Vždy

Hledám varianty 'vždy' [ vždy ]. Nalezeny 82 verše.
Genesis 7:2...čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párechvždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po...
Genesis 7:3...Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párechvždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi....
Genesis 7:9...všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh...
Exodus 40:36...oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl,...
Leviticus 24:8...jako památeční díl, jako ohnivá oběť HospodinuVždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem;...
Numeri 5:9...darů, které mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy...
Numeri 5:10...obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi, patří knězi." Hospodin...
Numeri 18:29...knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darovánovždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen...
Deuteronomium 5:33... přikázal. Neuchylujte se napravo ani nalevoVždy jděte po cestě, kterou vám určil Hospodin, váš Bůh....
Soudců 6:5...- jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek,...
Soudců 15:4... Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty...
1. Samuel 1:4...tam byli dva synové Elího, Chofni a PinchasVždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i...
1. Samuel 6:19...do Truhly Hospodinovy. Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože...
2. Samuel 7:22...není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael,...
2. Samuel 8:2...je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání...
2. Samuel 9:7...ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co...
2. Samuel 9:10...dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jíst u mého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet...
2. Samuel 9:13... Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu. Byl chromý na obě nohy. Po...
2. Samuel 14:26... Když si stříhal vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil...
1. Královská 5:15...pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal...
2. Královská 25:29...vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
1. Letopisů 17:20...není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael,...
1. Letopisů 24:6...kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na...
1. Letopisů 29:18...touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu Šalomounovi pak dej oddané...
2. Letopisů 4:3...obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží. Moře spočívalo...
Nehemiáš 9:28... tys je vyslýchal z nebe v nesmírném slitovánívždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k...
Job 32:9...Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A...
Žalmy 25:10... ponížené učí cestě své. Hospodinovy stezky jsou vždy laskavé a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho...
Žalmy 44:8...dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme...
Žalmy 72:16... celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských vrcholcích! jeho klasy...
Žalmy 76:9...Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby soudil, všechny...
Žalmy 90:1...muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi...
Žalmy 102:27...tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Odložíš je jak starý...
Žalmy 109:19...mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá žalobce...
Přísloví 1:30... mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí, co si navařili, vlastními...
Přísloví 3:17... Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se drží,...
Přísloví 14:23...láska a věrnost patří dobrosrdečným. Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou...
Přísloví 22:18... když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit,...
Přísloví 28:14...a opouští je, dojde milosti. Blaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne. Jako lev...
Jeremiáš 7:23...a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám...
Jeremiáš 17:8... Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést...
Jeremiáš 31:20... dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvímvždy si ho znovu vybavím a v nitru cítím pohnutí. Slituji...
Jeremiáš 36:23...Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a vhodil do ohně v nádobě. Nakonec v...
Jeremiáš 48:11...odejít do vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 52:23...devadesát šest a po celém obvodu bylo na mřížoví vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také...
Jeremiáš 52:33...vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval, dostával od...
Ezechiel 10:10... Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovala, mohla...
Ezechiel 40:10...jedné i druhé straně tři výklenky a ty tři měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně...
Ezechiel 40:39...oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti...
Ezechiel 40:40...k jejímu vchodu, stály po jedné i druhé straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení...
Ezechiel 40:49...schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil...
Ezechiel 41:6...komory. Komory stály ve třech patrech nad sebouvždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola...
Ezechiel 41:18...vzdálenostech vyřezáni cherubové a palmyvždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě...
Ezechiel 45:7...bude od západní hranice po východní sousedit vždy s jedním z kmenových podílů. Toto území bude v Izraeli...
Daniel 9:16...zhřešili a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od...
Zachariáš 7:5...lidu této země i kněžím: sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak...
Marek 5:4...často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl...
Lukáš 21:36... neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu,...
Skutky 24:16...i nespravedlivých. Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem...
Římanům 1:13... mnohokrát chtěl navštívit (ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitek i mezi vámi tak...
Efeským 4:2...čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce...
Efeským 5:9...jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se...
Efeským 5:24...tedy církev poddává Kristu, tak se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako...
Efeským 6:16...připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny...
Efeským 6:18... Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se...
Filipským 1:20...v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze...
Koloským 1:10...poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce...
Koloským 3:14...jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve...
Koloským 3:20...ženy a nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte...
Koloským 3:22...hněvem k zoufalství. Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se...
Koloským 4:6...využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou vždy vlídná a ochucená solí, víte, jak máte mluvit s...
1. Tesalonickým 5:15... Dejte pozor, nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny...
2. Tesalonickým 3:16...ho jako sourozence. Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi. PAVEL...
Titus 2:7...napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a...
Titus 2:9..., se podřizují svým pánům, jsou vždy příjemní, neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní...
Titus 2:10... ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná...
Titus 3:1...poslušně podřizují vládcům a vrchnostem, jsou vždy připraveni konat dobro, o nikom nemluví zle, ...
Titus 3:2... jsou snášenliví, laskaví a vůči všem lidem  vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní,...
Židům 1:11...tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a...
Židům 6:16...pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ...
1. Petr 3:16...každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší nadějeVždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se...
1. Petr 4:11... je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc...

Slova obsahující vždy: navždy (53) navždycky (19) odevždy (1) provždy (8) vždy (84) vždycky (36) vždyť (481)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |