Vůdce

Hledám pøesnì 'vůdce'. Nalezeno 110 veršù. Další varianty: vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114)
Exodus 18:25...schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Leviticus 4:22... To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání...
Numeri 2:3...táboří po svých oddílech prapor Judova uskupenívůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko...
Numeri 2:5...74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isacharvůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko...
Numeri 2:7...o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulonvůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko...
Numeri 2:10...po svých oddílech prapor Rubenova uskupenívůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o...
Numeri 2:12...46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeonvůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho...
Numeri 2:14...vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gádvůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o...
Numeri 2:18...po svých oddílech prapor Efraimova uskupenívůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko...
Numeri 2:20...o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manasesvůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho...
Numeri 2:22...o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamínvůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho...
Numeri 2:25...táboří po svých oddílech prapor Danova uskupenívůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko...
Numeri 2:27...62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašervůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o...
Numeri 2:29...o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalívůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko...
Numeri 7:3...krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před...
Numeri 7:11..." přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne...
Numeri 7:18...dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarůvvůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa...
Numeri 7:24...Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem...
Numeri 7:30...Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla...
Numeri 7:35...pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne...
Numeri 7:36...Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho...
Numeri 7:42... syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla...
Numeri 7:48...Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem...
Numeri 7:54...Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem...
Numeri 7:60... syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem...
Numeri 7:66... syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem...
Numeri 7:72... syna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla...
Numeri 7:78... syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem...
Numeri 14:4...Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před...
Numeri 17:18...Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou...
Numeri 25:14...Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona...
Numeri 25:18...a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po...
Numeri 27:2...se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a...
Numeri 31:14...naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení,...
Numeri 34:18... syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména...
Numeri 34:22... z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliůvvůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení...
Numeri 34:23... vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodůvvůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanův...
Numeri 34:24...Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanůvvůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafan, syn...
Numeri 34:25...Josefova syna Efraima, Elicafan, syn Parnachůvvůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení...
Numeri 34:26... vůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanůvvůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův, vůdce...
Numeri 34:27... vůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiůvvůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení...
Numeri 34:28... vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudůvvůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin...
Deuteronomium 1:15...a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Jozue 5:14...nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k...
Jozue 5:15... můj pán pro svého služebníka?" zeptal seVůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z...
Jozue 17:4... před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme...
Soudců 4:7...a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho...
Soudců 5:8... než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít...
Soudců 11:11...Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před...
1. Samuel 9:16...pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky...
1. Samuel 10:1...ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu...
1. Samuel 13:14... našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin...
2. Samuel 6:21...tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se radoval!...
2. Samuel 22:44...je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal,...
1. Královská 1:35...trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi...
1. Královská 8:1...všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníkyvůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy...
1. Letopisů 2:10...Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil...
1. Letopisů 5:7...jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova...
1. Letopisů 5:12...nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v...
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka...
1. Letopisů 15:5...syny Áronovy a levity: Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce...
1. Letopisů 15:6...vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce...
1. Letopisů 15:7...Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce...
1. Letopisů 15:8...Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce...
1. Letopisů 15:9...Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce...
1. Letopisů 15:10...vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží...
1. Letopisů 23:2...svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat...
1. Letopisů 23:8...patřili Ladan a Šimei. Synové Ladanovivůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři. Synové Šimeiho:...
1. Letopisů 23:11... Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů...
1. Letopisů 23:16...byli Geršom a Eliezer. Synové Geršomovivůdce Šebuel. Synové Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer...
1. Letopisů 23:17...Geršomovi: vůdce Šebuel. Synové Eliezerovivůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale Rechabiášovi...
1. Letopisů 23:18...synové se velmi rozmnožili. Synové Jisharovivůdce Šelomit. Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý...
1. Letopisů 23:19...Jisharovi: vůdce Šelomit. Synové Hebronovivůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý...
1. Letopisů 23:20...Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Synové Uzielovivůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové Merariho: Machli a Muši....
1. Letopisů 24:21...Šubaelových: Jechdeáš. Ze synů Rechabiášovýchvůdce Jišiáš. Ze synů Jisharových: Šelomot. Ze synů...
1. Letopisů 26:10...osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto synyvůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho...
1. Letopisů 28:1...vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi,...
1. Letopisů 28:4...byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého...
1. Letopisů 29:22...Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův...
2. Letopisů 1:2...tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s...
2. Letopisů 5:2...všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníkyvůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy...
2. Letopisů 19:8...pak Jošafat ustanovil některé levity, knězevůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a...
2. Letopisů 23:2... ze všech judských měst shromáždili levityvůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do...
2. Letopisů 23:20...jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostářevůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z...
Ezdráš 7:28...Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových...
Ezdráš 8:16... ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba,...
Nehemiáš 9:17...jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh...
Job 12:24...pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozháníVůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit v...
Žalmy 18:44...je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal,...
Žalmy 82:7...synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť...
Přísloví 6:7... pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v...
Přísloví 25:15...Chvástavé sliby - samé chyby! Trpělivostí sivůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med,...
Přísloví 28:16...zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohýmVůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o...
Izaiáš 3:4...muže, rádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř....
Jeremiáš 25:35...berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři,...
Ezechiel 11:1...pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše, syna Azurova, a Pelatiáše, syna...
Ezechiel 31:11...srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost...
Daniel 9:26...opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i...
Daniel 11:22...vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví, která uzavře,...
Ozeáš 3:4...Izraele totiž zůstanou nadlouho bez králevůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků....
Abakuk 1:14...jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale všechny loví udicí, tahají čeřenem,...
Abakuk 3:13...zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránitVůdce zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy ...
Zachariáš 12:6...Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní...
Matouš 23:10...Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z...
Skutky 5:31... Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění...
Skutky 7:35... kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a...
Skutky 24:5... že tento muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi...
Římanům 2:19...správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných, vychovatele nevědomých...
Galatským 2:6... Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní...
Židům 13:7... Co by mi mohl člověk udělat?" Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si...

Slova obsahující vůdce: svůdce (2) vojevůdce (19) vojevůdcem (3) vůdce (114) vůdcem (33)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |