Vůči

Hledám varianty 'vůči' [ vůči ]. Nalezeno 29 veršù.
Numeri 3:7...budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání. Budou také pečovat o veškeré náčiní...
Numeri 3:32...Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský;...
Numeri 5:6...Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk...
Numeri 5:7... přidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomuvůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal...
Numeri 5:14... učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv...
Numeri 5:27...tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její...
Numeri 5:30...poskvrnila, nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při ...
Numeri 18:1...domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš...
Deuteronomium 7:12... zachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůhvůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal...
Deuteronomium 25:7...svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli. Nechce vůči mně splnit svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové...
Deuteronomium 29:26...a které jim neurčil. Proto Hospodin vzplanul vůči této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí...
1. Letopisů 23:32...Hospodinem. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům,...
1. Letopisů 26:12...pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí,...
Kazatel 4:4...a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a honba za větrem! Hlupák do...
Ezechiel 35:11...Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu...
Ezechiel 39:26...si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi...
Daniel 9:7...jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - nám, našim...
Lukáš 1:55...na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcůmvůči Abrahamovi a jeho semeni navěky. Marie pak u ...
Skutky 23:30... Jeho žalobcům jsem přikázal, svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a podle...
1. Korintským 7:36...oddanosti Pánu. Pokud někdo za to, že vůči své snoubence jedná nečestně, že je nejvyšší čas a...
1. Korintským 9:12...sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto...
2. Korintským 13:3...Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice...
Galatským 2:8... Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům....
Efeským 1:19...veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho...
Koloským 1:7...milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník a který nám také pověděl o...
1. Timoteus 5:4... musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to...
Titus 3:2...nikom nemluví zle, jsou snášenliví, laskavívůči všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece...
Židům 12:3...trůnu. Uvědomte si, jaké nepřátelství hříšníků vůči sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu....
1. Petr 5:5...starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |