Vše

Hledám varianty 'vše' [ vším (91) všemu (68) všem (321) všechno (574) všeho (94) vše (286) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:30... To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěřivšem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka...
Genesis 1:31...všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a...
Genesis 2:3...a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a...
Genesis 2:19...oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k...
Genesis 3:14...hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého...
Genesis 6:17... sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S...
Genesis 6:19...tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po...
Genesis 6:20...různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde...
Genesis 6:22...jídla pro sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom...
Genesis 7:4...déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocíVše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil...
Genesis 7:5...jsem učinil, smetu z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena...
Genesis 7:8...ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho...
Genesis 7:15...ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z...
Genesis 7:19...na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když byly hory...
Genesis 7:21...ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemivše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i...
Genesis 7:22...havěť hemžící se po zemi, i všichni lidéVše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši,...
Genesis 7:23... vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po...
Genesis 8:17... tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva,...
Genesis 8:19...s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synůVšechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se...
Genesis 8:20... Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval...
Genesis 8:21...srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy...
Genesis 9:2...se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se...
Genesis 9:3...i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukouVšechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám...
Genesis 9:10...- s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu:...
Genesis 12:20...přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co...
Genesis 13:1...vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu....
Genesis 14:20...tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi....
Genesis 14:23... Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země, že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani...
Genesis 16:12...tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude...
Genesis 19:25...z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze...
Genesis 20:16...šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna."...
Genesis 21:12...chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi...
Genesis 21:22...Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že...
Genesis 23:17...Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi stromy rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát...
Genesis 24:1...byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi...
Genesis 24:36...ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš...
Genesis 24:66...a zahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky...
Genesis 25:5... Ti všichni byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham...
Genesis 26:11...bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho...
Genesis 27:33...přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když...
Genesis 28:22...vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy...
Genesis 29:13...svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávělvšem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a...
Genesis 30:35...dne však vyřadil pruhované a strakaté kozlyvšechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé...
Genesis 30:40...stádě obracel dobytek směrem k pruhovanýmvšem načernalým kusům. Tak si Jákob pořídil svá vlastní...
Genesis 31:1...synové říkají: "Jákob obral našeho otcevšechno! Všechno to bohatství si pořídil na úkor našeho...
Genesis 31:12...pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal...
Genesis 31:16...cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shráblVšechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je...
Genesis 31:18...své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s...
Genesis 31:21... vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se...
Genesis 31:43...jsou děti a tento dobytek je můj dobytekVšechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro...
Genesis 32:11...způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku...
Genesis 32:20...hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímuvšem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým...
Genesis 32:24...Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale...
Genesis 33:11...ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten...
Genesis 34:29... skot i osly, cokoli bylo ve městě i na polivšechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali...
Genesis 35:2...bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodiněvšem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u...
Genesis 37:11...Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého...
Genesis 39:2...stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když...
Genesis 39:3...Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten...
Genesis 39:4...správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana...
Genesis 39:5... Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj...
Genesis 39:8..."Když můj pán doma, o nic se nestaráVše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě...
Genesis 39:23... Hospodin byl totiž s ním a působil, aby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař...
Genesis 40:20...Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých...
Genesis 41:37... a země se nezhroutí hladem." Faraonovivšem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral...
Genesis 41:39...oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš...
Genesis 41:51...Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak...
Genesis 41:55...zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám...
Genesis 42:6...byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se...
Genesis 42:29...otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi...
Genesis 45:10...i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skotvšechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě...
Genesis 45:13... Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce...
Genesis 45:22...faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestuVšem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři...
Genesis 46:1...abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby,...
Genesis 46:32...dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skotvše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se,...
Genesis 46:34...v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil...
Genesis 47:1...přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých...
Genesis 48:16...můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť...
Genesis 50:15...Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi:...
Genesis 50:17...svým bratrům jejich provinění, jejich hříchvšechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám,...
Exodus 1:22...Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí,...
Exodus 4:28...hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho poslal a jaká...
Exodus 4:30...všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před...
Exodus 6:29...jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl:...
Exodus 7:2...tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k...
Exodus 7:19...jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v krev! Po celé...
Exodus 9:3...pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stádaVše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i...
Exodus 9:19... doteď. Rychle nech odvést svá stádavše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, ...
Exodus 9:25... Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny...
Exodus 10:5...vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilovše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy...
Exodus 10:12...zem, na ni přijdou kobylky a sežerou všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití."...
Exodus 10:15...každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech....
Exodus 12:29... O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno,...
Exodus 13:12...tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního...
Exodus 13:15...propustit, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po...
Exodus 16:6...každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl...
Exodus 16:23... co se péci, a uvařte, co se vařitVšechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si...
Exodus 18:1...tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechlvšem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael,...
Exodus 18:8...do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovivšem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a...
Exodus 18:9...Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je...
Exodus 18:14...rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš?...
Exodus 18:21...mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří...
Exodus 18:24..." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš vybral schopné muže z celého...
Exodus 19:8...všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázalVšechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co...
Exodus 19:11... neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech...
Exodus 20:11...dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, mořevšechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto...
Exodus 21:30...bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo...
Exodus 23:13...a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte; ...
Exodus 23:22...Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem...
Exodus 24:3...s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid...
Exodus 24:7...a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal...
Exodus 25:22...přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvitvšem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také...
Exodus 25:36...Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnuvšechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata....
Exodus 25:39...kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata. Hleď,...
Exodus 25:40...vyroben z talentu čistého zlata. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." ...
Exodus 27:8...dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek...
Exodus 29:24...bochánek zadělaný olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to...
Exodus 30:24...250 šekelů vonného puškvorce, 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového...
Exodus 31:6...řemeslníka jsem obdařil důmyslem, aby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectví...
Exodus 31:8... stůl a jeho náčiní, svícen z čistého zlatavšechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné...
Exodus 31:9... kadidlový oltář, oltář pro zápalné obětivšechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá...
Exodus 31:11... olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni.  vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin...
Exodus 34:19...avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z EgyptaVše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců...
Exodus 34:32...všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k...
Exodus 35:10... Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stan a pokrývku,...
Exodus 35:13...slitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyčevšechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho náčiní a...
Exodus 35:16...pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyčevšechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny...
Exodus 36:1...veškeré potřebné práce na svatyni, udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal...
Exodus 36:3...práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě...
Exodus 37:22... Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnuvšechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Ke...
Exodus 37:24... kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata....
Exodus 38:22... syn Uriho, syna Hurova z pokolení Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab,...
Exodus 39:32... totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy...
Exodus 39:33... Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stanvšechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a...
Exodus 39:36...svědectví, její tyče a slitovnici, stůlvšechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého...
Exodus 39:37...svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahanyvšechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání...
Exodus 39:39... bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyčevšechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoří,...
Exodus 39:40... závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíkyvšechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání,...
Exodus 39:43... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin...
Exodus 40:4...a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před...
Exodus 40:9... Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytekvšechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením...
Exodus 40:16...uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne...
Leviticus 1:9...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou...
Leviticus 1:13...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je...
Leviticus 2:2...pak z toho vezme hrst jemné mouky s olejemvšechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 2:16...oběť. Kněz pak část drceného zrní a olejevšechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to...
Leviticus 5:23... Protože se tedy prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil vydíráním...
Leviticus 6:8...z oběti vezme hrst jemné mouky s olejemvšechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento...
Leviticus 7:10...oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné...
Leviticus 8:10...vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytekvšechno, co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím...
Leviticus 8:27...a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to...
Leviticus 8:28... Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to...
Leviticus 8:36...bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak...
Leviticus 9:23... a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž...
Leviticus 10:3...přistupují, projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal...
Leviticus 10:11...a mezi čistým a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše."...
Leviticus 11:33...taková mršina spadla do nějaké hliněné nádobyvšechno v bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý...
Leviticus 11:46...svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactvavšech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle...
Leviticus 13:13...tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm...
Leviticus 14:9...oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočívšechno ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo...
Leviticus 14:11...kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom...
Leviticus 15:17...vodou a bude nečistý do večera. Každý oděvvšechno kožené, na čem se výron semene ocitne, budou...
Leviticus 15:20... kdo se dotkne, bude nečistý do večeraVšechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude...
Leviticus 17:2...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokoli z domu...
Leviticus 18:24...Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním!...
Leviticus 19:24...neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám...
Leviticus 21:24...Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:18...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu Izraele nebo z...
Leviticus 23:38...i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů,...
Leviticus 25:10...rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte...
Leviticus 26:27...budete jíst, nenasytíte se. Jestliže přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti...
Leviticus 26:44... zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a...
Leviticus 27:9...dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit...
Numeri 1:50...Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavenívše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho...
Numeri 1:54...u Příbytku svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. ...
Numeri 2:34...nebyli sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak...
Numeri 3:41...měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity....
Numeri 4:8...na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho...
Numeri 4:14...na uhlí, vidlice, lopaty a obětní miskyvšechno oltářní náčiní. Přes rozprostřou přikrývku z...
Numeri 4:16... Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich...
Numeri 4:26...k jejich službě. A budou konat službu ve všem, co jim bylo uloženo. Veškerá služba Geršonových synů...
Numeri 5:30... Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena...
Numeri 6:19...si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu....
Numeri 7:1...tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil, přistoupili vůdcové Izraele,...
Numeri 8:17... namísto všech prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze...
Numeri 9:5...beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Numeri 13:26...obci do Kádeše v Paranské poušti. Podali jim všem zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli...
Numeri 14:10...obec se chystala ukamenovat je, když vtom se všem synům Izraele ukázala ve Stanu setkávání Hospodinova...
Numeri 15:7...oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li...
Numeri 16:30...nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak...
Numeri 16:33...majetek. Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed...
Numeri 18:7...a tvoji synové však smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou....
Numeri 18:12... Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistýVšechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí,...
Numeri 18:13...odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou Hospodinu,...
Numeri 18:15...by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne toběVše, co otvírá kterékoli lůno, jak z lidí, tak ze zvířat,...
Numeri 18:29...Hospodinu z nich dáte knězi Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek...
Numeri 19:18...yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stanvšechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak...
Numeri 21:30...Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu,...
Numeri 22:2...Jerichu. Balák, syn Ciporův, se dozvědělvšem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik...
Numeri 22:4...řekl midiánským stařešinům: "Ten dav teď spase všechno kolem, jako vůl spásá trávu!" Balák, syn Ciporův,...
Numeri 23:23...proti Jákobovi, není zaklínání proti IzraeliVše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh...
Numeri 28:23... aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří...
Numeri 28:31...kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti,...
Numeri 29:6...hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí,...
Numeri 30:1...a dobrovolných darů." Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Mojžíš promluvil k...
Numeri 31:20...- jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí...
Numeri 31:23... stříbro, bronz, železo, cín a olovovše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí...
Numeri 31:30...ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům...
Numeri 31:52...nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperkyVšechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů....
Deuteronomium 1:3...čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro přikázal. Poté, co porazil...
Deuteronomium 1:7...se a jděte dál. Vejděte do pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům v Aravě, na horách, v podhůří, v...
Deuteronomium 1:18... a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle...
Deuteronomium 2:25...se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe. o tobě uslyší,...
Deuteronomium 2:32... Začni si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin,...
Deuteronomium 2:33...vydal, takže jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města....
Deuteronomium 3:3...vydal do našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný...
Deuteronomium 3:21...jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům....
Deuteronomium 4:19...a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je věnoval všem národům pod nebem, ale vás Hospodin vzal a vyvedl z...
Deuteronomium 4:30...svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k...
Deuteronomium 4:34...paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 5:27...a zůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodin, náš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno,...
Deuteronomium 5:28...jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po...
Deuteronomium 6:11...a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny, které...
Deuteronomium 8:3...poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch...
Deuteronomium 10:14... tvému Bohu, patří nebe i nebesa nebes, zeměvše, co je na . Pouze ke tvým otcům však Hospodin přilnul...
Deuteronomium 11:6...a pohltila je, jejich rodiny, jejich stanyvšechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči...
Deuteronomium 12:11...za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti,...
Deuteronomium 12:14...smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš...
Deuteronomium 12:31... svému Bohu, nedělej! Vždyť pro své bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co...
Deuteronomium 13:1...pálí své syny a dcery v ohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu nepřidávejte ani z toho...
Deuteronomium 13:16...obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako proklaté. I jeho...
Deuteronomium 14:9...nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno...
Deuteronomium 14:20...havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jístVšechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou...
Deuteronomium 14:26... tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo...
Deuteronomium 15:10... tvůj Bůh, pak požehná veškerou tvou prácivše, k čemu přiložíš ruku. A protože v zemi nikdy...
Deuteronomium 15:14...ze svého stáda, humna i lisu. Podělíš se s nímvše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Pamatuj, že jsi v...
Deuteronomium 15:18...nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a...
Deuteronomium 18:18...ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne slova, která...
Deuteronomium 22:9...svou vinici dalším druhem semene. Jinak to vše propadne svatyni - jak úroda toho semene, tak plody...
Deuteronomium 23:21...bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit....
Deuteronomium 24:19...a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy,...
Deuteronomium 26:11...levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš...
Deuteronomium 28:8... Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v...
Deuteronomium 28:11... a budou se bát. Hospodin ti nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i...
Deuteronomium 28:12...- aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům,...
Deuteronomium 28:22...horkem a vyprahlostí, plísní a snětí; to vše bude pronásledovat, dokud nezahyneš. Nebe se ti nad...
Deuteronomium 28:33...slzy, ale budeš bezmocný. Plody tvé zeměvšechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po...
Deuteronomium 28:37...budete sloužit cizím bohům ze dřeva a kameneVšem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za...
Deuteronomium 29:1...a řekl jim: Sami jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se...
Deuteronomium 29:5... chléb jste nejedli a víno ani pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh....
Deuteronomium 30:9... tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve všem tvém počínání, v plodu tvého lůna, v plodu tvého...
Deuteronomium 31:1... že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu...
Deuteronomium 31:9... kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, i všem izraelským stařešinům. Mojžíš jim přikázal: "Každého...
Deuteronomium 31:13... Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha,...
Deuteronomium 31:18...proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji...
Deuteronomium 34:11...poslal vykonat v Egyptě proti faraonovivšem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a...
Jozue 1:2...služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám...
Jozue 1:8...o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít na svých cestách...
Jozue 1:16...služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás pošleš,...
Jozue 2:23...když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. "Opravdu! Hospodin dal celou...
Jozue 6:17...to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s...
Jozue 6:19...tábor stejnou klatbu a přivedli jej do neštěstíVšechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou...
Jozue 6:21...do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyliVše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i...
Jozue 6:24...izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i...
Jozue 7:15...s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co k němu patří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu a...
Jozue 7:23... Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Jozuovivšem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s...
Jozue 7:24...i jeho skot, osly, ovce a kozy i jeho stanvšechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle...
Jozue 8:3...proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji....
Jozue 8:35... přesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo....
Jozue 9:9..." tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a také o všem, co udělal dvěma...
Jozue 9:10...o něm i o všem, co udělal v Egyptě, a takévšem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání -...
Jozue 10:28...dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králemvšechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal...
Jozue 10:30...Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s...
Jozue 10:32...jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc...
Jozue 10:35... Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím mečevšechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně...
Jozue 10:37...ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho...
Jozue 10:39...jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím mečevšechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal...
Jozue 10:40...a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy....
Jozue 10:41... jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné po Gazu a od celého kraje Gošen po...
Jozue 11:11...byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako...
Jozue 11:15...a Jozue tak učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral...
Jozue 11:17...i pláň Arava - izraelské hory i jejich podhůřívše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru, po Baal-gád v...
Jozue 11:19...města, které by se syny Izraele uzavřelo mírVše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce...
Jozue 20:9...pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi;...
Jozue 21:45...nepřátele jim Hospodin vydal do rukou. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele,...
Jozue 22:2...pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste...
Jozue 23:3... stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy...
Jozue 23:6... Buďte velmi silní, abyste pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se...
Jozue 24:2...tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši...
Jozue 24:27... "Hle, tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl...
Jozue 24:31...od hory Gaaš. Izrael sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua...
Soudců 2:4...'" Když Hospodinův anděl promluvil tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo...
Soudců 6:13... ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých...
Soudců 8:35...ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. Jerub-baalův...
Soudců 9:3... že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se...
Soudců 13:13...Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic pocházejícího z...
Soudců 13:14...ani pivo a nejí nic nečistého. dodržuje všechno, co jsem přikázal." Manoach na to Hospodinovu...
Soudců 13:23...nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila...
Soudců 16:17...jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy  všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože...
Soudců 16:18...slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že  všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce:...
Soudců 19:20..." "Buď vítán," řekl mu stařík. "Postarám sevšechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku."...
Soudců 20:2... Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších...
Soudců 20:48...čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a...
Růt 2:11...cizinka." Boáz odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže udělala pro svou tchyni a...
Růt 3:5...a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a...
Růt 3:6...říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v...
Růt 3:11...bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá...
Růt 3:16..."Jak jsi pořídila, dcero?" A tak vyprávěla všechno, co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi...
Růt 4:9..." a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešinyvším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi...
1. Samuel 1:4...přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Peniněvšem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával...
1. Samuel 2:14...vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec...
1. Samuel 2:22...u Hospodina. Elí byl velmi starý. Slýchávalvšem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak...
1. Samuel 3:12...nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do...
1. Samuel 3:18...slovo z toho, co ti řekl!" A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl:...
1. Samuel 8:7...Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych...
1. Samuel 9:6...tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověkvšechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď vydat?...
1. Samuel 9:19...se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před...
1. Samuel 11:4...poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se...
1. Samuel 12:1...velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste...
1. Samuel 12:7... abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a...
1. Samuel 12:19... svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali...
1. Samuel 12:20...se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale...
1. Samuel 13:22...ostření bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen...
1. Samuel 15:6... abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta."...
1. Samuel 15:9...brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno...
1. Samuel 15:15...a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému BohuVšechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň...
1. Samuel 17:20..." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídačivšechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k...
1. Samuel 19:1...získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovivšem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův...
1. Samuel 19:7... nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolalvšechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Saulovi, aby...
1. Samuel 19:18...dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu povědělvšem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli...
1. Samuel 22:7... kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele...
1. Samuel 22:19...i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovcevše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha, syna Achitubova...
1. Samuel 23:3...se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy...
1. Samuel 25:6...‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví...
1. Samuel 25:30...odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být...
1. Samuel 25:37...nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl...
1. Samuel 30:18...na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy....
1. Samuel 30:19...ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral...
2. Samuel 3:19... Potom šel do Hebronu, aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné....
2. Samuel 3:23... a tak odešel v pokoji. Jakmile Joáb se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem...
2. Samuel 3:25...- chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal...
2. Samuel 3:31...v bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovivšemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha,...
2. Samuel 3:36...chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se...
2. Samuel 6:12...kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edomavšechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal...
2. Samuel 6:19...lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého...
2. Samuel 7:3...truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je...
2. Samuel 8:15...celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem,...
2. Samuel 9:9...Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal...
2. Samuel 11:22...vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok,...
2. Samuel 12:11...ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale to udělám...
2. Samuel 12:29...nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na...
2. Samuel 12:31...některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil...
2. Samuel 13:21...v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak...
2. Samuel 14:19...prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane...
2. Samuel 14:20... Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; všem, co se děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem:...
2. Samuel 15:6...ho a políbil. Takovým způsobem se choval ke všem Izraelcům, kteří chodili hledat zastání u krále. Tak...
2. Samuel 15:14..."Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v Jeruzalémě:...
2. Samuel 16:11...říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovivšem svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi...
2. Samuel 16:22...na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce. Radit se s...
2. Samuel 17:4...všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovivšem izraelským stařešinům se ten návrh líbil. Abšalom ale...
2. Samuel 17:29... s medem, ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si...
2. Samuel 18:5...Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole...
2. Samuel 19:3...truchlí nad svým synem, vítězství toho dne se všem obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města,...
2. Samuel 19:8...z nich. To pro tebe bude horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil...
2. Samuel 19:31...pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to Mefibošet, "hlavně že se pan král v...
2. Samuel 21:14...otce Kíše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel...
2. Samuel 23:5...mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenouVšechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!...
2. Samuel 24:7...Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih...
2. Samuel 24:23...je skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh,...
1. Královská 2:2...synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a mužně a...
1. Královská 2:3...zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš. Potom Hospodin...
1. Královská 3:3... Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval...
1. Královská 3:15...smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné obětivšem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke...
1. Královská 5:22...odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám sevšechno cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání. ...
1. Královská 6:18...chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květyvše bylo z cedru; kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části...
1. Královská 7:9...pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných,...
1. Královská 7:14...Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného díla. Vytvořil dvojici bronzových sloupů....
1. Královská 7:33...od vozu: jejich osy, loukotě, paprsky i nábojevše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla...
1. Královská 8:4...Hospodinovu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité...
1. Královská 8:38...rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a...
1. Královská 8:43... vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
1. Královská 8:66...králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému služebníku...
1. Královská 9:1...chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalomounovi se tehdy znovu ukázal...
1. Královská 9:4...tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
1. Královská 9:9...a jimž sloužili - to proto na Hospodin uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův...
1. Královská 9:20...nebo kdekoli po celé zemi pod jeho vládouVšechno obyvatelstvo pozůstalé z Emorejců, Chetejců,...
1. Královská 10:2... přišla k Šalomounovi a hovořila s nímvšem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky...
1. Královská 10:21...nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak...
1. Královská 11:38...se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v...
1. Královská 11:41...nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo,...
1. Královská 13:11...starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli muvšem, co toho dne v Bet-elu udělal ten Boží muž a co řekl...
1. Královská 13:32...rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž...
1. Královská 13:33...měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cesty. Naopak, z...
1. Královská 14:22... co je v Hospodinových očích zlé. Svými hříchyvším, co páchali, ho popouzeli k žárlivosti víc než jejich...
1. Královská 14:26...chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
1. Královská 14:29...strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:7...dobu trvala válka. Ostatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:18...nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo v pokladnicích...
1. Královská 15:23...Asa z toho vystavěl Gebu Benjamínovu a MicpuVšechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno...
1. Královská 15:30...skrze svého služebníka Achiáše Šíloského. To vše kvůli hříchům, které Jeroboám spáchal a ke kterým svedl...
1. Královská 15:31... Boha Izraele. Ostatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:5...ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
1. Královská 16:7...jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když...
1. Královská 16:13...Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým...
1. Královská 16:14... Boha Izraele. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 16:26... a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů...
1. Královská 16:27... Boha Izraele. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo...
1. Královská 18:5...jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se...
1. Královská 18:36...Izraele a jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz...
1. Královská 19:1...Jizreelu dříve než on. Achab pověděl Jezábelvšem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem....
1. Královská 20:4..."Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto...
1. Královská 20:9...odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku vzkázal prve. Toto ale...
1. Královská 22:39... jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a...
2. Královská 4:40... nakrájel je do hrnce s tou polévkou. Tu pak všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusili, začali...
2. Královská 4:41...Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, se najedí." A v hrnci nic špatného nebylo....
2. Královská 5:21...ním běží, vystoupil z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl...
2. Královská 5:23...pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šatyvšechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před...
2. Královská 8:6...Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých dvořanů a...
2. Královská 8:23...i Libna. Ostatní Jehoramovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 9:11... Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden...
2. Královská 10:22...ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten...
2. Královská 10:30...mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu...
2. Královská 10:34...Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl udatný - o tom všem se, jak...
2. Královská 11:19...setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou...
2. Královská 12:5...na výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova...
2. Královská 12:10...chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova chrámu....
2. Královská 12:19...na Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů...
2. Královská 12:20...od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo, píše v Kronice judských...
2. Královská 13:8...je na prach. Ostatní Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo,...
2. Královská 13:12...pokračoval v nich. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:3...správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale...
2. Královská 14:14...hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Královská 14:15...vrátil do Samaří. Ostatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem...
2. Královská 14:28... syna Jehoašova. Ostatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil...
2. Královská 15:6...také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:21...se nezdržel. Ostatní Menachemovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 15:26...místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů...
2. Královská 15:31...králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se píše v Kronice izraelských králů...
2. Královská 15:36...Hospodinova chrámu. Ostatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 16:16... si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak...
2. Královská 16:19...Hospodinova chrámu. Ostatní Achazovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 17:16...ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si dvě...
2. Královská 18:7...vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému...
2. Královská 18:13...Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král...
2. Královská 18:15...stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v...
2. Královská 18:21...dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na...
2. Královská 19:4...dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel, co všechno řekl nejvyšší komoří vyslaný svým pánem, asyrským...
2. Královská 20:13...balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnicivšechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho...
2. Královská 20:15..."Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co...
2. Královská 20:17...slovo Hospodinovo: Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes...
2. Královská 21:3... jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v...
2. Královská 21:5...nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna...
2. Královská 21:8...svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim...
2. Královská 21:17...očích zlé. Ostatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký hřích spáchal - o tom se, jak známo,...
2. Královská 21:21...očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným modlám,...
2. Královská 21:25...jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 22:2... Dělal, co je v Hospodinových očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo...
2. Královská 22:13...neposlouchali slova této knihy a neřídili se vším, co je v o nás psáno." Kněz Chilkiáš, Achikam,...
2. Královská 23:5...kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdímvšem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z...
2. Královská 23:16...slova, jak je vykřikl Boží muž, který to všechno předpověděl. Král se zeptal: "Čí je ten náhrobek,...
2. Královská 23:17...z Judska a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho...
2. Královská 23:21...se vrátil do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak...
2. Královská 23:26...velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin...
2. Královská 23:28... jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 24:3...předpověděl. Vyhnal je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných...
2. Královská 24:5...nehodlal promíjet. Ostatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 24:7...ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského...
2. Královská 25:14...s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, pohárkyvšechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů...
2. Královská 25:15...náčiní. Velitel gardistů pobral pánvice, mísyvše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno...
2. Královská 25:17...mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně...
2. Královská 25:30...svého života směl vždy jíst u králova stolu.  Vše, co potřeboval, dostával od krále pravidelně den co den...
1. Letopisů 2:23...a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova. Po Checronově...
1. Letopisů 3:9... Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě...
1. Letopisů 8:40...a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci...
1. Letopisů 10:11... Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich...
1. Letopisů 13:14...tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomůvvšechno, co měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi...
1. Letopisů 16:24...národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny...
1. Letopisů 16:32...řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před...
1. Letopisů 17:2...smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou...
1. Letopisů 18:11...stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům,...
1. Letopisů 18:14...celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska,...
1. Letopisů 20:3...železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil...
1. Letopisů 21:3...lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč ...
1. Letopisů 21:23...smyky jako dříví a pšenici pro moučnou oběť - to vše daruji." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho...
1. Letopisů 22:17... Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu Šalomounovi byli ku...
1. Letopisů 26:28... které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův,...
1. Letopisů 26:30...izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále....
1. Letopisů 27:31...Jechdeáš Meronotský; za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův...
1. Letopisů 28:1...královského vojska byl Joáb. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících...
1. Letopisů 28:12...i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova...
1. Letopisů 28:13... pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato určil...
1. Letopisů 28:14...službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě, pro zlaté svícny a jejich...
1. Letopisů 29:3...poklad. Dávám jej na chrám svého Boha kromě všeho toho, co jsem pro ten svatý chrám připravil: 3...
1. Letopisů 29:5...zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k...
1. Letopisů 29:11... velikost a síla, nádhera, velebnost a majestátVše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi...
1. Letopisů 29:12...bohatství a sláva, jenom ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješ a...
1. Letopisů 29:14...mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé ruky! Před tebou...
1. Letopisů 29:16...jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro...
1. Letopisů 29:17...upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své...
1. Letopisů 29:19...dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše vykonal a postavil ten palác, pro který jsem vykonal...
1. Letopisů 29:20..."Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" a všechno shromáždění dobrořečilo Hospodinu, Bohu jejich otců...
1. Letopisů 29:23...královský trůn namísto svého otce DavidaVše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také všichni...
1. Letopisů 29:30... stejně jako celá jeho vláda, jeho hrdinstvívše, co se přihodilo jemu, Izraeli a všem královstvím země....
2. Letopisů 4:18...rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a CaretánemVšeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik,...
2. Letopisů 4:22...nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré dílo, které...
2. Letopisů 5:5...zvedli Truhlu a vynesli ji i Stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité...
2. Letopisů 6:29...rána či nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu...
2. Letopisů 6:33... i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země...
2. Letopisů 7:10... Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi,...
2. Letopisů 7:11...dokončil Hospodinův chrám i královský palácVše, co chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo...
2. Letopisů 7:17...žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ustanovení i ...
2. Letopisů 7:22...klaněli a jimž sloužili - to proto na uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl Hospodinův chrám i...
2. Letopisů 8:7... v Libanonu anebo kdekoli v celé své říšiVšechno obyvatelstvo pozůstalé z Chetejců, Emorejců,...
2. Letopisů 8:16...kněží a levity v ničem, ani ve správě pokladnicVšechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení...
2. Letopisů 9:1... přišla k Šalomounovi a hovořila s nímvšem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky...
2. Letopisů 9:20...nebylo vyrobeno v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak...
2. Letopisů 9:26...do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem k hranici...
2. Letopisů 11:3... synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin -...
2. Letopisů 12:9...chrámu i poklady královského paláce. Vzal všechno; vzal i všechny zlaté štíty, které zhotovil...
2. Letopisů 21:14...Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženyvšechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš...
2. Letopisů 21:17...Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně jako...
2. Letopisů 21:18...mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní...
2. Letopisů 23:16...královského paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid....
2. Letopisů 23:20...Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Horní...
2. Letopisů 25:24...hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v...
2. Letopisů 29:5...Hospodina, Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha...
2. Letopisů 29:28...klanělo, zpěváci zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla...
2. Letopisů 29:32...činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili...
2. Letopisů 29:36...chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiášvšechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal....
2. Letopisů 30:22...Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem levitům za velikou svědomitost, s jakou sloužili...
2. Letopisů 31:16... mladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných...
2. Letopisů 31:21... správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, šlo o Boží chrám nebo o Zákon...
2. Letopisů 32:1...se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Po všem, co Ezechiáš tak věrně vykonal, přitáhl do Judska...
2. Letopisů 32:13...To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové...
2. Letopisů 32:23...pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech národů. V době Ezechiáš na...
2. Letopisů 32:30...straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové...
2. Letopisů 32:31... Bůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho...
2. Letopisů 33:3...oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v...
2. Letopisů 33:5...nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm...
2. Letopisů 33:18...mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno ve Skutcích izraelských králů. Jeho modlitba...
2. Letopisů 33:19... Jeho modlitba, která pohnula Hospodina, a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím...
2. Letopisů 33:22...zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec Menaše, a sloužil jim....
2. Letopisů 34:16...ke králi a podal mu zprávu: "Tví služebníci plní vše, co jim bylo uloženo. Stříbro uložené v Hospodinově...
2. Letopisů 34:21...neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pak s královými...
2. Letopisů 35:7...pro velikonoční hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře...
2. Letopisů 35:10...000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu...
2. Letopisů 36:8...to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských králů. Na...
2. Letopisů 36:18... starce ani kmety; všichni mu padli do rukouVšechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty,...
Ezdráš 1:11...to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z...
Ezdráš 4:15...a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm od starodávna vznikají...
Ezdráš 6:20...byli všichni do jednoho čistí, porazili beránka všem navrátilcům, svým bratřím kněžím i sobě. Beránka jedli...
Ezdráš 7:21...pokladny. , král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz...
Ezdráš 8:22...králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem,...
Ezdráš 8:34... syna Ješuova, a Noadiáše, syna BinuihoVše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned...
Ezdráš 8:35... 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Královským...
Ezdráš 9:1... a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy:...
Ezdráš 9:10... Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze...
Ezdráš 9:13...ji svým synům jako věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění,...
Nehemiáš 5:12...z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme...
Nehemiáš 5:19... Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat,...
Nehemiáš 6:7...hlásali: ‚Judsko krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a poradíme se spolu."...
Nehemiáš 8:3...u Vodní brány od svítání do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid...
Nehemiáš 9:5...na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno požehnání i chválu vyvýšené. Ty sám jsi Hospodin,...
Nehemiáš 9:6...jsi Hospodin, ty jsi nebe učinil, nebesa nebesvšechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na ,...
Nehemiáš 9:33...asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý ve všem, co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se...
Nehemiáš 10:1...ocitli jsme se ve velkém soužení!" "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi...
Nehemiáš 11:2...devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě....
Nehemiáš 13:18... a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete...
Nehemiáš 13:30...kněžskou i levitskou. Tak jsem je očistil ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžské i levitské služby,...
Ester 1:8... Dle nařízení se pilo bez omezení; král nařídil všem dvorním služebníkům, každého obsluhují, co hrdlo...
Ester 1:16...se neprovinila jen proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům ve všech provinciích krále...
Ester 1:17...krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat:...
Ester 1:18...velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo dost...
Ester 2:1...pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to,...
Ester 4:1...zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvědělvšem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou,...
Ester 4:7...před královský palác. Mordechaj mu povědělvšem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman...
Ester 4:8...ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Estervšechno poví. vzkáže, že jít za králem orodovat...
Ester 5:11... jaký je proslulý boháč a kolik synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král povýšil nad velmože...
Ester 5:13...k spolu s králem pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid...
Ester 6:13... Když Haman vypravoval své ženě Zerešvšem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti...
Ester 9:1...Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech...
Ester 9:20...adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích...
Ester 9:26...se těm dnům říká purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se...
Ester 10:2...významu a jak ho král vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských a perských. Žid...
Ester 10:3...o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten...
Job 1:1...muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery...
Job 1:8...muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan...
Job 1:10... "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co...
Job 1:11...kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!"...
Job 1:12...zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale...
Job 1:22...vzal. je požehnáno jméno Hospodin!" V tom ve všem Job nezhřešil a neobvinil Boha z ničeho špatného. ...
Job 2:3...muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi...
Job 2:4...trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk  vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout...
Job 2:10...od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Když o všem tom zlém...
Job 2:11...ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil. Kdyžvšem tom zlém, co Joba potkalo, uslyšeli jeho tři přátelé,...
Job 3:10...Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem...
Job 9:22... co ale na tom záleží - se mi nechce žítVšechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného...
Job 13:1...v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a rozpoznal. Co víte...
Job 20:15...ale ten pokrm zhořkne, promění se mu v hadí jedVše, co spolykal, musí vyzvracet, Bůh mu to bohatství z...
Job 21:22...Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v klidu a zcela...
Job 24:17...dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno svítáním, přátelí se totiž s hrůzou tmy. ...
Job 28:24...cestě k , to on , kde se nachází. On vidí všechny zemské končiny, všechno pod nebem si prohlíží. Když...
Job 30:23... na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když...
Job 31:12... byl by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem svému služebníku odepřel právo...
Job 32:8...mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává...
Job 33:1...rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řečvšemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám,...
Job 33:13...Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to...
Job 33:29...nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho...
Job 34:15...jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmoutvšechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu...
Job 34:26...zničeni. Ztrestá je za jejich zločiny veřejněvšem na očích. To proto, že od něj odešli a na jeho cesty...
Job 37:7...‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho...
Job 37:16...nich rozsvěcuje blesk? Rozumíš rovnováze mračenvšem divům Toho, jenž zná vše? Ty, který ve svých šatech...
Job 38:18...Pochopils zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíš! Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde...
Job 41:3...postavil? Kdo chce vyzvat, mu zaplatímVšechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o...
Job 41:26...mu není podoben - je stvořen zcela bez bázně. Na všechno povýšené svrchu dívá se, všem pyšným šelmám...
Job 42:10...Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív...
Job 42:11...s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl. Každý z...
Žalmy 2:12...- jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před...
Žalmy 8:7...jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř...
Žalmy 8:9...polní zvěř, ptáky na obloze i mořské rybyvše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na...
Žalmy 10:18... ucho k nim nakloníš, zjednáš soud sirotkůmvšem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! Pro...
Žalmy 22:24... budu velebit: Ctitelé Hospodina, chvalte jejvšechno símě Jákobovo, slavte jej, všechno símě Izraele,...
Žalmy 24:1...věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na , celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji...
Žalmy 31:12... síla slábne strádáním, údy ochablyVšem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem...
Žalmy 31:20...kdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufajívšem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před...
Žalmy 33:9...světa, ctěte jej! On promluvil - a stalo sevšechno povstalo jeho příkazem. Záměry národů Hospodin kazí...
Žalmy 33:15...na zemi. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu...
Žalmy 39:12...trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla...
Žalmy 44:14...nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupěvšem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás...
Žalmy 44:18... když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe, nezradili jsme...
Žalmy 50:3...náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheňvšechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry...
Žalmy 50:12..., i kdybych hladověl - mně patří světvšechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho...
Žalmy 59:9...to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smíchvšem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe vyhlížím...
Žalmy 74:3...jsi! Zaveď své kroky k troskám bez koncevšechno ve svatyni zničil nepřítel! Ve tvém stánku zněl...
Žalmy 75:9...v ruce své, kořeněné víno je v něm zpěněnéVšem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k...
Žalmy 75:11...navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!"...
Žalmy 77:13...učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil....
Žalmy 78:51... morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových....
Žalmy 78:59...výšinami, rozzuřili ho svými modlami! Bůh to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy...
Žalmy 79:4...jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě, Hospodine? Budeš navěky...
Žalmy 87:7..." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových....
Žalmy 89:12...soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil...
Žalmy 96:3...národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny...
Žalmy 96:11... nebesa, země raduje se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí...
Žalmy 96:12...je v něm! Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem, který přichází:...
Žalmy 97:7... na jeho slávu hledí všechny národy. Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami...
Žalmy 98:7...králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě!...
Žalmy 102:11...popel polykám, do svého nápoje slzy přidávám! To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi ,...
Žalmy 103:6...jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednávávšem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat...
Žalmy 103:19...trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové,...
Žalmy 104:24...se zešeří. Kolik je, Hospodine, skutků tvýchVšechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření!...
Žalmy 105:21... Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! Jeho dvořanům poroučel podle libosti,...
Žalmy 105:35...bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí. Všechno...
Žalmy 105:36...všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodíVšechno prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět mládí...
Žalmy 109:11... vyhnáni ze svých rozvalin! lichvář zabaví vše, co mu patří, jeho jmění si vezmou cizinci! nemá...
Žalmy 113:6... jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi? Chudáka umí z prachu...
Žalmy 116:12...člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení,...
Žalmy 119:13...zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty tvých svědectví jako...
Žalmy 119:63...vstávám a chválím za spravedlivé soudy tvéVšem, kdo ctí, jsem přítelem, těm, kdo se drží tvých...
Žalmy 119:91...věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstáváVše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny věci...
Žalmy 119:96...zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé své hranice - ve tvém přikázání je však...
Žalmy 121:7...dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé...
Žalmy 132:1...Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když...
Žalmy 137:6...myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na...
Žalmy 139:4...mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodinevšechno víš! Zezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi...
Žalmy 139:16...zemských hlubinách! Můj zárodek tvé oči vidělyvšechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než...
Žalmy 143:5... Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímámvšem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce...
Žalmy 145:9...soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých...
Žalmy 145:13...kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními! Hospodin je...
Žalmy 145:17...touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý....
Žalmy 145:18...všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti....
Žalmy 146:6...On přece nebe i zemi učinil a také mořevšechno v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo...
Žalmy 147:18... když přijde jeho mráz? Když pošle své slovovšechno taje, potoky tečou, když větrem zafouká. Zjevil své...
Žalmy 148:9...vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak horyvšechny pahorky, ovocné stromy a všechno cedroví, divoká...
Žalmy 150:6...činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými!  Všechno, co dýchá, chválí Hospodina! Haleluja! Přísloví...
Přísloví 1:22...drzounů záliba v drzosti, kdy tupců nenávist ke všemu vědění? Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého...
Přísloví 1:33... ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak...
Přísloví 2:9...a právu tenkrát porozumíš, i poctivostivšem stezkám ke štěstí. Moudrost když do srdce ti vejde,...
Přísloví 3:9... celé tvé nitro to občerství. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé...
Přísloví 4:7... miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění získej...
Přísloví 4:27...se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla! moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své...
Přísloví 5:14...Jak rychle jsem se octl v nejhorší bídě na očích všem, uprostřed obce své!" Pij vodu z vlastní nádrže, vodu...
Přísloví 6:31...hlad. Sedmkrát více vrací, pokud je chycenvšechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží...
Přísloví 8:4...křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci, prozíravost,...
Přísloví 8:26...pahorky jsem se zrodila, ještě než učinil zemivše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom,...
Přísloví 13:23...vydat hojnost potravy, bezpráví je ale můževšechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě,...
Přísloví 15:3...chrlí samé nesmysly. Hospodinovy oči vidí všudevše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem...
Přísloví 16:4... tvoje úmysly se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu...
Přísloví 16:33...dobývat. Člověk si může házet losem do klínavšechno rozhodování je však od Hospodina. Lepší je suchý...
Přísloví 20:8...jeho potomci! Král sedí na trůnu, aby soudilvšechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté...
Přísloví 20:27...pod koly. Hospodinovou svící je duch člověkavše, co je skryté, prozkoumá. Láska a věrnost opatrují...
Přísloví 21:4... Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost...
Přísloví 21:20...Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne...
Přísloví 24:12..."My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdcevše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho...
Přísloví 24:31...pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozumvšechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly kopřivy,...
Přísloví 29:11... upřímnému se sápou po krku. Tupec průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž ...
Kazatel 1:2...nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnostvšechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění,...
Kazatel 1:3...marnost, všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? Jedno...
Kazatel 1:13...svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh...
Kazatel 1:14...dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a...
Kazatel 2:10...si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnulVšechno to pachtění mi přinášelo radost - jedinou odměnu za...
Kazatel 2:11...za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno své počínání, na všechno pachtění, jímž jsem se...
Kazatel 2:16... Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčněVše minulé se v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak...
Kazatel 2:17...tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncemVšechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo všechno to...
Kazatel 2:18...Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo  všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a které...
Kazatel 2:19...zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se lopotně pachtil a nač jsem vynaložil...
Kazatel 2:20... I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod sluncem! Někdo...
Kazatel 2:22... I to je marnost a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým se pachtí...
Kazatel 2:23...to usilování, kterým se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá,...
Kazatel 2:25...z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jístvšeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a...
Kazatel 3:1...oblíbenci. I to je marnost a honba za větrem.  Vše svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas...
Kazatel 3:9...a čas pokoje. Co tedy ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh...
Kazatel 3:11...který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce,...
Kazatel 3:14...pachtění se potěšit, je to Boží dar! Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani...
Kazatel 3:19...stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšujevšechno je marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni...
Kazatel 4:4...které se děje pod sluncem! Shledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti...
Kazatel 4:8..."Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je...
Kazatel 5:5... Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak...
Kazatel 5:14...odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest:...
Kazatel 5:17...Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod...
Kazatel 6:10...utíká. I to je však marnost a honba za větremVše, co se děje, bylo pojmenováno, dávno je známo, jak...
Kazatel 6:11... Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch...
Kazatel 7:15...budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý...
Kazatel 7:21... který by konal dobro a nehřešil. Nestarej sevšechno, co se kde říká, abys neslyšel kletby svého otroka....
Kazatel 7:23...dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost. Říkal jsem si, že...
Kazatel 7:25...Kdo jen ji nalezne hluboko v hlubináchVšechno jsem v mysli probral, abych poznal a prozkoumal...
Kazatel 8:6...nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a coVše svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou...
Kazatel 8:9... bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval o všem, co se...
Kazatel 8:17...neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem vidělVše je Boží dílo! Člověk nepochopí, co se děje pod sluncem....
Kazatel 9:1...on to nemůže nikdy pochopit. Když jsem o tom všem v srdci uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivé a...
Kazatel 9:3...i ten, kdo se bojí. To je to nejhorší na všem, co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud....
Kazatel 9:9...nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod...
Kazatel 9:11...bohatství na šikovných a přízeň na zkušených - o všem rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná svůj čas,...
Kazatel 10:3... Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavostivšem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z...
Kazatel 10:19...pořádají hody, radost ze života víno přinášívše ale záleží na penězích. Nezlořeč králi, byť jenom v...
Kazatel 10:20...nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. ...
Kazatel 11:2...chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může...
Kazatel 11:5... stejně tak nerozumíš dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce...
Kazatel 11:8...je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik...
Kazatel 11:9...vidíš svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci...
Kazatel 12:8...ho daroval. Marnost nad marnost, řekl Kazatelvšechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý - svému...
Kazatel 12:13... a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho...
Kazatel 12:14...- vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, to bylo dobré anebo zlé...
Izaiáš 5:25...- v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 8:12...nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho...
Izaiáš 9:11... zezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 9:16...a vdovami, neboť jsou všichni bezbožní a zlívšechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále...
Izaiáš 9:20...Manasese, na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 10:4...se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá...
Izaiáš 10:12...a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému,...
Izaiáš 15:7...spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim....
Izaiáš 18:6...vinařskými noži, odstraní vinoucí se výhonkyVšechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům;...
Izaiáš 19:7...i rákosí, zeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nic....
Izaiáš 21:2... zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehniVšemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí,...
Izaiáš 24:3...i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena - takové slovo vyšlo od Hospodina!...
Izaiáš 24:11...není víno, zní nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly...
Izaiáš 25:8...smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak...
Izaiáš 26:12...pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš...
Izaiáš 28:29... koně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak...
Izaiáš 29:6... bouří a vichřicí, plamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež proti Arieli bojují -...
Izaiáš 34:1... pozorně to, lidé, sledujte! poslouchá zeměvšechno v , svět i vše, co na něm vyraší: Hospodin se...
Izaiáš 36:1...Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král...
Izaiáš 36:6...dlaň! Takový je egyptský vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na...
Izaiáš 39:2...a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnicivšechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho...
Izaiáš 39:4..."Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co...
Izaiáš 39:6...Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili...
Izaiáš 40:26...Zvedněte oči a pohleďte: Kdo stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá...
Izaiáš 41:22...důkazy! Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, ...
Izaiáš 42:10... po celém světě chvalte jej - námořníci, mořevšechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušť i její...
Izaiáš 42:16...hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo...
Izaiáš 44:24... v lůnu zformoval: jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje...
Izaiáš 45:7... působím pokoj a tvořím pohromu. Hospodin to všechno působím. Nebesa, sešlete shůry rosu, ...
Izaiáš 46:10...teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své...
Izaiáš 47:9...v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o dětiVšechno to na tebe přijde v plnosti, spoustě tvých kouzel...
Izaiáš 48:6...můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci,...
Izaiáš 52:10...vykoupil! Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny...
Izaiáš 56:2... aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. tedy neříká žádný cizinec, který se připojil...
Izaiáš 60:15...nechodil, způsobím, abys věčnou chloubou bylavšem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát...
Izaiáš 63:7...chci a činy, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byl k...
Izaiáš 64:10...naši otcové - teď je z něj ale jen spáleništěvše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše,...
Izaiáš 64:11... co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez...
Izaiáš 66:2... být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil, a tak všechno vzniklo, praví...
Izaiáš 66:24...Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasnevšem lidem budou k výstraze! Slova Jeremiáše, syna...
Jeremiáš 1:16...hradby i všechna judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že opustili, za to, že cizím...
Jeremiáš 2:34...ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!'...
Jeremiáš 3:7...strom, aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se....
Jeremiáš 3:8...Juda. Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list....
Jeremiáš 3:10... když cizoložila s kamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně...
Jeremiáš 5:19...vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože...
Jeremiáš 6:29...sama. Měchy dmýchají naplno, oheň pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo nadarmo; zlo se...
Jeremiáš 8:16...se chvěje celá zem. Přitáhnou a pohltí zemvšechno na , města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás...
Jeremiáš 10:9...a kovotepce pak oblékají purpurem a šarlatemvšechno je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý...
Jeremiáš 10:16... Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin...
Jeremiáš 11:4...tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu vaším...
Jeremiáš 13:16...slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi...
Jeremiáš 14:22... to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede ...
Jeremiáš 15:13...nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům, jež jste páchali po celém vašem území. Nechám...
Jeremiáš 17:9...a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí? "...
Jeremiáš 19:14...se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle,...
Jeremiáš 20:5... který je odvleče do Babylonu a pobije mečemVšechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich...
Jeremiáš 21:14... Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví Hospodin: "Sestup do paláce judského...
Jeremiáš 23:17...tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem, namlouvají: ‚Nic...
Jeremiáš 25:2... Prorok Jeremiáš veškerému judskému liduvšem obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let -...
Jeremiáš 25:13...Babylonii zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby, které jsem o vyřkl, všechno, co je...
Jeremiáš 25:15...z ruky kalich s vínem hněvu a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám. se napijí, budou se...
Jeremiáš 25:19... vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho lidem a všemi přimíšenými cizinci; všechny krále...
Jeremiáš 26:2...se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v...
Jeremiáš 26:8...chrámu. Jakmile ale Jeremiáš domluvil všechno, co mu Hospodin přikázal říci, vtom ho všechen lid,...
Jeremiáš 26:11...Nové brány. Kněží a proroci tehdy velmožůmvšemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece...
Jeremiáš 26:12...slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin poslal...
Jeremiáš 26:17...někteří stařešinové země vstali a promluvili ke všemu shromážděnému lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše...
Jeremiáš 26:18...prorokoval Micheáš Morešetský. Ten řekl všemu judskému lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion...
Jeremiáš 28:1...Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 28:5...na to proroku Chananiášovi před kněžími a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen,"...
Jeremiáš 28:7...toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci toběvšemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i...
Jeremiáš 28:11...a zlámal ho. Prorok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let...
Jeremiáš 29:1...ve vyhnanství a také kněžím, prorokůmvšemu lidu, který Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do...
Jeremiáš 29:4...v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraelevšem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do...
Jeremiáš 29:25...zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v Jeruzalémě a knězi Cefaniášovi, synu...
Jeremiáš 29:31...Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Vyřiď všem vyhnancům - Toto praví Hospodin o Šemajášovi...
Jeremiáš 31:37...základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví...
Jeremiáš 31:40...do Goje. Celé to údolí mrtvol a mastného popelavšechna ta pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské...
Jeremiáš 32:23...jim přikázal, neplnili, a tak jsi na přivedl všechno tohle neštěstí. Jen pohleď na ty obléhací náspy!...
Jeremiáš 32:27...dostal slovo Hospodinovo: "Hle, jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad síly? Nuže, tak praví...
Jeremiáš 32:32...přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich králové,...
Jeremiáš 32:42...tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl všechno to veliké neštěstí, tak na uvedu všechno...
Jeremiáš 33:5... které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto...
Jeremiáš 33:9...se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, uslyší o všem dobrodiní, které jim...
Jeremiáš 35:8...svého otce Jonadaba, syna Rechabova, ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my...
Jeremiáš 36:3...Jošiášových dodnes. Když dům Judy uslyšívšem tom zlu, které na chci dopustit, snad se každý z...
Jeremiáš 36:4...zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval mu všechno, co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do...
Jeremiáš 36:6...do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet z judských měst do...
Jeremiáš 36:8...a zuřivým hněvem!" Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu...
Jeremiáš 36:10...vedle vchodu do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile...
Jeremiáš 36:13...a všichni ostatní velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy....
Jeremiáš 36:16...ho. Baruch jim to tedy přečetl. Když uslyšeli všechna ta slova, vyděšeně se podívali jeden na druhého a...
Jeremiáš 36:20...Elišamy, vstoupili do dvorany před králevšechno mu to oznámili. Král poslal Jehudiho pro svitek....
Jeremiáš 36:21...písaře Elišamy a začal z něj předčítat králivšem velmožům stojícím kolem. Král seděl v zimním křídle...
Jeremiáš 36:31...na i na obyvatele Jeruzaléma a na judské muže všechno to zlo, před kterým jsem je varoval, ale nechtěli...
Jeremiáš 38:1... syn Malkiášův, slyšeli, co Jeremiáš říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě...
Jeremiáš 38:4...odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho...
Jeremiáš 43:1...jít a usadit se tam!" Tak Jeremiáš dopověděl všemu lidu všechna slova Hospodina, jejich Boha - všechno...
Jeremiáš 44:2...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí, které jsem dopustil na Jeruzalém a na...
Jeremiáš 44:17...říkáš Hospodinovým jménem! Naopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali: budeme pálit kadidlo...
Jeremiáš 44:18...Královně nebes a přinášet úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly:...
Jeremiáš 44:20...úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám, kteří mu takto odmlouvali,...
Jeremiáš 44:24...neštěstí, které trvá dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 47:2...hladina, řeka vystupuje z koryta! Zaplaví zemivšechno na , města i s obyvateli. Lidé budou kvílet...
Jeremiáš 48:36...jak flétna naříká, vždyť bude zničeno vše, co vyzískal! Každá hlava oholena, všechen vous...
Jeremiáš 48:39...obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb,...
Jeremiáš 50:21...Pobij je jako proklaté, praví Hospodin, udělej vše, co jsem ti nařídil! Zemí se šíří rachot války, strašné...
Jeremiáš 50:26...na něj zdáli, zotvírejte jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj...
Jeremiáš 50:29...za svůj chrám. Svolejte na Babylon střelcevšechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, ...
Jeremiáš 50:32... V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou...
Jeremiáš 51:19... Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své dědictví, Hospodin...
Jeremiáš 51:24... Před vašima očima však odplatím Babylonuvšem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo, které páchali na...
Jeremiáš 51:48... v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a zeměvšechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od...
Jeremiáš 52:18... lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárkyvšechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů...
Jeremiáš 52:19... mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na úlitbyvše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno...
Jeremiáš 52:22...mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to vše z bronzu. Právě takový byl i druhý sloup, včetně...
Jeremiáš 52:34...svého života směl vždy jíst u králova stolu.  Vše, co potřeboval, dostával od babylonského krále...
Pláč 1:10...Hospodine, na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku nepřítel. Viděla,...
Pláč 2:3... Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou...
Pláč 2:4...připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký...
Pláč 3:17... nakrmil popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u...
Pláč 3:25... Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na...
Ezechiel 4:9...pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a špalduvšechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš...
Ezechiel 5:9...očima národů na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl...
Ezechiel 6:9...šilhajícíma po hnusných modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostem a ohavnostem budou ošklivit sami sobě...
Ezechiel 6:11...Spráskni ruce, dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem,...
Ezechiel 6:13...stromem a rozložitým dubem, kde podkuřovali všem těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a...
Ezechiel 7:14...své vině naživu neudrží se. Na trubku troubí sevše připraveno je, nikdo však nejde do boje - na celý ten...
Ezechiel 11:25...mi to vidění zmizelo a jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 12:19...pít v hrůze, protože jejich země bude oloupenavšechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města...
Ezechiel 13:10... Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid'...
Ezechiel 14:22...tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém - po všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl. uvidíte...
Ezechiel 15:2...révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit?...
Ezechiel 16:30... Zuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis...
Ezechiel 16:33...Místo svého manžela k sobě bereš cizíVšem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty -...
Ezechiel 16:43...na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník...
Ezechiel 16:51...nimi ses chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi...
Ezechiel 16:54...i tvůj úděl, aby ses musela stydět a hanbit za všechno, co jsi spáchala - vždyť je to pro tvé sestry...
Ezechiel 16:63...hanbou ani neotevřeš ústa, očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník Hospodin." Dostal...
Ezechiel 17:15...vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak...
Ezechiel 17:18...smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 20:31...obrazy, když se dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám darujete své děti, které...
Ezechiel 20:40... Tam budu stát o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a...
Ezechiel 20:43...otcům. Tam si vzpomenete na své způsoby, na všechny skutky, kterými jste se poskvrňovali, a kvůli všemu...
Ezechiel 21:9...i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že ...
Ezechiel 21:15...Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč sevšem stromům vysmívá. je naleštěn a padne do dlaně,...
Ezechiel 23:11...mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém chtíči a smilstvu byla ještě...
Ezechiel 28:5...tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 28:13...dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahraděvšemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a jaspisem,...
Ezechiel 30:12...vody Nilu a prodám tu zemi zloduchům. Tu zemivšechno v zpustoším rukou cizáků. To říkám Hospodin....
Ezechiel 32:15... Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v bydleli, tehdy...
Ezechiel 33:29... Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 35:15...Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu...
Ezechiel 36:4...městům, která se stala kořistí zbytku národůvšem dokola jsou jen k posměchu. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 36:5...proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s nezřízenou radostí drze přivlastnili mou...
Ezechiel 37:22...izraelských horách, je učiním jediným národemvšem jim bude kralovat jeden král. to nebudou dva národy...
Ezechiel 39:17... Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte...
Ezechiel 40:4..."pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl...
Ezechiel 41:16...jako prahy, zužující se okna i trojité ochozyvšechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od...
Ezechiel 42:11...s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbuVšechno v vypadalo stejně jako u budovy na severní...
Ezechiel 43:11...uvědomí dokonalost jeho rozměrů a zastydí se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a jeho zařízení...
Ezechiel 44:5... "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co...
Ezechiel 44:29...oběti za hřích i oběti odškodnění a připadne jim všechno, co bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší...
Ezechiel 45:15...set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke...
Ezechiel 47:9...velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přitečevšechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se...
Daniel 1:17...a moudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta,...
Daniel 2:35...a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo...
Daniel 2:38...i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený světvšechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad tím...
Daniel 2:40...království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i...
Daniel 4:9...v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvíchvšem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli...
Daniel 4:25...k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct...
Daniel 5:22...Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal...
Daniel 7:16...z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři...
Daniel 8:12...do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého...
Daniel 8:24...silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a...
Daniel 9:6...mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcůmvšem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost...
Daniel 9:7...spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích...
Daniel 9:13...se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili...
Daniel 12:7... se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí." jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl....
Daniel 12:8...slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl...
Ozeáš 2:20...leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtímvšem dám odpočinout v bezpečí. Zasnoubím si navěky,...
Ozeáš 2:24...zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zaseji a nad...
Ozeáš 7:10... svému Bohu, nehledají ho navzdory tomu všemu. Efraim je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou...
Ozeáš 13:15...prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti...
Amos 6:8...mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí,...
Amos 9:1...do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani...
Abdiáš 1:15... v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé činy se...
Micheáš 1:5...v ohni, vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli Jákobově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co...
Micheáš 3:9... vůdcové domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právemvšechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a...
Nahum 3:4...bezpočtu mrtvých, přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice tak vábivá,...
Sofoniáš 1:2... syna Amonova. "Smetu z povrchu země dočista všechno, praví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu...
Sofoniáš 2:10... zbytek mého národa se zmocní jejich země." To vše kvůli jejich pýše, kvůli urážkám a povyšování se nad...
Sofoniáš 3:7... Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v den,...
Ageus 1:11...tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a...
Ageus 1:14... ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu...
Ageus 2:14...s tímto národem, praví Hospodin. Stejné je to se vším, co dělají a co tu obětují - je to nečisté! Všímejte...
Ageus 2:17...kádi pro padesát měr, našel tam jen dvacetVšechno, na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětí a...
Zachariáš 1:17...Hospodin zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu vyvolí...
Zachariáš 7:5...jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát let se vždy v...
Zachariáš 8:10...klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto...
Zachariáš 8:12...své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví. Jako jste...
Zachariáš 8:17...svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 9:12...do bezpečí! Vězňové, máte naději! Dnes oznamujiVšechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk,...
Matouš 1:22...neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy...
Matouš 4:9...mu všechna království světa a jejich slávu. "To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš...
Matouš 5:15...postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi,...
Matouš 5:18...písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších...
Matouš 6:32...‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?' Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ...
Matouš 6:33...Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude...
Matouš 8:33...prasat tehdy utekli, a když přišli do městavšechno to o těch posedlých vyprávěli. Celé město hned...
Matouš 11:27... Otče, neboť tak se ti zalíbiloVšechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině...
Matouš 13:33...vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v...
Matouš 13:34...měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než...
Matouš 13:41...pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou...
Matouš 13:44...poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské království je,...
Matouš 13:46...najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co , a koupí ji. Nebeské království je jako síť...
Matouš 13:47...je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh,...
Matouš 13:51...Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý...
Matouš 15:17...tak nechápaví?" řekl Ježíš. "Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do...
Matouš 17:11...musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliášvšechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že...
Matouš 18:25...pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na...
Matouš 18:26...se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpenívšechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitoval,...
Matouš 18:31... byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý...
Matouš 19:20...a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš...
Matouš 19:26...řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno...
Matouš 19:27...všechno." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš...
Matouš 22:4... Dal jsem porazit býčky i vykrmená telatavšechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to...
Matouš 23:3...Písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky,...
Matouš 23:5... ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstemVšechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují...
Matouš 23:20...Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na...
Matouš 23:36...mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme,...
Matouš 24:2...chrámové stavby. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni....
Matouš 24:8...místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou...
Matouš 24:14...bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec." " uvidíte na svatém...
Matouš 24:33... že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto vše, vězte, že se blíží, že je ve dveřích! Amen,...
Matouš 24:34... říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale slova nikdy...
Matouš 24:47...tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj...
Matouš 26:56...v chrámu a učil vás, nezatkli jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho...
Matouš 27:13...pak ale vůbec neodpovídal. "Neslyšíš, z čeho všeho obviňují?" zeptal se ho Pilát. Ježíš ale k...
Matouš 27:54...hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesenívšechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu...
Matouš 28:11...dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili a po poradě se...
Matouš 28:20...i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s vámi po...
Marek 4:11..." odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, abyhleděli a hleděli, ale...
Marek 4:13..."Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo...
Marek 4:34...jinak než v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl:...
Marek 5:20..." Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když...
Marek 5:26... Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic nepomohlo a bylo čím dál...
Marek 6:30...se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl: "Pojďte jen...
Marek 6:41... aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti...
Marek 7:37... Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým...
Marek 8:25...ruce na oči, a když vzhlédl, byl uzdraven. Viděl všechno jasně i na dálku. Ježíš ho pak poslal domů se...
Marek 9:12...jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliášvšechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí...
Marek 9:23...opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec. "Pomoz ...
Marek 10:20...svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se na něj zadíval,...
Marek 10:21...ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v...
a další...

Slova obsahující vše: ovšem (129) vše (286) všeho (94) všech (577) všechen (236) všechna (267) všechno (574) všechnu (57) všechny (946) všelijací (1) všelijaká (1) všelijaké (6) všelijakého (1) všelijakých (1) všelijakým (2) všelijakými (2) všem (321) všemi (193) všemocný (1) všemohoucí (34) všemohoucího (17) všemohoucím (3) všemohoucímu (4) všemožná (2) všemožné (10) všemožně (2) všemožnou (4) všemožný (1) všemožných (2) všemožným (1) všemožnými (2) všemu (68) všeobecně (2) vševědoucí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |