Vůním

Hledám varianty 'vůním' [ vůním (1) vůní (5) vůni (20) vůněmi (1) vůně (12) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 8:21...zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji...
Genesis 27:27...Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna -...
Exodus 29:18...oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a...
Exodus 29:25...spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana...
Exodus 29:41...obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše...
Leviticus 2:12...ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při...
Leviticus 3:16...oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení...
Leviticus 4:31... a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude...
Leviticus 6:8...památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z ...
Leviticus 6:14...ji pak přineseš, abys ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání...
Leviticus 17:6...a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům,...
Leviticus 26:31... vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním. sám zpustoším zemi tak, že nad ...
Numeri 15:3...oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni - zápalnou nebo pokojnou oběť, jako...
Numeri 15:7...- to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče,...
Numeri 18:17...necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti...
Numeri 28:2... můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete...
Numeri 28:6...oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky...
Numeri 28:8...oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva...
Numeri 28:13... To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl...
Numeri 29:6...podle příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož...
Numeri 29:13...slavit Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti...
Numeri 29:36...nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti...
Píseň 1:12...přívěsky! Dokud král na svém lůžku hodujevůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na...
Píseň 2:13...nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď!...
Píseň 4:10...nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvávůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty, nevěsto,...
Píseň 4:11... mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi, drahá...
Píseň 7:14...tam ti své milování dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i staré...
Jeremiáš 48:11...vyhnanství. A proto chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy na...
Ezechiel 20:28...přinášeli tam své urážlivé dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to...
Ezechiel 20:41...jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni a prokážu na vás svou svatost před očima národů. Tehdy...
Ozeáš 14:7...se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a...
Jan 12:3...nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní masti. Jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský,...
2. Korintským 2:14...Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou...
2. Korintským 2:15...poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo...
2. Korintským 2:16... i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale...
Filipským 4:18...přijal, co jste poslali - je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj Bůh pak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |