Všimne

Hledám varianty 'všimne' [ všimnou (2) všimni (4) všimněte (3) všimne (2) všimli (1) všimla (2) všiml (20) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 48:8...cestě k Efratě" (což je Betlém). Tehdy si Izrael všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému...
Růt 3:4...dokud se nenají a nenapije. si půjde lehnoutvšimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj plášť po jeho boku a...
1. Samuel 1:12..." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se ...
1. Samuel 17:42... vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec,...
1. Samuel 20:6...na poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení...
1. Samuel 20:18... Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluníVšimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš....
2. Samuel 3:36...jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim líbilo všechno,...
2. Samuel 12:19...Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a pochopil, že...
1. Královská 11:28... Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní sílu z...
2. Královská 4:39...plnou zástěru. Vrátil se, a aniž si toho kdo všiml, nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem...
2. Královská 5:21...se Gehazi rozeběhl za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc....
2. Královská 6:30...roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá...
2. Královská 23:16...Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédlvšiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z nich tedy...
Nehemiáš 4:5..." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi . Pobijeme je a...
Ester 3:5...řekl jim totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana...
Job 1:8...se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin....
Job 2:3...se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin....
Žalmy 5:2... Žalm Davidův. Vyslyš slova, Hospodinevšimni si mého úpění! Vnímej volání, můj Králi a Bože -...
Žalmy 142:5... na nastražili past. Pohleď k pravicivšimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci,...
Jeremiáš 18:19...ho tedy jazykem a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se ...
Jeremiáš 33:24...dostal slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba...
Ezechiel 41:8...patra se stoupalo do horního přes prostředníVšiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina...
Ezechiel 46:19...pro kněží, obráceným na sever. A hlevšiml jsem si tam jakéhosi místa na jeho západním konci....
Jonáš 1:6...spíš?! Vstaň a volej ke svému bohu! Třeba si nás všimne a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme...
Ageus 1:5...je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupůVšimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo...
Ageus 1:7...to v měšci děravém. Tak praví Hospodin zástupůVšimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor, přivezte...
Matouš 26:10...to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro ...
Marek 14:67...tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla:...
Lukáš 1:48...můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna...
Lukáš 14:7...se na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim...
Lukáš 22:56...Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a řekla: "Tenhle byl také...
Lukáš 22:58...zapřel: " ho neznám, ženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem,...
Jan 9:1...skryl a opustil chrám. Když procházel kolemvšiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho...
1. Korintským 10:18...tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chlébVšimněte si tělesného Izraele: copak ti, kdo jedí z obětí,...

Slova obsahující všimne: povšimneš (1) všimne (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |