Všechny

Hledám varianty 'všechny' [ všichni (859) všemi (193) všechny (946) všechna (267) všech (577) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:29...po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i...
Genesis 1:30...všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co...
Genesis 3:1...žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had....
Genesis 3:14...mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš...
Genesis 3:17...stromu, země bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude...
Genesis 3:20...jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě...
Genesis 4:21...stáda. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a...
Genesis 4:22... Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla...
Genesis 6:2...jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl:...
Genesis 6:5...viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den...
Genesis 6:13...na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a...
Genesis 6:17... sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S...
Genesis 7:2...mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy...
Genesis 7:8...ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho...
Genesis 7:11...dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se...
Genesis 7:14... dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactvavšichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze...
Genesis 7:19...na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory...
Genesis 7:21... zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co...
Genesis 7:23... vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po...
Genesis 8:19...s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synůVšechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se...
Genesis 8:20... Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval...
Genesis 9:2...se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se...
Genesis 9:12...i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla...
Genesis 9:25...buď Kanaán; je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův...
Genesis 10:21...rodů, jazyků, zemí a národností. Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také...
Genesis 10:29... Abimaele, Šebu, Ofira, Chavílu a Jobabavšichni tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se...
Genesis 11:6... Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajednovšichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla....
Genesis 11:9...Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé...
Genesis 12:3...ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, proklejiVšechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy...
Genesis 14:11...zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny...
Genesis 15:10...berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu...
Genesis 16:12...trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všemvšichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít."...
Genesis 17:7...smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních: je to věčná smlouva, že budu tvým...
Genesis 17:9...mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým...
Genesis 17:23... Abraham potom vzal svého syna Izmaelevšechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze,...
Genesis 17:27...jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dnevšichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od...
Genesis 18:18...věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým...
Genesis 19:4...města, sodomští muži od mladíků po starcevšechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě...
Genesis 19:25...z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze...
Genesis 20:7...ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - tyvšichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal...
Genesis 20:8...patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali...
Genesis 20:16...šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna."...
Genesis 21:6...sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smíchVšichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla...
Genesis 22:18...svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato...
Genesis 23:10...ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli,...
Genesis 23:17...Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát...
Genesis 23:18...vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham...
Genesis 24:20... znovu odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval,...
Genesis 25:4...pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co...
Genesis 25:18...směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka....
Genesis 26:3...a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil...
Genesis 26:4...rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny...
Genesis 26:15...služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidětVšechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů...
Genesis 27:37...odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánemvšechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem...
Genesis 28:14... Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, jsem s tebou! Budu chránit,...
Genesis 29:3...odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen...
Genesis 29:8...moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s...
Genesis 29:22...mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal...
Genesis 30:35...dne však vyřadil pruhované a strakaté kozlyvšechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé...
Genesis 31:6...mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou...
Genesis 31:12...‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleďVšichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní,...
Genesis 31:15...Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodalvšechny peníze shrábl! Všechno bohatství, které Bůh vytrhl...
Genesis 31:18...své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s...
Genesis 31:37...spáchal, že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to...
Genesis 34:23...snad potom jejich stáda, jejich majetekvšechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u...
Genesis 34:24...naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli...
Genesis 34:25...svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho...
Genesis 34:29... skot i osly, cokoli bylo ve městě i na polivšechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali...
Genesis 35:4...cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež...
Genesis 35:6...(to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - onvšichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to...
Genesis 36:6...zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dceryvšechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá...
Genesis 37:3...chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří....
Genesis 37:35...a truchlil nad svým synem po mnoho dníVšichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on...
Genesis 39:22...žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam...
Genesis 41:8...byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny....
Genesis 41:35...těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod faraonovu pravomoc...
Genesis 41:48...tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě...
Genesis 41:54...řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když...
Genesis 41:56..." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se...
Genesis 42:11... pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídloVšichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji...
Genesis 43:34...a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. ...
Genesis 44:11... u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je....
Genesis 45:1... Tu se Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem...
Genesis 45:15...a Benjamín plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj...
Genesis 45:27...netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil...
Genesis 47:14...byla vyčerpána hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly,...
Genesis 47:15... A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To...
Genesis 47:20... nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec...
Genesis 50:7...faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořanévšichni egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina,...
Genesis 50:14...Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratřivšichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce. Když si pak...
Exodus 1:6... Josef byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však...
Exodus 3:15...' To je navěky jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a...
Exodus 3:20...rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás...
Exodus 4:19...v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy...
Exodus 4:21...do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. však posílím...
Exodus 4:28...hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká...
Exodus 4:29...A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co...
Exodus 7:20...jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby, které byly v Nilu,...
Exodus 7:24...otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdciVšichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli...
Exodus 9:6...učiní zítra." A nazítří to Hospodin učinilVšechna egyptská stáda pošla, ale z izraelských stád...
Exodus 9:11...postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu hrdost....
Exodus 9:25... co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití potlouklo a polámalo...
Exodus 10:5... vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerouvšechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce,...
Exodus 10:6... které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové ani...
Exodus 10:12...zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití."...
Exodus 11:5...praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu EgyptemVšichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného...
Exodus 11:8...odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit:...
Exodus 11:10...přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a...
Exodus 12:12... V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy...
Exodus 12:14...jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Po sedm...
Exodus 12:17...zástupy z Egypta. Tento den budete zachovávat ve všech svých pokoleních - to je věčné ustanovení. Od večera...
Exodus 12:20...anebo domácí. Nebudete jíst nic kvašeného; ve všech svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby."...
Exodus 12:21...jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze...
Exodus 12:29... O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž...
Exodus 12:30...z dobytka. noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl...
Exodus 12:33...urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo,...
Exodus 12:41...let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy...
Exodus 12:42... To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni synové Izraele ve svých pokoleních budou držet...
Exodus 12:50...žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno,...
Exodus 13:15...propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po...
Exodus 14:7...s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozůvšechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce....
Exodus 14:9...opovážili odejít. Egypťané je pronásledovalivšechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé jeho vojsko - a...
Exodus 14:23...pravici i levici! Egypťané je pronásledovalivšichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi...
Exodus 15:15...kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děsvšichni obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je...
Exodus 15:20...Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínuvšechny ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim...
Exodus 15:26...správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou...
Exodus 16:22...nasbírali dvakrát více - dva omery na osobuVšichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi....
Exodus 16:32...Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil...
Exodus 16:33...postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před...
Exodus 18:8...kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je...
Exodus 18:11...Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů,...
Exodus 18:12...oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áronvšichni izraelští stařešinové a hodovali s Mojžíšovým...
Exodus 19:7...vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid...
Exodus 19:12...lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu...
Exodus 20:1...sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který ...
Exodus 23:27...hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátímVšechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu...
Exodus 24:3...s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid...
Exodus 24:4..."Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a...
Exodus 24:8... kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát...
Exodus 25:33... na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak...
Exodus 25:35...párem další pupen a pod třetím další - taktovšech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i...
Exodus 26:2...dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte širokýVšechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je...
Exodus 26:8...bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte širokáVšech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť...
Exodus 26:17...široký a každý bude mít dva spojovací čepyVšechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. Pro pravou, jižní...
Exodus 27:17...20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkamiVšechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými...
Exodus 27:19...náčiní pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu."...
Exodus 27:21... aby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého...
Exodus 28:3...svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha,...
Exodus 28:38...při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich svatých darech. Bude ho mít stále na čele, a...
Exodus 29:16...zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a...
Exodus 29:20...pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři,...
Exodus 29:42...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u...
Exodus 30:8...zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo...
Exodus 30:10...rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích...
Exodus 30:21...věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:31...službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se...
Exodus 31:13...soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že jsem Hospodin,...
Exodus 31:16... sobotu dodržují jako věčnou smlouvu po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny...
Exodus 32:26...je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví...
Exodus 34:19...z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk...
Exodus 34:30...s Hospodinem září tvář. Když pak Áronvšichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak...
Exodus 34:31... Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áronvšichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom...
Exodus 34:32...a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s...
Exodus 35:10...pro zasazení do efodu a náprsníku. Přijďtevšichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin...
Exodus 35:25...u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu službyVšechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou,...
Exodus 35:26...modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kmentVšechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly...
Exodus 35:29...přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce,...
Exodus 36:2... jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili nutkání přistoupit k práci a dát se do ...
Exodus 36:4...ráno přinášeli stále další dobrovolné daryVšichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy...
Exodus 36:9...dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte širokýVšechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k...
Exodus 36:15...byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte širokáVšech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť...
Exodus 36:22...a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku. Pro pravou, jižní stranu Příbytku...
Exodus 37:19... na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. Na dříku pak...
Exodus 37:21...párem další pupen a pod třetím další - taktovšech šesti prutů vycházejících ze svícnu. Tyto pupeny i...
Exodus 38:16...druhé strany. Uprostřed pak byla brána nádvoříVšechny zástěny kolem nádvoří byly ze soukaného kmentu....
Exodus 38:17...stříbrné, obložení jejich hlavic bylo stříbrnéVšechny sloupy nádvoří byly propojeny stříbrnými příčkami....
Exodus 38:20...jejich hlavic i jejich příčky byly stříbrnéVšechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto...
Exodus 38:31...sloupů kolem nádvoří, patky pro bránu nádvořívšechny kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří. Z modré,...
Exodus 40:15...mi konali kněžskou službu. Toto pomazání jevšechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství." A...
Exodus 40:38...něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil...
Leviticus 1:5...jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 1:11... synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a...
Leviticus 3:2...kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou...
Leviticus 3:8...Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:13...Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu:...
Leviticus 3:17...patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích: Nesmíte...
Leviticus 6:11...obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Cokoli se jich dotkne, bude svaté."...
Leviticus 7:2...zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný...
Leviticus 7:36...dne svého pomazání. Je to věčné ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti,...
Leviticus 8:15...vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil...
Leviticus 8:19... Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly...
Leviticus 8:24...ruky a palec pravé nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a...
Leviticus 9:12...synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a...
Leviticus 9:18...synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas,...
Leviticus 10:9... abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a...
Leviticus 11:2...Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého...
Leviticus 11:9...se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny...
Leviticus 11:10...i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupinyVšichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin...
Leviticus 11:15... různé druhy jestřábůvšechny druhy havranů, dále pštros, sova, racek, různé...
Leviticus 11:46...svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactvavšech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle...
Leviticus 14:41...místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali, vysypou...
Leviticus 14:45...je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamení, dřívívšechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku...
Leviticus 15:25...výtok trvá déle než její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době...
Leviticus 16:16...od nečistot synů Izraele, od jejich proviněnívšech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi...
Leviticus 16:18...krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem....
Leviticus 16:21...na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a...
Leviticus 16:22...vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak kozla...
Leviticus 16:30...očištěni; před Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy...
Leviticus 16:31...ode všech svých hříchů. Bude to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné...
Leviticus 16:34...za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 17:7...chodili smilnit. Toto bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu...
Leviticus 18:27...ohavností - domácí ani host, který žije u vásVšechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi...
Leviticus 19:37...váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna pravidla a všechny zákony plňte. jsem...
Leviticus 20:5...takovému člověku i proti jeho rodině. Jehovšechny, kdo jej v tom smilstvu následovali a smilnili s...
Leviticus 20:22...svého bratra - budou bezdětní. Zachovávejte všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla...
Leviticus 20:23...národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi zhnusili. Vám jsem však řekl:...
Leviticus 22:3...Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z vašich potomků ve všech vašich pokoleních by přistoupil ke svatým darům (jež...
Leviticus 23:3... svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Toto...
Leviticus 23:14...tento dar svému Bohu. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Ode dne...
Leviticus 23:21...žádnou běžnou práci. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich příbytcích. Když...
Leviticus 23:31...dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech vašich příbytcích. Bude to...
Leviticus 23:32...všech vašich příbytcích. Bude to pro vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do...
Leviticus 23:38...den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete...
Leviticus 23:41...sedm dní v roce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po...
Leviticus 23:42...měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncíchVšichni narození v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby...
Leviticus 24:3...od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. před Hospodinem stále pečuje o...
Leviticus 24:14...k Mojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z táboraVšichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá...
Leviticus 26:14...mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete pravidla a...
Leviticus 26:15...zošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu a vám...
Leviticus 27:25...bylo koupeno, jemuž náleží jako dědičný pozemekVšechny určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20...
Numeri 1:2...rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny...
Numeri 1:3...všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého...
Numeri 1:18...ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domůVšichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti...
Numeri 1:20...a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:22...a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:24... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád...
Numeri 1:26... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda...
Numeri 1:28... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar...
Numeri 1:30... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon...
Numeri 1:32... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim...
Numeri 1:34... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases...
Numeri 1:36... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín...
Numeri 1:38... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan...
Numeri 1:40... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer...
Numeri 1:42... rodů a otcovských domů ve jmenném seznamuvšichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí...
Numeri 1:45...jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše,...
Numeri 2:17...151 450 mužů. Ti pochodují druzí. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů....
Numeri 2:32...jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno,...
Numeri 3:13...Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny...
Numeri 3:15...syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle...
Numeri 3:40...řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď...
Numeri 3:41...měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity....
Numeri 3:42..." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených...
Numeri 3:43...příkazu sečetl všechny prvorozené syny IzraeleVšech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů...
Numeri 4:27...podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich břemena a pro všechnu jejich službu. Všechna...
Numeri 4:37...2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem...
Numeri 4:41...2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem...
Numeri 4:46... Mojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech,...
Numeri 4:47...levity podle jejich rodů a otcovských domůvšech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni...
Numeri 5:9...berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které mu synové Izraele přinesou,...
Numeri 5:10...přinesou, připadne vždy obětní příspěvek kněziVšechny svaté dary patří vždy dárci, ale co kdo knězi,...
Numeri 6:6...svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k...
Numeri 6:8... neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby...
Numeri 6:12...při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavuvšechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese...
Numeri 8:16...Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů...
Numeri 8:17... namísto všech prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze...
Numeri 8:18...v Egyptě, jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity....
Numeri 9:3...měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš...
Numeri 9:12...v něm jedinou kost. slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na...
Numeri 10:8...synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války...
Numeri 10:25...Benjamín Abidan, syn Gideoniho. Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova...
Numeri 11:12...celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi...
Numeri 11:14...naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat...
Numeri 11:22...budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro vylovit...
Numeri 11:31... přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden den cesty široko daleko, do výše...
Numeri 12:3...byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a...
Numeri 12:4...ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!" Všichni tři tedy šli...
Numeri 13:3...vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazuVšichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto...
Numeri 13:32...jsme prošli a prozkoumali, požírá své obyvateleVšichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné...
Numeri 14:2... Lid se dal do křiku a naříkal celou nocVšichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi....
Numeri 14:11...pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím...
Numeri 14:29...Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z...
Numeri 14:37...k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeliVšechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla...
Numeri 14:39... syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal do...
Numeri 15:15...stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i...
Numeri 15:21...odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní...
Numeri 15:23... ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto: Pokud se to stane...
Numeri 15:38...řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad...
Numeri 15:39...třásně. Když na pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste...
Numeri 15:40...by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu....
Numeri 16:3...jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se...
Numeri 16:24...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!"...
Numeri 16:26...ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy." Vyklidili tedy prostor kolem dokola...
Numeri 16:28..."Takto poznáte, že Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li...
Numeri 16:32...otevřela ústa a pohltila je, jejich rodinyvšechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek....
Numeri 17:24...nasadila květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je...
Numeri 17:27...tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hynemevšichni hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu...
Numeri 18:8...jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným ustanovením jsem...
Numeri 18:11...příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal...
Numeri 18:19...jako ti připadne hrudí pozvedání a pravá kýtaVšechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele...
Numeri 18:21...službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v Izraeli. se synové Izraele ...
Numeri 18:23... nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny...
Numeri 18:28...lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek...
Numeri 19:18...yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stanvšechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak...
Numeri 20:14..."Toto praví tvůj bratr Izrael: Jistě víšvšech útrapách, které nás potkaly. Naši otcové sestoupili...
Numeri 21:25...Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich, včetně Chešbonu...
Numeri 23:6..." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. Tehdy...
Numeri 23:13...jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň...
Numeri 24:17...žezlo z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude...
Numeri 25:4...Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs...
Numeri 26:43... To jsou čeledi Danovy po svých rodechVšechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi...
Numeri 27:21...a na jeho rozkaz budou vcházet - on a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy...
Numeri 30:5...otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe vzala, platit. Pokud...
Numeri 30:12... o tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její sliby i závazky platit. Pokud by je však...
Numeri 30:15...do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny její sliby i závazky, jimiž je vázána. Potvrdil je,...
Numeri 31:10...jejich dobytek, stáda a veškeré bohatstvíVšechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich...
Numeri 31:12...se veškeré kořisti včetně lidí a dobytkaVšechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak...
Numeri 31:13...Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazarvšichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se...
Numeri 31:15...z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu...
Numeri 31:17...přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která spala s...
Numeri 31:18... Pobijte i každou ženu, která spala s mužemVšechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé....
Numeri 31:19...sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táboremVšichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se...
Numeri 31:20...- jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí...
Numeri 31:51..." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato odevzdané...
Numeri 32:15... nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi...
Numeri 32:26...přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytekvšechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech,...
Numeri 33:4...vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil,...
Numeri 33:52...Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované...
Numeri 34:12... k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země...
Numeri 35:3...přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata. Předměstské pastviny, které dáte...
Numeri 35:4...které dáte levitům, obklopují městskou zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva...
Numeri 35:29... Toto se vám stane právním ustanovením pro všechna budoucí pokolení, kdekoli se usadíte. Každý vrah,...
Numeri 36:8...za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak...
Deuteronomium 1:22...Bůh tvých otců, řekl. Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed...
Deuteronomium 1:41... přesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a lehkomyslně jste...
Deuteronomium 2:16...nim a do posledního je vymýtila z táboraVšichni bojovníci z lidu do posledního vymřeli. Hospodin...
Deuteronomium 2:34...syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako...
Deuteronomium 2:36...by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí...
Deuteronomium 3:4... Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živýVšechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již...
Deuteronomium 3:5... celý kraj Argob, Ogovo království v BášanuVšechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a...
Deuteronomium 3:10...Emorejci mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu...
Deuteronomium 3:18... váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictvíVšichni vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji...
Deuteronomium 4:4...jste se přimkli k Hospodinu, jste však dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které...
Deuteronomium 4:6...uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyšívšech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid!...
Deuteronomium 4:9...nezapomněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce,...
Deuteronomium 4:10... Chci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti."...
Deuteronomium 5:3...otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z...
Deuteronomium 5:23...hora plála ohněm, přistoupili jste ke mněvšichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové - a...
Deuteronomium 5:29... Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání, aby...
Deuteronomium 5:31...svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž je budeš učit,...
Deuteronomium 6:2...obsadit. Chce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 6:19...zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. se v...
Deuteronomium 6:24... Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili všemi těmito pravidly a ctili Hospodina, svého Boha. Pak se...
Deuteronomium 6:25...tom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání, jak nám uložil." Hospodin,...
Deuteronomium 7:14...tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade všechny národy. Nevyskytne se u tebe neplodný ani neplodná,...
Deuteronomium 7:15... které jsi poznal v Egyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti...
Deuteronomium 7:16...postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš...
Deuteronomium 7:19...Bůh, vyvedl. Takto Hospodin, tvůj Bůh, naloží se všemi národy, jichž se obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na ...
Deuteronomium 7:24...jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojívšechny je vyhladíš. Sochy jejich bohů spal. Nesmíš...
Deuteronomium 8:1... neboť propadla klatbě. Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi,...
Deuteronomium 9:10...kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin promluvil z prostředku...
Deuteronomium 10:12...to, abys ctil Hospodina, svého Boha, kráčel po všech jeho cestách a miloval jej. Chce, abys sloužil...
Deuteronomium 10:15...tvým otcům však Hospodin přilnul svou láskou. Ze všech národů vyvolil jejich potomstvo, totiž vás, a tak je...
Deuteronomium 11:1...nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla,...
Deuteronomium 11:8...Hospodinovo dílo, které vykonal. Proto dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít...
Deuteronomium 11:22...bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat...
Deuteronomium 11:23...a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a...
Deuteronomium 11:32...ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám. ...
Deuteronomium 12:1... Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou...
Deuteronomium 12:2...Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým...
Deuteronomium 12:10...Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na...
Deuteronomium 12:11...desátky, obětní příspěvky z práce svých rukouvšechny své nejlepší věci, které jste přislíbili Hospodinu....
Deuteronomium 12:19...díla svých rukou. Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity...
Deuteronomium 12:28... tvého Boha, a maso sníš. Dbej, abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se...
Deuteronomium 13:19...poslouchej Hospodina, svého Boha, zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je...
Deuteronomium 14:9...nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno...
Deuteronomium 14:11...nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa...
Deuteronomium 14:14... sokola, různé druhy supůvšechny druhy havranů, dále pštrosa, sovu, racka, různé...
Deuteronomium 14:19... různé druhy volavek ani dudka a netopýra. Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se...
Deuteronomium 14:23...za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však...
Deuteronomium 14:28...žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě....
Deuteronomium 15:5...Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin,...
Deuteronomium 17:10...místa, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokyny. Zachovej se podle pravidla, o němž...
Deuteronomium 17:14...si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen...
Deuteronomium 17:19...Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina,...
Deuteronomium 18:5... Jeho si totiž Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenů, aby po všechny dny stál se svými syny ve...
Deuteronomium 19:9...tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys...
Deuteronomium 20:13...tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti,...
Deuteronomium 20:15...ti Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi,...
Deuteronomium 21:6...nich se rozhodne každá pře a každé napadení.) Všichni stařešinové města, které bude k zabitému nejblíže,...
Deuteronomium 21:21...a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň...
Deuteronomium 23:7...Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o...
Deuteronomium 24:8...Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem...
Deuteronomium 25:18...byl námahou vyčerpán, a pobil tvůj zadní vojvšechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin,...
Deuteronomium 25:19... ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za...
Deuteronomium 26:2... ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 26:12...třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své úrody, poskytneš je levitovi,...
Deuteronomium 26:18...pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl chválu,...
Deuteronomium 26:19... vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem...
Deuteronomium 27:1...se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy...
Deuteronomium 27:3...vápnem. Jakmile překročíš Jordán, napiš na  všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země,...
Deuteronomium 27:8...Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně....
Deuteronomium 27:14...hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo vytesá či...
Deuteronomium 28:1...Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin,...
Deuteronomium 28:2... svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou  všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný...
Deuteronomium 28:10...Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestáchVšechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a...
Deuteronomium 28:15... svého Boha, nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím,...
Deuteronomium 28:25...před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách se bude pást...
Deuteronomium 28:29...v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a vykořisťován a nebude,...
Deuteronomium 28:33...slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé zeměvšechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po...
Deuteronomium 28:42...syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetíVšechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz....
Deuteronomium 28:45...tobě, a ne ty jemu; on bude hlavou a ty ocasemVšechna tato prokletí na tebe přijdou, protože jsi...
Deuteronomium 28:52...bravu, dokud nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké...
Deuteronomium 28:55...zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí...
Deuteronomium 28:58... je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize,...
Deuteronomium 28:60...rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak ...
Deuteronomium 28:61... a tak postihnou. Hospodin na tebe přivedevšechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize...
Deuteronomium 28:64...přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam budete...
Deuteronomium 29:1...Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho služebníky a s celou jeho zemí. Na vlastní oči...
Deuteronomium 29:9...je, a bude se dařit veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši...
Deuteronomium 29:20...vymaže. Hospodin jej k jeho zkáze oddělí ode všech kmenů Izraele a naloží s ním podle všech kleteb...
Deuteronomium 29:22... a neduhy, jimiž ji Hospodin vyčerpá, a řeknou: "Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší...
Deuteronomium 29:23... které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi...
Deuteronomium 29:28...nám a našim synům - totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání...
Deuteronomium 30:1...abychom plnili všechna slova tohoto Zákona.  Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám,...
Deuteronomium 30:3...se nad tebou, vrátí zpět a shromáždí ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I...
Deuteronomium 30:7...duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na tvé nepřátele, kteří ...
Deuteronomium 30:8...pak budeš znovu poslouchat Hospodina a dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin,...
Deuteronomium 31:12...Hospodina, vašeho Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové,...
Deuteronomium 31:13... a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete...
Deuteronomium 31:28...vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim...
Deuteronomium 32:4...našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalévšechny jeho cesty pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy...
Deuteronomium 32:7...a upevnil? Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých...
Deuteronomium 32:44...očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn...
Deuteronomium 32:45...také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato...
Deuteronomium 32:46...všechna tato slova celému Izraeli, řekl jim: "Všechna tato slova, jimiž jsem vás dnes varoval, si vezměte...
Deuteronomium 33:3...vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidiVšechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli...
Deuteronomium 33:14...hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími...
Deuteronomium 33:17...mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech zemských končinon těmi rohy porazí. Takové jsou...
Deuteronomium 33:25...olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh,...
Jozue 1:5... ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako...
Jozue 2:9...jim. "Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebeVšichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme,...
Jozue 2:11... Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dechvšichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh,...
Jozue 2:13...naživu mého otce a matku, bratry a sestryvšechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!"...
Jozue 2:22...pronásledovatelé nevrátili. Hledali je totiž po všech cestách, ale nenašli. Oba muži se pak vydali zpět....
Jozue 2:24...celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se před námi třesou!" Jozue...
Jozue 3:1...se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a...
Jozue 4:10...tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi,...
Jozue 4:24...před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná;...
Jozue 5:1... vašeho Boha, po všechny dny." Když potom všichni emorejští králové na západním břehu Jordánu a...
Jozue 5:4... Důvod, proč je Jozue obřezal, je tentoVšechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni...
Jozue 5:8...cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře,...
Jozue 6:3...krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To...
Jozue 6:17...Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme...
Jozue 6:22...do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti...
Jozue 6:23...Rachab, jejího otce i matku, její sourozencevšechny, kdo k patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a...
Jozue 6:25...domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala...
Jozue 7:9...nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejcivšichni obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše...
Jozue 8:4...číhat v záloze. Nebuďte od města moc dalekoVšichni buďte připraveni. a všechen lid, který bude se...
Jozue 8:24...ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s pobíjením všech obyvatel Aje venku na poušti, kam je pronásledovali,...
Jozue 8:25...Izrael do Aje a také tam je pobili ostřím mečeVšech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen -...
Jozue 8:26...nespustil ruku s napřaženou šavlí, dokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si...
Jozue 8:34...se žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je...
Jozue 9:1...pobývajících mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v...
Jozue 9:11...Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinovévšichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na...
Jozue 9:19...Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptalaVšichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim...
Jozue 9:24...Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zemvšechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme...
Jozue 10:2...královská sídla, a protože bylo větší než Ajvšichni jeho obyvatelé byli udatní. Jeruzalémský král...
Jozue 10:5... král Lachiše a král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon a zaútočili na něj....
Jozue 10:6... Rychle k nám pospěš a zachraň nás! Pomoz námVšichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato...
Jozue 10:7...proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin...
Jozue 10:24...Eglonu. Když ty krále přiváděli, Jozue svolal všechny izraelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním...
Jozue 10:25...buďte silní a stateční. Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovat." Potom je Jozue...
Jozue 10:37...ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho...
Jozue 10:40...a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy....
Jozue 10:42... po Gazu a od celého kraje Gošen po GibeonVšech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním...
Jozue 11:4...v kraji Micpa byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a...
Jozue 11:5...mořském břehu a nesmírné množství koní a vozůVšichni ti králové se smluvili, přitáhli a utábořili se...
Jozue 11:6...se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a...
Jozue 11:10...krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím...
Jozue 11:12...duše. Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je...
Jozue 11:14...vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale...
Jozue 11:17...v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito...
Jozue 11:18...Zajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. Kromě Hivejců...
Jozue 11:21...Anakovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anabu i ze všech judských a izraelských hor. Jozue je vyhladil jako...
Jozue 13:6...od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátuVšechny obyvatele hor, od Libanonu k Misrefot-majim,...
Jozue 13:10...celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v...
Jozue 13:12...Refajcům a vládl v Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale...
Jozue 13:17...dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbonvšechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal,...
Jozue 13:21... úbočí Pisgy a Bet-ješimotvšechna města náhorní roviny a celé království...
Jozue 13:25... synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeruvšechna gileádská města, polovina země Amonců k Aroeru...
Jozue 13:30... přes celé království bášanského krále Ogavšech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu;...
Jozue 16:9...města uprostřed dědictví synů Manasesovýchvšechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce...
Jozue 17:16...nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navícvšichni Kananejci z nížiny, jak z Bet-šeanu a okolí, tak z...
Jozue 19:8... Eter a Ašan - čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a...
Jozue 21:42...měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž...
Jozue 21:44...usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze...
Jozue 21:45...nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele,...
Jozue 22:5...Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se...
Jozue 22:14...vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými...
Jozue 23:1... dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku,...
Jozue 23:3... stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy...
Jozue 23:4...kmenům do dědictví území zbývajících národůvšechna území národů, které jsem vyhladil - od Jordánu ...
Jozue 23:14... váš Bůh, dal. Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech...
Jozue 24:1...dal, rychle vymřete." Tehdy Jozue shromáždil všechny izraelské kmeny do Šechemu. Svolal izraelské...
Jozue 24:17...nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před...
Jozue 24:18...procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejcevšechny ty národy, které bydleli v zemi. I my tedy budeme...
Jozue 24:27...svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin. Bude vám svědkem,...
Jozue 24:31...od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua...
Soudců 2:7...obsadit svou zem. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua...
Soudců 2:14...je plenili. Vydal je napospas nepřátelům ze všech stran, takže proti nim nemohli obstát. Kamkoli se...
Soudců 2:18...vzbuzoval soudce, býval Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel...
Soudců 3:3...) Ponechal tedy pětici filištínských státůvšechny Kananejce, Sidonce a Hivejce bydlící v libanonském...
Soudců 3:19...tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se všichni kolemstojící vzdálili. Eglon seděl o samotě v...
Soudců 6:9... Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich...
Soudců 6:13... ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých...
Soudců 6:33...se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s východními...
Soudců 7:5...dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si...
Soudců 7:6...kleknou." Tři sta mužů chlemtalo vodu z rukyvšichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi:...
Soudců 7:12...hlídkám na kraji tábora. Midiánců, Amalekovcůvšech východních národů leželo v údolí jako kobylek! I...
Soudců 7:20...na rohy a rozbili džbány, které si nesliVšechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V...
Soudců 7:24...Obsaďte jim jordánské brody k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili a zabrali...
Soudců 8:34... svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost...
Soudců 9:2...měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo aby vám vládl...
Soudců 9:6...Jotam ale přežil, protože se schovalVšichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se potom...
Soudců 9:14...veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát...
Soudců 9:44...do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil...
Soudců 9:46...uslyšeli měšťané v Šechemské věži, uchýlili se všichni do pevnosti El-beritova chrámu. Když se Abimelech...
Soudců 9:47...chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni pohromadě, vystoupil s celým svým vojskem na horu...
Soudců 9:49...jimi pevnost a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a...
Soudců 9:51... Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za...
Soudců 9:57... když povraždil svých sedmdesát bratrů. Také všechny zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavy....
Soudců 10:8...je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu....
Soudců 10:18...jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu." Byl jeden udatný hrdina, Jiftach...
Soudců 11:8...s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když...
Soudců 11:11...nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a veliteleVšechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě....
Soudců 11:26...a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu...
Soudců 12:4...Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi....
Soudců 16:27... opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tamvšichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří...
Soudců 19:29...i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil, říkal: "Něco...
Soudců 20:1... Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského...
Soudců 20:2...Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že...
Soudců 20:6...že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v...
Soudců 20:7...spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost! Hle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě...
Soudců 20:10...Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z...
Soudců 20:11...hanebnost, kterou spáchali v Izraeli." Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili...
Soudců 20:26...dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečemVšichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když...
Soudců 20:48...čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a...
Soudců 21:5...a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do shromáždění k...
Soudců 21:22... vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste nevinní...
1. Samuel 2:23...setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové...
1. Samuel 2:28...faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k...
1. Samuel 5:5...z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, ...
1. Samuel 5:8...drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a...
1. Samuel 5:11...lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského...
1. Samuel 6:4..." zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně vašich vládců. Zhotovte podobizny svých...
1. Samuel 6:18...za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od...
1. Samuel 7:13...poraženi a přestali útočit na území Izraele. Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti...
1. Samuel 7:15...a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a...
1. Samuel 7:16...na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy...
1. Samuel 8:4...jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právoVšichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za...
1. Samuel 8:5...ustanov krále, nás vede - tak je to přecevšech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, nás vede...
1. Samuel 8:10...nimi bude král vládnout." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval...
1. Samuel 8:20... "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; nám vládne vlastní král, nás vede, ...
1. Samuel 8:21...vede, za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je,"...
1. Samuel 8:22...krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš,...
1. Samuel 9:2...Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly...
1. Samuel 9:21...kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co mi to tu říkáš?"...
1. Samuel 10:9...jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo...
1. Samuel 10:11...a on s nimi upadl do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s...
1. Samuel 10:18...Egypta a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království, která vás utlačovala. Vy jste ale dnes...
1. Samuel 10:19...zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí. Řekli jste: ‚Ustanov nad...
1. Samuel 10:20...před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil kmen Benjamín. Nechal...
1. Samuel 10:23...pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl...
1. Samuel 11:1...Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileáduVšichni obyvatelé Jábeše Nachašovi vzkázali: "Uzavři s námi...
1. Samuel 11:4...poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se...
1. Samuel 11:15...do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem...
1. Samuel 12:9...rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu:...
1. Samuel 13:7...Gád a Gileád. Saul se stále držel v Gilgaluvšichni jeho muži se třásli strachy. Čekal sedm dní, než se...
1. Samuel 14:15... jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli strachy. I sama země se chvěla hrůzou z Boha...
1. Samuel 14:16...Benjamínově viděli, jak se to vojsko rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte,...
1. Samuel 14:22... kteří byli se Saulem a s Jonatanem. Když se všichni Izraelci ukrytí v Efraimských horách doslechli, že...
1. Samuel 14:38...dne neodpověděl. Saul proto řekl: "Pojďte semvšichni vůdcové vojska! Zkoumejte a zjistěte, jaký hřích...
1. Samuel 14:47...se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi...
1. Samuel 15:3...z Egypta. Teď tedy jdi a napadni AmalekovceVšechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři...
1. Samuel 16:11..." Samuel se pak Jišaje zeptal: "To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl...
1. Samuel 17:19...a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny."...
1. Samuel 17:24...to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřilivšichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte...
1. Samuel 17:47... takže celá zem pozná, že Bůh je s IzraelemVšichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani...
1. Samuel 18:5... David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech taženích si vedl úspěšně. Saul ho proto jmenoval...
1. Samuel 18:6...zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se...
1. Samuel 18:14...v čele vojska do boje i zpět. David si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl s ním. Když Saul...
1. Samuel 18:16...viděl, jak úspěšně si vede, měl z něj hrůzuVšichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v...
1. Samuel 18:22...Davidovi: Jen se podívej, král rádvšichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým...
1. Samuel 18:30...vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou...
1. Samuel 20:15...svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel...
1. Samuel 22:2...rodem za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli v nesnázích a kdo byli zadlužení a...
1. Samuel 22:6...na výšině v Gibeji, v ruce třímal kopívšichni jeho služebníci stáli před ním. "Poslouchejte,...
1. Samuel 22:7...syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti...
1. Samuel 22:8...tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn...
1. Samuel 22:11...i celý jeho otcovský rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke králi, Saul promluvil: "Poslouchej,...
1. Samuel 22:14...Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to...
1. Samuel 22:16...ale prohlásil: "Teď zemřeš, Achimelechu - tyvšichni tví příbuzní!" A hned rozkázal strážím, které stály...
1. Samuel 22:22...že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo...
1. Samuel 23:23...velmi vychytrale. A tak si obhlédněte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí,...
1. Samuel 25:1...do skalní pevnosti. Samuel pak zemřelVšichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho...
1. Samuel 25:12...zpátky. Jakmile dorazili k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slova. David svým mužům řekl: "Každý si...
1. Samuel 25:13...svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si tedy připásali meč a asi čtyři sta...
1. Samuel 25:22... Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného...
1. Samuel 25:26...pomstu do vlastních rukou, tvoji nepřátelévšichni, kdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal!...
1. Samuel 26:5... Saul ležel uprostřed tábora obklopen vojskem ze všech stran. David se pak zeptal Chetejce Achimelecha a...
1. Samuel 26:12...nevšiml, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudilVšichni spali, protože na padl tvrdý spánek od Hospodina...
1. Samuel 28:3...svým osobním strážcem." Samuel byl mrtevVšichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve...
1. Samuel 29:1...a ještě noci odešli. Filištíni shromáždili všechna svá vojska do Afeku, zatímco Izrael tábořil u...
1. Samuel 30:2...do Negevu a Ciklagu, který dobyli a vypáliliVšechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali....
1. Samuel 30:6...muži začali mluvit o tom, že ho ukamenujíVšichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům a dcerám....
1. Samuel 30:22... Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme...
1. Samuel 30:24... bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvyVšichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v...
1. Samuel 30:31...Chormy, Bor-ašanu, Atachu, Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael...
1. Samuel 31:6...i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padlivšichni jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolí a za...
1. Samuel 31:12...doslechli, co Filištíni provedli se Saulemvšichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali...
2. Samuel 1:11...David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. Truchlili, naříkali a postili se...
2. Samuel 2:16...za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká...
2. Samuel 2:28...bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na rohvšichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat. Boj...
2. Samuel 3:18...vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínůvšech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s...
2. Samuel 3:35...jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl,...
2. Samuel 5:1...a pohřbili ji v Hebronu do Abnerova hrobu.  Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se...
2. Samuel 5:3...vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu...
2. Samuel 5:17... že David byl pomazán za krále nad Izraelemvšichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a...
2. Samuel 6:1...Gibeonu po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc - a s...
2. Samuel 6:5...a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
2. Samuel 6:14...býka a vykrmené dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto...
2. Samuel 7:1...ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi:...
2. Samuel 7:7... Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému...
2. Samuel 7:9... Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím...
2. Samuel 7:11...ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje...
2. Samuel 7:21...a podle svého srdce jsi svému služebníku zjevil všechny tyto velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine,...
2. Samuel 8:4...1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšákůVšechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal....
2. Samuel 8:11...Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců, Moábců,...
2. Samuel 8:14...Edomci posádky a rozmístil je po celém EdomuVšichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin...
2. Samuel 9:7...Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jíst u mého...
2. Samuel 9:12...synů. Měl také malého syna jménem MíkaVšichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými...
2. Samuel 10:7... David se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali se...
2. Samuel 10:19...Šobacha zranil tak, že na místě zemřelVšichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými vazaly, viděli,...
2. Samuel 12:31...některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil...
2. Samuel 13:9...z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar:...
2. Samuel 13:23...hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy:...
2. Samuel 13:25...synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž." A ačkoli na něj naléhal,...
2. Samuel 13:27...na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnonavšechny královské syny. Abšalom přikázal svým mládencům:...
2. Samuel 13:29...s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázalVšichni královi synové se hned zvedli, každý nasedl na...
2. Samuel 13:30...se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich nezůstal ani jeden....
2. Samuel 13:31...král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zemVšichni jeho služebníci stáli kolem, roucha roztržená. Pak...
2. Samuel 13:32..." se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom...
2. Samuel 13:33...můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom...
2. Samuel 13:36...synové s hlasitým pláčem. Tehdy se i králvšichni jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláče....
2. Samuel 14:7... a tak jeden druhého udeřil a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají:...
2. Samuel 14:9...ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na a na můj dům. Král...
2. Samuel 14:14...sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domůVšichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá,...
2. Samuel 14:19...mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělal, aby...
2. Samuel 15:10..." a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se...
2. Samuel 15:18...odcházel, zastavili se u posledního domuVšichni jeho služebníci procházeli kolem něj - všichni...
2. Samuel 15:22... pokračuj tedy s námi." A tak Itaj Gatský se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou,...
2. Samuel 15:23...kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i...
2. Samuel 15:24...do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží...
2. Samuel 15:30...celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu...
2. Samuel 16:6...Gerův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovivšech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král David...
2. Samuel 16:14...po něm kameny a vířil prach. Utrmácený králvšichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si...
2. Samuel 16:21...ses svému otci zprotivil, posílí to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na...
2. Samuel 16:23... bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také...
2. Samuel 17:2...Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslýVšichni jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného...
2. Samuel 17:14...z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského...
2. Samuel 17:16... Ihned překroč Jordán - jinak je s králemvšemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u...
2. Samuel 17:22...vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo,...
2. Samuel 17:24... vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval...
2. Samuel 18:31...pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec...
2. Samuel 18:32...odpověděl: " nepřátelé mého pána a králevšichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" ...
2. Samuel 19:6...šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes tobě, tvým synům a dcerám,...
2. Samuel 19:7... Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se vzchop a...
2. Samuel 19:9...Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se všichni vojáci dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko...
2. Samuel 19:10...rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás...
2. Samuel 19:15...vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech obyvatel Judska. Jednomyslně králi vzkázali: "Pojď se...
2. Samuel 19:40... Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje,...
2. Samuel 19:42... "Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůrvšechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš...
2. Samuel 20:2...nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu...
2. Samuel 20:7...za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťanévšichni válečníci. Vytáhli z Jeruzaléma a pronásledovali...
2. Samuel 20:12...krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole...
2. Samuel 20:13... Jakmile ho odklidil z cesty, pokračovali všichni za Joábem a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten...
2. Samuel 20:14...a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny po Abel-bet-maaku. Všichni...
2. Samuel 20:22...a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na rohvšichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se...
2. Samuel 22:1... V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David...
2. Samuel 22:23...držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil,...
2. Samuel 22:31... jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají! Kdo by byl Bohem kromě...
2. Samuel 23:39...Jitrejský; Gareb Jitrejský; a Uriáš ChetejskýVšech celkem bylo třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul...
2. Samuel 24:2...tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte...
1. Královská 1:3...ve tvé náruči, aby se pan král zahřál." A tak po všech izraelských končinách hledali nejkrásnější dívku, ...
1. Královská 1:9...Zochelet nedaleko pramene En-rogel a sezval tam všechny své bratry, královské syny, i všechny královské...
1. Královská 1:19... vykrmená telata a množství skotu a sezval tam všechny královské syny i kněze Abiatara a velitele vojska...
1. Královská 1:25...skot, vykrmená telata a množství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské velitele a také kněze...
1. Královská 1:39...Šalomouna. Pak zatroubili na beraní rohvšichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten...
1. Královská 1:41...tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniášvšichni jeho hosté. Právě když končili hostinu, Joáb...
1. Královská 1:49...'" Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšeníVšichni přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou...
1. Královská 2:26...nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi všechna strádání mého otce." Tak Šalomoun Abiatarovi...
1. Královská 3:13... jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li...
1. Královská 5:1...jedli, pili a veselili se. Šalomoun vládl nade všemi královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem k...
1. Královská 5:4...drůbež. Panoval totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se...
1. Královská 5:7...po měsíci v zásobování krále Šalomounavšech, kdo byli pozváni k jeho stolu, a starali se o to,...
1. Královská 5:10...moře. Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i veškerou moudrost Egypta....
1. Královská 5:11...i veškerou moudrost Egypta. Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy...
1. Královská 5:14...a ptácích, o rybách a také o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli...
1. Královská 5:17... svého Boha. Musel bojovat s nepřáteli na všech stranách, dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy....
1. Královská 5:18... Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto...
1. Královská 6:29... Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a...
1. Královská 6:38...bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi podrobnostmi a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl...
1. Královská 7:5...takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebouVšechny vchody i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i...
1. Královská 7:25...jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje...
1. Královská 7:37...je vroubily věnce. Takto vyrobil deset stojanůVšechny byly stejně odlité, stejných rozměrů a stejného...
1. Královská 7:45...býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a mísyVšechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi...
1. Královská 8:1... Tehdy Šalomoun shromáždil k sobě do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce...
1. Královská 8:2...Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města DavidovaVšichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi...
1. Královská 8:3...v měsíci etanim, což je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu...
1. Královská 8:39...znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života...
1. Královská 8:40...znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům...
1. Královská 8:43... Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak...
1. Královská 8:50...jim právo. Odpusť svému lidu jejich hříchvšechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim milost u...
1. Královská 8:53...Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví, jak jsi to...
1. Královská 8:56...dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která promluvil skrze svého...
1. Královská 8:58...naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, ustanovení...
1. Královská 8:60...služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není...
1. Královská 8:63...oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto králvšichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne...
1. Královská 9:19...a Tadmor v judské zemivšechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města...
1. Královská 10:3...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro...
1. Královská 10:15...příjmy od pocestných, z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun...
1. Královská 10:21...nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak...
1. Královská 10:23...co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u...
1. Královská 10:24...co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho...
1. Královská 10:25...jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil BůhVšichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy...
1. Královská 10:29...stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Král Šalomoun ale...
1. Královská 11:8...a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a...
1. Královská 11:15...Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal...
1. Královská 11:16...izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy ještě chlapec,...
1. Královská 11:32...a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že opustil a klaněl se...
1. Královská 11:36... Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě, které jsem si...
1. Královská 14:9...je v mých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí...
1. Královská 14:21...Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho...
1. Královská 14:24...objevila i modlářská prostituce. Dopouštěli se všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem...
1. Královská 14:26...chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
1. Královská 15:3...jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce...
1. Královská 15:12...ze země modlářskou prostituci a odstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho otcové....
1. Královská 15:22...Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou...
1. Královská 15:23...Asa z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a MicpuVšechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno...
1. Královská 15:29...z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze svého služebníka...
1. Královská 16:25...očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna...
1. Královská 16:30...let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů...
1. Královská 16:33...popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho...
1. Královská 18:20... kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš...
1. Královská 18:30...Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář...
1. Královská 18:39...i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřilvšichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin...
1. Královská 19:1...Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala...
1. Královská 19:18... Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužůvšechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš...
1. Královská 20:7... cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten...
1. Královská 20:8...to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinovévšichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým...
1. Královská 22:10...na prostranství u vchodu do samařské brányvšichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn...
1. Královská 22:12...Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na...
1. Královská 22:13...šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej sevšichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré...
1. Královská 22:22...odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se...
1. Královská 22:23...ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha....
1. Královská 22:28...skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte tovšichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem...
1. Královská 22:36...Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev....
1. Královská 22:39... jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a...
2. Královská 3:17...vodou, tak že se napijete vy, váš dobytekvšechna vaše zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo...
2. Královská 3:19...bylo málo. Proto vám také vydá do rukou MoábceVšechna hrazená města, všechna větší města dobudete,...
2. Královská 3:21...spousta vody, která zaplavila celé okolíVšichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito...
2. Královská 3:25...dostihli a pobili je. Jejich města rozbořilivšechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením, všechny vodní...
2. Královská 4:3..." odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se...
2. Královská 4:4... zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven....
2. Královská 5:12...nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Copak jsem se nemohl umýt v nich,...
2. Královská 7:13... co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece...
2. Královská 8:4...Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosímvšech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi...
2. Královská 8:6...dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy...
2. Královská 8:19...Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom...
2. Královská 8:21...a ustanovil si krále. Jehoram proto vytáhl se všemi svými vozy do Caíru. Edomci ho i s jeho veliteli vozů...
2. Královská 9:7...tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, prolitou rukama Jezábel....
2. Královská 10:6...se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou...
2. Královská 10:7...Jakmile ten list dostali, vzali královské synyvšech sedmdesát jich povraždili. Jejich hlavy naskládali do...
2. Královská 10:9...svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto vězte, že ani jediné slovo, které...
2. Královská 10:11...služebníka Eliáše!" Pak Jehu v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a také všechny jeho...
2. Královská 10:14...je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živévšech dvaačtyřicet jich pak pobili u bet-ekedské nádrže....
2. Královská 10:17...v jeho voze. Jakmile přijel do Samaří, pobil tam všechny Achabovy příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je...
2. Královská 10:19...mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny...
2. Královská 10:21... Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by nepřišel....
2. Královská 11:1...viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově sestře...
2. Královská 11:6... Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v...
2. Královská 11:11...Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěli, aby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé strany...
2. Královská 11:13... začali tleskat a volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do...
2. Královská 12:13...a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu. Stříbro přinesené...
2. Královská 12:19...na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů...
2. Královská 14:14...hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Královská 15:16...odmítli otevřít, vybil celé to město i okolívšechny těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského...
2. Královská 17:9...špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti -...
2. Královská 17:11...si nadělali posvátné sloupy a Ašeřiny kůly. Na všech těch výšinách pálili kadidlo, jako to dělali pohané,...
2. Královská 17:13...nesmíte!" Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých...
2. Královská 17:16...ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě...
2. Královská 17:22...hříchu. Synové Izraele pak pokračovali ve všech hříších, které páchal Jeroboám, a neodvrátili se od...
2. Královská 17:23...Izrael ze své blízkosti, jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto dodnes...
2. Královská 17:37...ctěte, jemu se klanějte a jemu obětujte. Po všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, práva, Zákon a...
2. Královská 17:39...Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se...
2. Královská 18:5...spoléhal na Hospodina, Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako...
2. Královská 18:33...nás vysvobodí.' Vysvobodili snad bohové všech národů své země z rukou asyrského krále? Kde jsou...
2. Královská 18:35...Vysvobodili snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by...
2. Královská 19:11... Slyšel jsi ale, jak asyrští králové naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak...
2. Královská 19:15... jenž trůníš na cherubech, ty jsi jediný Bůh všech království země! To ty jsi učinil nebesa i zem!...
2. Královská 19:19... Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou,  všechna království země poznají, že ty, Hospodine, jsi...
2. Královská 19:23...ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozůVšemi svahy Libanonu vystoupal jsem k hřebenům, vykácel tam...
2. Královská 19:24...jsem a vypil vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To ...
2. Královská 20:20...pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutkyvšechny jeho udatné činy i to, jak udělal rybník a vodovod,...
2. Královská 21:7...tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele, dám navždy spočinout svému jménu....
2. Královská 21:14...rukou jejich nepřátel. Stanou se lupem a kořistí všech svých nepřátel, protože páchali, co je v mých očích...
2. Královská 21:24...zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě...
2. Královská 22:16...Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí, všechna slova knihy, kterou judský...
2. Královská 23:1...tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král vešel do...
2. Královská 23:2... Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci -...
2. Královská 23:4...prahu, aby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny...
2. Královská 23:8...ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu...
2. Královská 23:19... jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranilvšechny svatyně na výšinách, které si izraelští králové...
2. Královská 23:20...v samařských městech a popouzeli jimi HospodinaVšechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil...
2. Královská 23:24...a duchaře stejně jako bůžky, hnusné modlyvšechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v...
2. Královská 24:13...vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského paláce....
2. Královská 24:14... Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnancůvšechny hodnostáře, všechny bojovníky a také všechny...
2. Královská 24:15... s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu....
2. Královská 25:4...co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomenavšichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské...
2. Královská 25:5...za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihlivšichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a...
2. Královská 25:9...chrám i královský palác; vypálil v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští...
2. Královská 25:10...Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domyVšichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem...
2. Královská 25:16...Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký...
2. Královská 25:23... správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži uslyšeli, že babylonský král...
2. Královská 25:25...muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabilivšechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v Micpě....
2. Královská 25:26...Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v MicpěVšichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů vojsk,...
2. Královská 25:29...něj v Babylonu. Směl odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. ...
2. Královská 25:30... dostával od krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 1:23... Abimaela, Šebu, Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi. Sem, Arpakšad, Šelach...
1. Letopisů 1:33...byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury. Abraham zplodil Izáka. Synové...
1. Letopisů 4:6...Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho - ti všichni jsou synové Naary. Chela mu porodila Cereta,...
1. Letopisů 4:33...bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty. To jsou jejich...
1. Letopisů 5:10...vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu. Synové Gádovi...
1. Letopisů 5:16...v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam sahají. Ti všichni byli...
1. Letopisů 5:17...všech šáronských pastvinách, kam sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského...
1. Letopisů 5:20... Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda:...
1. Letopisů 6:34...nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové...
1. Letopisů 7:3...Jizrachiáše: Michael, Obadiáš, Joel, JišiášVšech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich...
1. Letopisů 7:8... Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je...
1. Letopisů 7:11... Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých...
1. Letopisů 7:40...Ulovi: Arach, Chaniel a Ricja. Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských...
1. Letopisů 8:28...rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu...
1. Letopisů 8:38... Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi. Synové jeho bratra Ešeka:...
1. Letopisů 9:1...padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou...
1. Letopisů 9:22... byl strážcem u vstupu do Stanu setkáváníVšech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto...
1. Letopisů 10:7...i celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí spatřili, že izraelské vojsko...
1. Letopisů 10:12... co všechno Filištíni provedli se Saulemvšichni jejich bojovníci vyrazili na cestu. Sňali Saulovo...
1. Letopisů 11:3...vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel...
1. Letopisů 12:16... kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. Také někteří...
1. Letopisů 12:33...šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdcůvšichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili...
1. Letopisů 12:39...Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbrojiVšichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli...
1. Letopisů 13:1... Izrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým...
1. Letopisů 13:8... David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny,...
1. Letopisů 14:8...David byl pomazán za krále nad celým Izraelemvšichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a...
1. Letopisů 14:17... po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny...
1. Letopisů 15:27... David byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni levité nesoucí Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš...
1. Letopisů 16:3... požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem chleba,...
1. Letopisů 16:9...národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujtevšech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze...
1. Letopisů 16:25...všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! Bohové národů jsou samé modly,...
1. Letopisů 17:6... Po celou tu dobu jsem se stěhoval, kamkoli šli všichni synové Izraele. Řekl jsem snad někdy některému...
1. Letopisů 17:8...Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím...
1. Letopisů 17:10...jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudceVšechny tvé nepřátele pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin...
1. Letopisů 17:19...jsi projevil svou velkorysost, když jsi zjevil všechny tyto velkolepé věci. Hospodine, nikdo není jako ty...
1. Letopisů 18:4...1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšákůVšechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal....
1. Letopisů 18:13...Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádkyvšichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin...
1. Letopisů 19:8... Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími bojovníky. Amonci vyrazili a sešikovali se...
1. Letopisů 20:3...železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil...
1. Letopisů 22:5... být veliký, vysoký, nádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co bude třeba." Proto...
1. Letopisů 22:9...mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se jmenovat Šalomoun,...
1. Letopisů 22:15... Máš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesařevšechny zkušené řemeslníky. Zlata, stříbra, bronzu i železa...
1. Letopisů 22:18...Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této země, a tak...
1. Letopisů 23:2...nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. Nechal...
1. Letopisů 23:28...domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu....
1. Letopisů 23:31...a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a...
1. Letopisů 25:5... Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu...
1. Letopisů 25:6...roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce...
1. Letopisů 26:8...a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i...
1. Letopisů 26:26... Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David...
1. Letopisů 26:32...kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských. Toto je výčet...
1. Letopisů 27:1...a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly...
1. Letopisů 28:1...královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících...
1. Letopisů 28:5...vybrat za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak...
1. Letopisů 28:8...a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli...
1. Letopisů 28:9...celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho...
1. Letopisů 28:12...i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova...
1. Letopisů 28:21...připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou...
1. Letopisů 29:15...Před tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín....
1. Letopisů 29:16...jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro...
1. Letopisů 29:24...se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni hodnostáři a hrdinové jakož i všichni synové krále...
2. Letopisů 1:2...celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudcevšechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to...
2. Letopisů 1:17...a koně za 150 šekelů. Také je vyváželi dál pro všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl...
2. Letopisů 2:4... být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož...
2. Letopisů 2:16..." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho...
2. Letopisů 4:4...jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje...
2. Letopisů 4:16...býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a vidliceVšechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi...
2. Letopisů 5:2...chrámu. Tehdy Šalomoun shromáždil do Jeruzaléma všechny stařešiny Izraele a kmenové náčelníky a vůdce...
2. Letopisů 5:3...Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města DavidovaVšichni izraelští muži se tedy shromáždili ke králi o...
2. Letopisů 5:4... jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu a...
2. Letopisů 5:11...z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům...
2. Letopisů 6:31...aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům...
2. Letopisů 6:33... Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě tak...
2. Letopisů 7:3...Hospodinův chrám naplnila Hospodinova slávaVšichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když...
2. Letopisů 7:7...oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout všechny ty zápalné a moučné oběti a obětní tuk. Tak...
2. Letopisů 8:4...vystavěl také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní...
2. Letopisů 8:6...hradbami, branami a závorami; dále Baalatvšechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a...
2. Letopisů 9:2...s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl; žádná z nich nebyla pro...
2. Letopisů 9:14...příjmy od pocestných, kupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů, kteří...
2. Letopisů 9:20...nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak...
2. Letopisů 9:22...co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u...
2. Letopisů 9:23...co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho...
2. Letopisů 9:24...jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil BůhVšichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy...
2. Letopisů 9:28... Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak...
2. Letopisů 11:10... Lachiš, Azeku, Coreu, Ajalon a Hebronvšechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil...
2. Letopisů 11:12...potravin, oleje a vína a také štíty a kopíVšechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak...
2. Letopisů 11:13...si tak Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny...
2. Letopisů 11:16...výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil. Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili...
2. Letopisů 11:21...a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct,...
2. Letopisů 11:23...králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst,...
2. Letopisů 12:9...chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
2. Letopisů 12:13...Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno....
2. Letopisů 13:15...volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubkyvšichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich...
2. Letopisů 14:4...otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové...
2. Letopisů 14:6... Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko...
2. Letopisů 14:13...si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina....
2. Letopisů 15:5...bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem,...
2. Letopisů 15:9... Poté shromáždil celého Judu a Benjamínavšechny přistěhovalce z Efraima, Manasese a Šimeona. Mnozí...
2. Letopisů 15:15...Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohůVšechen judský lid se z přísahy radoval, protože...
2. Letopisů 16:4...své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majimvšechny zásobovací sklady měst v kraji Neftalí. Jakmile se...
2. Letopisů 17:2...Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé...
2. Letopisů 17:9...Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království...
2. Letopisů 17:10... obcházeli všechna judská města a vyučovali lidVšechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z...
2. Letopisů 18:9...na prostranství u vchodu do samařské brányvšichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn...
2. Letopisů 18:11...Hospodin: Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na...
2. Letopisů 18:12... který šel pro Michajáše, mu říkal: "Podívej sevšichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré...
2. Letopisů 18:21...odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti...
2. Letopisů 18:22...ho. Jdi a proveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha....
2. Letopisů 18:27...skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte tovšichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem...
2. Letopisů 19:11... Nejvyšší kněz Amariáš vám bude nadřízen ve všech záležitostech Hospodinových a Zebadiáš, syn Izmaelův,...
2. Letopisů 20:4...od Hospodina. Přišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou...
2. Letopisů 20:6...přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže...
2. Letopisů 20:20...před postavil a prohlásil: "Slyšte , Judovšichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému Bohu, a...
2. Letopisů 20:27...nazývá Emek-beracha, totiž Údolí dobrořečeníVšichni judští a jeruzalémští muži se pak v čele s...
2. Letopisů 20:29...trubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval...
2. Letopisů 20:30...v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti...
2. Letopisů 21:2... Zachariáš, Azarjáh, Michael a Šefatiáš. Ti všichni byli synové izraelského krále Jošafata. Jejich otec...
2. Letopisů 21:4...otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců. Jehoram...
2. Letopisů 21:7... neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom...
2. Letopisů 21:9... Jehoram proto vytáhl se svými veliteli a se všemi svými vozy do boje. Edomci ho i s jeho veliteli vozů...
2. Letopisů 22:1...určili za krále jeho nejmladšího syna AchaziášeVšechny starší syny totiž v táboře povraždila horda...
2. Letopisů 22:10...syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě...
2. Letopisů 23:2...Elišafatem, synem Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských...
2. Letopisů 23:5...u královského paláce a další u Brány základůVšichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu...
2. Letopisů 23:8...zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levitévšichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada...
2. Letopisů 23:10...Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže rozestavěl, aby všichni se zbraní v ruce...
2. Letopisů 23:12...pomazali, začali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla hluk....
2. Letopisů 23:17...a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lidVšichni pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili...
2. Letopisů 24:7...Atalie totiž pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly...
2. Letopisů 24:9... V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat,  všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš...
2. Letopisů 24:10...služebník Mojžíš předepsal Izraeli na pouštiVšichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a...
2. Letopisů 24:23... Vtrhli do Judska i do Jeruzaléma a pobili všechny jejich velitele. Veškerou kořist odeslali...
2. Letopisů 25:5...přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000...
2. Letopisů 25:12...je na vrchol skály, odkud je svrhli dolůvšechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se...
2. Letopisů 25:24...hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Letopisů 27:7... svým Bohem. Ostatní Jotamovy skutkyvšechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských...
2. Letopisů 28:15...muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít,...
2. Letopisů 28:26... Boha svých otců. Ostatní jeho skutkyvšechny jeho způsoby jsou od počátku do konce sepsány v...
2. Letopisů 29:19...náčiním i stůl předložení s veškerým náčinímVšechny nádoby, kterých se král Achaz během své vlády...
2. Letopisů 29:29... Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiášvšichni přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiáš a jeho...
2. Letopisů 30:14...zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny kadidlové oltáříky a naházeli je do potoka Kidron....
2. Letopisů 30:17... Mnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky...
2. Letopisů 30:25...se radovalo spolu s kněžími a levity, se všemi příchozími z Izraele i se všemi cizinci, ...
2. Letopisů 31:1... jeho svatého příbytku. Když to celé skončilovšichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v judských...
2. Letopisů 31:2...kněží a levity do oddílů, podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o...
2. Letopisů 31:5...z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze všech věcí; synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských...
2. Letopisů 31:18... nemluvňata, syny i dcery, celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby byli svatí....
2. Letopisů 32:4...podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok protékající krajem. Říkali si:...
2. Letopisů 32:5...vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské hradbě, postavil na ...
2. Letopisů 32:21... Hospodin tehdy poslal svého anděla a ten pobil všechny bojovníky, velitele i vojevůdce v táboře asyrského...
2. Letopisů 32:22...z rukou asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních a dopřál jim odpočinutí ze všech stran....
2. Letopisů 32:23...Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech národů. V době Ezechiáš na smrt onemocněl. Modlil...
2. Letopisů 32:33...části pohřebiště synů Davidových. Celý Judavšichni obyvatelé Jeruzaléma mu při jeho úmrtí vzdali čest....
2. Letopisů 33:8...svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovení a předpisy, jež jsem...
2. Letopisů 33:14...brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské...
2. Letopisů 33:15...Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochyVšechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v...
2. Letopisů 33:19... Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |