Vždycky

Hledám varianty 'vždycky' [ vždycky ]. Nalezeny 33 verše.
Deuteronomium 28:13... učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě...
1. Samuel 18:9...Od toho dne Saul hleděl na Davida  vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od...
1. Samuel 18:10...v prorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho po něm. Napadlo ho...
1. Letopisů 16:11...Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké...
Žalmy 40:12... mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež...
Žalmy 63:8...pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlímVždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých!...
Žalmy 73:23...neznal, jak tupé zvíře jsem ti musel připadatVždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel za mou...
Žalmy 105:4...Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké...
Žalmy 109:15... není zahlazen! je Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí! Proto, že na...
Žalmy 119:52...chovám tvé věčné pokyny, těmi se, Hospodinevždycky utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj...
Přísloví 4:25... ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči  vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe....
Přísloví 11:15...potáže, kdo za cizího ručí, slibům se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni...
Kazatel 9:8...si tvé skutky dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej...
Izaiáš 26:4... vždyť spoléhá se na tebe. Doufejte v Hospodina vždycky, navěky - Skalou věků je jen Hospodin! On strhává...
Matouš 26:11...pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete. Když mi tato žena...
Marek 14:7...pro něco krásného. Chudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoli budete chtít; ale...
Jan 6:34...a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb...
Jan 7:6...totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas ještě nepřišel. Vás nemá...
Jan 8:29... je se mnou. On nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj...
Jan 11:42... děkuji ti, že jsi vyslyšel. vím, že  vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí...
Jan 12:8...pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů...
Jan 18:20...mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejněVždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se...
1. Korintským 10:33...Židům ani Řekům ani církvi Boží. Vždyť i  vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní...
1. Korintským 13:7...raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věřívždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak...
2. Korintským 9:8...schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře...
2. Korintským 11:6... jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého, když...
Galatským 4:18...pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti moje, znovu vás v...
Efeským 5:20...písních; svým srdcem zpívejte a hrajte PánuVždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána...
Filipským 2:12...je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše...
Filipským 4:4...jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé znají...
1. Tesalonickým 1:2...vám. Neustále za vás všechny děkujeme Bohuvždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách. Vzpomínáme před...
1. Tesalonickým 5:16... co je dobré - jak pro vás, tak pro všechnyVždycky se radujte. Neustále se modlete...
Jakub 1:14...sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušenvždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile...

Slova obsahující vždycky: navždycky (19) vždycky (36)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |