Všude

Hledám varianty 'všude' [ všude ]. Nalezeno 67 veršù.
Genesis 20:13...otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavostVšude, kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'"...
Jozue 3:15...okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora...
Soudců 6:37...ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael,...
Soudců 6:39... je, prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu...
Soudců 6:40...udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s...
1. Samuel 25:10...na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn JišajůvVšude je teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To...
1. Samuel 30:16..." Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a...
2. Samuel 7:9...byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před...
1. Královská 2:3...zákoně, aby se ti dařilo vše, co podniknešvšude, kam se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi...
2. Královská 9:22..."Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!"...
2. Královská 19:35...táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hlevšude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral,...
1. Letopisů 7:29... Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové...
1. Letopisů 12:16...překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k...
1. Letopisů 17:8...ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před...
2. Letopisů 31:1...Ašeřiny kůly a bourali obětní výšiny a oltáře všude v Judovi a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a...
Job 24:4... Ubožáky z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti,...
Job 29:5... kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve smetaně, ze...
Job 41:6...Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs! Řady šupin si nese na hřbetě, jako...
Žalmy 8:2...nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane nášvšude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl...
Žalmy 8:10... co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane nášvšude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 17:9... chtějí napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy...
Žalmy 26:3...lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost  všude provází. Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s...
Žalmy 47:3...Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy...
Žalmy 47:8... zpívejte našemu Králi, zpívejte! Králem je Bůh všude na zemi, proto zpívejte žalm poučný: Kraluje Bůh nad...
Žalmy 103:22...Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvořenívšude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše ...
Žalmy 110:6... králové budou sraženi! bude soudit národyvšude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí! Z potoka se...
Přísloví 15:3...z úst chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je...
Izaiáš 8:7... totiž asyrského krále se vší jeho slávouVšude vystoupí ze svého koryta, všude se vylije z břehů. I...
Izaiáš 14:7...soužením! Země užívá klid a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry...
Izaiáš 17:9...Hivejci a Emorejci utekli před syny Izraelevšude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na...
Izaiáš 23:8... jehož obchodníci byli velmoži a kupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil...
Izaiáš 28:8... Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce...
Izaiáš 28:22...zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně...
Izaiáš 37:36...táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hlevšude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral,...
Izaiáš 48:20... unikněte Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotemvšude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zemských končinách:...
Jeremiáš 6:25...Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej se v popelu,...
Jeremiáš 8:3...tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví...
Jeremiáš 20:3... nenazývá Pašchur, ale Magor-misaviv, Hrůza všude kolem. Tak praví Hospodin: Hle, vydávám hrůze -...
Jeremiáš 20:10...se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv! Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!"...
Jeremiáš 24:9...budou potupným pořekadlem a posměšnou nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na meč, hlad a mor, dokud...
Jeremiáš 31:12...vrchol Sionu, rozzáří se Hospodinovou dobrotouvšude obilí, víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše...
Jeremiáš 46:5...sraženi, zoufale prchají, bez rozhlížení. Hrůza všude kolem! praví Hospodin. Ani nejrychlejší nemohou utéci...
Jeremiáš 49:29... Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé zakřičí. Rychle! Dejte se na...
Jeremiáš 49:36...vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho všude rozmetám, takže nezbude ani jeden národ, kam elamští...
Jeremiáš 51:2...provanou a vyprázdní jeho zem. Ano, obklíčí jej všude kolem v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout...
Jeremiáš 51:47...modlami! Celá jejich zem se zastydí, v  všude budou ležet mrtvoly. Nebe a země i všechno v nich...
Ezechiel 26:17...Se všemi, kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všude v okolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého...
Ezechiel 32:22...tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti pohřbeni byli...
Ezechiel 32:23...byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího hrobu všude dokola leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi...
Ezechiel 32:24...tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padli a mečem pobiti sestoupili...
Ezechiel 32:25...mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti,...
Ezechiel 32:26...i Mešek, Tubal a celá jeho horda - jejich hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti,...
Ezechiel 36:20...a skutky. Kamkoli ale mezi národy přišlivšude svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o nich:...
Ezechiel 38:20...se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá...
Daniel 6:27...a jazyků: Hojný pokoj vám! Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním...
Ozeáš 9:1...svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí...
Amos 8:3...zpěvy obrátí v kvílení, praví Panovník HospodinVšude spousta rozházených mrtvol! Všude ticho." Slyšte, vy,...
Nahum 3:3...Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol hromadyVšude bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše...
Malachiáš 1:11...mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano,...
Marek 16:20...posadil se po Boží pravici. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která...
Lukáš 9:6...po okolních vesnicích. Kázali evangeliumvšude uzdravovali. Když se o všem, co se dělo, doslechl i...
Skutky 17:30...časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den, v němž bude...
Skutky 21:28..."Izraelité, pomozte! To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu!...
Římanům 16:19...srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale  všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli...
1. Korintským 14:33...není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při...
2. Korintským 2:14...nás stále vodí v Kristově vítězném průvoduvšude skrze nás šíří vůni svého poznání! Pro Boha jsme...
1. Tesalonickým 1:8...slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |