Vůle

Hledám varianty 'vůle' [ vůlí (2) vůli (42) vůle (49) ]. Nalezeno 87 veršù.
Numeri 16:28...činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se...
Numeri 24:13...bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne...
1. Samuel 2:25...na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval,...
1. Královská 2:15... To se ale změnilo a království z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou...
1. Letopisů 15:13...jste ji nenesli vy. Nehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby...
Ezdráš 5:17... Nechť nám král potom laskavě sdělí svou vůli v věci. Král Dareios tedy nařídil, jsou...
Ezdráš 7:18... jakkoli se svými bratry uznáte za vhodné podle vůle vašeho Boha. Chrámové bohoslužebné náčiní, jež ti bylo...
Ezdráš 10:11... Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek."...
Žalmy 40:9...je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve...
Žalmy 103:21...zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude...
Žalmy 143:10...nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch...
Izaiáš 44:28..." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a...
Izaiáš 46:10...konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od...
Izaiáš 46:11...mi chce." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své...
Izaiáš 48:14...Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na Chaldejce. , sám...
Izaiáš 53:10...a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením: Za vinu...
Izaiáš 56:4... kteří zachovávají soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi...
Ezechiel 46:5...k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese...
Ezechiel 46:11...efa mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce...
Jonáš 1:14...k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže. Netrestej nás za prolití nevinné...
Matouš 6:10... přijde tvé království! se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní...
Matouš 7:21...vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou:...
Matouš 12:50..."Pohleď, matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, sestra, ...
Matouš 18:14...devíti, které nezabloudily. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto...
Matouš 21:31...' ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen,...
Matouš 26:39... ten kalich mine! se však nestane  vůle, ale tvá." Když se vrátil k učedníkům, zjistil, že spí...
Matouš 26:42...minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim...
Marek 3:35... matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu pak začal...
Marek 14:36...ode tento kalich! se však nestane  vůle, ale tvá." Když se pak vrátil, zjistil, že spí....
Lukáš 2:14...na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle." Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si...
Lukáš 7:30...se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení?...
Lukáš 12:47...a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho...
Lukáš 22:42...ode tento kalich. se však nestane  vůle, ale tvá!" Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval...
Jan 1:13...jeho jméno. Takoví nejsou narozeni z krve, anivůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo...
Jan 4:34...jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim Ježíš, "je konat vůli Toho, který poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte...
Jan 5:30...a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě...
Jan 6:38...ven. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je vůle Toho,...
Jan 6:39...vůli, ale vůli Toho, který poslal. A toto je vůle Toho, který poslal - abych nikoho z těch, které mi...
Jan 6:40... ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který poslal - aby každý, kdo vidí Syna...
Jan 7:17... který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od...
Jan 9:31...slyší jen toho, kdo Boha ctí a koná jeho vůli. Jaktěživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči...
Skutky 2:23...sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a prozřetelnosti vydal, ukřižovali jste ho rukama...
Skutky 4:28...jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se stát. Pohleď nyní na jejich...
Skutky 13:36...' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům,...
Skutky 20:27...nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. Dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci...
Skutky 21:14...přesvědčit, nechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika dnech jsme byli připraveni, a tak...
Skutky 22:14...‚Bůh našich otců vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst....
Římanům 1:10...se mi konečně někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se s vámi...
Římanům 2:18... spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona....
Římanům 8:27...srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno...
Římanům 9:19...mu tedy ještě vadí? Copak se někdo vzepřel jeho vůli?" Ale člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne...
Římanům 12:2...své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, jíž se...
1. Korintským 1:1...skrze Ježíše Krista navěky! Amen. Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes...
1. Korintským 9:17...mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však neplním vlastní...
2. Korintským 1:1...s vámi všemi v Kristu Ježíši. Pavel, podle Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v...
2. Korintským 8:3...v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás...
2. Korintským 8:5...doufali - dali sami sebe především Pánu a z Boží vůle také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo...
2. Korintským 8:17... ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle. Posíláme s ním jednoho bratra, který si, pokud jde o...
Galatským 1:4... aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, jemuž buď sláva na věky věků. Amen...
Efeským 1:1...s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu,...
Efeským 1:5...byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli...
Efeským 1:9... Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si, že se naplní čas, uskuteční svůj...
Efeským 1:11...podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu,...
Efeským 5:17...je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale...
Efeským 6:6...lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne...
Koloským 1:1...Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus svatým a...
Koloským 1:9...a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost:...
Koloským 4:12...a pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty,...
1. Tesalonickým 4:3...jsme vám dali od Pána Ježíše Krista. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý...
1. Tesalonickým 5:18...všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte...
2. Timoteus 1:1...zbloudili ve víře. Milost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život...
2. Timoteus 2:26...pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké...
Židům 2:4...ti, kteří jej slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky...
Židům 10:7... jako je o mně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary, zápaly ani oběti...
Židům 10:9..." a potom dodal: "Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. A to je...
Židům 10:10...to první, aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme jednou provždy posvěceni skrze obětování...
Židům 10:36...však vytrvalost, abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi brzy...
Židům 13:21... kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás, co je v jeho očích příjemné, skrze...
Jakub 1:18...není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho...
1. Petr 2:15...a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči...
1. Petr 3:17...váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy nežli za...
1. Petr 4:2...v těle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují...
1. Petr 4:19...a hříšníkem?" proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v...
2. Petr 1:21...proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým....
1. Jan 2:17...pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli...
1. Jan 5:14...k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco...
Zjevení 4:11...i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají." Na pravici Sedícího na trůnu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |