Vůdcům

Hledám varianty 'vůdcům' [ vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114) ]. Nalezeno 265 veršù.
Exodus 2:14...svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho...
Exodus 6:14...jim, vyvedou Izraelity z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova...
Exodus 6:25...dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten...
Exodus 16:22...dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim...
Exodus 18:25...schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Exodus 22:27...jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohuvůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o...
Leviticus 4:22... To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání...
Numeri 1:16...Achira, syn Enanův. To jsou členové sněmuvůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských...
Numeri 1:44... které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový...
Numeri 2:3...táboří po svých oddílech prapor Judova uskupenívůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko...
Numeri 2:5...74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isacharvůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko...
Numeri 2:7...o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulonvůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko...
Numeri 2:10...po svých oddílech prapor Rubenova uskupenívůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o...
Numeri 2:12...46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeonvůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho...
Numeri 2:14...vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gádvůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o...
Numeri 2:18...po svých oddílech prapor Efraimova uskupenívůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko...
Numeri 2:20...o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manasesvůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho...
Numeri 2:22...o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamínvůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho, a jeho...
Numeri 2:25...táboří po svých oddílech prapor Danova uskupenívůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův, a jeho vojsko...
Numeri 2:27...62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašervůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o...
Numeri 2:29...o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalívůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a jeho vojsko...
Numeri 3:24...rody tábořily za Příbytkem, na západní straněVůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův....
Numeri 3:30...synů tábořily na jižní straně PříbytkuVůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn...
Numeri 3:32...službě, a závěs, a to se vší příslušnou službouVůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu...
Numeri 3:35...čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíceVůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn...
Numeri 4:46...rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a...
Numeri 7:2... Když to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové...
Numeri 7:3...krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před...
Numeri 7:10...ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář....
Numeri 7:11..." přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne...
Numeri 7:18...dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarůvvůdce pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa...
Numeri 7:24...Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. Jeho darem...
Numeri 7:30...Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. Jeho darem byla...
Numeri 7:35...pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne...
Numeri 7:36...Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. Jeho...
Numeri 7:42... syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho darem byla...
Numeri 7:48...Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. Jeho darem...
Numeri 7:54...Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. Jeho darem...
Numeri 7:60... syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. Jeho darem...
Numeri 7:66... syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem...
Numeri 7:72... syna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho darem byla...
Numeri 7:78... syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův. Jeho darem...
Numeri 7:84... To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12...
Numeri 10:4...se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s...
Numeri 13:2...pokolení vyšlete po jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle...
Numeri 14:4...Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před...
Numeri 16:13...pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás...
Numeri 17:17...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi...
Numeri 17:18...Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou...
Numeri 17:21..." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod....
Numeri 21:18...píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o Vůdcové kopali studnici, přední z lidu ji hloubili žezlem a...
Numeri 25:14...Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona...
Numeri 25:18...a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po...
Numeri 27:2...se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu setkávání a...
Numeri 31:13...naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na...
Numeri 31:14...naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení,...
Numeri 31:48...přistoupili velitelé vojenských oddílůvůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji...
Numeri 31:54...každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do...
Numeri 32:2...přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovivůdcům obce: "Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale...
Numeri 34:18... syn Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména...
Numeri 34:22... z pokolení Benjamín, Buki, syn Jogliůvvůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení...
Numeri 34:23... vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodůvvůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanův...
Numeri 34:24...Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanůvvůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafan, syn...
Numeri 34:25...Josefova syna Efraima, Elicafan, syn Parnachůvvůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení...
Numeri 34:26... vůdce pokolení Zabulon, Paltiel, syn Azanůvvůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiův, vůdce...
Numeri 34:27... vůdce pokolení Isachar, Achihud, syn Šelomiůvvůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení...
Numeri 34:28... vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudůvvůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin...
Deuteronomium 1:13... rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré...
Deuteronomium 1:15...a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a...
Deuteronomium 32:42...padlých i zajatých, hlavami nepřátel a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí...
Deuteronomium 33:5...shromáždění Jákobova. Ješurunovi stal se králemvůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben...
Jozue 5:14...nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl tváří k...
Jozue 5:15... můj pán pro svého služebníka?" zeptal seVůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z...
Jozue 9:15...uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi...
Jozue 9:18... Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá...
Jozue 9:19... Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při...
Jozue 9:21...porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z...
Jozue 17:4... před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme...
Jozue 21:1...mstitele, dokud se nepostaví před obec.  Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k...
Jozue 22:14...Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech...
Jozue 22:30...Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchasvůdcové obce a s nimi náčelníci izraelských tisíců uslyšeli...
Jozue 22:32...trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a vůdcové obce se pak vrátili z gileádského kraje od...
Soudců 4:2...králi Jabínovi, který vládl v ChacoruVůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v...
Soudců 4:7...a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho...
Soudců 5:2...Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto píseňVůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný -...
Soudců 5:8... než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít...
Soudců 5:15...kdo velí, ze Zabulona, kdo nosí velitelskou hůlVůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem...
Soudců 8:6...a Calmunu a muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v...
Soudců 8:14...a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským...
Soudců 10:18..."Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina,...
Soudců 11:6...do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským...
Soudců 11:8... Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim...
Soudců 11:9... a Hospodin mi je vydá, budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští...
Soudců 11:11...Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před...
Soudců 20:2...obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000...
1. Samuel 9:16...pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky...
1. Samuel 10:1...ho. Pak řekl: "Hospodin právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu...
1. Samuel 13:14... našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin...
1. Samuel 14:38... Saul proto řekl: "Pojďte sem, všichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích byl dnes...
1. Samuel 15:17...sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále...
1. Samuel 25:30...dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci...
2. Samuel 5:2...pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni...
2. Samuel 6:21...tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se radoval!...
2. Samuel 7:7...synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému vůdci izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid...
2. Samuel 7:8...- jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses...
2. Samuel 22:44...je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani neznal,...
1. Královská 1:35...trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi...
1. Královská 8:1...všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníkyvůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy...
1. Královská 14:7...Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem z lidu a učinil  vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu...
1. Královská 16:2...Hospodinovo: "Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty...
2. Královská 20:5...slovo Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovivůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce...
1. Letopisů 2:10...Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil...
1. Letopisů 4:38...Šimrího, syna Šemajášova. Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně...
1. Letopisů 5:6...odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve...
1. Letopisů 5:7...jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš, Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova...
1. Letopisů 5:12...nim v bášanském kraji po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v...
1. Letopisů 5:15... syna Ješišaje, syna Jachdoova, syna BúzovaVůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna...
1. Letopisů 5:24...hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel,...
1. Letopisů 7:2...Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuelvůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli...
1. Letopisů 7:3...Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36...
1. Letopisů 7:7...Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je...
1. Letopisů 7:9...Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků....
1. Letopisů 7:11... Tito všichni synové Jediaela byli udatní muživůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200...
1. Letopisů 7:40...rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000...
1. Letopisů 8:6...a Churama. Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu:...
1. Letopisů 8:10... Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synovévůdcové rodů. S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala...
1. Letopisů 8:13...a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali...
1. Letopisů 8:28... Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech....
1. Letopisů 9:9...v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů. Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib,...
1. Letopisů 9:13... syna Mešilemitova, syna Imerova. Jejich bratřivůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů...
1. Letopisů 9:17... Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti dosud stráží Královskou bránu na...
1. Letopisů 9:20...strážci vchodu do tábora Hospodinova. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním!...
1. Letopisů 9:33...na každou sobotu. Další byli zpěvácivůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových...
1. Letopisů 9:34... neboť byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů,...
1. Letopisů 11:2...mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni...
1. Letopisů 11:10...vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem...
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka...
1. Letopisů 12:33... aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří...
1. Letopisů 13:1...se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským...
1. Letopisů 15:5...syny Áronovy a levity: Ze synů Kehatových vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce...
1. Letopisů 15:6...vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce...
1. Letopisů 15:7...Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů Geršomových vůdce Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce...
1. Letopisů 15:8...Joel a 130 jeho bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce...
1. Letopisů 15:9...Šemajáš a 200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce...
1. Letopisů 15:10...vůdce Eliel a 80 jeho bratrů. Ze synů Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrů. David povolal kněží...
1. Letopisů 15:12... Joela, Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte...
1. Letopisů 15:16...na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by hlasitě a...
1. Letopisů 22:17...s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není...
1. Letopisů 23:2...svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat...
1. Letopisů 23:8...patřili Ladan a Šimei. Synové Ladanovivůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři. Synové Šimeiho:...
1. Letopisů 23:9... Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho: Jachat,...
1. Letopisů 23:11... Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů...
1. Letopisů 23:16...byli Geršom a Eliezer. Synové Geršomovivůdce Šebuel. Synové Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer...
1. Letopisů 23:17...Geršomovi: vůdce Šebuel. Synové Eliezerovivůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale Rechabiášovi...
1. Letopisů 23:18...synové se velmi rozmnožili. Synové Jisharovivůdce Šelomit. Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý...
1. Letopisů 23:19...Jisharovi: vůdce Šelomit. Synové Hebronovivůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý...
1. Letopisů 23:20...Jachaziel, čtvrtý Jekameam. Synové Uzielovivůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové Merariho: Machli a Muši....
1. Letopisů 23:24...Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající...
1. Letopisů 24:6... kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy...
1. Letopisů 24:21...Šubaelových: Jechdeáš. Ze synů Rechabiášovýchvůdce Jišiáš. Ze synů Jisharových: Šelomot. Ze synů...
1. Letopisů 24:31...krále Davida jakož i Sádoka a Achimelechavůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody...
1. Letopisů 26:10...osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto synyvůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho...
1. Letopisů 26:12...třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně...
1. Letopisů 26:21...Božího domu a pokladnice svatých věcíVůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce...
1. Letopisů 26:26...svatých věcí, které zasvětil král Davidvůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní...
1. Letopisů 26:31...Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v...
1. Letopisů 26:32...Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužůvůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad...
1. Letopisů 27:1...výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodůvůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi...
1. Letopisů 27:22...Abnerův, za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do...
1. Letopisů 28:1...vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi,...
1. Letopisů 28:4...byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého...
1. Letopisů 29:6...nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i...
1. Letopisů 29:22...Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak Šalomoun dosedl na Hospodinův...
2. Letopisů 1:2...tisíců a stovek, soudce i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s...
2. Letopisů 5:2...všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníkyvůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy...
2. Letopisů 6:5... jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby...
2. Letopisů 12:6...zanechávám vás v rukou Šišakových." Izraelští vůdcové i král se tehdy pokořili a řekli: "Hospodin je...
2. Letopisů 19:8...pak Jošafat ustanovil některé levity, knězevůdce izraelských kmenů, aby uplatňovali Hospodinův soud, a...
2. Letopisů 21:4...mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a...
2. Letopisů 23:2... ze všech judských měst shromáždili levityvůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do...
2. Letopisů 23:20...jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostářevůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z...
2. Letopisů 24:10...Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli...
2. Letopisů 26:12...Chananiáše, jednoho z královských vojevůdcůVůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové....
2. Letopisů 28:12...hněv!" Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové - Azariáš, syn Jochananův, Berechiáš, syn...
Ezdráš 3:12... Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě...
Ezdráš 7:28...Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových...
Ezdráš 8:1... aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále...
Ezdráš 8:16... ale žádné jsem nenašel. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba,...
Ezdráš 10:14...z nás. tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, ...
Nehemiáš 7:70...velbloudů a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval...
Nehemiáš 7:71...zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000...
Nehemiáš 8:13...slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému...
Nehemiáš 9:17...jsi pro vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh...
Nehemiáš 10:15... Bani a BeninuVůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani, Buni,...
Nehemiáš 11:1...a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat."  Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval:...
Nehemiáš 11:13...Pašchurova, syna Malkiášova, a 242 jeho bratřívůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna...
Nehemiáš 12:12...Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v...
Nehemiáš 12:23...byli zapsáni během kralování Dareia PerskéhoVůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize...
Job 12:24...pak je ničí, dává jim rozmach a pak je rozháníVůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit v...
Žalmy 18:44...je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani neznal,...
Žalmy 47:10...všemi národy, Bůh sedí na trůnu své svatostiVůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid!...
Žalmy 48:15...Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů...
Žalmy 68:28...potomci! Maličký Benjamín v čele si vykračujevůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a...
Žalmy 82:7...synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň , Bože, abys soudil zemi - vždyť...
Žalmy 141:6...proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem,...
Žalmy 148:11... králové světa a všechny národy, všichni vůdcové a vládci na zemi, mladíci spolu s dívkami a staří s...
Přísloví 6:7... pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned! Žádného vůdce mravenec nemá, dozorce ani vládce jemu netřeba; v...
Přísloví 8:16...a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi. miluji...
Přísloví 25:15...Chvástavé sliby - samé chyby! Trpělivostí sivůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med,...
Přísloví 28:16...zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohýmVůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o...
Izaiáš 3:4...muže, rádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř....
Izaiáš 3:6...bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On...
Izaiáš 3:7...lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte  vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí!...
Izaiáš 3:12...děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít!...
Izaiáš 9:15...hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali...
Izaiáš 19:13...přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisuvůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil...
Izaiáš 22:3...nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati....
Jeremiáš 25:34...jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři, naříkejtevůdcové stáda, svíjejte se v prachu! Čas vaší porážky...
Jeremiáš 25:35...berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýři,...
Jeremiáš 25:36...stáda nebude úniku. Slyš! To naříkají pastýřivůdcové stáda kvílejí - Hospodin pustoší jejich pastviny!...
Ezechiel 11:1...pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše, syna Azurova, a Pelatiáše, syna...
Ezechiel 31:11...srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil, jak si za svou špatnost...
Ezechiel 34:24...Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje...
Ezechiel 37:25...oni, jejich děti i děti jejich dětí navěkyvůdcem jim navěky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi...
Daniel 9:6... kteří ve tvém jménu mluvili k našim králůmvůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě, Pane...
Daniel 9:8... Hanba nám, Hospodine - nám, našim králůmvůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti...
Daniel 9:25... aby byl Jeruzalém obnoven, k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny. Jeruzalém...
Daniel 9:26...opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i...
Daniel 11:22...vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce smlouvy. Skrze podvodná spojenectví, která uzavře,...
Ozeáš 2:2...Judy a synové Izraele se sjednotí pod jediným vůdcem a povstanou ze země. Ano, veliký bude den Jizreele!...
Ozeáš 3:4...Izraele totiž zůstanou nadlouho bez králevůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků....
Ozeáš 5:10...Pro všechny kmeny Izraele oznamuji, co jisté jeVůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky; svou...
Ozeáš 9:15...vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim bude bit, takže mu uschnou...
Micheáš 3:1... Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v Jákobovivůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, vy, kdo...
Micheáš 3:9...hřích. Slyšte to, vy přední v domě Jákobověvůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno...
Abakuk 1:14...jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce? Nepřátelé ale všechny loví udicí, tahají čeřenem,...
Abakuk 3:13...zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránitVůdce zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy ...
Zachariáš 10:3...pastýře. Proti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví...
Zachariáš 12:5...nad domem Judy, ale všechny koně národů oslepímVůdcové Judy si tehdy v srdci pomyslí: "Obyvatelé...
Zachariáš 12:6...Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní...
Matouš 15:14...Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do...
Matouš 23:10...Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkatvůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z...
Matouš 23:16...zatracence, než jste sami! Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to...
Matouš 23:24...jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte! Běda vám,...
Lukáš 23:35...a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání sám sebe, když je...
Lukáš 24:20...Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho...
Jan 18:36...by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. království ale není odsud." "Takže jsi král?"...
Skutky 3:17...jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl...
Skutky 4:8...Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme tu dnes vyslýcháni...
Skutky 4:13...jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou...
Skutky 5:31... Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění...
Skutky 7:27... jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera zabil...
Skutky 7:35... kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil vůdcem a soudcem?', toho Bůh poslal jako vůdce a...
Skutky 13:27...slovo spásy. Obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili...
Skutky 13:50...slovo se pak šířilo po celém kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy i přední muže...
Skutky 14:5...apoštoly. Když se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat, dozvěděli se to a...
Skutky 21:11... jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů." Když jsme...
Skutky 23:5...to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že ve Veleradě je...
Skutky 24:5... že tento muž je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi...
Římanům 2:19...správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných, vychovatele nevědomých...
1. Korintským 2:6...to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté...
1. Korintským 2:8...věky předurčil k naší slávě a kterou nikdovůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali,...
Galatským 2:2...zjevení. Sešel jsem se soukromě s váženými vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany,...
Galatským 2:6... Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní...
Židům 13:7... Co by mi mohl člověk udělat?" Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo; všímejte si...

Slova obsahující vůdcům: vojevůdcům (1) vůdcům (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |