Vůbec

Hledám varianty 'vůbec' [ vůbec ]. Nalezeno 157 veršù.
Genesis 6:6... jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl:...
Genesis 31:20...bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmuvůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl;...
Genesis 41:21...krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom...
Genesis 41:31...krutý, že předcházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován,...
Exodus 5:22...se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem...
Exodus 5:23...faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl:...
Exodus 7:23... neposlechl je. Farao se otočil a šel domůVůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale museli...
Exodus 20:17... jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a...
Leviticus 25:34...přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li...
Numeri 22:32...Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice spatřila a třikrát přede mnou...
Deuteronomium 2:37... k okolí potoka Jabok, k městům v horáchvůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh, zakázal. Potom jsme...
Deuteronomium 5:21... děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova promluvil Hospodin k celému vašemu...
Deuteronomium 32:27...vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně ztratil soudnost...
Deuteronomium 32:47...všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete...
Jozue 7:7... Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do...
Soudců 1:34...pracím. Syny Danovy zatlačili Emorejci do horvůbec je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli...
Soudců 11:28...Amonský král ale na tato Jiftachova slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův....
Soudců 14:16...žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty  vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku...
Soudců 18:10...a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a Eštaolu...
Soudců 20:34...útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy...
1. Samuel 2:25... kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli....
1. Samuel 3:18...tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; učiní, co se...
1. Samuel 5:5...Zůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněžívůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, ...
1. Samuel 15:9...i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusyvůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale...
1. Samuel 18:8...Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více,...
1. Samuel 22:15... neboť tvůj služebník o celé věci neví vůbec nic." Král ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu -...
1. Samuel 25:7...slušně a za celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti...
1. Samuel 25:15...dobu, kdy jsme s nimi byli na pastvinách, se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako...
1. Samuel 25:21...na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečněvůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí...
1. Samuel 25:25...vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i...
1. Samuel 25:36...úplně opilý. Proto mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to...
1. Samuel 28:15...proti mně bojují a Bůh se ode odvrátilVůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny....
2. Samuel 13:22... velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl...
2. Samuel 13:33...jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové....
2. Samuel 19:36...dobré od špatného? Copak by tvůj služebník vůbec věděl, co a pije? Slyšel bych ještě hlas zpěváků a...
1. Královská 10:21...ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle...
2. Letopisů 9:20...ze stříbra - to nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě...
Nehemiáš 8:2...přinesl Zákon před shromážděné muže, ženyvůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na...
Ester 5:11...a kolik synů a čím vším ho král poctilvůbec jak ho král povýšil nad velmože i královské dvořany....
Ester 6:3..."Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli panoši obsluhující krále. "Je...
Job 3:4...den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec nezačal s úsvitem! Kéž by ho pohltila černá tma,...
Job 4:2... když na tebe někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám...
Job 8:22...mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Job 9:16...dostavil, když ho předvolám, nevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic...
Job 10:18...vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi  vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo...
Job 19:16...se na jako na vetřelce. Když zavolám sluhuvůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je...
Job 34:27... To proto, že od něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on...
Job 34:35...mi to potvrdí i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v jeho slovech není špetka...
Job 35:15...ve svém hněvu nikdy netrestá a že se o ničemnost vůbec nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdno -...
Job 39:22... vyrazit zbraním naproti. Směje se strachuvůbec se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku...
Žalmy 10:4...chválí, Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých...
Žalmy 36:2...sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu...
Žalmy 82:5...mu uniknout z ruky ničemů! Oni však nechápouvůbec nerozumí, v temnotách stále tápají, bortí se všechny...
Žalmy 92:7...hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni...
Žalmy 94:11...vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku,...
Žalmy 95:10...si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého...
Žalmy 104:5...založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl jsi ji oceánem, vody stály i...
Žalmy 119:85...odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci ...
Přísloví 8:11...perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se  vůbec nerovná! , Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s...
Přísloví 9:13...Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na...
Přísloví 24:23...další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré. Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi,...
Přísloví 26:25...v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se...
Kazatel 2:15... i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je...
Kazatel 2:17...smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za...
Kazatel 5:13...ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel...
Kazatel 5:14...vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odcházívůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění....
Kazatel 9:5...totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka...
Izaiáš 1:12...býků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí,...
Izaiáš 5:12...skutky je ale nezajímají, dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu...
Izaiáš 30:7...jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám "Nehybná obluda". Nyní...
Izaiáš 41:24... užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše skutky jsou ještě míň - kdo si vás volí,...
Izaiáš 44:10...aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévávůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence -...
Izaiáš 44:18...svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže...
Izaiáš 51:7...spravedlnosti, lide, který v srdci učeníVůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte...
Izaiáš 56:10...žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí;...
Izaiáš 57:11...bála, že jsi zradila? Na sis ani nevzpomnělavůbec jsi na nedbala! To proto, že jsem tak dlouho mlčel...
Izaiáš 59:8...a zhouba jsou jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v jejich stopách je jen bezpráví. Své stezky...
Jeremiáš 6:10...varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané ušivůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo slovo je uráží,...
Jeremiáš 6:15...Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi...
Jeremiáš 7:24... a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchalivůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého...
Jeremiáš 7:26...služebníky proroky. Oni ale neposlouchalivůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a zkazili se hůř než...
Jeremiáš 8:12...Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi...
Jeremiáš 9:4...pomluvy. Jeden druhého podvádějí, pravdu  vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro...
Jeremiáš 11:8...‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchalivůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a...
Jeremiáš 14:10...o tomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří! Proto v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si...
Jeremiáš 17:23...to přikázal vašim otcům. Oni však neposlouchalivůbec nevnímali; tvrdošíjně odmítali slyšet a nedali se...
Jeremiáš 18:18... Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých...
Jeremiáš 25:4...služebníky proroky, ale vy jste neposlouchalivůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý...
Jeremiáš 34:14...na svobodu.' Vaši otcové ovšem neposlechlivůbec si toho nevšímali. Vy jste ale nedávno činili pokání...
Jeremiáš 35:15...zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale vůbec nevnímáte, vůbec neposloucháte. Ano, potomci...
Jeremiáš 36:24...a všichni jeho dvořané slyšeli všechna ta slovavůbec se nelekali, natož aby si roztrhli roucha. Ani když...
Jeremiáš 37:14...se Jeremiáš, "nejdu k Babyloňanům."Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl ho k...
Jeremiáš 44:5...ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchalivůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a...
Pláč 1:12... v jaké jsem hrozné potupě! Není to pro vás vůbec nic, všichni, kdo procházíte kolem? Jen se podívejte,...
Ezechiel 11:15...o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuznýchvůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země...
Ezechiel 13:3... kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi...
Ezechiel 16:47...jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony!...
Ezechiel 38:11...žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist...
Ezechiel 45:17...a úlitby o svátcích, novoluních, sobotáchvůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti...
Daniel 3:25...na to, "a rozvázané! Procházejí se v plamenechvůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!"...
Daniel 3:27...se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na...
Daniel 5:15... aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš...
Daniel 6:23...poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamyVůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán...
Ozeáš 2:15...a sponami chodí za svými milenci - na však vůbec nemyslí, praví Hospodin. Pak si ji ale znovu...
Ozeáš 7:2...domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicíchVůbec si v srdci nepřipouštějí, že si pamatuji všechny...
Ozeáš 11:7...i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu ,...
Joel 4:4...a za víno platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské...
Amos 6:6...mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude...
Ageus 1:6...se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém....
Zachariáš 1:4...svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchalivůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin. Kde jsou teď...
Matouš 2:6... Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř...
Matouš 5:34...sliby Hospodinu splň.' vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn,...
Matouš 8:27...naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!"...
Matouš 13:34...v podobenstvích. Jinak než v podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá...
Matouš 18:3...vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako dětivůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží...
Matouš 24:22... Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny....
Matouš 26:24...člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Jeho zrádce Jidáš na to řekl: "Jsem to...
Matouš 27:12... Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?"...
Matouš 27:14... Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal. Prokurátor měl ve zvyku...
Marek 4:41...víru?" Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i...
Marek 13:20...Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil....
Marek 14:21...člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a...
Marek 15:5... z čeho všeho obviňují?" Ježíš ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo. O svátcích měl ovšem...
Lukáš 7:49...hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá...
Lukáš 8:25...a ohromeni se pak ptali jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"...
Lukáš 10:19...hadech a štírech i po veškeré síle nepřítelevůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám...
Lukáš 13:11...let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k...
Lukáš 22:35...měšce, mošny a obuvi, scházelo vám něco?" "Nevůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec,...
Lukáš 23:9...zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec neodpovídal. Stáli tam však vrchní kněží a znalci...
Jan 5:44...ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale...
Skutky 2:15...něco oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět...
Skutky 4:18...zavolali a přikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli:...
Skutky 18:17...a bili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu,...
Římanům 3:12...se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný." "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu...
Římanům 3:18...pokoje ale neznají; na Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo...
Římanům 9:20...se někdo vzepřel jeho vůli?" Ale člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému...
Římanům 14:4...nesoudí toho, kdo - vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před svým vlastním...
1. Korintským 3:5... nechováte se jen jako obyčejní lidé? Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste...
1. Korintským 3:7...sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal BůhVůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to,...
1. Korintským 3:20...zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je...
1. Korintským 4:3...shledán věrným. Co o mně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce...
1. Korintským 4:13... Dosud jsme bráni za špínu světa, za vůbec nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych vás zahanbil...
1. Korintským 5:10...se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo...
1. Korintským 6:7...se soudí s bratrem, a to před nevěřícími!  vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději...
1. Korintským 8:4...obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec nic" a že "není žádný Bůh než jediný". Na nebi i na...
1. Korintským 15:29...všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem. A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé?...
1. Korintským 15:34...a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají - říkám to k vaší hanbě! Někdo ale řekne:...
Galatským 1:22...církvích, které jsou v Kristu, osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější...
Galatským 4:21...vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny,...
Galatským 6:14...pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze...
Filipským 3:8...ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k nevýslovné...
1. Timoteus 1:7... Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon...
1. Timoteus 1:9...není nic svaté, na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře,...
Židům 3:10...řekl: Srdce těch lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého...
Židům 7:14... a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade vši pochybnost zřejmé, že...
Jakub 4:12...ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého bližního? A teď vy, kdo říkáte:...
3. Jan 1:11... Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl. Demetrios dobré svědectví ode všech, i od...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |