Všemu

Hledám varianty 'všemu' [ vším (91) všemu (68) všem (321) všechno (574) všeho (94) vše (286) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:30... To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěřivšem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka...
Genesis 1:31...všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a...
Genesis 2:3...a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k...
Genesis 3:14...hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého...
Genesis 6:17... sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S...
Genesis 6:19...tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po...
Genesis 6:20...různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde...
Genesis 6:22...jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom...
Genesis 7:4...déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocíVše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil...
Genesis 7:5...jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena...
Genesis 7:8...ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho...
Genesis 7:15...ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z...
Genesis 7:19...na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory...
Genesis 7:21...ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemivše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i...
Genesis 7:22...havěť hemžící se po zemi, i všichni lidéVše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši,...
Genesis 7:23... vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po...
Genesis 8:17... tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva,...
Genesis 8:19...s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synůVšechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se...
Genesis 8:20... Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval...
Genesis 8:21...srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy...
Genesis 9:2...se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se...
Genesis 9:3...i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukouVšechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám...
Genesis 9:10...- s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu:...
Genesis 12:20...přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co...
Genesis 13:1...vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu....
Genesis 14:20...tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi....
Genesis 14:23... Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani...
Genesis 16:12...tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude...
Genesis 19:25...z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze...
Genesis 20:16...šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna."...
Genesis 21:12...chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi...
Genesis 21:22...Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že...
Genesis 23:17...Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát...
Genesis 24:1...byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi...
Genesis 24:36...ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš...
Genesis 24:66...a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky...
Genesis 25:5... Ti všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham...
Genesis 26:11...bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho...
Genesis 27:33...přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když...
Genesis 28:22...vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy...
Genesis 29:13...svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávělvšem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a...
Genesis 30:35...dne však vyřadil pruhované a strakaté kozlyvšechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé...
Genesis 30:40...stádě obracel dobytek směrem k pruhovanýmvšem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní...
Genesis 31:1...synové říkají: "Jákob obral našeho otcevšechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho...
Genesis 31:12...pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal...
Genesis 31:16...cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shráblVšechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je...
Genesis 31:18...své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s...
Genesis 31:21... vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se...
Genesis 31:43...jsou děti a tento dobytek je můj dobytekVšechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro...
Genesis 32:11...způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku...
Genesis 32:20...hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímuvšem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým...
Genesis 32:24...Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale...
Genesis 33:11...ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten...
Genesis 34:29... skot i osly, cokoli bylo ve městě i na polivšechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali...
Genesis 35:2...bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodiněvšem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u...
Genesis 37:11...Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého...
Genesis 39:2...stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když...
Genesis 39:3...Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten...
Genesis 39:4...správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana...
Genesis 39:5... Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj...
Genesis 39:8..."Když můj pán doma, o nic se nestaráVše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě...
Genesis 39:23... Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař...
Genesis 40:20...Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých...
Genesis 41:37... a země se nezhroutí hladem." Faraonovivšem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral...
Genesis 41:39...oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš...
Genesis 41:51...Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak...
Genesis 41:55...zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám...
Genesis 42:6...byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se...
Genesis 42:29...otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi...
Genesis 45:10...i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skotvšechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě...
Genesis 45:13... Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce...
Genesis 45:22...faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestuVšem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři...
Genesis 46:1...abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby,...
Genesis 46:32...dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skotvše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se,...
Genesis 46:34...v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil...
Genesis 47:1...přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých...
Genesis 48:16...můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť...
Genesis 50:15...Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi:...
Genesis 50:17...svým bratrům jejich provinění, jejich hříchvšechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám,...
Exodus 1:22...Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí,...
Exodus 4:28...hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká...
Exodus 4:30...všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před...
Exodus 6:29...jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl:...
Exodus 7:2...tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k...
Exodus 7:19...jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé...
Exodus 9:3...pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stádaVše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i...
Exodus 9:19... doteď. Rychle nech odvést svá stádavše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, ...
Exodus 9:25... Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny...
Exodus 10:5...vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilovše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy...
Exodus 10:12...zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití."...
Exodus 10:15...každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech....
Exodus 12:29... O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno,...
Exodus 13:12...tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního...
Exodus 13:15...propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po...
Exodus 16:6...každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl...
Exodus 16:23... co se péci, a uvařte, co se vařitVšechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si...
Exodus 18:1...tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechlvšem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael,...
Exodus 18:8...do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovivšem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a...
Exodus 18:9...Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je...
Exodus 18:14...rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš?...
Exodus 18:21...mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří...
Exodus 18:24..." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého...
Exodus 19:8...všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázalVšechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co...
Exodus 19:11... neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech...
Exodus 20:11...dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, mořevšechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto...
Exodus 21:30...bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo...
Exodus 23:13...a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; ...
Exodus 23:22...Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem...
Exodus 24:3...s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid...
Exodus 24:7...a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal...
Exodus 25:22...přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvitvšem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také...
Exodus 25:36...Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnuvšechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata....
Exodus 25:39...kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď,...
Exodus 25:40...vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." ...
Exodus 27:8...dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek...
Exodus 29:24...bochánek zadělaný olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to...
Exodus 30:24...250 šekelů vonného puškvorce, 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového...
Exodus 31:6...řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví...
Exodus 31:8... stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlatavšechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné...
Exodus 31:9... kadidlový oltář, oltář pro zápalné obětivšechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá...
Exodus 31:11... olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni.  vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin...
Exodus 34:19...avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z EgyptaVše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců...
Exodus 34:32...všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k...
Exodus 35:10... Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku,...
Exodus 35:13...slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyčevšechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho náčiní a...
Exodus 35:16...pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyčevšechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny...
Exodus 36:1...veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal...
Exodus 36:3...práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě...
Exodus 37:22... Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnuvšechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke...
Exodus 37:24... kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata....
Exodus 38:22... syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab,...
Exodus 39:32... totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy...
Exodus 39:33... Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stanvšechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a...
Exodus 39:36...svědectví, její tyče a slitovnici, stůlvšechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého...
Exodus 39:37...svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahanyvšechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání...
Exodus 39:39... bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyčevšechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří,...
Exodus 39:40... závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíkyvšechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání,...
Exodus 39:43... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 40:4...a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před...
Exodus 40:9... Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytekvšechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením...
Exodus 40:16...uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne...
Leviticus 1:9...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou...
Leviticus 1:13...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je...
Leviticus 2:2...pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejemvšechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 2:16...oběť. Kněz pak část drceného zrní a olejevšechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to...
Leviticus 5:23... Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil vydíráním...
Leviticus 6:8...z oběti vezme hrst jemné mouky s olejemvšechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento...
Leviticus 7:10...oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné...
Leviticus 8:10...vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytekvšechno, co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím...
Leviticus 8:27...a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to...
Leviticus 8:28... Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to...
Leviticus 8:36...bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak...
Leviticus 9:23... a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž...
Leviticus 10:3...přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal...
Leviticus 10:11...a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše."...
Leviticus 11:33...taková mršina spadla do nějaké hliněné nádobyvšechno v bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý...
Leviticus 11:46...svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactvavšech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle...
Leviticus 13:13...tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm...
Leviticus 14:9...oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočívšechno ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo...
Leviticus 14:11...kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom...
Leviticus 15:17...vodou a bude nečistý do večera. Každý oděvvšechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou...
Leviticus 15:20... kdo se dotkne, bude nečistý do večeraVšechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude...
Leviticus 17:2...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu...
Leviticus 18:24...Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním!...
Leviticus 19:24...neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám...
Leviticus 21:24...Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:18...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 23:38...i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů,...
Leviticus 25:10...rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte...
Leviticus 26:27...budete jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti...
Leviticus 26:44... zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a...
Leviticus 27:9...dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit...
Numeri 1:50...Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavenívše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho...
Numeri 1:54...u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. ...
Numeri 2:34...nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak...
Numeri 3:41...měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity....
Numeri 4:8...na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho...
Numeri 4:14...na uhlí, vidlice, lopaty a obětní miskyvšechno oltářní náčiní. Přes rozprostřou přikrývku z...
Numeri 4:16... Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich...
Numeri 4:26...k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů...
Numeri 5:30... Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena...
Numeri 6:19...si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu....
Numeri 7:1...tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele,...
Numeri 8:17... namísto všech prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze...
Numeri 9:5...beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Numeri 13:26...obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli...
Numeri 14:10...obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova...
Numeri 15:7...oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li...
Numeri 16:30...nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak...
Numeri 16:33...majetek. Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed...
Numeri 18:7...a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou....
Numeri 18:12... Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistýVšechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí,...
Numeri 18:13...odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu,...
Numeri 18:15...by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne toběVše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat,...
Numeri 18:29...Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek...
Numeri 19:18...yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stanvšechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak...
Numeri 21:30...Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu,...
Numeri 22:2...Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvědělvšem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik...
Numeri 22:4...řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův,...
Numeri 23:23...proti Jákobovi, není zaklínání proti IzraeliVše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh...
Numeri 28:23... aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří...
Numeri 28:31...kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti,...
Numeri 29:6...hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí,...
Numeri 30:1...a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k...
Numeri 31:20...- jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí...
Numeri 31:23... stříbro, bronz, železo, cín a olovovše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí...
Numeri 31:30...ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům...
Numeri 31:52...nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperkyVšechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů....
Deuteronomium 1:3...čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil...
Deuteronomium 1:7...se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v...
Deuteronomium 1:18... a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle...
Deuteronomium 2:25...se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší,...
Deuteronomium 2:32... Začni si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin,...
Deuteronomium 2:33...vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města....
Deuteronomium 3:3...vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný...
Deuteronomium 3:21...jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům....
Deuteronomium 4:19...a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z...
Deuteronomium 4:30...svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k...
Deuteronomium 4:34...paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 5:27...a zůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno,...
Deuteronomium 5:28...jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po...
Deuteronomium 6:11...a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které...
Deuteronomium 8:3...poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch...
Deuteronomium 10:14... tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, zeměvše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul...
Deuteronomium 11:6...a pohltila je, jejich rodiny, jejich stanyvšechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči...
Deuteronomium 12:11...za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti,...
Deuteronomium 12:14...smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš...
Deuteronomium 12:31... svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co...
Deuteronomium 13:1...pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho...
Deuteronomium 13:16...obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako proklaté. I jeho...
Deuteronomium 14:9...nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno...
Deuteronomium 14:20...havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jístVšechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou...
Deuteronomium 14:26... tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo...
Deuteronomium 15:10... tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou prácivše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy...
Deuteronomium 15:14...ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s nímvše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v...
Deuteronomium 15:18...nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a...
Deuteronomium 18:18...ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která...
Deuteronomium 22:9...svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody...
Deuteronomium 23:21...bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit....
Deuteronomium 24:19...a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy,...
Deuteronomium 26:11...levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš...
Deuteronomium 28:8... Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v...
Deuteronomium 28:11... a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i...
Deuteronomium 28:12...- aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům,...
Deuteronomium 28:22...horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad...
Deuteronomium 28:33...slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé zeměvšechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po...
Deuteronomium 28:37...budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kameneVšem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za...
Deuteronomium 29:1...a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se...
Deuteronomium 29:5... chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh....
Deuteronomium 30:9... tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého...
Deuteronomium 31:1... že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu...
Deuteronomium 31:9... kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého...
Deuteronomium 31:13... Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha,...
Deuteronomium 31:18...proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji...
Deuteronomium 34:11...poslal vykonat v Egyptě proti faraonovivšem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a...
Jozue 1:2...služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám...
Jozue 1:8...o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách...
Jozue 1:16...služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš,...
Jozue 2:23...když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou...
Jozue 6:17...to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s...
Jozue 6:19...tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstíVšechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou...
Jozue 6:21...do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyliVše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i...
Jozue 6:24...izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i...
Jozue 7:15...s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a...
Jozue 7:23... Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovivšem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s...
Jozue 7:24...i jeho skot, osly, ovce a kozy i jeho stanvšechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle...
Jozue 8:3...proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji....
Jozue 8:35... přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo....
Jozue 9:9..." tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma...
Jozue 9:10...o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a takévšem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání -...
Jozue 10:28...dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králemvšechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal...
Jozue 10:30...Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s...
Jozue 10:32...jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc...
Jozue 10:35... Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím mečevšechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně...
Jozue 10:37...ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho...
Jozue 10:39...jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím mečevšechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal...
Jozue 10:40...a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy....
Jozue 10:41... jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po...
Jozue 11:11...byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako...
Jozue 11:15...a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral...
Jozue 11:17...i pláň Arava - izraelské hory i jejich podhůřívše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v...
Jozue 11:19...města, které by se syny Izraele uzavřelo mírVše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce...
Jozue 20:9...pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi;...
Jozue 21:45...nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele,...
Jozue 22:2...pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste...
Jozue 23:3... stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy...
Jozue 23:6... Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se...
Jozue 24:2...tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši...
Jozue 24:27... "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl...
Jozue 24:31...od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua...
Soudců 2:4...'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo...
Soudců 6:13... ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých...
Soudců 8:35...ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův...
Soudců 9:3... že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se...
Soudců 13:13...Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z...
Soudců 13:14...ani pivo a nejí nic nečistého. dodržuje všechno, co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu...
Soudců 13:23...nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila...
Soudců 16:17...jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy  všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože...
Soudců 16:18...slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že  všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce:...
Soudců 19:20..." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám sevšechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku."...
Soudců 20:2... Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších...
Soudců 20:48...čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a...
Růt 2:11...cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a...
Růt 3:5...a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a...
Růt 3:6...říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v...
Růt 3:11...bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá...
Růt 3:16..."Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi...
Růt 4:9..." a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešinyvším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi...
1. Samuel 1:4...přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Peniněvšem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával...
1. Samuel 2:14...vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec...
1. Samuel 2:22...u Hospodina. Elí byl velmi starý. Slýchávalvšem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak...
1. Samuel 3:12...nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do...
1. Samuel 3:18...slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl:...
1. Samuel 8:7...Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych...
1. Samuel 9:6...tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověkvšechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat?...
1. Samuel 9:19...se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před...
1. Samuel 11:4...poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se...
1. Samuel 12:1...velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste...
1. Samuel 12:7... abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a...
1. Samuel 12:19... svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali...
1. Samuel 12:20...se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale...
1. Samuel 13:22...ostření bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen...
1. Samuel 15:6... abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta."...
1. Samuel 15:9...brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno...
1. Samuel 15:15...a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému BohuVšechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň...
1. Samuel 17:20..." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídačivšechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k...
1. Samuel 19:1...získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovivšem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův...
1. Samuel 19:7... nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolalvšechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Saulovi, aby...
1. Samuel 19:18...dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu povědělvšem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli...
1. Samuel 22:7... kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele...
1. Samuel 22:19...i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovcevše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova...
1. Samuel 23:3...se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy...
1. Samuel 25:6...‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví...
1. Samuel 25:30...odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být...
1. Samuel 25:37...nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl...
1. Samuel 30:18...na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy....
1. Samuel 30:19...ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral...
2. Samuel 3:19... Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné....
2. Samuel 3:23... a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem...
2. Samuel 3:25...- chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal...
2. Samuel 3:31...v bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovivšemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha,...
2. Samuel 3:36...chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se...
2. Samuel 6:12...kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edomavšechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal...
2. Samuel 6:19...lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého...
2. Samuel 7:3...truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je...
2. Samuel 8:15...celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem,...
2. Samuel 9:9...Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal...
2. Samuel 11:22...vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok,...
2. Samuel 12:11...ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to udělám...
2. Samuel 12:29...nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na...
2. Samuel 12:31...některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil...
2. Samuel 13:21...v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak...
2. Samuel 14:19...prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane...
2. Samuel 14:20... Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem:...
2. Samuel 15:6...ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak...
2. Samuel 15:14..."Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě:...
2. Samuel 16:11...říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovivšem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi...
2. Samuel 16:22...na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s...
2. Samuel 17:4...všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovivšem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale...
2. Samuel 17:29... s medem, ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si...
2. Samuel 18:5...Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole...
2. Samuel 19:3...truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města,...
2. Samuel 19:8...z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil...
2. Samuel 19:31...pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v...
2. Samuel 21:14...otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel...
2. Samuel 23:5...mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenouVšechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!...
2. Samuel 24:7...Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih...
2. Samuel 24:23...je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh,...
1. Královská 2:2...synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a...
1. Královská 2:3...zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin...
1. Královská 3:3... Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval...
1. Královská 3:15...smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné obětivšem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke...
1. Královská 5:22...odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám sevšechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. ...
1. Královská 6:18...chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květyvše bylo z cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části...
1. Královská 7:9...pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných,...
1. Královská 7:14...Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů....
1. Královská 7:33...od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i nábojevše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla...
1. Královská 8:4...Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité...
1. Královská 8:38...rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a...
1. Královská 8:43... vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
1. Královská 8:66...králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému služebníku...
1. Královská 9:1...chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal...
1. Královská 9:4...tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
1. Královská 9:9...a jimž sloužili - to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův...
1. Královská 9:20...nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládouVšechno obyvatelstvo pozůstalé z Emorejců, Chetejců,...
1. Královská 10:2... přišla k Šalomounovi a hovořila s nímvšem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky...
1. Královská 10:21...nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak...
1. Královská 11:38...se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v...
1. Královská 11:41...nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo,...
1. Královská 13:11...starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli muvšem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl...
1. Královská 13:32...rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž...
1. Královská 13:33...měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z...
1. Královská 14:22... co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchyvším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich...
1. Královská 14:26...chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
1. Královská 14:29...strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:7...dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:18...nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích...
1. Královská 15:23...Asa z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a MicpuVšechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno...
1. Královská 15:30...skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl...
1. Královská 15:31... Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:5...ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
1. Královská 16:7...jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když...
1. Královská 16:13...Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým...
1. Královská 16:14... Boha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:26... a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů...
1. Královská 16:27... Boha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo...
1. Královská 18:5...jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se...
1. Královská 18:36...Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz...
1. Královská 19:1...Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábelvšem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem....
1. Královská 20:4..."Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto...
1. Královská 20:9...odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale...
1. Královská 22:39... jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a...
2. Královská 4:40... nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali...
2. Královská 4:41...Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci nic špatného nebylo....
2. Královská 5:21...ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl...
2. Královská 5:23...pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šatyvšechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před...
2. Královská 8:6...Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a...
2. Královská 8:23...i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 9:11... Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden...
2. Královská 10:22...ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten...
2. Královská 10:30...mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu...
2. Královská 10:34...Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak...
2. Královská 11:19...setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou...
2. Královská 12:5...na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova...
2. Královská 12:10...chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova chrámu....
2. Královská 12:19...na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů...
2. Královská 12:20...od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 13:8...je na prach. Ostatní Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
2. Královská 13:12...pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:3...správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale...
2. Královská 14:14...hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Královská 14:15...vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:28... syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil...
2. Královská 15:6...také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:21...se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:26...místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů...
2. Královská 15:31...králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů...
2. Královská 15:36...Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 16:16... si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak...
2. Královská 16:19...Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 17:16...ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě...
2. Královská 18:7...vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému...
2. Královská 18:13...Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král...
2. Královská 18:15...stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v...
2. Královská 18:21...dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na...
2. Královská 19:4...dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským...
2. Královská 20:13...balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnicivšechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho...
2. Královská 20:15..."Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co...
2. Královská 20:17...slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
2. Královská 21:3... jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v...
2. Královská 21:5...nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna...
2. Královská 21:8...svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim...
2. Královská 21:17...očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo,...
2. Královská 21:21...očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám,...
2. Královská 21:25...jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 22:2... Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo...
2. Královská 22:13...neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v o nás psáno." Kněz Chilkiáš, Achikam,...
2. Královská 23:5...kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdímvšem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z...
2. Královská 23:16...slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek,...
2. Královská 23:17...z Judska a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho...
2. Královská 23:21...se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak...
2. Královská 23:26...velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin...
2. Královská 23:28... jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 24:3...předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných...
2. Královská 24:5...nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 24:7...ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského...
2. Královská 25:14...s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárkyvšechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů...
2. Královská 25:15...náčiní. Velitel gardistů pobral pánvice, mísyvše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno...
2. Královská 25:17...mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně...
2. Královská 25:30...svého života směl vždy jíst u králova stolu.  Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den...
1. Letopisů 2:23...a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova. Po Checronově...
1. Letopisů 3:9... Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě...
1. Letopisů 8:40...a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci...
1. Letopisů 10:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich...
1. Letopisů 13:14...tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomůvvšechno, co měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi...
1. Letopisů 16:24...národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny...
1. Letopisů 16:32...řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před...
1. Letopisů 17:2...smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou...
1. Letopisů 18:11...stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům,...
1. Letopisů 18:14...celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska,...
1. Letopisů 20:3...železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil...
1. Letopisů 21:3...lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč ...
1. Letopisů 21:23...smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho...
1. Letopisů 22:17... Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku...
1. Letopisů 26:28... které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův,...
1. Letopisů 26:30...izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále....
1. Letopisů 27:31...Jechdeáš Meronotský; za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův...
1. Letopisů 28:1...královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících...
1. Letopisů 28:12...i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova...
1. Letopisů 28:13... pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil...
1. Letopisů 28:14...službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě, pro zlaté svícny a jejich...
1. Letopisů 29:3...poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám připravil: 3...
1. Letopisů 29:5...zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k...
1. Letopisů 29:11... velikost a síla, nádhera, velebnost a majestátVše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi...
1. Letopisů 29:12...bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a...
1. Letopisů 29:14...mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou...
1. Letopisů 29:16...jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro...
1. Letopisů 29:17...upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své...
1. Letopisů 29:19...dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal...
1. Letopisů 29:20..."Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otců...
1. Letopisů 29:23...královský trůn namísto svého otce DavidaVše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni...
1. Letopisů 29:30... stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinstvívše, co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země....
2. Letopisů 4:18...rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a CaretánemVšeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik,...
2. Letopisů 4:22...nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které...
2. Letopisů 5:5...zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité...
2. Letopisů 6:29...rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu...
2. Letopisů 6:33... i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
2. Letopisů 7:10... Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi,...
2. Letopisů 7:11...dokončil Hospodinův chrám i královský palácVše, co chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo...
2. Letopisů 7:17...žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
2. Letopisů 7:22...klaněli a jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i...
2. Letopisů 8:7... v Libanonu anebo kdekoli v celé své říšiVšechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců, Emorejců,...
2. Letopisů 8:16...kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnicVšechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení...
2. Letopisů 9:1... přišla k Šalomounovi a hovořila s nímvšem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky...
2. Letopisů 9:20...nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak...
2. Letopisů 9:26...do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici...
2. Letopisů 11:3... synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin -...
2. Letopisů 12:9...chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
2. Letopisů 21:14...Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženyvšechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš...
2. Letopisů 21:17...Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně jako...
2. Letopisů 21:18...mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní...
2. Letopisů 23:16...královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid....
2. Letopisů 23:20...Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní...
2. Letopisů 25:24...hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Letopisů 29:5...Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha...
2. Letopisů 29:28...klanělo, zpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla...
2. Letopisů 29:32...činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili...
2. Letopisů 29:36...chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiášvšechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal....
2. Letopisů 30:22...Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili...
2. Letopisů 31:16... mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných...
2. Letopisů 31:21... správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon...
2. Letopisů 32:1...se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska...
2. Letopisů 32:13...To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové...
2. Letopisů 32:23...pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech národů. V době Ezechiáš na...
2. Letopisů 32:30...straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové...
2. Letopisů 32:31... Bůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho...
2. Letopisů 33:3...oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v...
2. Letopisů 33:5...nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm...
2. Letopisů 33:18...mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba...
2. Letopisů 33:19... Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím...
2. Letopisů 33:22...zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim....
2. Letopisů 34:16...ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově...
2. Letopisů 34:21...neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými...
2. Letopisů 35:7...pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře...
2. Letopisů 35:10...000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu...
2. Letopisů 36:8...to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na...
2. Letopisů 36:18... starce ani kmety; všichni mu padli do rukouVšechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty,...
Ezdráš 1:11...to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z...
Ezdráš 4:15...a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají...
Ezdráš 6:20...byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli...
Ezdráš 7:21...pokladny. , král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz...
Ezdráš 8:22...králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem,...
Ezdráš 8:34... syna Ješuova, a Noadiáše, syna BinuihoVše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned...
Ezdráš 8:35... 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Královským...
Ezdráš 9:1... a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy:...
Ezdráš 9:10... Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze...
Ezdráš 9:13...ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění,...
Nehemiáš 5:12...z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme...
Nehemiáš 5:19... Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat,...
Nehemiáš 6:7...hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu."...
Nehemiáš 8:3...u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid...
Nehemiáš 9:5...na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin,...
Nehemiáš 9:6...jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebesvšechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na ,...
Nehemiáš 9:33...asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se...
Nehemiáš 10:1...ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi...
Nehemiáš 11:2...devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě....
Nehemiáš 13:18... a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete...
Nehemiáš 13:30...kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské služby,...
Ester 1:8... Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, každého obsluhují, co hrdlo...
Ester 1:16...se neprovinila jen proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům ve všech provinciích krále...
Ester 1:17...krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat:...
Ester 1:18...velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo dost...
Ester 2:1...pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to,...
Ester 4:1...zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvědělvšem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou,...
Ester 4:7...před královský palác. Mordechaj mu povědělvšem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman...
Ester 4:8...ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Estervšechno poví. vzkáže, že jít za králem orodovat...
Ester 5:11... jaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože...
Ester 5:13...k spolu s králem pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid...
Ester 6:13... Když Haman vypravoval své ženě Zerešvšem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti...
Ester 9:1...Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech...
Ester 9:20...adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích...
Ester 9:26...se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se...
Ester 10:2...významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských a perských. Žid...
Ester 10:3...o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten...
Job 1:1...muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery...
Job 1:8...muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan...
Job 1:10... "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co...
Job 1:11...kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!"...
Job 1:12...zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale...
Job 1:22...vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. ...
Job 2:3...muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi...
Job 2:4...trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk  vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout...
Job 2:10...od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém...
Job 2:11...ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Kdyžvšem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé,...
Job 3:10...Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem...
Job 9:22... co ale na tom záleží - se mi nechce žítVšechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného...
Job 13:1...v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte...
Job 20:15...ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jedVše, co spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z...
Job 21:22...Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela...
Job 24:17...dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. ...
Job 28:24...cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když...
Job 30:23... na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když...
Job 31:12... byl by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo...
Job 32:8...mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává...
Job 33:1...rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řečvšemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám,...
Job 33:13...Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to...
Job 33:29...nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho...
Job 34:15...jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmoutvšechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu...
Job 34:26...zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejněvšem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty...
Job 37:7...‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho...
Job 37:16...nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze mračenvšem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech...
Job 38:18...Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde...
Job 41:3...postavil? Kdo chce vyzvat, mu zaplatímVšechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o...
Job 41:26...mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám...
Job 42:10...Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív...
Job 42:11...s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl. Každý z...
Žalmy 2:12...- jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před...
Žalmy 8:7...jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř...
Žalmy 8:9...polní zvěř, ptáky na obloze i mořské rybyvše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na...
Žalmy 10:18... ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkůmvšem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! Pro...
Žalmy 22:24... budu velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jejvšechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele,...
Žalmy 24:1...věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji...
Žalmy 31:12... síla slábne strádáním, údy ochablyVšem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem...
Žalmy 31:20...kdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufajívšem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před...
Žalmy 33:9...světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo sevšechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů Hospodin kazí...
Žalmy 33:15...na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu...
Žalmy 39:12...trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla...
Žalmy 44:14...nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupěvšem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás...
Žalmy 44:18... když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme...
Žalmy 50:3...náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheňvšechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry...
Žalmy 50:12..., i kdybych hladověl - mně patří světvšechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho...
Žalmy 59:9...to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smíchvšem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím...
Žalmy 74:3...jsi! Zaveď své kroky k troskám bez koncevšechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl...
Žalmy 75:9...v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněnéVšem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k...
Žalmy 75:11...navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!"...
Žalmy 77:13...učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil....
Žalmy 78:51... morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových....
Žalmy 78:59...výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy...
Žalmy 79:4...jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky...
Žalmy 87:7..." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových....
Žalmy 89:12...soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil...
Žalmy 96:3...národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny...
Žalmy 96:11... nebesa, země raduje se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí...
Žalmy 96:12...je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem, který přichází:...
Žalmy 97:7... na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami...
Žalmy 98:7...králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě!...
Žalmy 102:11...popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi ,...
Žalmy 103:6...jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednávávšem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat...
Žalmy 103:19...trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové,...
Žalmy 104:24...se zešeří. Kolik je, Hospodine, skutků tvýchVšechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření!...
Žalmy 105:21... Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel podle libosti,...
Žalmy 105:35...bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí. Všechno...
Žalmy 105:36...všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodíVšechno prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět mládí...
Žalmy 109:11... vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá...
Žalmy 113:6... jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu...
Žalmy 116:12...člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení,...
Žalmy 119:13...zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví jako...
Žalmy 119:63...vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvéVšem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých...
Žalmy 119:91...věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstáváVše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci...
Žalmy 119:96...zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však...
Žalmy 121:7...dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé...
Žalmy 132:1...Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když...
Žalmy 137:6...myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na...
Žalmy 139:4...mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodinevšechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi...
Žalmy 139:16...zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči vidělyvšechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než...
Žalmy 143:5... Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímámvšem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce...
Žalmy 145:9...soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých...
Žalmy 145:13...kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je...
Žalmy 145:17...touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý....
Žalmy 145:18...všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti....
Žalmy 146:6...On přece nebe i zemi učinil a také mořevšechno v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo...
Žalmy 147:18... když přijde jeho mráz? Když pošle své slovovšechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své...
Žalmy 148:9...vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak horyvšechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká...
Žalmy 150:6...činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými!  Všechno, co dýchá, chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví...
Přísloví 1:22...drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého...
Přísloví 1:33... ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak...
Přísloví 2:9...a právu tenkrát porozumíš, i poctivostivšem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde,...
Přísloví 3:9... celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé...
Přísloví 4:7... miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej...
Přísloví 4:27...se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své...
Přísloví 5:14...Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu...
Přísloví 6:31...hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycenvšechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží...
Přísloví 8:4...křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci, prozíravost,...
Přísloví 8:26...pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemivše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom,...
Přísloví 13:23...vydat hojnost potravy, bezpráví je ale můževšechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě,...
Přísloví 15:3...chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všudevše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem...
Přísloví 16:4... tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu...
Přísloví 16:33...dobývat. Člověk si může házet losem do klínavšechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je suchý...
Přísloví 20:8...jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudilvšechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté...
Přísloví 20:27...pod koly. Hospodinovou svící je duch člověkavše, co je skryté, prozkoumá. Láska a věrnost opatrují...
Přísloví 21:4... Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost...
Přísloví 21:20...Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne...
Přísloví 24:12..."My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdcevše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho...
Přísloví 24:31...pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozumvšechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly kopřivy,...
Přísloví 29:11... upřímnému se sápou po krku. Tupec průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž ...
Kazatel 1:2...nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnostvšechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění,...
Kazatel 1:3...marnost, všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno...
Kazatel 1:13...svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh...
Kazatel 1:14...dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a...
Kazatel 2:10...si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnulVšechno to pachtění mi přinášelo radost - jedinou odměnu za...
Kazatel 2:11...za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se...
Kazatel 2:16... Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčněVše minulé se v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak...
Kazatel 2:17...tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncemVšechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo všechno to...
Kazatel 2:18...Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo  všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které...
Kazatel 2:19...zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se lopotně pachtil a nač jsem vynaložil...
Kazatel 2:20... I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo...
Kazatel 2:22... I to je marnost a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí...
Kazatel 2:23...to usilování, kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá,...
Kazatel 2:25...z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jístvšeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a...
Kazatel 3:1...oblíbenci. I to je marnost a honba za větrem.  Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas...
Kazatel 3:9...a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh...
Kazatel 3:11...který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce,...
Kazatel 3:14...pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani...
Kazatel 3:19...stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšujevšechno je marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni...
Kazatel 4:4...které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti...
Kazatel 4:8..."Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je...
Kazatel 5:5... Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak...
Kazatel 5:14...odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest:...
Kazatel 5:17...Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod...
Kazatel 6:10...utíká. I to je však marnost a honba za větremVše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak...
Kazatel 6:11... Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch...
Kazatel 7:15...budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý...
Kazatel 7:21... který by konal dobro a nehřešil. Nestarej sevšechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka....
Kazatel 7:23...dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost. Říkal jsem si, že...
Kazatel 7:25...Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubináchVšechno jsem v mysli probral, abych poznal a prozkoumal...
Kazatel 8:6...nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a coVše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou...
Kazatel 8:9... bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o všem, co se...
Kazatel 8:17...neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem vidělVše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem....
Kazatel 9:1...on to nemůže nikdy pochopit. Když jsem o tom všem v srdci uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a...
Kazatel 9:3...i ten, kdo se bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud....
Kazatel 9:9...nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod...
Kazatel 9:11...bohatství na šikovných a přízeň na zkušených - o všem rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas,...
Kazatel 10:3... Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavostivšem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z...
Kazatel 10:19...pořádají hody, radost ze života víno přinášívše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v...
Kazatel 10:20...nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. ...
Kazatel 11:2...chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může...
Kazatel 11:5... stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce...
Kazatel 11:8...je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik...
Kazatel 11:9...vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci...
Kazatel 12:8...ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatelvšechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý - svému...
Kazatel 12:13... a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho...
Kazatel 12:14...- vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé...
Izaiáš 5:25...- v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 8:12...nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho...
Izaiáš 9:11... zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 9:16...a vdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlívšechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále...
Izaiáš 9:20...Manasese, na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 10:4...se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 10:12...a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému,...
Izaiáš 15:7...spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim....
Izaiáš 18:6...vinařskými noži, odstraní vinoucí se výhonkyVšechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům;...
Izaiáš 19:7...i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nic....
Izaiáš 21:2... zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehniVšemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí,...
Izaiáš 24:3...i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina!...
Izaiáš 24:11...není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly...
Izaiáš 25:8...smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak...
Izaiáš 26:12...pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš...
Izaiáš 28:29... koně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak...
Izaiáš 29:6... bouří a vichřicí, plamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež proti Arieli bojují -...
Izaiáš 34:1... pozorně to, lidé, sledujte! poslouchá zeměvšechno v , svět i vše, co na něm vyraší: Hospodin se...
Izaiáš 36:1...Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král...
Izaiáš 36:6...dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na...
Izaiáš 39:2...a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnicivšechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho...
Izaiáš 39:4..."Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co...
Izaiáš 39:6...Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili...
Izaiáš 40:26...Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá...
Izaiáš 41:22...důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, ...
Izaiáš 42:10... po celém světě chvalte jej - námořníci, mořevšechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušť i její...
Izaiáš 42:16...hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo...
Izaiáš 44:24... v lůnu zformoval: jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje...
Izaiáš 45:7... působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno působím. Nebesa, sešlete shůry rosu, ...
Izaiáš 46:10...teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své...
Izaiáš 47:9...v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o dětiVšechno to na tebe přijde v plnosti, spoustě tvých kouzel...
Izaiáš 48:6...můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci,...
Izaiáš 52:10...vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny...
Izaiáš 56:2... aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil...
Izaiáš 60:15...nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou bylavšem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát...
Izaiáš 63:7...chci a činy, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k...
Izaiáš 64:10...naši otcové - teď je z něj ale jen spáleništěvše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše,...
Izaiáš 64:11... co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez...
Izaiáš 66:2... být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví...
Izaiáš 66:24...Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasnevšem lidem budou k výstraze! Slova Jeremiáše, syna...
Jeremiáš 1:16...hradby i všechna judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že opustili, za to, že cizím...
Jeremiáš 2:34...ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!'...
Jeremiáš 3:7...strom, aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se....
Jeremiáš 3:8...Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list....
Jeremiáš 3:10... když cizoložila s kamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně...
Jeremiáš 5:19...vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože...
Jeremiáš 6:29...sama. Měchy dmýchají naplno, oheň pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo; zlo se...
Jeremiáš 8:16...se chvěje celá zem. Přitáhnou a pohltí zemvšechno na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás...
Jeremiáš 10:9...a kovotepce pak oblékají purpurem a šarlatemvšechno je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý...
Jeremiáš 10:16... Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin...
Jeremiáš 11:4...tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu vaším...
Jeremiáš 13:16...slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi...
Jeremiáš 14:22... to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede ...
Jeremiáš 15:13...nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám...
Jeremiáš 17:9...a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí? "...
Jeremiáš 19:14...se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle,...
Jeremiáš 20:5... který je odvleče do Babylonu a pobije mečemVšechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich...
Jeremiáš 21:14... Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského...
Jeremiáš 23:17...tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic...
Jeremiáš 25:2... Prorok Jeremiáš veškerému judskému liduvšem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let -...
Jeremiáš 25:13...Babylonii zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o vyřkl, všechno, co je...
Jeremiáš 25:15...z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se...
Jeremiáš 25:19... vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho lidem a všemi přimíšenými cizinci; všechny krále...
Jeremiáš 26:2...se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v...
Jeremiáš 26:8...chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lid,...
Jeremiáš 26:11...Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožůmvšemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece...
Jeremiáš 26:12...slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin poslal...
Jeremiáš 26:17...někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše...
Jeremiáš 26:18...prorokoval Micheáš Morešetský. Ten řekl všemu judskému lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion...
Jeremiáš 28:1...Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 28:5...na to proroku Chananiášovi před kněžími a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen,"...
Jeremiáš 28:7...toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci toběvšemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i...
Jeremiáš 28:11...a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let...
Jeremiáš 29:1...ve vyhnanství a také kněžím, prorokůmvšemu lidu, který Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do...
Jeremiáš 29:4...v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelevšem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do...
Jeremiáš 29:25...zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzalémě a knězi Cefaniášovi, synu...
Jeremiáš 29:31...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi...
Jeremiáš 31:37...základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví...
Jeremiáš 31:40...do Goje. Celé to údolí mrtvol a mastného popelavšechna ta pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské...
Jeremiáš 32:23...jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy!...
Jeremiáš 32:27...dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví...
Jeremiáš 32:32...přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové,...
Jeremiáš 32:42...tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu všechno...
Jeremiáš 33:5... které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto...
Jeremiáš 33:9...se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, uslyší o všem dobrodiní, které jim...
Jeremiáš 35:8...svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my...
Jeremiáš 36:3...Jošiášových dodnes. Když dům Judy uslyšívšem tom zlu, které na chci dopustit, snad se každý z...
Jeremiáš 36:4...zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval mu všechno, co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do...
Jeremiáš 36:6...do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet z judských měst do...
Jeremiáš 36:8...a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu...
Jeremiáš 36:10...vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile...
Jeremiáš 36:13...a všichni ostatní velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy....
Jeremiáš 36:16...ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a...
Jeremiáš 36:20...Elišamy, vstoupili do dvorany před králevšechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek....
Jeremiáš 36:21...písaře Elišamy a začal z něj předčítat králivšem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle...
Jeremiáš 36:31...na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je varoval, ale nechtěli...
Jeremiáš 38:1... syn Malkiášův, slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě...
Jeremiáš 38:4...odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho...
Jeremiáš 43:1...jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno...
Jeremiáš 44:2...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na...
Jeremiáš 44:17...říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 44:18...Královně nebes a přinášet úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly:...
Jeremiáš 44:20...úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto odmlouvali,...
Jeremiáš 44:24...neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 47:2...hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemivšechno na , města i s obyvateli. Lidé budou kvílet...
Jeremiáš 48:36...jak flétna naříká, vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen vous...
Jeremiáš 48:39...obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb,...
Jeremiáš 50:21...Pobij je jako proklaté, praví Hospodin, udělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se šíří rachot války, strašné...
Jeremiáš 50:26...na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj...
Jeremiáš 50:29...za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelcevšechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, ...
Jeremiáš 50:32... V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou...
Jeremiáš 51:19... Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin...
Jeremiáš 51:24... Před vašima očima však odplatím Babylonuvšem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na...
Jeremiáš 51:48... v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a zeměvšechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od...
Jeremiáš 52:18... lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárkyvšechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů...
Jeremiáš 52:19... mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na úlitbyvše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno...
Jeremiáš 52:22...mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně...
Jeremiáš 52:34...svého života směl vždy jíst u králova stolu.  Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále...
Pláč 1:10...Hospodine, na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla,...
Pláč 2:3... Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou...
Pláč 2:4...připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký...
Pláč 3:17... nakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u...
Pláč 3:25... Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na...
Ezechiel 4:9...pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a špalduvšechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš...
Ezechiel 5:9...očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl...
Ezechiel 6:9...šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě...
Ezechiel 6:11...Spráskni ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem,...
Ezechiel 6:13...stromem a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a...
Ezechiel 7:14...své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí sevše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten...
Ezechiel 11:25...mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:19...pít v hrůze, protože jejich země bude oloupenavšechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města...
Ezechiel 13:10... Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid'...
Ezechiel 14:22...tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl. uvidíte...
Ezechiel 15:2...révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit?...
Ezechiel 16:30... Zuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis...
Ezechiel 16:33...Místo svého manžela k sobě bereš cizíVšem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty -...
Ezechiel 16:43...na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník...
Ezechiel 16:51...nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi...
Ezechiel 16:54...i tvůj úděl, aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry...
Ezechiel 16:63...hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal...
Ezechiel 17:15...vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak...
Ezechiel 17:18...smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 20:31...obrazy, když se dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které...
Ezechiel 20:40... Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a...
Ezechiel 20:43...otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu...
Ezechiel 21:9...i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že ...
Ezechiel 21:15...Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč sevšem stromům vysmívá. je naleštěn a padne do dlaně,...
Ezechiel 23:11...mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě...
Ezechiel 28:5...tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 28:13...dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahraděvšemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a jaspisem,...
Ezechiel 30:12...vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemivšechno v zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin....
Ezechiel 32:15... Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v bydleli, tehdy...
Ezechiel 33:29... Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 35:15...Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu...
Ezechiel 36:4...městům, která se stala kořistí zbytku národůvšem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 36:5...proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s nezřízenou radostí drze přivlastnili mou...
Ezechiel 37:22...izraelských horách, je učiním jediným národemvšem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy...
Ezechiel 39:17... Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte...
Ezechiel 40:4..."pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl...
Ezechiel 41:16...jako prahy, zužující se okna i trojité ochozyvšechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od...
Ezechiel 42:11...s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbuVšechno v vypadalo stejně jako u budovy na severní...
Ezechiel 43:11...uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení...
Ezechiel 44:5... "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co...
Ezechiel 44:29...oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne jim všechno, co bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší...
Ezechiel 45:15...set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke...
Ezechiel 47:9...velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přitečevšechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se...
Daniel 1:17...a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta,...
Daniel 2:35...a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo...
Daniel 2:38...i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený světvšechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad tím...
Daniel 2:40...království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i...
Daniel 4:9...v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvíchvšem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli...
Daniel 4:25...k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct...
Daniel 5:22...Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal...
Daniel 7:16...z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři...
Daniel 8:12...do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého...
Daniel 8:24...silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a...
Daniel 9:6...mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcůmvšem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost...
Daniel 9:7...spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích...
Daniel 9:13...se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili...
Daniel 12:7... se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl....
Daniel 12:8...slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl...
Ozeáš 2:20...leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtímvšem dám odpočinout v bezpečí. Zasnoubím si navěky,...
Ozeáš 2:24...zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zaseji a nad...
Ozeáš 7:10... svému Bohu, nehledají ho navzdory tomu všemu. Efraim je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou...
Ozeáš 13:15...prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti...
Amos 6:8...mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí,...
Amos 9:1...do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani...
Abdiáš 1:15... v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se...
Micheáš 1:5...v ohni, vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co...
Micheáš 3:9... vůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právemvšechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a...
Nahum 3:4...bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak vábivá,...
Sofoniáš 1:2... syna Amonova. "Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu...
Sofoniáš 2:10... zbytek mého národa se zmocní jejich země." To vše kvůli jejich pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad...
Sofoniáš 3:7... Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v den,...
Ageus 1:11...tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a...
Ageus 1:14... ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu...
Ageus 2:14...s tímto národem, praví Hospodin. Stejné je to se vším, co dělají a co tu obětují - je to nečisté! Všímejte...
Ageus 2:17...kádi pro padesát měr, našel tam jen dvacetVšechno, na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětí a...
Zachariáš 1:17...Hospodin zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí...
Zachariáš 7:5...jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát let se vždy v...
Zachariáš 8:10...klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto...
Zachariáš 8:12...své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste...
Zachariáš 8:17...svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 9:12...do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes oznamujiVšechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk,...
Matouš 1:22...neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy...
Matouš 4:9...mu všechna království světa a jejich slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš...
Matouš 5:15...postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi,...
Matouš 5:18...písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších...
Matouš 6:32...‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ...
Matouš 6:33...Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude...
Matouš 8:33...prasat tehdy utekli, a když přišli do městavšechno to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned...
Matouš 11:27... Otče, neboť tak se ti zalíbiloVšechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině...
Matouš 13:33...vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v...
Matouš 13:34...měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než...
Matouš 13:41...pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou...
Matouš 13:44...poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království je,...
Matouš 13:46...najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je jako síť...
Matouš 13:47...je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh,...
Matouš 13:51...Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý...
Matouš 15:17...tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do...
Matouš 17:11...musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliášvšechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že...
Matouš 18:25...pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na...
Matouš 18:26...se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpenívšechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval,...
Matouš 18:31... byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý...
Matouš 19:20...a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš...
Matouš 19:26...řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno...
Matouš 19:27...všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš...
Matouš 22:4... Dal jsem porazit býčky i vykrmená telatavšechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to...
Matouš 23:3...Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky,...
Matouš 23:5... ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstemVšechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují...
Matouš 23:20...Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na...
Matouš 23:36...mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme,...
Matouš 24:2...chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni....
Matouš 24:8...místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou...
Matouš 24:14...bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém...
Matouš 24:33... že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se blíží, že je ve dveřích! Amen,...
Matouš 24:34... říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy...
Matouš 24:47...tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj...
Matouš 26:56...v chrámu a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho...
Matouš 27:13...pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k...
Matouš 27:54...hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesenívšechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu...
Matouš 28:11...dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se...
Matouš 28:20...i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po...
Marek 4:11..." odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, abyhleděli a hleděli, ale...
Marek 4:13..."Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo...
Marek 4:34...jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl:...
Marek 5:20..." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když...
Marek 5:26... Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic nepomohlo a bylo čím dál...
Marek 6:30...se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen...
Marek 6:41... aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti...
Marek 7:37... Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým...
Marek 8:25...ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se...
Marek 9:12...jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliášvšechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí...
Marek 9:23...opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz ...
Marek 10:20...svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval,...
Marek 10:21...ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |