Vůdců

Hledám pøesnì 'vůdců'. Nalezeny 22 verše. Další varianty: vůdcům (8) vůdců (22) vůdcové (87) vůdci (20) vůdcem (33) vůdce (114)
Numeri 3:32...službě, a závěs, a to se vší příslušnou službouVůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu...
Numeri 7:84... To byl dar Achiry, syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12...
Numeri 17:17...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi...
Numeri 31:54...každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do...
Jozue 9:21...porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z...
Jozue 22:14...Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech...
Soudců 8:14...a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským...
1. Letopisů 7:7...Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je...
1. Letopisů 7:9...Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků....
1. Letopisů 12:33... aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří...
1. Letopisů 24:6... kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy...
1. Letopisů 24:31...krále Davida jakož i Sádoka a Achimelechavůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody...
1. Letopisů 26:12...třináct. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně...
1. Letopisů 26:32...Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužůvůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad...
1. Letopisů 27:1...výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodůvůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi...
2. Letopisů 21:4...mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a...
2. Letopisů 26:12...Chananiáše, jednoho z královských vojevůdcůVůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové....
Ezdráš 3:12... Mnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám, hlasitě...
Ezdráš 8:1... aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále...
Nehemiáš 11:13...Pašchurova, syna Malkiášova, a 242 jeho bratřívůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna...
1. Korintským 2:6...to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté...
1. Korintským 2:8...věky předurčil k naší slávě a kterou nikdovůdců současného světa nepoznal; kdyby ji totiž znali,...

Slova obsahující vůdců: svůdců (1) vojevůdců (4) vojevůdcům (1) vůdců (22) vůdcům (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |