáš 44:10...mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vámvašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 44:21...městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vyvaši otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lid? Copak...
Jeremiáš 44:22...Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z...
Jeremiáš 44:25...Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vyvaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý:...
Jeremiáš 44:29... Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru,...
Jeremiáš 50:12...na trávě, řehtejte si jako hřebci mohutníVaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou...
Jeremiáš 51:24...i spřežení, tebou drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům...
Ezechiel 5:16...vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím jevaší záhubě. Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od...
Ezechiel 6:3...a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové...
Ezechiel 6:4... Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšinyVaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou...
Ezechiel 6:5...Izraelců navrším před jejich hnusné modlyvaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď...
Ezechiel 6:6... zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly...
Ezechiel 6:9...mezi národy, budete rozprášeni po zemíchVaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na -...
Ezechiel 11:12... zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn...
Ezechiel 12:25... a to slovo se naplní. žádné odklady! Za vašich časů, vy bando vzbouřenců, promluvím a to slovo...
Ezechiel 13:7...' a čekají, že se to slovo naplní. Nejsou ta vaše vidění falešná? Nejsou ty vaše věštby lež? Říkáte:...
Ezechiel 13:8...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti...
Ezechiel 13:12...Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z  vaší omítky?' Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své...
Ezechiel 13:19...a kus žvance! Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte...
Ezechiel 13:20...tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám...
Ezechiel 13:21...jste lapaly jako ptáky do pasti. Strhnu vám ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby ...
Ezechiel 13:23...pokračovat ve věštění. Vysvobodím svůj lidvašeho sevření a poznáte, že jsem Hospodin." Přišli za...
Ezechiel 16:45...svých sester, které nesnášejí své muže i dětiVaše matka byla Chetejka a váš otec Emorejec. Tvá starší...
Ezechiel 20:3...mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník Hospodin! Obviň je, synu...
Ezechiel 20:5... Přísahal jsem jim se slovy: jsem Hospodinváš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do...
Ezechiel 20:7...se egyptskými modlami! jsem Hospodinváš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli ...
Ezechiel 20:19...se jejich modlami! jsem Hospodinváš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a...
Ezechiel 20:20...mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodinváš Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili...
Ezechiel 20:27...a řekni jim: Tak praví Panovník HospodinVaši otcové dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní....
Ezechiel 20:30...Hospodin - Když se poskvrňujete tak jako vaši otcové tím, že smilníte s jejich nechutnými obrazy,...
Ezechiel 20:31...projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 20:36...vás tam soudit tváří v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví...
Ezechiel 20:40...do vlasti a tam si je oblíbím. Tam budu státvaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. ...
Ezechiel 20:42...Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny...
Ezechiel 20:44...- s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých způsobů a zkažených skutků, dome Izraele,...
Ezechiel 21:29...z viny! Ukazuje se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a...
Ezechiel 23:49...ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši zvrhlost vás potrestají; ponesete trest za své hříšné...
Ezechiel 24:21... tu pevnost, jíž jste se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synové a dcery,...
Ezechiel 34:31... ovce - lidské ovce na pastvině - a jsem váš Bůh, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 36:10...tvář a budou vás znovu orat a osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu...
Ezechiel 36:11...města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat. Osídlím...
Ezechiel 36:25...vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás...
Ezechiel 36:28...nich. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode...
Ezechiel 36:29... Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a...
Ezechiel 36:33...den, kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách....
Ezechiel 36:36...a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu...
Ezechiel 37:12...- Tak praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu...
Ezechiel 37:13... Tehdy poznáte, že jsem Hospodin - otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do...
Ezechiel 37:14...Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin. Jak jsem...
Ezechiel 43:27...osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení,...
Ezechiel 44:6...Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince s...
Ezechiel 44:30... To nejlepší ze všech prvotin a každývašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého...
Ezechiel 45:13...patnáct šekelů vám vydá za hřivnu. Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a...
Ezechiel 47:14...všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za dědictví. Toto jsou...
Daniel 1:10...jíst a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by kvůli vám připravil o hlavu!"...
Daniel 2:5...onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtitvaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho...
Daniel 2:47...a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel...
Daniel 10:21...nespojil síly v boji proti nim, jedině Michaelváš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského...
Ozeáš 1:9... Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto však synů Izraele bude jako mořského...
Ozeáš 4:13...stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat...
Ozeáš 4:14...smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou...
Ozeáš 5:13...vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy...
Ozeáš 6:4...tebou, Efraime, dělat? Co s tebou, Judo, udělatVaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá!...
Ozeáš 9:10...Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom...
Ozeáš 10:15...s dětmi ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnetevaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král...
Joel 1:2...země, ucho nakloňte! Stalo se co takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců? Svým dětem o tom...
Joel 1:3...za dnů vašich otců? Svým dětem o tom pověztevaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm, kdo...
Joel 1:5...víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a...
Joel 1:13...v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste půst,...
Joel 2:14...zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodinavašeho Boha. na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst,...
Joel 2:27...A tehdy poznáte, že jsem v Izraeli, že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný není. Můj lid ...
Joel 3:1... Na všechny lidi pak vyliji svého Duchavaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou...
Joel 4:7... aby se vrátili z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas...
Joel 4:8... kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatímVaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti je prodají...
Joel 4:17...pevností. A tehdy poznáte, že jsem Hospodinváš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak...
Amos 2:11...vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků...
Amos 3:2...na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve...
Amos 4:2...přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou na hácíchvaše děti na udicích! Jednu za druhou vás odvedou skrz...
Amos 4:6... rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve...
Amos 4:9...přesto jste se ke mně nevrátili, praví HospodinVaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a...
Amos 4:10...Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egyptvaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše...
Amos 5:12... nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný je váš hřích. Nevinné sužujete,...
Amos 5:21...ale tmu, černotu bez jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu...
Amos 5:22...oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné obětivašich dobytčat se nechci ani podívat. S rámusem svých...
Amos 5:23...svých písní nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka,...
Amos 6:7... Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při...
Amos 8:10...zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dneVaše slavnosti obrátím v truchlení a všechny vaše písně v...
Micheáš 5:9...budou vymýceni! "Toho dne, praví Hospodinvaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím...
Micheáš 5:10...vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z...
Micheáš 5:11...a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzlavaší ruky a nezbudou vám žádní věštci. Vymýtím mezi vámi...
Micheáš 5:13...přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůlyvaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad...
Micheáš 6:9...(a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké...
Micheáš 6:12...uznávat nepoctivé váhy a falešná závaží v mošněVaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří...
Micheáš 6:16...rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše občany - budete tupeni, že jste můj lid!" Běda mi!...
Abakuk 1:5...národech, užasněte a divte se! konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo...
Sofoniáš 3:11...stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdyvašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny. nikdy...
Sofoniáš 3:12...namyšlení na hoře svatosti. Ponechám ve vašem středu pokorný a ponížený lid - ty, kteří v...
Sofoniáš 3:20...a slávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém...
Zachariáš 1:2... syna Idova, slovo Hospodinovo: "Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví...
Zachariáš 1:4...k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví...
Zachariáš 1:5...si jich nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova...
Zachariáš 1:6...jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin...
Zachariáš 8:14...Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když  vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se, praví...
Malachiáš 1:10...se mi, praví Hospodin zástupů; o obětivašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy...
Malachiáš 1:13...kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohuvašich rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je pokrytec...
Malachiáš 2:2...zástupů, sešlu na vás prokletí a proklejivaše žehnání. A jsem je také proklel, protože jste si to...
Malachiáš 2:3...jste si to nevzali k srdci. Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich...
Malachiáš 2:13...slzami, pláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich obětí, že ho z vašich rukou netěší. Ptáte se:...
Malachiáš 3:12...zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů. Hrozně ...
Malachiáš 3:21...z maštale. Tehdy podupete ničemné - budou pod vašima nohama jako popel v den, který připravuji, praví...
Matouš 3:8...hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce...
Matouš 5:12...řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž...
Matouš 5:16...a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak  vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a...
Matouš 5:20...považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost...
Matouš 5:37...svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy vaše slovoAno' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého....
Matouš 5:48...i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli...
Matouš 6:8...pro množství svých slov. Nebuďte jako oniVáš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho...
Matouš 6:14...totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky...
Matouš 6:15...jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. A když se postíte, nebuďte...
Matouš 6:26...Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?...
Matouš 6:32...Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec , že to všechno potřebujete. Hledejte...
Matouš 7:11... umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí?...
Matouš 9:11...to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel...
Matouš 9:29...tedy jejich očí a řekl: " se vám stane podle vaší víry!" Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně...
Matouš 10:13...mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak  váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj...
Matouš 10:14... Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z...
Matouš 10:20...chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratra i otec syna...
Matouš 10:29...ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na...
Matouš 11:29...se ode , neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a ...
Matouš 12:27... vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však...
Matouš 13:16...se, abych je nemohl uzdravit.' Ale blaze vašim očím, že vidí, a vašim uším, že slyší. Amen, říkám...
Matouš 17:24... přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl...
Matouš 18:14...devíti, které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto...
Matouš 19:8...list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od...
Matouš 20:26...nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je...
Matouš 20:27... Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu...
Matouš 23:11...Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se...
Matouš 23:38...svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hleváš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle...
Matouš 24:42...bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční...
Matouš 27:24... "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na...
Marek 10:5... "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho srdce," řekl jim na to Ježíš. "Od počátku stvoření...
Marek 10:43...nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je...
Marek 11:25...odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, abyváš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu...
Lukáš 2:11...Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitelváš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko...
Lukáš 3:8...hněvem? Raději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.'...
Lukáš 6:22...lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupívaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den...
Lukáš 6:23... V ten den se radujte a jásejte, neboť hlevaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali...
Lukáš 6:35...půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je...
Lukáš 6:36...a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a...
Lukáš 6:38... natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase...
Lukáš 8:25...vlny, ty rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali...
Lukáš 10:6...‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokojeváš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V...
Lukáš 10:11...ulice a řekněte: ‚Setřásáme na vás i ten prachvašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že...
Lukáš 10:20... že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš...
Lukáš 11:13... umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?"...
Lukáš 11:19... vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však...
Lukáš 11:39..."Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten...
Lukáš 11:47...Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky...
Lukáš 12:14..."Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo rozhodčím?" Tehdy všem řekl: "Dejte si...
Lukáš 12:30...ty věci vyhledávají pohané tohoto světa, ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho...
Lukáš 12:32...vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečkoVašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj...
Lukáš 12:34...zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra...
Lukáš 13:35...svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hleváš dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že ...
Lukáš 14:9...pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis...
Lukáš 16:12...jste nebyli věrní v cizím, kdo vám to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude...
Lukáš 16:15...před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích...
Lukáš 21:13...jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si...
Lukáš 21:15...moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádnývašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a...
Lukáš 21:18...vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásekvaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte...
Lukáš 21:28...vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!" Tehdy jim řekl podobenství: "Podívejte se...
Lukáš 21:34... slova nikdy nepominou. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a...
Lukáš 22:53...v chrámu, a ani jste se nedotkli. Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do...
Lukáš 23:14...vámi a neshledal jsem jej vinným v žádném bodě vaší obžaloby. Dokonce ani Herodes ne, neboť jsem vás...
Jan 5:34...svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se...
Jan 6:49...jsem chléb životaVaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten...
Jan 8:17...sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé....
Jan 8:42...jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste , protože jsem vyšel z...
Jan 8:44... řeči? Nemůžete slovo ani slyšetVáš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od...
Jan 9:19... Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A...
Jan 9:41...jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš hřích trvá." "Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do...
Jan 10:34... a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty,...
Jan 13:14...máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem však váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden...
Jan 15:11...jsem vám pověděl, aby radost byla ve vásvaše radost aby byla dokonalá. Toto je přikázání:...
Jan 15:16... Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovocevaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho...
Jan 15:20...i vás; jestliže zachovali slovo, zachovajívaše. To všechno vám ale udělají kvůli mému jménu, neboť...
Jan 16:6...jdeš?' Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší...
Jan 16:20... ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší...
Jan 16:22...teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidímevaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme...
Jan 16:24...mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně....
Jan 19:14...před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hleváš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s...
Jan 19:15...s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!"...
Jan 20:17...a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Marie...
Skutky 1:7... teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své...
Skutky 2:17... praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidiVaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci...
Skutky 2:39...svatého, neboť to zaslíbení platí pro vásvaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko - kohokoli...
Skutky 3:16...znáte. Ano, víra, která se opírá o něj, ho před vašima očima úplně uzdravila. Bratři, vím, že jste to...
Skutky 3:17... že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co...
Skutky 3:19...bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas...
Skutky 3:22...proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodinváš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem -...
Skutky 5:30..."Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy přibili na...
Skutky 7:37... Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vámvašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš...
Skutky 7:51...a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové...
Skutky 7:52...- jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo předpovídali...
Skutky 10:29...nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste ...
Skutky 13:41...pohrdavci, podivte se a zhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo...
Skutky 17:23...lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je...
Skutky 17:28...žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteřívašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme...
Skutky 18:6...rouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, jsem od čistý! Od této...
Skutky 18:15... Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit...
Skutky 19:37...nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho...
Skutky 24:22...leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil...
Skutky 25:5... kam se sám chystám brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco...
Římanům 1:8...děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista - vždyťvaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v...
Římanům 1:11... abych se s vámi podělil o nějaký duchovní darvašemu posílení, to jest, abychom se navzájem povzbudili:...
Římanům 1:12...se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a  vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás ...
Římanům 6:14...Bohu za nástroje spravedlnosti! Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí....
Římanům 6:19...stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste...
Římanům 6:22...svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž...
Římanům 8:11...Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživívaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá. Nuže,...
Římanům 12:1...jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem -...
Římanům 15:13...veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám...
Římanům 16:19...a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale všude! Mám z vás proto radost, ale...
Římanům 16:20...jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje...
1. Korintským 2:5...Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci....
1. Korintským 3:21...se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo smrt,...
1. Korintským 3:22... přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží....
1. Korintským 5:6...těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův denVaše chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu...
1. Korintským 6:5...lidi, kteří v církvi nic neznamenají! Říkám tovaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by...
1. Korintským 6:7...nevěřícími! vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději...
1. Korintským 6:15...Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy...
1. Korintským 6:19... hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a...
1. Korintským 7:14...posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však...
1. Korintským 8:9... nejsme o nic lepší. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kamenem úrazu. Co kdyby ...
1. Korintským 9:11...símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat...
1. Korintským 11:17...u napomínání, nemohu vás pochválit za to, že vaše shromáždění jsou spíše ke škodě než k užitku....
1. Korintským 11:20... kteří z vás jsou spolehliví. To, co probíhá na vašich shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý k...
1. Korintským 14:9...chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se...
1. Korintským 14:34...- tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají...
1. Korintským 15:14...Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se pak stávají falešní Boží...
1. Korintským 15:17...ani Kristus! A jestliže nebyl vzkříšen Kristusvaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy...
1. Korintským 15:34... Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám tovaší hanbě! Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A...
1. Korintským 15:58... rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pokud jde o sbírku na...
1. Korintským 16:3...schváleným mužům doporučující listy a pošlu jevaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s...
1. Korintským 16:17... Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost. Občerstvili na duchu a jistě i vás....
2. Korintským 1:6...přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět...
2. Korintským 1:14...rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k...
2. Korintským 1:24...jen z ohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně...
2. Korintským 4:5...Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: " ze...
2. Korintským 5:11...je zřejmé, kdo jsme, a doufám, že je to zřejmévašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale...
2. Korintským 6:18...po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." ...
2. Korintským 7:9...dopis na čas zarmoutil, ale teď se raduji - nevašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání....
2. Korintským 7:12...spíše kvůli tomu, aby se před Bohem projevila vaše oddanost k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě...
2. Korintským 8:8...vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost...
2. Korintským 8:14...v nesnázích, ale jde mi o rovnost. V tuto chvíli vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich...
2. Korintským 9:2... abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko...
2. Korintským 9:5...bratry, k vám jdou napřed a připraví tento váš dávno slíbený dar, aby se ukázalo, že jde právě o dar,...
2. Korintským 9:10...k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete...
2. Korintským 9:13...mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou...
2. Korintským 10:6...myšlenku k poslušnosti Kristu, a jakmile bude vaše poslušnost úplná, budeme připraveni potrestat každou...
2. Korintským 10:8... Mohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dalvašemu budování, a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl...
2. Korintským 10:15...chlubit prací druhých. Naopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko...
2. Korintským 12:14...a ani tentokrát vám nebudu na obtíž. Nestojímvaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče,...
2. Korintským 12:15...se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem...
2. Korintským 12:19...před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši posilu. Bojím se totiž, abych z vás, přijdu, nebyl...
2. Korintským 13:9... jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč, abych ...
Galatským 4:15...anděla, jako Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli...
Galatským 4:16...byste si oči a dali mi je! Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravdu? Tamti o vás mají...
Galatským 6:13...po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě...
Galatským 6:18...Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Kristavaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol...
Efeským 1:13...jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangeliumvaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného...
Efeským 1:15...jemu! Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšelvaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým,...
Efeským 1:18...moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal,...
Efeským 3:13...kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu. Proto klekám na kolena před Otcem...
Efeským 3:16...jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich...
Efeským 3:17...vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce,...
Efeským 4:29... aby se měl podělit s tím, kdo nouzi. Z vašich úst nevychází nic zlého; vaše slova jsou dobrá...
Efeským 6:22... abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha...
Filipským 1:9...k vám lásku Krista Ježíše! Modlím se, abyvaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a...
Filipským 1:19...a budu se radovat i nadále, neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k...
Filipským 1:25...vám. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu,...
Filipským 1:26...a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se...
Filipským 2:17... Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se - raduji se s vámi...
Filipským 4:5...znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za...
Filipským 4:7...pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli...
Filipským 4:10...s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli ...
Filipským 4:17...ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá;...
Filipským 4:19...pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci buď i...
Filipským 4:23...z císařova dvora. Milost Pána Ježíše Kristavaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a...
Koloským 1:4...Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechlivaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem...
Koloským 1:8...Kristův služebník a který nám také povědělvaší lásce v Duchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto...
Koloským 2:5... v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali...
Koloským 2:13... Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny...
Koloským 3:3...věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeliváš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus,...
Koloským 3:4...je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristusváš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte...
Koloským 3:15...oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích vládne Kristův pokoj - právě k němu jste...
Koloským 3:24...to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte,...
Koloským 4:6... se chovejte moudře; využívejte svěřený časVaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, víte,...
Koloským 4:8... abyste se dozvěděli, jak se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimem,...
Koloským 4:9...spolu s věrným a milovaným bratrem Onezimemvaším krajanem. Ti vám poví o všem, co se tu děje....
Koloským 4:12... Pozdravuje vás Kristův služebník Epafrasváš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se...
1. Tesalonickým 1:3... Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem...
1. Tesalonickým 1:8...Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. Všichni...
1. Tesalonickým 3:2...evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími...
1. Tesalonickým 3:5... poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvědělvaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše...
1. Tesalonickým 3:6...Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávouvaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád...
1. Tesalonickým 3:7...bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte...
1. Tesalonickým 3:10... abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůh, náš Otec, i...
1. Tesalonickým 3:12...naši cestu k vám. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši...
1. Tesalonickým 3:13...jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony ...
1. Tesalonickým 4:3...dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je totovaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte...
1. Tesalonickým 5:23... Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu...
2. Tesalonickým 1:3...stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k...
2. Tesalonickým 1:4... Sami se vámi v Božích církvích chlubímevaší vytrvalostí a věrností ve všech pronásledováních a...
2. Tesalonickým 1:11...hodné svého povolání a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno...
2. Tesalonickým 2:17...věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu! ...
2. Tesalonickým 3:5...pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!...
Filemon 1:22...pro pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras,...
Filemon 1:25... Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Kristavaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k...
Židům 3:9...tehdy při vzpouře, v den pokušení na pouštiVaši otcové dráždili a pokoušeli - co umím, viděli po...
Židům 6:10...spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu,...
Židům 12:7...za syna." Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je...
Židům 13:17...kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to...
Jakub 1:3...do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát...
Jakub 1:21...přijímejte zaseté Slovo, které moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit -...
Jakub 2:2...Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se...
Jakub 4:1...boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte,...
Jakub 4:9...mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačteVáš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost....
Jakub 4:14...- vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí....
Jakub 5:2...- plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekajíVaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato...
Jakub 5:3...bohatství je shnilé, šaty vám sežrali molivaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti...
Jakub 5:4... kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů!...
Jakub 5:12...ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale  vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni....
1. Petr 1:7... I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněmvaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její...
1. Petr 1:14...se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý - právě...
1. Petr 1:21...ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností...
1. Petr 2:12...oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému...
1. Petr 3:3...uvidí, jak čistý a uctivý život vedeteVaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v okázalých...
1. Petr 3:4... zlatých špercích a nádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého...
1. Petr 3:7...pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně, buďte všichni...
1. Petr 3:15...podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým...
1. Petr 3:16...ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste...
1. Petr 5:1...v dobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy...
1. Petr 5:8...na vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoruVáš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá...
1. Petr 5:9...ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým...
1. Petr 5:13...Boží milost. Stůjte v pevně. Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. ...
2. Petr 1:19...v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné...
2. Petr 2:13...je nemine. Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve...
2. Petr 3:1... V obou jsem se vás snažil upomínat a burcovat vaši ryzí mysl, abyste pamatovali na to, co předpověděli...
2. Petr 3:2...svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel. Především vězte, že...
3. Jan 1:9... musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým,...
Juda 1:12...zahynuli ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody lásky, kterých se bezostyšně účastní. Jsou to...
Zjevení 1:9...byl a který přichází, ten Všemohoucí Janváš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a...
Zjevení 2:23...mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří...

Slova obsahující vaše: kvašená (1) kvašené (1) kvašeného (9) kvašený (2) kvašeným (2) nekvašená (1) nekvašené (26) nekvašeného (5) nekvašenou (2) nekvašený (5) nekvašených (17) nekvašeným (1) nekvašenými (2) vaše (322) vašeho (46) vašem (15) vašemu (22)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |