Vůdcové

Hledám pøesnì 'vůdcové'. Nalezeno 79 veršù. Další varianty: vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114)
Exodus 6:14...jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova...
Exodus 6:25...dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten...
Exodus 16:22...dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim...
Numeri 1:16...Achira, syn Enanův. To jsou členové sněmuvůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských...
Numeri 7:2... Když to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové...
Numeri 7:10...ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář....
Numeri 10:4...se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s...
Numeri 13:2...pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle...
Numeri 17:21..." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod....
Numeri 21:18...píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o Vůdcové kopali studnici, přední z lidu ji hloubili žezlem a...
Numeri 31:13...naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na...
Numeri 31:48...přistoupili velitelé vojenských oddílůvůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji...
Deuteronomium 33:5...shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králemvůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben...
Jozue 9:15...uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi...
Jozue 9:18... Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá...
Jozue 9:19... Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při...
Jozue 9:21...porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z...
Jozue 21:1...mstitele, dokud se nepostaví před obec.  Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k...
Jozue 22:30...Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchasvůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli...
Jozue 22:32...trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od...
Soudců 5:2...Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseňVůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný -...
Soudců 5:15...kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůlVůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem...
Soudců 8:6...a Calmunu a muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v...
Soudců 20:2...obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000...
1. Samuel 14:38... Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes...
1. Letopisů 4:38...Šimrího, syna Šemajášova. Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně...
1. Letopisů 5:24...hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel,...
1. Letopisů 7:2...Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuelvůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli...
1. Letopisů 7:3...Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36...
1. Letopisů 7:11... Tito všichni synové Jediaela byli udatní muživůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200...
1. Letopisů 7:40...rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000...
1. Letopisů 8:6...a Churama. Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu:...
1. Letopisů 8:10... Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synovévůdcové rodů. S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala...
1. Letopisů 8:13...a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali...
1. Letopisů 8:28... Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech....
1. Letopisů 9:9...v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib,...
1. Letopisů 9:13... syna Mešilemitova, syna Imerova. Jejich bratřivůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů...
1. Letopisů 9:33...na každou sobotu. Další byli zpěvácivůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových...
1. Letopisů 9:34... neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů,...
1. Letopisů 11:10...vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem...
1. Letopisů 15:12... Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte...
1. Letopisů 23:9... Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho: Jachat,...
1. Letopisů 23:24...Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající...
1. Letopisů 26:21...Božího domu a pokladnice svatých věcíVůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce...
1. Letopisů 26:26...svatých věcí, které zasvětil král Davidvůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní...
1. Letopisů 27:22...Abnerův, za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do...
1. Letopisů 29:6...nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i...
2. Letopisů 12:6...zanechávám vás v rukou Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je...
2. Letopisů 24:10...Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli...
2. Letopisů 28:12...hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn Jochananův, Berechiáš, syn...
Ezdráš 10:14...z nás. tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, ...
Nehemiáš 7:70...velbloudů a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval...
Nehemiáš 7:71...zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000...
Nehemiáš 8:13...slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému...
Nehemiáš 10:15... Bani a BeninuVůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani, Buni,...
Nehemiáš 11:1...a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat."  Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval:...
Nehemiáš 12:12...Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v...
Nehemiáš 12:23...byli zapsáni během kralování Dareia PerskéhoVůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize...
Žalmy 47:10...všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatostiVůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid!...
Žalmy 68:28...potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračujevůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a...
Žalmy 141:6...proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem,...
Žalmy 148:11... králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s...
Jeremiáš 25:34...jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři, naříkejtevůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky...
Jeremiáš 25:36...stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýřivůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny!...
Ozeáš 5:10...Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté jeVůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky; svou...
Ozeáš 9:15...vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou...
Micheáš 3:1... Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v Jákobovivůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo...
Micheáš 3:9...hřích. Slyšte to, vy přední v domě Jákobověvůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno...
Zachariáš 12:5...nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepímVůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé...
Matouš 15:14...Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do...
Matouš 23:10...Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z...
Matouš 23:16...zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to...
Matouš 23:24...jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte! Běda vám,...
Lukáš 23:35...a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání sám sebe, když je...
Lukáš 24:20...Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho...
Skutky 3:17...jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl...
Skutky 4:8...Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni...
Skutky 4:13...jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou...
Skutky 13:27...slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |