Vůdci

Hledám pøesnì 'vůdci'. Nalezeno 20 veršù. Další varianty: vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114)
Exodus 22:27...jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohuvůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o...
Numeri 1:44... které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový...
Numeri 4:46...rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a...
Deuteronomium 1:13... rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré...
Deuteronomium 32:42...padlých i zajatých, hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí...
2. Samuel 7:7...synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid...
2. Královská 20:5...slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovivůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce...
1. Letopisů 13:1...se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským...
Přísloví 8:16...a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi. miluji...
Izaiáš 3:12...děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít!...
Izaiáš 9:15...hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali...
Izaiáš 19:13...přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisuvůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil...
Izaiáš 22:3...nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati....
Daniel 9:25... aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém...
Zachariáš 10:3...pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví...
Skutky 13:50...slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy i přední muže...
Skutky 14:5...apoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat, dozvěděli se to a...
Skutky 21:11... jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme...
Skutky 23:5...to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je...
Galatským 2:2...zjevení. Sešel jsem se soukromě s váženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany,...

Slova obsahující vůdci: svůdci (2) vojevůdci (3) vůdci (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |