Všechen

Hledám varianty 'všechen' [ všechen (236) ]. Nalezeno 227 veršù.
Genesis 2:20...živočicha, tak se jmenoval. Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro...
Genesis 12:5...sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lotavšechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v...
Genesis 14:11...zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny...
Genesis 14:16...(jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho...
Genesis 19:4...města, sodomští muži od mladíků po starcevšechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě...
Genesis 24:2...služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych ...
Genesis 30:32...tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím z něj každé skvrnité a...
Genesis 31:8...řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl:...
Genesis 33:13...březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý denvšechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým...
Genesis 36:6...jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířatavšechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a...
Genesis 39:6...na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho,...
Genesis 41:40...a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domuvšechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu...
Genesis 47:17...dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když...
Exodus 11:5...syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne...
Exodus 11:8...mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi tyvšechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu." A...
Exodus 18:14... řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíšvšechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu...
Exodus 18:23...moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy...
Exodus 19:8...všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázalVšechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co...
Exodus 19:16...objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohuVšechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora...
Exodus 20:18...osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení...
Exodus 24:3...lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákonyvšechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co...
Exodus 29:13...zbývající krev vyliješ k patě oltáře. Vezmeš všechen tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní lalok, obě...
Exodus 32:3...i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k...
Exodus 33:8...venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanuvšechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého...
Exodus 33:10...ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s MojžíšemVšechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do...
Exodus 34:10... jaké se neděly v žádném národě na celé zemiVšechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo,...
Leviticus 3:3...oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnostivšechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je...
Leviticus 3:9...těsně u kostrče, tuk přikrývající vnitřnostivšechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je...
Leviticus 3:14...oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnostivšechen tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je...
Leviticus 3:16...jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůniVšechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro...
Leviticus 4:3...Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje...
Leviticus 4:8... Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i všechen tuk...
Leviticus 4:19...u vchodu do Stanu setkávání. Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím...
Leviticus 4:26...zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltářeVšechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné...
Leviticus 4:31...všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltářeVšechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a...
Leviticus 4:35...všechnu zbývající krev vylije k patě oltářeVšechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při...
Leviticus 7:3...oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk: tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti,...
Leviticus 8:16...ke konání obřadů smíření. Mojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností, jaterní lalok, obě...
Leviticus 8:25...pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocasvšechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalok i obě ledviny s...
Leviticus 9:24...zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi...
Leviticus 11:20... různé druhy volavek a také dudek a netopýrVšechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude...
Leviticus 11:23...různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníkůVšechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude...
Leviticus 16:33...setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným...
Numeri 11:13...slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám...
Numeri 11:22...budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro vylovit...
Numeri 11:29...mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin...
Numeri 18:12... Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistýVšechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí,...
Numeri 21:23...Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když...
Numeri 31:9...jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství. Všechna...
Deuteronomium 3:7... vyhladili jsme každé město - muže, ženy i dětiVšechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali....
Deuteronomium 8:13... budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce...
Deuteronomium 9:18...a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. To pro všechen váš hřích, jenž jste spáchali, když jste v...
Deuteronomium 13:10...ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout...
Deuteronomium 13:12...z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a nikdy ve tvém...
Deuteronomium 17:7...ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by...
Deuteronomium 17:13...člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou jednat...
Deuteronomium 20:11... Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou...
Deuteronomium 21:21...smrti. Odstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a přijde na něj bázeň. Když někdo spáchá...
Deuteronomium 27:15...rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého...
Deuteronomium 27:16..."Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník...
Deuteronomium 27:17..."Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z...
Deuteronomium 27:18..."Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo...
Deuteronomium 27:19...právo přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s...
Deuteronomium 27:20...svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s...
Deuteronomium 27:21..."Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí...
Deuteronomium 27:22...sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou...
Deuteronomium 27:23..."Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije...
Deuteronomium 27:24..."Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit,...
Deuteronomium 27:25... kdo se uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a...
Deuteronomium 27:26...by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat...
Deuteronomium 31:11...promíjení dluhů, během Slavnosti stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem,...
Jozue 4:11... Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova...
Jozue 5:4... Důvod, proč je Jozue obřezal, je tentoVšechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni...
Jozue 5:5... po vyjití z Egypta pomřeli cestou na pouštiVšechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu...
Jozue 6:5...na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak  všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se...
Jozue 7:3... řekli mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů...
Jozue 8:1...Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal...
Jozue 8:5...města moc daleko. Všichni buďte připraveni. všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k...
Jozue 8:11...Izraele se vydal v jeho čele proti AjiVšechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili,...
Jozue 8:14...do údolí. Jakmile to spatřil ajský král, onvšechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na...
Jozue 8:16...předstírali porážku a utíkali směrem k pouštiVšechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali....
Jozue 8:21...proti pronásledovatelům. Když totiž Jozuevšechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města...
Jozue 9:5... pospravovanou obuv a na sebe chatrné šatyVšechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, se...
Jozue 10:7...proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin...
Jozue 10:21...z nich přece přežili, utekli do opevněných městVšechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v...
Jozue 11:7...koně ochromíš a jejich vozy spálíš." Jozuevšechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k...
Jozue 14:8... bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu,...
Soudců 16:30...vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než...
Soudců 20:8...Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás...
Růt 4:11...a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli:...
1. Samuel 4:5...přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do táboravšechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země....
1. Samuel 10:24...jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu...
1. Samuel 10:25...a uložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje,...
1. Samuel 11:15...do Gilgalu a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem...
1. Samuel 12:18...a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšťVšechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou...
1. Samuel 12:19... svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali...
1. Samuel 15:8... Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým...
1. Samuel 23:8...do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl...
1. Samuel 25:21...si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo,...
1. Samuel 30:20...vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy:...
2. Samuel 3:32... král nad Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento...
2. Samuel 3:36...chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se...
2. Samuel 6:19...lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého...
2. Samuel 16:4...mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na to...
2. Samuel 17:3... takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichovi....
2. Samuel 18:4...chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráněvšechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král...
2. Samuel 20:1...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida...
1. Královská 8:65...obětí. Šalomoun tehdy slavil slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok, jedno...
1. Královská 12:12...vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboámvšechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke...
1. Královská 12:20...vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil Jeroboám, poslali pro...
1. Královská 18:19...následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát...
1. Královská 18:24... Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho...
1. Královská 22:17...než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez...
1. Královská 22:19... Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnuvšechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin...
2. Královská 8:6...dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy...
2. Královská 10:18...Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo....
2. Královská 11:14...právoplatný král s veliteli a trubači po bokuVšechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia...
2. Královská 11:18...lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidemVšechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho....
2. Královská 11:20...paláce. Tam dosedl na královský trůnVšechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid,...
2. Královská 14:21...v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkůmVšechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct...
2. Královská 16:15...za krále i zápalnou a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat...
2. Královská 23:2... Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci -...
2. Královská 23:3...slova této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal...
1. Letopisů 13:4..." Celé shromáždění s tím souhlasilovšechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý...
1. Letopisů 16:36...Hospodin, Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak...
1. Letopisů 16:43...Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brányVšechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David...
1. Letopisů 28:21...ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostářivšechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl...
2. Letopisů 7:4..."Je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Králvšechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král...
2. Letopisů 7:5...22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto králvšechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých...
2. Letopisů 7:8... Tak Šalomoun slavil sedmidenní slavnost a s ním všechen Izrael od Lebo-chamátu po Egyptský potok. Bylo to...
2. Letopisů 10:12...vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboámvšechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke...
2. Letopisů 13:4...v Efraimském pohoří a prohlásil: "Jeroboámevšechen Izraeli, poslouchejte! Copak nevíte, že Hospodin,...
2. Letopisů 15:2... Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Asovšechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete...
2. Letopisů 15:15...Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohůVšechen judský lid se z přísahy radoval, protože...
2. Letopisů 18:16...než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez...
2. Letopisů 18:18... Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnuvšechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin...
2. Letopisů 20:15...Mataniášova, levitu ze synů Asafových. Řekl: "Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jošafate,...
2. Letopisů 23:6... kteří smí vstoupit, protože jsou svatí.  všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále,...
2. Letopisů 23:13...vchodu stojí král s veliteli a trubači po bokuVšechen lid země se radoval, troubil na trubky a zpěváci a...
2. Letopisů 23:21...paláce. Tam krále usadili na královský trůnVšechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid,...
2. Letopisů 24:10...předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcovévšechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly,...
2. Letopisů 26:1...pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům.  Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct...
2. Letopisů 29:36...chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiášvšechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal....
2. Letopisů 32:9...se zprávou pro judského krále Ezechiáše a pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib,...
2. Letopisů 34:30... Král vešel do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité -...
2. Letopisů 35:13... kotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím....
Ezdráš 3:11...Když byl položen základ Hospodinova chrámuvšechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze...
Ezdráš 7:25... ustanov správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého...
Ezdráš 8:21...žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše dětivšechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o...
Ezdráš 8:25...věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakožvšechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do...
Ezdráš 10:5...vstal a přísahou zavázal přední kněze, levityvšechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to...
Ezdráš 10:8...rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců....
Nehemiáš 7:73... zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhovévšechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem...
Nehemiáš 8:1...Izraele bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před...
Nehemiáš 8:3...všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumětVšechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš...
Nehemiáš 8:5...knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal....
Nehemiáš 8:6...pak dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli...
Nehemiáš 9:10...divy a zázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili....
Nehemiáš 9:32...i hodnostáře, naše kněze i proroky, naše otcevšechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl...
Nehemiáš 12:44...příděly obecních polností pro kněze a levityVšechen Juda se radoval z toho, že kněží a levité byli...
Nehemiáš 12:47...vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.) Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše...
Nehemiáš 13:12...jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místaVšechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z...
Ester 3:6...si, že vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říšivšechen ten mordechajský národ. Prvního měsíce zvaného...
Job 39:25...pach bitvy zdálky ucítí, hřímání velitelůvšechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, když k letu na...
Žalmy 8:8... k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozyvšechen dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na obloze i...
Žalmy 85:4...lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi...
Žalmy 105:36...urodí. Všechno prvorozené pak v zemi bilvšechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se...
Žalmy 106:48...Hospodin, Bůh izraelský, od věků navěky!  všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina -...
Žalmy 116:14...Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho...
Žalmy 116:18...Hospodin! Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvoře,...
Žalmy 148:10... ovocné stromy a všechno cedroví, divoká zvěřvšechen dobytek, drobná havěť i ptáci na křídlech, králové...
Přísloví 4:23...Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa,...
Izaiáš 9:8...Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve...
Izaiáš 16:10...zpěv a zábava. Víno v lisu nikdo nešlapávšechen výskot je ten tam. srdce jako loutna nad Moábem...
Izaiáš 34:4...se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavinevšechen jeho zástup popadá, jako když listí révy opadá jako...
Izaiáš 40:2... že ho svou rukou ztrestal Hospodin dvojnásob za všechen jeho hřích. Hlas volajícího: "Připravte na poušti...
Izaiáš 40:6..."Co volat mám?" Každý člověk je jako trávavšechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí...
Jeremiáš 9:25... Všechny ty národy jsou totiž neobřezanévšechen dům Izraele neobřezané srdce." "Slyšte slovo,...
Jeremiáš 17:20...bran Jeruzaléma a řekni jim: Judští královévšechen Judo, všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte...
Jeremiáš 20:4...před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátelVšechen lid Judy vydám do rukou babylonského krále, který...
Jeremiáš 20:5...tohoto města vydám do rukou jejich nepřátelvšechen jeho zisk, všechny cennosti i všechny judské...
Jeremiáš 26:7...mezi všemi národy na zemi.'" Kněží, prorocivšechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v...
Jeremiáš 26:8...všechno, co mu Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lid, kněží i proroci chytili a křičeli: "Teď...
Jeremiáš 26:9...a že z tohoto města zbude vylidněná pustina?!" A všechen lid se v Hospodinově chrámu sbíhal k Jeremiášovi....
Jeremiáš 26:16...abych vám vyřídil všechna tato slova." Velmoživšechen lid tehdy řekli kněžím a prorokům: "Ten muž...
Jeremiáš 26:19...' Nechal ho snad judský král Ezechiášvšechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se...
Jeremiáš 31:24... horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se stády....
Jeremiáš 32:32...oni i jejich králové, velmoži, kněží i prorocivšechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a...
Jeremiáš 34:10...svého židovského bratra. Všichni velmoživšechen lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili, že...
Jeremiáš 34:19... Judské a jeruzalémské velmože, dvořany, knězevšechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do...
Jeremiáš 37:21...z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním...
Jeremiáš 39:9...zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic...
Jeremiáš 41:13...Dostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael s sebou, uviděl Jochanana,...
Jeremiáš 42:1...Kareachova, a Jaazaniáše, syna Hošajášova, i všechen lid, od nejmenších po největší, pak přišli a...
Jeremiáš 42:8... a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid, od nejmenších po největší, a řekl jim: "Tak...
Jeremiáš 44:15...přítomné ženy - celé to veliké shromážděnívšechen lid usazený v Dolním i Horním Egyptě - ti všichni...
Jeremiáš 48:37...zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholenavšechen vous ostříhán, všechny ruce samá jizva a pytlovina...
Jeremiáš 51:55...země Chaldejců. Hospodin ničí Babylon! Umlčuje všechen jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod, ...
Jeremiáš 52:17...Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané na kusyvšechen bronz z nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i...
Pláč 1:11...jsi nařídil: "Do tvého shromáždění nesmějí!" Všechen její lid sténá a žebrá o chleba. Své drahé dali za...
Ezechiel 23:29...Vrhnou se na tebe s nenávistí, aby obralivšechen zisk. Nechají svlečenou donaha, aby se ukázala...
Ezechiel 32:13...Egypta a celá jeho horda bude zničena. Vyhubímvšechen jeho dobytek na březích velkých řek. je...
Ezechiel 45:16...ke smíření za lid, praví Panovník HospodinVšechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci....
Ezechiel 45:22...chleby. Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích. Po sedm dní této...
Amos 1:6...čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že vyháněli všechen lid a prodávali je Edomským, sešlu na hradby Gazy...
Amos 1:11...toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečemvšechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem, dál a...
Amos 3:2...všech čeledí na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně, když nejsou...
Ageus 1:12...syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého...
Ageus 2:4...se, veleknězi Jošuo, synu Jocadakův! Vzchop sevšechen lide této země, praví Hospodin, a dejte se do práce...
Zachariáš 14:15...rána postihne i koně, mezky, velbloudy, oslyvšechen dobytek v jejich táborech. Všichni, kdo pozůstanou...
Matouš 27:25...krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!" A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak...
Marek 2:13...nikdy neviděli!" Ježíš šel znovu na břeh jezeraVšechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když...
Marek 11:18...způsob, jak ho zničit, protože se ho báliVšechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu...
Lukáš 3:21...to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo...
Lukáš 13:17...řekl, všichni jeho protivníci se zastyděli, ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které...
Lukáš 18:43...prohlédl. Potom šel za ním, oslavoval Bohavšechen lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Ježíš...
Lukáš 19:48...ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést, protože všechen lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lid...
Lukáš 20:6...proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, že z lidívšechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan...
Lukáš 21:38...odcházel a nocoval na hoře zvané OlivetskáVšechen lid ho chodil za úsvitu poslouchat do chrámu. ...
Lukáš 23:18...Dám ho zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám...
Lukáš 24:53...se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma.  Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na...
Jan 8:2...se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. Znalci Písma a...
Skutky 2:36...ti tvé nepřátele k nohám položím.' si je všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil Pánem a Mesiášem...
Skutky 20:18...přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od prvního dne, kdy jsem...
Skutky 21:27... uviděli ho v chrámu Židé z Asie. Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj s křikem: "Izraelité,...
Židům 9:19... rudou vlnou a yzopem a pokropil knihu Zákonavšechen lid se slovy: "Toto je krev smlouvy, kterou s vámi...
Zjevení 18:14...lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustilavšechen lesk a nádheru jsi ztratila, vše nenávratně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |