Vůdcem

Hledám pøesnì 'vůdcem'. Nalezeny 33 verše. Další varianty: vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114)
Exodus 2:14...svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho...
Numeri 3:24...rody tábořily za Příbytkem, na západní straněVůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův....
Numeri 3:30...synů tábořily na jižní straně PříbytkuVůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn...
Numeri 3:32...službě, a závěs, a to se vší příslušnou službouVůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu...
Numeri 3:35...čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíceVůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn...
Numeri 16:13...pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás...
Soudců 4:2...králi Jabínovi, který vládl v ChacoruVůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v...
Soudců 10:18..."Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina,...
Soudců 11:6...do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským...
Soudců 11:8... Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim...
Soudců 11:9... a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští...
1. Samuel 15:17...sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále...
1. Samuel 25:30...dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci...
2. Samuel 5:2...pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni...
2. Samuel 7:8...- jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses...
1. Královská 14:7...Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil  vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu...
1. Královská 16:2...Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty...
1. Letopisů 5:6...odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve...
1. Letopisů 5:15... syna Ješišaje, syna Jachdoova, syna BúzovaVůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna...
1. Letopisů 9:17... Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na...
1. Letopisů 9:20...strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním!...
1. Letopisů 11:2...mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni...
1. Letopisů 26:10...osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto synyvůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho...
1. Letopisů 26:31...Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v...
2. Letopisů 6:5... jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby...
Žalmy 48:15...Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů...
Izaiáš 3:6...bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On...
Izaiáš 3:7...lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte  vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí!...
Ezechiel 34:24...Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje...
Ezechiel 37:25...oni, jejich děti i děti jejich dětí navěkyvůdcem jim navěky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi...
Ozeáš 2:2...Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreele!...
Skutky 7:27... jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera zabil...
Skutky 7:35... kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a...

Slova obsahující vůdcem: vojevůdcem (3) vůdcem (33)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |